Uitgaven

13,14%

€ 9.679

x € 1.000
13,14% Complete

Inkomsten

11,47%

€ 8.448

x € 1.000
11,47% Complete

Saldo

0%

€ -1.230

x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

13,14%

€ 9.679

x € 1.000
13,14% Complete

Inkomsten

11,47%

€ 8.448

x € 1.000
11,47% Complete

Saldo

0%

€ -1.230

x € 1.000

Programma inleiding

Wij zorgen voor een leefomgeving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De wereld om ons heen verandert continue en we veranderen daarin mee. Dat moet op een verantwoorde manier. Bij het maken van keuzes voor de toekomst betrekken we ons inwoners, bedrijven en gasten. Op die manier behouden we een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. En maken we keuzes op basis van een breed draagvlak.

 

Het beleidsterrein VHROSV kent een aantal thema’s. De belangrijkste zijn de Omgevingswet, Duurzaamheid en Wonen.

 

Omgevingswet

Tot voor kort spraken we bij ontwikkelingen vooral over Ruimtelijke Ordening of Ruimtelijke Ontwikkeling. Met de komst van de Omgevingswet wordt het woord ‘ruimte’ langzaam vervangen door ‘fysieke leefomgeving’. Dit is omdat het steeds belangrijk is om naar de totale omgeving te kijken. Alle thema’s en beleidsvelden kunnen elkaar beïnvloeden of versterken. Straten, gebouwen en parken vormen samen één leef- en werkgebied. De elementen kun je daarom niet meer los van elkaar zien. De Omgevingswet heeft tot doel om meer in samenhang te kijken naar onze omgeving, procedures te versnellen en inwoners meer te betrekken bij het maken van beleid en plannen.

 

In 2021 bereiden we ons voor op de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet. We ontwikkelen een nieuwe manier voor de behandeling van vergunningaanvragen die sneller en transparanter wordt. Daarnaast gaan we afspraken maken over hoe we de omgeving gaan betrekken bij het maken van plannen. We doen dat al bij het opstellen van de Omgevingsvisie voor ons grondgebied. Deze visie stellen we eind 2021 vast. Deze visie is de basis voor de manier waarop we onze leefomgeving gaan beheren en ontwikkelen na 2021. Tegelijkertijd werken we aan een nieuw bestemmingsplan voor de 13 kernen, dit wordt ook in 2021 vastgesteld.

 

Duurzaamheid

In de paragraaf Duurzaamheid is al beschreven wat de uitdagingen voor onze gemeente zijn op het gebied van duurzaamheid. In het programma VHROSV is concreter aangegeven wat we hier voor gaan doen in 2021. Een belangrijk document is de transitievisie Warmte waar we aangeven in welke volgorde we wijken voor 2030 aardgasvrij gaan maken.

 

We werken ook aan het behalen van een CO2 reductie in 2050 van 95% ten opzichte van 1990. Om grote stappen te kunnen maken stellen we een programma duurzaamheid op. Hierin kunnen we in samenhang maatregelen nemen die ons helpen onze doelen te bereiken.   

 

Wonen

De woningmarkt is de afgelopen paar jaar weer flink aangetrokken. Woningen worden sneller verkocht, koopprijzen stijgen en het woningaanbod daalt. Daarnaast is de druk van het toeristisch (mede)gebruik van woning de afgelopen jaren verder toegenomen. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een woningaanbod die gelijk opgaat met demografische ontwikkelingen. En van belang is dat we in woningtypen en prijssegmenten vraaggericht zijn voor al onze inwoners: starters, doorstarters, jonge en oudere gezinnen, kleine huishoudens en grote gezinnen, ouderen, en iedereen met een zorgvraag. Inwoners stimuleren we aan de slag te gaan met het verduurzamen en levensloopbestendig maken van hun huidige woning.

Als onderdeel van de Omgevingsvisie ontwikkelen wij een Woonvisie. Vooruitlopend op de vaststelling van de Woonvisie werken we in 2021 een aantal onderwerpen verder uit zoals betaalbare woningen in een aantal kernen.

Wat willen we bereiken?

D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2021 toe.

Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de belangen zoals:

 

• Gezondheidsbescherming;
• Werkgelegenheid;
• Toerisme;
• Duurzaamheid;
• Cultuurhistorie.

 

Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

O

De adviezen van onze afdeling zijn en worden verstrekt zoals bij de doelstelling is omschreven.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.8.02 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

In de afgelopen jaren zijn er voor meerdere kernen visies vastgesteld. Deze zijn voor een deel in uitvoering. Voor Domburg geldt dat op een aantal gebieden nog raadsbesluiten nodig zijn om een verdere invulling te kunnen geven. De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met allure! We proberen met nieuwe ontwikkelingen vorm te geven aan deze visie. De missie hierbij is: verbeteren, niet veranderen. Het beeldkwaliteitsplan Domburg geeft handvatten voor de algemene ruimtelijke ontwikkeling.

