Uitgaven

4,6%

€ 3.387

x € 1.000
4,6% Complete

Inkomsten

49,03%

€ 36.130

x € 1.000
49,03% Complete

Saldo

0%

€ 32.742

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

4,6%

€ 3.387

x € 1.000
4,6% Complete

Inkomsten

49,03%

€ 36.130

x € 1.000
49,03% Complete

Saldo

0%

€ 32.742

x € 1.000

Begroting

36.130 Inkomsten (x € 1.000)
3.387 Uitgaven (x € 1.000)
32.742 Saldo (x € 1.000)
  • Overzicht algemene dekkingsmiddelen
  • Onvoorzien en overige baten en lasten
  • Vennootschapsbelasting
  • Mutaties reserves

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Cijferoverzicht

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Rekening 2021 Saldo
Lasten
Lokale heffingen 273 734 762 -28
Saldo financieringsfunctie 67 247 253 -6
Overige algemene dekkingsmiddelen 26 26 31 -5
Subtotaal lasten 367 1.007 1.046 -39
Baten
Lokale heffingen 6.102 6.858 6.875 -17
Gemeentefonds 28.552 31.078 31.412 -334
Dividend 11 11 22 -11
Overige algemene dekkingsmiddelen 137 154 231 -77
Subtotaal baten 34.802 38.100 38.540 -439
Saldo 34.435 37.093 37.493 -400

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000.

Taakveld

Resultaat

V/N

Gemeentefonds

Er is een bedrag van ongeveer € 334.000 meer ontvangen t.o.v. raming. 

 

De uitkomsten van de decembercirculaire zijn niet verwerkt in de ramingen. Deze informatie was ten tijde van de opmaak van de slotwijziging nog niet bekend. Belangrijkste onderdelen in deze circulaires zijn:

- Compensatieregelingen t.b.v. corona: €81.000. Meer informatie over deze regelingen is terug te vinden in de paragraaf corona in het jaarverslag;
- Uitvoering participatiewet: € 67.000. Het voorschot dat we ontvangen hebben o.b.v. de ingeschatte ruimte die de gemeenten macro gezien onder het vastgestelde plafond blijven;
- Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK): € 88.000.  Om een affaire als die van kinderopvangtoeslag in de toekomst te voorkomen zijn maatregelen nodig die structureel effect hebben. Hier zijn gelden voor beschikbaar gesteld.
- Wet inburgering: € 18.000. Voor de invoering van de wet inburgering is een extra bedrag beschikbaar gesteld.
- Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht: € 16.000.  Voor de invoering van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen is een extra bedrag beschikbaar gesteld.
- Afrekeningen oude jaren: € 24.000.
- Overige verschillen: € 40.000. O.a. aanpassing uitkeringsfactor en wijzigingen in hoeveelheidsverschillen (vb. aantal inwoners, ozb-waarde etc.)

 

334

V

Treasury

Op het taakveld treasury is sprake van een overschot van ongeveer € 77.000 Dit wordt veroorzaakt door de toe te rekenen rente aan de grondexploitaties (€ 77.000). Doordat we de rente toeschrijven aan de grondexploitaties, op de balans, levert dit een positief saldo op voor de winst- en verliesrekening. Deze toerekening was niet geraamd. 

77

V

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2021 Begroting naw 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Baten 0 1 0 1
Lasten 1.055 671 169 501

Financiële analyse

Taakveld

Resultaat

V/N

Onvoorzien

We hebben een bedrag van ongeveer € 83.000 niet benut uit de post onvoorzien. 

83

V

Stelpost maatschappelijke voorzieningen

Onderdeel van het taakveld overige baten en lasten is de stelpost voor het project maatschappelijke voorzieningen. Deze stelpost is in de begroting opgenomen om de kapitaallasten van de projecten te dekken. Aangezien er nog niet gebouwd is, zijn er ook nog geen kapitaallasten waardoor er sprake is van een onderuitputting van € 649.000 op deze stelpost. Op basis van het raadsbesluit bij de kadernota 2019 is dit overschot toegevoegd aan de reserve maatschappelijke voorzieningen.

649

V

Dubieuze debiteuren

Op basis van de openstaande vorderingen is een extra storting benodigd in de voorziening dubieuze debiteuren van € 52.000.

52

N

Suppleties belastingdienst

We hebben diverse suppleties gedaan voor de btw en bcf aangiftes van 2020 en 2021.

55

N

Taakstelling organisatie

De taakstelling op de organisatie is in 2021 niet ingevuld. Er is op de post salarissen op het taakveld overhead sprake van een overschot waar dit tekort tegen weg kan vallen.

Vanaf 2022 is deze taakstelling niet meer opgenomen in de begroting.

75

N

Centraal budget salarissen

Onder de overige baten en lasten hanteren we een budget waarin we de salarismutaties eerst centraal ramen, om ze vervolgens door te belasten aan de diverse programma’s en taakvelden. Er resteert nu een verschil van € 62.000 tussen de verwachte salarismutaties en de werkelijk mutaties. Dit op een totaal van circa € 15 miljoen aan salarislasten.

Tegenhanger van dit tekort is onder andere het overschot aan salarissen op het taakveld overhead.

62

N

Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2021 Begroting naw 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Baten 0 0 0 0
Lasten 0 0 2 -2

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2021 Begroting naw 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Baten 1.328 6.006 6.024 -18
Lasten 1.966 6.858 7.278 -420