Uitgaven

3,3%

€ 2.430

x € 1.000
3,3% Complete

Inkomsten

0,92%

€ 681

x € 1.000
0,92% Complete

Saldo

0%

€ -1.749

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

3,3%

€ 2.430

x € 1.000
3,3% Complete

Inkomsten

0,92%

€ 681

x € 1.000
0,92% Complete

Saldo

0%

€ -1.749

x € 1.000

Programma inleiding

Goed onderwijs en goede voorzieningen voor het onderwijs. Daar streven we naar. In de gemeente Veere gaat het hoofdzakelijk om het basisonderwijs. Voor het middelbaar onderwijs kunnen onze kinderen terecht in Vlissingen en Middelburg. Voor speciaal onderwijs in Middelburg of Goes. We werken met deze gemeenten samen om dit goed te regelen. Voor kinderen die niet met eigen vervoer op school kunnen komen is er de mogelijkheid om van het leerlingenvervoer gebruik te maken. Ook zetten we ons in voor volwasseneducatie en opleidingen voor laaggeletterden. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. Verder werkt de toegang voor Jeugdzorg samen met scholen om jeugdproblematiek snel te kunnen signaleren (zie programma 6).

 

Onderwijshuisvesting

In de komende jaren realiseren we 5 nieuwe, energiezuinige, frisse scholen: 2 in Westkapelle, 2 in Oostkapelle en 1 in Serooskerke. In de kernen waar we, vanwege verschillende (religieuze) grondslagen, 2 scholen bouwen, bouwen we de voorzieningen onder 1 dak en in overleg met schoolbesturen. We bouwen deze scholen zo dat onze kinderen ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. We bouwen royaler dan de VNG normen en regelen dit in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Het uitgangspunt is multifunctionele accommodaties (MFA) zodat ook sport- en andere ontmoetingsfuncties daarin worden ondergebracht. Hiermee verankeren we ontmoeting, bewegen en ontwikkeling in de gemeenschap. De planning voor de realisatie van de MFA’s vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

 

Kwaliteit

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang graag zo dicht mogelijk bij de woonplaats van onze kinderen. Belangrijk is dat alle kinderen naar school kunnen. Op basis van de Verordening Leerlingenvervoer kunnen ouders/verzorgen indien nodig een aanvraag indienen voor vervoer. Op basis hiervan wordt het vervoer van kinderen naar school geregeld of vergoed. Ook maken we samen met Middelburg en Vlissingen maken we met het basis- en voorgezet onderwijs afspraken over Passend Onderwijs. Daarnaast is ook een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt van groot belang. Voor het terugdringen van laaggeletterdheid werken we in Zeeuws verband mee aan een Regioplan 2020-2024.

Wat willen we bereiken?

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2021 voor minimaal 90% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval.

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner. Het percentage taalachterstand meten we via de monitor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het percentage schooluitval meten we via de projecten voortijdig schoolverlaten.

G

Afgaande op het aantal thuiszitters, aantal meldingen verzuim en aantal kinderen met taalachterstand in de peutergroep concluderen we dat de overgang voor 90% van de leerlingen naar een andere schoolsoort zonder taalachterstand of schooluitval verloopt. We kregen signalen dat het verzuim oploopt. We kunnen dit nog niet kwantificeren. Tijdens corona compenseerden we kosten voor de kinderopvangtoeslag en hadden we, samen met jeugdzorg en leerplicht, extra aandacht voor de thuissituatie van kinderen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.4.02 In 2021 volgen volwassen laaggeletterde inwoners (taal)lessen gericht op werk of zelfredzaamheid.

In onze gemeente wonen mensen die laaggeletterd zijn of beperkte digitale vaardigheden hebben. Volgens onderzoek heeft tussen de 8 en 11 % van onze inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Dit verkleint de kans op werk en/of sociale contacten. Soms is het een oorzaak van schuldproblematiek. Samen met Middelburg en Vlissingen bieden we deze mensen op een laagdrempelige manier de kans hun taal en digitale vaardigheid te vergroten. Op Zeeuws niveau geven we invulling aan afspraken die het Rijk en de VNG maakten om laaggeletterdheid terug te dringen.

G

We verstrekten subsidies aan Scalda en Taalhuis. Met hun activiteitenplannen hebben ze uitvoering gegeven aan deze taallessen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig.

We bieden basisonderwijs aan in doelmatige en toekomstbestendige schoolgebouwen. Nieuwe scholen bouwen we onder één dak en bij voorkeur in combinatie met meerdere voorzieningen. We bouwen volgens de BENG normen en maken geld vrij om scholen royaler te kunnen bouwen dan de huidige VNG normen, waarmee we een  optimale onderwijsomgeving realiseren.

 

De nieuwbouw van scholen in Oostkapelle, Westkapelle en Serooskerke maakt onderdeel uit van het project Maatschappelijke Voorzieningen. We realiseren multifunctionele accommodaties (MFA) zodat niet alleen onderwijsfunctie maar ook sport- en andere ontmoetingsfuncties. De planning voor de realisatie van de MFA’s vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen. In 2021 bereiden we de huisvesting van de 2 scholen in Oostkapelle voor.

--

De toekomstbestendigheid van schoolgebouwen maakt onderdeel uit van het project Maatschappelijke Voorzieningen. U kunt in dat hoofdstuk verdere informatie vinden.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
13 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 2019 0 1,4 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
14 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 2019 7 32 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
15 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % DUO/Ingrado 2020 1,2 1,7 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2021 Begroting naw 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 39 54 32 22
4.2 Onderwijshuisvesting 55 62 60 2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 587 719 661 58
Totaal Baten 681 835 753 82
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 279 279 257 22
4.2 Onderwijshuisvesting 717 631 647 -16
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.434 1.635 1.605 31
Totaal Lasten 2.430 2.546 2.509 37

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000.

Taakveld

Resultaat

V/N

Openbaar onderwijs

Op dit taakveld is het resultaat vrijwel nihil. Er zijn ook geen bijzonderheden te melden.

 

 

Onderwijshuisvesting

Het taakveld heeft een tekort van € 17.900. Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Dit taakveld heeft een positief resultaat van € 39.000.

Dit overschot komt voornamelijk door de budgetten onderwijsbegeleiding, peuterspeelzaalwerk en het educatiebudget Walcheren. Op onderwijsbegeleiding ontvingen we een overschot terug van RPCZ waar we niet op hadden gerekend. Er is minder uitgegeven aan het peuterspeelzaalwerk door sluiting vanwege corona. Het rijksbudget voor het educatiebudget was hoger dan de kosten. Het restant schuiven we door naar 2022.

 

Van het Rijk ontvangen we gelden voor het onderwijs achterstandenbeleid. Een bedrag van € 67.000 is niet benut in 2021. De werkzaamheden lopen door in 2022. Hierdoor is er een lagere opbrengst in 2021 dan geraamd.

 

 

39

 

67

 

 

V

 

N

Prioriteiten

Er waren geen prioriteiten in relatie tot dit programma. 

Investeringen

Er waren geen investeringen in relatie tot dit programma.