G

Een deel van de ontwikkelingen die we in de Visie Domburg hebben beschreven zijn inmiddels in uitvoering of gerealiseerd. Dit jaar is het ontwerp van de Nijverheidsweg afgerond en in procedure gebracht. Dit plan is in november door de gemeenteraad vastgesteld. 

Wat gaan we hiervoor doen?

D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd.

Als onderdeel van de Omgevingsvisie ontwikkelen wij een Woonvisie. Vooruitlopend op de vaststelling van de Woonvisie werken we in 2021 een aantal onderwerpen verder uit zoals betaalbare woningen.

G

We troffen voorbereidingen voor het opstellen van een actuele en koersbepalende Woonvisie op maat voor Veere en in samenhang hiermee een woonvisie voor de regio Walcheren als geheel. Op zowel gemeentelijk als regionaal niveau speelt dat de woonvisies aan actualiseren toe zijn. Dit hangt samen met de looptijd van de vigerende stukken, maar zeker ook met de sterk veranderde woningmarkt op Walcheren. Zo is de druk op de woningmarkt nu hoog, wat zich vertaalt in sterke prijsstijgingen, tekorten en veranderde behoeftes.  Niet alle doelgroepen kunnen daardoor goed bediend worden.

De nieuwe visie zal een integraal stuk worden, waarin duidelijk de relatie tussen diverse thema’s zoals betaalbaarheid, wonen en zorg & welzijn, verduurzaming, de huisvesting van specifieke doelgroepen, de bouwopgave en mogelijke tekorten, de tweede woningmarkt, recreatiewoningen en flexibele woonvormen naar voren komt. 

Wat gaan we hiervoor doen?

D.8.04 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De inwerkingtreding staat gepland voor 1 januari 2022. We maken een Omgevingsvisie voor ons hele grondgebied en afspraken over de manier waarop we participeren en het vergunningenproces vorm geven. Zodat het in onze gemeente goed wonen en werken is.

G

De voorbereiding van de Omgevingswet is in het eerste kwartaal van 2021 in stroomversnelling gekomen. De raadswerkgroep Omgevingswet is nauw betrokken bij de invoering van de wet in Veere en heeft input gegeven op verschillende onderwerpen die  op de vergaderagenda van de gemeenteraad terug komen. We hebben voor de Omgevingsvisie Veere 2047 input opgehaald en verwerkt tot een eerste concept hoofdlijn die in een vervolgstap gespiegeld wordt met onze inwoners. De organisatie is aan de slag gegaan met het aanschaffen van software en het inregelen ervan. Ook is een nieuwe manier van het behandelen van vergunningaanvragen voorbereid. De organisatie loopt op planning met alle onderdelen maar begint wel last te krijgen van haperingen bij het Rijk en softwareontwikkelaars bij de digitale kant van de wet.  De minister heeft de inwerkingtreding van de wet uitgesteld naar 1 juli 2022.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.8.05 We verbruiken minder energie dan in 2020 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid. We streven ernaar om in 2030 een volledig energie-neutrale organisatie te zijn. In 2050 willen we een volledig energie-neutrale gemeente zijn. We gebruiken hiervoor de landelijke klimaatmonitor.

G

We verbruiken steeds iets minder energie in de gemeente Veere en deze is steeds duurzamer, zie de grafiek hieronder. Klimaatneutraal is ons uitgangspunt en we zijn hier naar op weg. De meest recente data staan op klimaatmonitor.databank.nl/dashboard , gegevens zijn met vertraging beschikbaar, data van 2020 en 2021 zijn nog niet bekend. 

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
30 Gemiddelde WOZ-waarde dzd euro CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken 2021 314 228 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
31 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen ABF - Systeem Woningvoorraad 2020 4,7 8,2 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
32 Demografische druk % CBS - Bevolkingsstatistiek 2021 93,2 81,2 De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
33 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2021 670 747 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
34 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2021 728 820 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2021 Begroting naw 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 117 205 461 -256
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 7.385 2.237 2.080 157
8.3 Wonen en bouwen 946 1.057 1.260 -203
Totaal Baten 8.448 3.500 3.802 -302
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 1.555 1.923 3.049 -1.127
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 6.639 2.437 2.279 158
8.3 Wonen en bouwen 1.485 1.930 1.651 279
Totaal Lasten 9.679 6.290 6.979 -690

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000.

