Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen nemen we op om te voldoen aan artikel 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

 

 • De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
 • De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
 • De lijst van verbonden partijen.

 

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in een bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld; die zijn ze kwijt in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

 

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

 

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen.

 

Veere
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 de nota “Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” van de VZG vastgesteld. Dit rapport heeft tot doel om de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (gemeenschappelijke regeling) te verbeteren.   

 

De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college.

 

Indeling

We verdelen de verbonden partijen als volgt onder in drie categorieën:

 

 • Gemeenschappelijke regelingen (nummer 1 t/m 7)
 • Stichtingen en verenigingen (8)
 • Overige verbonden partijen (nummer 9 t/m 11)

1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

 

Vestigingsplaats Borsele
Doel De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.
Financieel belang Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.
Raadsprogramma Volksgezondheid en milieu
Rekening 2021 (bijdrage)

Het OLAZ heeft de afvalverwerkingskosten van de verschillende afvalstromen aan contractpartners doorberekent op basis van  de volgende voorschottarieven:

 • brandbaar restafval:     € 83 per ton
 • afvalstoffenbelasting:    €  32,63 per ton                                                                                                 
 • gft:                                             € 77,50 per ton
 • milieustraat:                        € 24, 96 per inwoner (na begrotingswijziging)
 • PMD (overslagkosten): € 10,60 per ton
 • oud papier (sortering):  € 27 per ton
 • glas (verwerking):          : € 14 per ton

Opbrengst oud papier en glas is maandelijks uitgekeerd op basis van aangeleverde tonnage. De definitieve vaststelling van de jaarrekening 2021 staat gepland voor 30 juni 2022.

Ontwikkelingen Het OLAZ heeft in 2021 de gft fractie opnieuw aanbesteed voor een periode van 10 jaar en gaat in op 1 januari 2023.  Daarnaast is er een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd met gemeenten over de toekomst van de milieustraten.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
428.940 481.940 10.541.377 9.341.458 53.000

2. Orionis Walcheren

Vestigingsplaats Vlissingen
Doel De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening geboden.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met één (Veere en Middelburg)  of twee  leden  (Vlissingen) van het college van B&W uit elke gemeente.
Financieel belang De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel ontvangen rijksvergoedingen. Tevens wordt er een extra bijdrage betaald voor de uitkeringslasten voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegedeeld op basis van de ontvangen Rijksvergoedingen.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Rekening 2021 (bijdrage) € 1.333.277
Ontwikkelingen In  2021 is de   begroting 2022 vastgesteld. De begroting kent een  vrij forse taakstelling. Orionis geeft aan echter aan dat deze haal baar en realistisch is zonder dat dit ten koste gaat van hun cliënten. Daarnaast is een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld: twee van d e begroting 2021 en één van de begroting 2022. We houden een vinger aan de pols waar het gaat om de taakstelling en in hoeverre het inderdaad niet ten koste gaat van de klanten. Dat doet Orionis door de begrotingswijziging(en) relatief kort na elkaar te laten verschijnen maar ook door het ontwikkelen van  een Klanttevredenheidsonderzoek op te zetten. In de begroting 2022 heeft Orionis het proces hoe  te komen tot een Klanttevredenheidsonderzoek.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) De drie betrokken gemeenten hebben ieder hun eigen kijk op de gewenste werkwijze van Orionis en de taken die ze al dan niet zouden moeten uitvoeren. Hierover wordt blijvend het gesprek gevoerd. Vooralsnog wordt er niet aan de Gemeenschappelijke regeling getornd. Wel is het goed om deze op enig moment te evalueren.

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
2.833.000 559.000 29.429.000 25.752.000 295.000

3. De Zeeuwse Muziekschool

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van 10 Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.
Financieel belang Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie
Rekening 2021 (bijdrage) € 172.221
Ontwikkelingen -
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
553.964 280.204 997.574 1.271.334 -273.761

4. Het Zeeuws Archief

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.
Financieel belang Vaste jaarlijkse bijdrage.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie / Overhead
Rekening 2021 (bijdrage)

€ 147.479 Bijdrage GR

€   36.204 Bijdrage e-depot

€   42.291 Bijdrage stadhuis collectie

Ontwikkelingen -
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
2.103.832 2.123.426 3.229.705 4.225.421 19.593

5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Vestigingsplaats Goes
Doel Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken wordt op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. De GGD Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.
Financieel belang Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd.
Raadsprogramma Volksgezondheid en Milieu
Rekening 2021 (bijdrage) € 910.656 (exclusief IJZ)
Ontwikkelingen

In 2021 hebben 7 begrotingswijzigingen plaatsgevonden bij de GR GGD, waarvan 4 de GGD Zeeland betroffen. De programmabegroting is in juli 2021 aangeboden aan de raad. Deze programmabegroting leidt tot een verhoogde gemeentelijke bijdrage voor 2022 en verder. Voor Veere betreft het een jaarlijkse verhoging van ruim € 31.000,-

In 2021 vond ook het onderzoek plaats naar de mogelijke samenwerking tussen GGD Zeeland, Regionale UitvoeringsDienst (RUD) en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). In het opgeleverde rapport is een aantal aanbevelingen gedaan om samen te werken op een aantal terreinen. In het voorjaar van 2022 wordt een vervolgaanpak uitgewerkt. 

