Uitgaven

24,12%

€ 17.771

x € 1.000
24,12% Complete

Inkomsten

4,06%

€ 2.995

x € 1.000
4,06% Complete

Saldo

0%

€ -14.776

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

24,12%

€ 17.771

x € 1.000
24,12% Complete

Inkomsten

4,06%

€ 2.995

x € 1.000
4,06% Complete

Saldo

0%

€ -14.776

x € 1.000

Programma inleiding

We hebben belangrijke taken in het sociaal domein. Iedereen moet kunnen meedoen. Daarom helpen we onze inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit is bovendien onze wettelijke taak.

In het sociaal domein ligt er een grote uitdaging voor ons. Er ligt druk op het sociaal domein door oplopende kosten en een dreigend tekort aan personeel. Dit komt onder andere door ontwikkelingen waar de gemeente geen of nauwelijks invloed op heeft. Dit komt onder andere door de vergrijzing van onze bevolking. De kans is hierdoor groot dat er in de komende jaren meer beroep gedaan wordt op de Wmo. Ook de druk op de participatiewet neemt toe. Economische groei of krimp heeft een sterke invloed op het aantal mensen dat daar gebruik van maakt. Door de coronacrisis is bovendien de kans groot dat meer mensen werkloos raken of inkomstenverlies hebben.

Ook op de wet- en regelgeving vanuit het Rijk kunnen we weinig tot geen invloed uitoefenen. Deze regelgeving is van grote invloed op de keuzes die we kunnen maken en onze financiële situatie. Een voorbeeld hiervan is het abonnementstarief. Sinds 1 januari 2019 betalen mensen binnen de Wmo een lage, maximale vaste eigen bijdrage van € 19,- per maand. Dit is niet kostendekkend. In het hele land zien we dat dit een aanzuigende werking heeft: er komen meer Wmo-aanvragen. Ook in de gemeente Veere lopen de kosten voor de Wmo enorm op.

Al deze ontwikkelingen en regelgeving zijn dus een gegeven. Als gemeente spelen we daar echter zo goed mogelijk op in met onderstaande thema’s.

 

Eigen regie
We willen dat zoveel mogelijk van onze inwoners regie hebben over hun eigen leven. Dit betekent onder meer dat we mensen vroegtijdig helpen om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. Om dit te bereiken ondersteunen we succesvolle preventieve voorzieningen. Het bevorderen van eigen regie vindt niet alleen plaats in het sociaal domein. In het programma Onderwijs, het programma Sport, Cultuur en Recreatie en het programma Volksgezondheid staan ook specifieke maatregelen die hieraan bijdragen. Zo worden er bijvoorbeeld taallessen aangeboden voor laaggeletterde inwoners en zorgen we ervoor dat inwoners veel kunnen bewegen/sporten. Dit alles draagt bij aan de gezondheid en zelfredzaamheid van onze inwoners, oftewel: hun eigen regie. Het programma Maatschappelijke Voorzieningen draagt ook bij aan eigen regie, door de gelegenheid van ontmoeting tussen inwoners te faciliteren.

 

Sturen op resultaat
Om tot goed beleid te komen, willen we het inzicht krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit is essentieel om te begrijpen wat er gebeurt en om de goede maatregelen te nemen. Maatregelen waarvan we kunnen meten of ze opleveren wat we voor ogen hebben. Dit maakt sturen op resultaat mogelijk.

 

Goede toegang tot Wmo en Jeugdzorg.
We vinden het belangrijk dat de ouderen en de jongeren, die dat nodig hebben, de juiste zorg krijgen.
Sinds 1 januari 2020 organiseert de gemeente Veere haar eigen toegang tot Wmo en Jeugdzorg. De overgang is goed verlopen en we hebben goed zicht op de vragen en behoeftes van onze inwoners. Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering van kwaliteit en effectiviteit in de zorg. We maken samenwerkingsafspraken met partners, we evalueren ondersteuningsdoelen met zorgaanbieders en spreken zorgaanbieders aan op resultaten.

 

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen
In het sociaal domein komen met regelmaat nieuwe grote en complexe vraagstukken naar voren. Hiervoor werken we veelal samen met andere Zeeuwse gemeenten. Bij deze samenwerking staan inwoners, onze toegang en lokale organisaties centraal. We zorgen daarom voor oplossingen die uitvoerbaar zijn.

Wat willen we bereiken?

D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.

De gemeente Veere stimuleert, faciliteert en subsidieert organisaties in het preventieve veld om deze doelstelling te verwezenlijken. Daarbij is samenwerking tussen organisaties onderling een speerpunt. Dit in het belang van inwoners. Inwoners hebben ook oog voor elkaar en helpen elkaar. Dat waarderen we.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Via Welzijn Veere en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. Dit zorgt ervoor dat onze inwoners later, geen of in mindere mate professionele zorg nodig hebben.

