Uitgaven

2,01%

€ 1.482

x € 1.000
2,01% Complete

Inkomsten

15,02%

€ 11.066

x € 1.000
15,02% Complete

Saldo

0%

€ 9.584

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

2,01%

€ 1.482

x € 1.000
2,01% Complete

Inkomsten

15,02%

€ 11.066

x € 1.000
15,02% Complete

Saldo

0%

€ 9.584

x € 1.000

Programma inleiding

Veere is een populaire toeristische gemeente aan de Zeeuwse kust. Recreatie & toerisme is de economische motor die zorgt voor welvaart, werkgelegenheid en voorzieningen. Het succes betekent dat we veel bezoekers ontvangen en we een lang toeristisch seizoen kennen. We zijn een gastvrije gemeente en investeren in de balans tussen leefbaarheid en toerisme.

 

Balans tussen duurzame, vitale economie en leefbaarheid

Het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme, integrale analyse gemeente Veere heeft aangetoond dat het evenwicht tussen leefbaarheid en toerisme nu in een aantal kernen wordt verstoord. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes voor de toekomst. Structureel overleg tussen overheden, bedrijfsleven en inwoners blijft hierbij van groot belang.

 

Gastvrije gemeente

Vanaf 2021 bestaat VVV Zeeland niet meer. We werken aan een nieuw concept om op strategische punten toeristisch gastheerschap aan te bieden. En we kiezen voor regiomarketing die zich richt op het spreiden van onze bezoekers en ze inspireert om ons landschap en cultureel erfgoed te ontdekken.

Wat willen we bereiken?

D.3.01 In 2021 werken we aan een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.

We willen investeren in de balans tussen toerisme en leefbaarheid. Dit is een van onze 3 topprioriteiten. We geven hiermee betekenis aan de inhoud van het onderzoek leefbaarheid & toerisme.

G

In april is het Programma Toerisme 2021-2026 vastgesteld. Een van de strategische keuzes is het opstellen van een ontwikkelkader verblijfsaccommodaties. Het doel van het ontwikkelkader is het herstellen van de balans tussen leefbaarheid en toerisme en grip op de groei van recreatieve verblijfseenheden. Fase 1 van dit kader is in december 2021 vastgesteld. Dit geeft inzicht in de uitdagingen waar we voor staan en welke ruimte het huidige beleid biedt. In 2022 volgt fase 2 en starten we met de uitvoering van fase 1.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.3.02 We houden de reputatie van Veere als kwalitatieve en gastvrije toeristische bestemming op peil.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. We heten onze gasten op een professionele manier welkom en kiezen voor regiomarketing die past bij onze toekomstvisie.

G

In 2021 hebben we 3 inspiratiepunten om onze gasten welkom te laten voelen en te inspireren: Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg, Museum Veere in Veere en Stichting Tuys verzorgt het infopunt in Oostkapelle vanaf augustus. Het gehele jaar staan wij met 2 pagina's in de Badkoerier om onze gasten de mooiste en rustige plekken van Veere te laten ontdekken. En op drukke punten en momenten staan er coronacoaches en/of verkeersregelaars die zich inzetten voor een veilig verblijf. We volgen nauw de ontwikkelingen van Zeeland Marketing en vanaf eind 2021 start de samenwerking tussen Veere en dit provinciale marketing team.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
11 Functiemenging % LISA 2020 45,6 49,6 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
12 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw 15-64jr LISA 2020 224,4 172,1 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2021 Begroting naw 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 683 44 47 -3
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 36 49 24 24
3.4 Economische promotie 10.347 10.151 10.212 -61
Totaal Baten 11.066 10.244 10.284 -40
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 120 120 120 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 710 69 44 24
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 125 190 181 9
3.4 Economische promotie 527 562 523 40
Totaal Lasten 1.482 941 867 73

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000.

Taakveld

Resultaat

V/N

Economische ontwikkeling

Op dit taakveld is geen sprake van een resultaat en zijn er ook geen significante afwijkingen te melden.

 

 

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Op dit taakveld is een overschot van € 27.600.

 

Grondexploitaties bedrijventerreinen

Ondanks dat er in 2021 géén bedrijfsgronden zijn verkocht, was er een tussentijdse winstneming van € 17.000 voor Oosterloo.  De loting was in 2021. De verkoop volgt in 2022. De verkoopprijzen liggen hoger dan waar in de exploitatie opzet rekening was gehouden.  De nog te maken kosten blijven vrijwel gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in de exploitatie opzet, waardoor we op basis van de BBV voorschriften de tussentijdse winst (moeten) nemen.  

Het saldo heeft geen invloed op het rekeningsaldo omdat het bedrag op de balans wordt bijgeboekt.

 

Overig

Door lagere pachtnormen zijn de opbrengsten van de pacht afgenomen met € 10.000. Op het budget herstructurering bedrijventerreinen is sprake van een onderschrijding van € 27.000. De reden hiervan is andere prioriteiten, in 2022 wordt dit verder opgepakt door medewerker Economie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
V

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Op dit taakveld is sprake van een tekort van € 15.200.

 

Naast lagere opbrengsten uit markt- en kermisgelden, door Covid-19, zijn er geen significante afwijkingen te melden.

 

 

 

18

 

 

 

N

Economische promotie

Het taakveld economische promotie heeft een onderbesteding van €  60.500.

 

Van het budget toeristische impuls wordt € 6.000 overgeheveld naar 2022 conform afspraak convenant. Op het budget gebiedsvisie Veerse Meer is sprake van een positief saldo van € 10.000 doordat de provincie minder kosten in rekening heeft gebracht.

 

Aan toeristenbelasting is een bedrag van € 43.000 meer ontvangen dan begroot. Daarnaast is een bedrag van € 56.000 meer ontvangen over oude jaren dan was voorzien.

 

De opbrengst forensenbelastingen over 2021 is door het afsluiten van contracten € 40.000 lager dan geraamd.

De afwikkeling van oude jaren is € 10.000 voordelig.

 

 

 

6
10

 

43
56

 

40

10

 

 

 

V
V

 

V
V

 

N

V

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Budget primitief Budget actueel Realisatie Toelichting
Herbestemming mijnenmagazijn 25.000 25.000 15.000 -
Uitvoeren Gebiedsvisie Veerse Meer fase 2 25.000 0 0 Budget is bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022.

Investeringen

Er waren geen investeringen in relatie tot dit programma.