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) Er wordt in het eerste kwartaal van 2022 onderzoek gedaan naar de ontvlechting van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland uit de GR GGD. Wat dit voor gevolgen heeft voor GGD Zeeland is op dit moment nog onbekend. 

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
-1.289.047 1.419.584 25.116.985 23.407.356 -3.737.763

inclusief IJZ

6. Veiligheidsregio Zeeland

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Adequate brandweerzorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen en crises en een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten. 
Bestuurlijk belang De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen.
Financieel belang Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.
Raadsprogramma Veiligheid
Rekening 2021 (bijdrage) € 1.981.330
Ontwikkelingen -
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
4.708.553 4.432.962 34.125.916 33.525.975 755.012

 

7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken en Wabotaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.
Betrokken partijen Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.
Bestuurlijk belang Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het dagelijks bestuur van de RUD.
Financieel belang Bijdrage naar rato van hoeveelheid ingebrachte VTH-taken.
Raadsprogramma Veiligheid
Rekening 2021 (bijdrage) € 268.135
Ontwikkelingen -
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
1.596.642 2.368.580 1.752.250 2.598.095 889.000

8. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning, regie en contractbeheer van het doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de gemeente valt.
Betrokken partijen Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.
Bestuurlijk belang

In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). In 2017 is besloten de vertegenwoordiging van de gemeente Veere (en ook van Middelburg en Vlissingen) in de GVC te beperken tot toezichthouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en niet meer als bestuurder in de GVC. De statuten zijn hierop aangepast. Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.

Financieel belang De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Rekening 2021 (bijdrage) nog niet bekend
Ontwikkelingen -
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
nog niet bekend nog niet bekend nog niet bekend nog niet bekend nog niet bekend

9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag
Doel Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Betrokken partijen Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.
Bestuurlijk belang Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.
Financieel belang Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Rekening 2021 (bijdrage) € 21.621 (dividend)
Ontwikkelingen

Over 2021 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 236 miljoen (2020: EUR 221 miljoen).

 

De hoogte van de nettowinst is met onzekerheden omgeven, omdat de bank geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. Een betrouwbare schatting van de nettowinst voor 2022 kan de bank daarom niet maken.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
5.097 5.062 155.262 143.995 236

Bedragen x € 1.000.000

10. P.Z.E.M. N.V.

Vestigingsplaats Middelburg
Doel P.Z.E.M. N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.
Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
Financieel belang Het financiële belang (kapitaalbelang) in P.Z.E.M. N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen P.Z.E.M. N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in P.Z.E.M. N.V. een risico loopt tot dit bedrag.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Rekening 2021 (bijdrage) € 0,- (geen dividend ontvangen).
Ontwikkelingen

In 2021 is het traject voor de overdracht van de aandelen in Evides afgerond. Het aandelenbezit is nu in rechtstreekse overheidseigendom gekomen.  PZEM heeft hiervoor een marktconforme vergoeding ontvangen.
De verwachting is dat deze vergoeding in de komende jaren weer terugvloeit naar de gemeenten in de vorm van (super) dividenden. Alle aandeelhouders hebben zich bij deze overdracht geconformeerd aan de afspraak om deze dividenden door te storten naar de GBE Aqua voor het aflossen van de aangetrokken lening.

Verder is PZEM in 2021 onverminderd doorgegaan om te zoeken naar een oplossing voor de wholesale (handelsactiviteiten e.d.). Dit traject voor de mogelijke verkoop van deze activiteiten loopt door in 2022.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)

Wanneer de energiemarkt instort bestaat de mogelijkheid dat PZEM geen dividenden uit kan keren. Hierdoor kan de lening die aangetrokken is door de GBE Aqua mogelijk niet tijdig afgelost worden. Dit risico ligt bij de Provincie Zeeland. 

De diverse scenario's geven overigens geen indicatie om hiervan uit te gaan.

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
1.376.990 1.650.909 850.880 1.229.012 235.065

Bedragen x € 1.000

11. GBE Aqua B.V.

Vestigingsplaats Rotterdam
Doel De GBE Aqua vertegenwoordigt 50% van het aandelenkapitaal in Evides N.V. Evides verzorgt onder meer de publieke drinkwatervoorziening.
Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
Financieel belang Het financiële belang (kapitaalbelang) in GBE Aqua B.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 27.930. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming een risico loopt tot dit bedrag.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Rekening 2021 (bijdrage) € 0 (geen dividend ontvangen)
Ontwikkelingen Eind 2021 is de B.V. opgericht. De B.V. heeft met de garantie van de Provincie een lening aangetrokken en de aandelen marktconform overgenomen van PZEM N.V. Jaarlijks zal de B.V. dividenden ontvangen van Evides N.V. Deels worden deze gebruikt om aflossingen op de lening te kunnen doen, en deels worden deze uitgekeerd aan de aandeelhouders.

De aandeelhouders hebben zich geconformeerd aan de afspraak om (super) dividenden uit PZEM door te storten naar GBE Aqua B.V. tot het moment dat de lening afgelost is. 
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) Wanneer er de komende jaren geen dividenden vrij komen uit PZEM kan de lening niet afbetaald worden. In dat geval loopt de gemeente risico voor het ingelegde bedrag van € 27.930.
Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
nnb nnb nnb nnb nnb

GBE Aqua maakt gebruik van een verlengd boekjaar. Hierdoor controleert de accountant twee boekjaren in één keer. Zodoende zijn de eerste cijfers pas met inbegrip van 2022 bekend.