Paragraaf maatschappelijke voorzieningen

Hoofdlijnenprogramma 2020-2022
In 2021 is de hernieuwde koers voor de uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed 2025 verder uitgewerkt. De focus in het hoofdlijnenprogramma ligt op multifunctionele accommodaties zodat de leefbaarheid en aantrekkelijkheid als vestigingsplaats per kern vergroot wordt. Slimme combinaties in een Multifunctionele Accommodatie (MFA) door bijvoorbeeld twee scholen onder één dak, kinderopvang en sport biedt kansen voor efficiënte inzet en delen van ruimten. In alle kernen uit fase 1 is uitvoerig overleg geweest met de belanghebbenden en dorpsraden over de uitwerking en vervolgstappen.

 

Voor elke kern uit fase 1 is er een projectplan en uitgebreide detailplanning opgesteld. Per kern wordt er per kwartaal een monitor opgesteld waarin de stand van zaken gericht op projectbeheersing en budgettaire controle opgesteld.

 

Aagtekerke

Samen met de werkgroep van belanghebbenden is een architect voor het ontwerp geselecteerd. In 2021 is het ontwerp voor de MFA met gymzaal en dorpshuis uitgewerkt. Er is een ruimte voor eerstelijns zorg aan het programma toegevoegd. De raad heeft ingestemd met het budget voor de toegevoegde ruimte. Het ontwerp van de speeltuin, die meeverhuist naar de locatie van de MFA is gemaakt. In de MFA zijn het dorpshuis, de gymzaal, een ruimte voor de huisarts en een ruimte voor Buurtzorg opgenomen. De voorbereiding voor de aanbesteding is gestart zodat in 2022 gestart kan worden met de uitvoering. Het onderzoek naar de ondersteuning van het burgerinitiatief voor de exploitatie van de nieuwe MFA loopt. Dit onderzoek is breder opgezet dan specifiek voor Aagtekerke. Er wordt ook gekeken naar de exploitatie van andere situaties die voorkomen in de gemeente Veere. In 2022 wordt dit onderzoek afgerond.

 

Nadat de speeltuin en de gymzaal zijn verplaatst naar de nieuwe MFA worden de vrijkomende locaties ingevuld met woningbouw. Over de typen woningen die er op die locaties moeten komen heeft in 2021 een uitgebreide consultatie onder inwoners en belangstellenden plaats gevonden.

 

Oostkapelle:

Het programma van eisen voor renovatie van De Halve Maan is samen met gebruikers en belanghebbenden van het dorpshuis en de sporthal uitgewerkt. Dit is verwerkt in een bestek en tekeningen. Het sportpark Duinhelm (voetbal en tennis) blijft op de huidige locatie behouden. Ook in Oostkapelle komt een MFA. Het overleg over het Programma van Eisen voor de MFA is met de beide scholen in Oostkapelle, Kinderopvang Walcheren en de GGD is opgestart. De beide scholen komen in 1 gebouw nabij sporthal / dorpshuis De Halve Maan. De exacte plaats waar de nieuwe MFA gebouwd wordt, is nog niet vastgelegd. Als de relatie met sportpark Duinhelm bekend is dan zullen de plannen voor de herinrichting van de voetbalvelden gemaakt worden.

 

Serooskerke:

De renovatie van zwembad de Goudvijver is gestart zodat de heropening in 2022 plaats kan vinden. Met de werkgroepen van belanghebbenden en dorpsraad is overleg geweest over de uitwerking van het programma Serooskerke Oost. Met de school, sportpartijen, kinderopvang en overige belanghebbenden is aan de hand van variantenstudies de toekomstige locatie van de MFA vastgesteld. Het programma van eisen wordt in 2022 opgesteld. Invulling van de voormalige schoollocatie met eventueel woningbouw alsmede renovatie of nieuwbouw van dorpshuis De Zandput wordt later uitgewerkt.

 

Westkapelle:
De locatie van de MFA is na uitvoerige consultatie van belanghebbenden vastgesteld. Het nieuwe gebouw komt op de huidige locatie aan de Molenwal. Herrijst blijft als dorpshuis aan de markt. De nieuwe MFA zal in elk geval beide scholen onder één dak brengen. Ook de kinderopvang wordt voorzien in de MFA. In de MFA wordt ook rekening gehouden met het huisvesten van een zorgfunctie. 

 

Bestemmingsreserve

Aan de bestemmingsreserve Maatschappelijke voorzieningen kan via resultaatbestemming bij de vaststelling jaarrekening een bedrag van € 1.045.585 toegevoegd worden. Dit is in 2021 het niet benutte deel in de stelpost Maatschappelijke Voorzieningen, post energiebeheer en opbrengst Enduris precario.

 

Aan de reserve wordt € 411.125 onttrokken o.a. voor nadeel grondexploitatie omgeving Amicitia. Per eind 2021 is de stand van de reserve dan € 2.885.421.

 

Financiële stand van zaken

In 2021 is er €  874.153 uitgegeven aan voorbereidings- uitvoeringskosten voor de projecten. Dit betreft voornamelijk personele kosten projectleiders en inzet overige medewerkers in project- en werkgroepen. Verder uitgaven voor voorbereidingskosten/aanneemsom renovatie/nieuwbouw zwembad, voorbereiding MFA Aagtekerke, renovatie Halve Maan en aanschaf meubilair Herrijst.

 

Totaal is er vanaf 2017 afgerond 2,2 mln. uitgegeven aan voorbereidings- en uitvoeringskosten.

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Budget primitief Budget actueel Realisatie Toelichting
Herrijst Wkp, diverse aanpassingen 17.000 6.000 5.460 -
Aagtekerke, onderzoek organisatie gebouwenbeheer Regiodeal 154.250 16.853 14.007 -

Investeringen

Omschrijving investering Investeringsbedrag Realisatie Toelichting
Meubilair Herrijst stoelen en tafels 48.400 36.587 Investering loopt door in 2022
Oostkapelle, renovatie sporthal en dorpshuis Halve Maan BENG 3.660.884 117.580 Investering loopt door in 2022
Oostkapelle, Voorbereidingskosten nieuwbouw scholen 166.000 9.444 Investering loopt door in 2022
Westkapelle, voorbereidingskosten locatie Kerkeweg 50.000 50.550 -