Uitgaven

3,94%

€ 2.905

x € 1.000
3,94% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 46

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

0%

€ -2.859

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

3,94%

€ 2.905

x € 1.000
3,94% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 46

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

0%

€ -2.859

x € 1.000

Programma inleiding

Wij zorgen ervoor dat je veilig kunt wonen, werken en recreëren. Veiligheid is een primaire basisbehoefte van de mens en we vinden het belangrijk dat mensen zich veilig voelen in Veere. Wij voeren regie op veiligheid en slagen er de laatste jaren in om een veilige gemeente te zijn en dat te verbeteren. Ook voor de komende jaren is dat onze doelstelling. Veiligheid is een breed begrip en delen we op in drie thema’s.

 

Integrale veiligheid

Dit thema gaat over de sociale kant van veiligheid. Het veiligheidsgevoel, maar ook het terugdringen van criminaliteitscijfers, zoals woninginbraken of straatroven. De vastgestelde Nota Integrale veiligheid is de kapstok van dit thema en hierin beschrijven we welke activiteiten we allemaal uitvoeren. De politie is een belangrijke uitvoeringspartner en daar maken we afspraken mee over hun inzet. We zetten onze samenwerking voort met het Zorg- en Veiligheidshuis voor complexe zaken op het snijvlak van zorg en strafrecht. Tot slot nemen we deel aan het RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum) in de aanpak tegen ondermijning. Dat is het voorkomen van verwevenheid tussen bovenwereld en onderwereld.

 

Crisisbeheersing en brandweer

Helaas kunnen we veiligheid niet garanderen en kunnen we getroffen worden door een incident, ramp of crisis. We maken deel uit van de Veiligheidsregio Zeeland. Zij zorgen voor een gezamenlijke brandweer, gezamenlijke meldkamer en de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen). Naast deze samenwerking moeten we ook als organisatie weten wat we moeten doen bij een ramp of crisis. Bestuurders en medewerkers hebben een (regionale) rol. Jaarlijks oefenen en trainen we in deze rol, zodat we weten wat we moeten doen als het noodlot toeslaat.

 

Toezicht en handhaving

Regels en wetten moeten ook gehandhaafd worden. We doen dat niet alleen en werken samen met andere partners die handhavend kunnen optreden. De nadruk ligt op handhaving van onze Algemene Plaatselijke Verordening, de regels die we zelf stellen en jaarlijks actualiseren. In het Integraal Handhavings Uitvoerings Programma (IHUP) stellen we jaarlijks vast op welke handhavingsprioriteiten we in zetten. In 2021 zetten we extra in op de handhaving van het gebruik van woningen. Constateren we gebruik van een woning in strijd met de bestemming, dan starten we een handhavingstraject.

Wat willen we bereiken?

D.1.01 We zijn goed georganiseerd en voorbereid bij een ramp of crisis.

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijke meldkamer. We dragen bij aan een actueel Regionaal Crisisplan. In onze organisatie benoemden we medewerkers die een rol hebben bij een ramp of crisis. Jaarlijks volgen deze trainingen en oefeningen. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

G

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijke meldkamer. We dragen bij aan een actueel Regionaal Crisisplan. In onze organisatie benoemden we medewerkers die een rol hebben bij een ramp of crisis. Jaarlijks volgen deze trainingen en oefeningen. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.1.02 Veere blijft in 2021 een veilige gemeente om in te wonen, werken, en recreëren met een veiligheidscijfer kleiner dan 95.

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast het veiligheidsgevoel willen we ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk houden. 

 

G

Cijfers over 2021 zijn nog niet bekend. Het algemeen beeld is dat ons veiligheidscijfer kleiner is dan 95.  De criminaliteit is minder door onder andere de corona crisis. 

 

Wat gaan we hiervoor doen?

D.1.03 Handhaving van en toezicht op wet- en (lokale) regelgeving.

Naast de wettelijke taken die wij hebben als gemeente gaat dit met name over het IHUP en de prioriteiten die in het Hoofdlijnenprogramma van het college staan. Uit deze prioriteiten volgt dat we met name inzetten op bestrijding van illegale tweede woningen in de kernen.

G

In 2021 hebben we als afdeling Toezicht & Handhaving de bepalingen als genoemd in het Integraal Handhaving Uitvoering Plan (IHUP) uitgevoerd. Hierbij hebben wij grotendeels aan de doelstelling kunnen voldoen. In verband met corona hebben we veel corona handhavingsmaatregelen uitgevoerd zoals de controle op corona toegangsbewijs (CTB) passen, terrassen, 1,5 meter regel, enzovoort. Verder hebben we minicampings gecontroleerd, toezicht op het Veerse Meer en toezicht op illegale recreatie uitgevoerd. De overige werkzaamheden bestonden uit de afhandeling van klachten en meldingen in de openbare ruimte. Ook hebben we ons gericht op toezicht in de openbare ruimte.

Met betrekking op toezicht op het parkeerbeleid hebben we alle doelstellingen behaald. 

Verder werd het plan van aanpak handhaven tweede woningen vastgesteld en zijn we begonnen met de controle en handhaving daarvan. Resultaten zijn daarbij nog niet te noemen.  

Op het gebied van milieu toezicht hebben we ons vooral gericht op klachten, meldingen, energietoezicht, controles op licht en donkerbeleid en zijn milieucontroles bij bedrijven uitgevoerd.  Aan de meeste doelstellingen hebben wij voldaan.

Op het gebied van bouwtoezicht hebben we ons gericht op  controle van monumentenvergunningen, de controles op de bouwvergunning publiek (categorie III > € 1.000.000),  controles gebruik in het buitengebied en controles bestaande bouw (niet woningen). Aan deze doelstellingen hebben wij grotendeels voldaan.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
6 Verwijzingen Halt per 1.000 inw. 12-17 jr Bureau Halt 2020 7 16 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
7 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2020 0,2 1,3 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
8 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2020 2,3 4,4 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
9 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2020 1,6 1,3 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
10 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2020 3,4 5,6 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2021 Begroting naw 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 9 151 183 -32
1.2 Openbare orde en veiligheid 37 40 27 13
Totaal Baten 46 191 210 -19
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.127 2.578 2.556 21
1.2 Openbare orde en veiligheid 779 883 705 178
Totaal Lasten 2.905 3.461 3.261 200

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000. 

Taakveld

Resultaat

V/N

Crisisbeheersing en brandweer

Op dit taakveld is sprake van een overschot van € 53.200.

We hebben een bedrag van € 30.000 meer ontvangen dan begroot als tegemoetkoming voor de handhaving op het gebied van corona.

 

30

 

 

V

 

Openbare orde en veiligheid

Dit taakveld heeft een positief resultaat van € 165.400.

 

  • Loonkosten: de aan dit taakveld toe te rekenen loonkosten wijken af van de raming (€ 133.000). Het betreft slechts een verschuiving van lasten. Op andere onderdelen in deze jaarrekening wordt de tegenhanger van deze mutatie verantwoord.
  • Ingeleend personeel: er is voor een bedrag van € 54.000 minder ingehuurd dan begroot.
  • Detectiewerkzaamheden: er is voor een bedrag van € 39.000 meer aan detectiewerkzaamheden verricht dan begroot. Via het gemeentefonds 2022 verwachten we 68% van dit bedrag vergoed te krijgen.

 

 

 

133

54
39

 

 

 

V

V
N

Prioriteiten

Er waren geen eenmalige prioriteiten binnen dit programma in 2021. 

Investeringen

Er waren geen investeringen in relatie tot dit programma.