G

We zien dat de eigen regie en de zelfstandigheid  redelijk stabiel blijft. Dit zien we ook terug in de laatste rapportage Sociaal Domein. Hieruit blijkt dat de cijfers van het 2020 en het eerste half jaar 2021 nauwelijks verschillend zijn. 

 

 

 

Wat gaan we hiervoor doen?

D.6.02 We sturen binnen het sociaal domein op resultaten.

We zien de laatste jaren de kosten in het sociaal domein fors stijgen. Daarom ontwikkelen we een sturingsmodel voor het sociaal domein. Met dit model analyseren we de kosten, klantaantallen, aantallen in het preventieve veld en de klanttevredenheid. Op deze manier brengen we de ontwikkelingen op een aantal indicatoren in kaart. Deze ontwikkelingen zetten we af tegen een aantal algemene en voorspellende indicatoren, zoals de bevolkingsontwikkeling.

Vervolgens verklaren we de ontwikkelingen en sturen we gericht op effectief beleid, klanttevredenheid/kwaliteit en kosten. Dit alles doen we in samenwerking met onze externe partners als zorgaanbieders, leveranciers en adviesraden.

G

U stelde het sturingsmodel eind 2020 vast.  In  2021 hebben we een slag gemaakt in de uitwerking van de pijler 'Klanttevredenheid'. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat we de benodigde gegevens beter en sneller inzichtelijk hebben. De gegevens gebruiken we voor de analyses voor de rapportages Sociaal Domein, waarvan we er twee in 2021 aan u hebben gestuurd. Met het inzicht kunnen we nu al operationeel beter sturen op resultaten, zoals we u toelichtte tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst van september. Maar we stellen u ook in de gelegenheid om, met dit inzicht, goede kaders te stellen en onszelf in de gelegenheid om binnen die kaders het beleid te verbeteren. Ook hebben we indicatoren toegevoegd op uw wens. 

Wat gaan we hiervoor doen?

D.6.03 De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.

Een hoge kwaliteit en effectiviteit van ondersteuning vinden we belangrijk. Onder kwaliteit verstaan we dat klanten de zorg krijgen die aansluit op hun behoeftes. Onder effectiviteit verstaan we dat we klanten de juiste hoeveelheid ondersteuning krijgen: niet te weinig, niet te veel. Ook hebben we het snel door als bepaalde ondersteuning niet bereikt wat we voor ogen hebben. Het is de rol van de toegang op beide aspecten te sturen.

G

We stuurden meer dan voorheen op effectiviteit en kwaliteit. Dit is terug te zien in de acties die de toegang in het afgelopen jaar heeft ondernomen, namelijk:

  1. Door met iedere melder een individueel gesprek aan te gaan waarbij de vraag van de melder leidend is, wordt aansluiting gezocht bij de persoonlijke behoeften. 
  2. De consulenten hebben diverse (formeel vastgestelde) tools tot hun beschikking ten aanzien van het voeren van het gesprek, afhankelijk van de vraag wordt een gesprekstool ingezet. Tijdens het gesprek wordt afgepeld welke mogelijkheden er nog wel en niet zijn om zo te komen tot de juiste mate van hoeveelheid zorg en ondersteuning.
  3. Tevens wordt in de periodieke evaluaties met de melders van de ingezette zorg beoordeeld of deze passend is, opnieuw moet worden ingezet, andere zorg moet worden ingezet of dat de zorg kan worden afgerond. 

We zetten in 2021 stappen om deze acties te monitoren, maar er is momenteel nog te weinig data om betrouwbare uitspraken te doen over de effectiviteit en kwaliteit van de ondersteuning.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

We werken samen met andere Zeeuwse gemeenten om zorg en ondersteuning beter te organiseren en de decentralisatie van taken voor te bereiden. Ook spelen we in op grote ontwikkelingen, zoals de decentralisatie Beschermd Wonen en het verkorten van de veiligheidsketen jeugdzorg. We zorgen voor oplossingen die uitvoerbaar zijn voor onze toegang en lokale organisaties.

G

Op 1 juli 2021 vond de bestuurlijke fusie tussen Intervence en JB west plaats. Daarmee werd de jeugdbescherming in Zeeland voor de komende jaren geborgd. Het project Vaart in Veiligheid liep hierdoor wel vertraging op. De governance en besluitvormingsstructuur van het project Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein werd onder de loep genomen en de eerste aanpassingen vonden plaats.