Taakveld

Resultaat

V/N

Ruimtelijke ordening

Op dit taakveld is sprake van een negatief resultaat van € 871.000.

 

Groen- en reststroken

Dit is het gevolg van verkoop van een groenstrook van € 22.000 eind 2021 die niet begroot was.

 

Bestemmingsplan+

Op het budget bestemmingsplan+ is een nadelig resultaat geboekt van € 17.000. Deze overschrijding heeft geen invloed op het resultaat van de rekening omdat deze uit de reserve "nog uit te voeren projecten" wordt gedekt.

 

Het positieve saldo op de anterieure overeenkomsten van € 197.000 is het gevolg van een opgelegde vordering van € 200.000 aan een projectontwikkelaar. Voor deze vordering is echter ook één-op-één een voorziening gevormd.

 

Kaasboer

In december heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de Kaasboer. Hier was in eerste instantie rekening gehouden met een mutatie in 2022. Op advies van de accountant is in 2021 reeds een voorziening gevormd voor € 850.000. Conform het besluit is dit gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

 

 

 

 

22

 

 

17

 

 

 

 

850

 

 

 

 

V

 

 

N

 

 

 

 

N

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

De afwijking ten opzichte van de raming is  per saldo circa € 500.000 nadelig. Dit saldo wordt verrekend met de post voorraden op de balans waardoor er geen effect op het rekeningresultaat is.

 

Kosten (+€ 171.000)

De afwijking van de kosten wordt grotendeels veroorzaakt doordat er meer uren aan de grondexploitatie zijn toegerekend dan geraamd (+ € 141.000), hogere winstnemingen (+ € 21.000), de sloop en sanering Nijverheidsweg vond al grotendeels in 2021 plaats (+€ 91.000) waardoor de bouwrijp kosten hoger waren, de archeologische kosten voor het plan Serooskerke Oost zijn in  2021 nog niet volledig in rekening gebracht, waardoor de voorbereidingskosten € 52.000 lager waren en tenslotte waren de nutsvoorzieningen € 32.000 lager door vertraging in de diverse plannen (Zanddijk Veere en Singelgebied). 

 

Opbrengsten (-€ 325.000)

Er is 1 kavel en een aantal reststroken in het project Singelgebied niet meer verkocht in 2021 waardoor de opbrengst lager is dan begroot.

 

 

 

171
 

 

325

 

 

 

N
 

 

N

Bouwen en wonen

Er is op dit taakveld sprake van een positief resultaat van € 482.000.

 

Bouwleges

De opbrengst bouwleges is € 203.000 hoger dan geraamd. Dit komt onder andere door enkele grotere bouwwerken die vergund zijn.

 

Vrijval voorziening windmolens

Verder is er € 102.000 vrijval uit de voorziening leges windmolens.

 

Omgevingswet

Op het budget ICT Omgevingswet is € 23.000 nog niet besteed vanwege vertraging traject. Hiervan wordt € 17.000 overgeboekt naar 2022. Dit bedrag is ook niet beschikt over de reserve. 

 

Formuleren vergunningstelstel en registratieplicht

Het budget van € 105.000 voor formuleren vergunningstelsel en registratieplicht (kamerverhuur) is niet besteed omdat er onvoldoende capaciteit beschikbaar was. Dit bedrag overboeken naar 2022. Van dit bedrag is € 40.000 niet besteed uit de reserve.

 

Herstructureringsfonds

Het saldo van het herstructureringsfonds staat op € 37.000 positief. In afwijking van de regels wordt voorgesteld om dit bedrag over te boeken naar 2022 voor onder andere het project betaalbaar wonen.

 

Stads- en dorpsvernieuwing

Op het budget stads- en dorpsvernieuwing algemeen is sprake van een positief saldo van € 36.000. Dit saldo is ontstaan doordat de woonvisie en het project betaalbaar wonen nog niet zijn afgerond. Het bedrag wordt overgeboekt naar 2022.

 

 

 

 

203

 

 

102

 

 

23

 

 

105

 

 

37

 

 

36

 

 

 

 

V

 

 

V

 

 

V

 

 

V

 

 

V

 

 

V

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Budget primitief Budget actueel Realisatie Toelichting
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca 40.000 40.000 27.000
Omgevingswet invoering 131.500 24.000 3.000 Het voorstel is om het restant over te hevelen naar 2022.
Uitvoering Landschapsvisie Deltadammen 25.000 0 0 Restantbudget is bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022
Antennebeleid 5G 10.000 0 0 Restantbudget is bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022
Overgangsregeling kamerverhuur 2021 65.000 65.000 65.000 -

Investeringen

Er waren geen investeringen in relatie tot dit programma.