De voorbereidingen op de decentralisatie Beschermd Wonen verliepen voorspoedig, ondanks dat de daadwerkelijke doordecentralisatie met een jaar werd uitgesteld naar 2023. We troffen voorbereidingen om per 1-1-2022  al te beginnen met een nieuwe werkwijze en een nieuw toegangsproces voor Beschermd Wonen.

Ook hielden we Walchers de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein in de gaten. We stelden centraal dat samenwerking nodig is voor de efficiëntie van ons aanbod, dat we gezamenlijk moeten zoeken verbeteringen (ook financieel), maar dat dit nooit ten koste mag  gaan van onze inwoners.  Daarnaast zijn we per 1 januari 2021 aangesloten bij het samenwerkingsverband met SWVO waar het gaat om de Wmo-zorg. De overgang verliep soepel. We zijn te spreken over deze samenwerking.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
17 Banen per 1.000 inw 15-64jr CBS / LISA 2020 724,4 786,8 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
18 Jongeren met een delict voor rechter % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2019 1 1 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
19 Kinderen in een uitkeringsgezin % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2020 2 5 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
20 Netto arbeidsparticipatie % CBS - Arbeidsdeelname 2020 68,1 67,5 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
21 Werkloze jongeren % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2020 1 2 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
22 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inw CBS - Participatie Wet 2021 120,7 246,8 Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
23 Lopende reïntegratievoorzieningen per 10.000 inw 15-64jr CBS - Participatie Wet 2020 31,5 203,6 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
24 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2021 8 11,4 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
25 Jongeren met jeugdbescherming % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2021 1,1 n.b. Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
26 Jongeren met jeugdreclassering % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2015 0,3 0,4 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
27 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inw CBS - Monitor Sociaal Domein WMO 2021 nb 688 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2021 Begroting naw 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 101 152 145 7
6.2 Wijkteams 135 159 17 142
6.3 Inkomensregelingen 2.655 1.074 1.090 -16
6.4 Begeleide participatie 0 0 1 -1
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4 4 5 -1
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 100 70 72 -2
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Totaal Baten 2.995 1.458 1.331 127
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.279 2.447 2.325 122
6.2 Wijkteams 1.240 1.392 1.068 324
6.3 Inkomensregelingen 4.161 2.619 2.540 78
6.4 Begeleide participatie 1.206 1.323 1.281 43
6.5 Arbeidsparticipatie 1 1 1 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 534 575 493 82
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.180 4.364 4.294 70
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.288 4.291 3.420 872
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 91 31 30 1
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 792 730 1.720 -990
Totaal Lasten 17.771 17.774 17.173 601

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000.

Taakveld

Resultaat

V/N

Samenkracht en burgerparticipatie

Er is € 115.000 minder besteed dan begroot. Dit verschil zit verspreid over vele budgetten van in tot € 2,3 miljoen groot. Het betreft in alle gevallen afwijkingen kleiner dan € 25.000. In een aantal gevallen zijn budgetten niet volledig benut of zijn er minder subsidies uitbetaald, mede door corona. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt voor inhuur dan begroot.

 

115

 

V

Wijkteams, geëscaleerde zorg 18- en maatwerkdienstverlening 18- (jeugd)

Op deze drie taakvelden is per saldo sprake van een overschot van € 65.000. Het betreft diverse kleinere afwijkingen op budgetten van zowel de oude als de nieuwe toegang.

 

65

 

V

Inkomensregelingen en arbeidsparticipatie

Op het onderdeel armoedebeleid is sprake van een overschot van € 63.000.

 

Op de uitvoering van de participatiewet door Orionis is een overschot van €44.000.

 

63

 

44

 

V

 

V

Maatwerkvoorzieningen, maatwerkdienstverlening 18+ en geëscaleerde zorg 18+ (WMO)

In totaal is op deze drie taakvelden sprake van een onderbesteding van € 156.000. De taakvelden bevatten met name voorzieningen met open-einde regelingen. Hierdoor is het van tevoren lastig in te schatten wat de realisatie zal zijn.

 

Maatwerkvoorzieningen

Het huidige overschot wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat we minder geld uitgegeven aan woningaanpassingen en maatwerkvoorzieningen.

 

Maatwerkdienstverlening 18+

Op de Huishoudelijke Hulp is meer uitgegeven dan begroot, maar dit wordt ruimschoot gecompenseerd door voornamelijk de overschotten op begeleiding, dagbesteding en het persoonsgebonden budget.

 

Geëscaleerde zorg 18+

Geen bijzonderheden.

 

156

 

V

Prioriteiten

Er waren geen eenmalige prioriteiten in relatie tot dit programma. 

Investeringen

Er waren geen investeringen in relatie tot dit programma.