Paragraaf lokale heffingen

Inleiding
De paragraaf “Lokale heffingen” is voorgeschreven in artikel 10 van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV). De paragraaf moet ten minste bevatten:


1. de geraamde inkomsten;
2. het beleid voor de lokale heffingen;
3. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
4. een aanduiding van de lokale lastendruk;
5. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

 

Het pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in Veere uit 8 belastingen. Deze zijn gelegitimeerd door verordeningen die door de gemeenteraad ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. De heffingen verdelen we in twee categorieën, te weten:

 

Belastingen: heffingen die door de overheid dwangmatig worden opgelegd, zonder dat daar voor de belastingbetaler een individuele aanwijsbare prestatie tegenover staat. Belastingplichtigen hebben feitelijk geen keuzemogelijkheid.

 

Rechten: betalingen aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. Vaak is de betaling slechts een deel van de werkelijke kosten. Rechten zijn gebaseerd op het profijtbeginsel (iemand die meer van de overheid profiteert, betaalt een hogere bijdrage). Belanghebbenden hebben min of meer de mogelijkheid om te kiezen of zij gebruik maken van een gemeentelijke dienst.

 

Waarom wordt er belasting geheven?
Een gemeente maakt geen winst zoals een private onderneming. De uitgaven die de gemeente jaarlijks moet doen voor het lokaal bestuur, zoals het onderhouden en in standhouden van wegen, scholen, openbaar groen etc. dekken we voor een groot gedeelte uit ontvangsten van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering. Daarnaast ontvangt de gemeente doel- of specifieke uitkeringen van het Rijk. De bestemming van deze middelen is vooraf bepaald. Op grond van de gemeentewet kunnen de gemeenten belastingen heffen. Gemeenten mogen alleen belasting heffen voor zover de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

 

Typen gemeentelijke belastingen
De gemeentelijke belastingen zijn te onderscheiden in twee typen. Er zijn belastingen/heffingen die een algemeen karakter hebben. Dit soort belastingen/heffingen zijn qua hoogte en besteding niet voor een specifiek doel bestemd, maar dienen ter dekking van algemene uitgaven. Te denken valt aan de OZB, de toeristenbelasting, hondenbelasting en forensenbelasting. Andere belastingen/heffingen besteden we aan een bepaald doel. De opbrengst van deze belastingen/heffingen mag nooit hoger zijn dan de kosten die voor dit bepaalde doel worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan rioolheffing en leges.

 

Totstandkoming van de tarieven
Jaarlijks stellen we bij de begroting de tarieven voor de belastingen/ heffingen, rechten en privaatrechtelijke heffingen vast. Per belasting/heffing stelt de raad jaarlijks een verordening vast met daarin doel, grondslag en tarieven van de belasting/heffing.

 

Tarievenbeleid
De tarieven voor 2021 zijn verhoogd volgens de besluitvorming door de raad bij de begroting en daarop aansluitend de vaststelling van de verordeningen. Onderstaand treft u de tarieventabel van 2021 aan. 

 

 

Tarieven 2021

 

Soort

Grondslag

2021

OZB

 

 

Woning eigenaar

WOZ-waarde

0,0948%

Niet-woningen gebruiker

WOZ-waarde

0,1133%

Niet-woningen eigenaar

WOZ-waarde

0,1423%

Toeristenbelasting

 

 

Bezoeker

Per overnachting

 €        2,00

eigen verblijf

Per overnachting

 €        1,30

Afvalstoffenheffing

 

 

Gebruiker

Eenpersoonshuishouden

 €     240,09

 

Meerpersoonshuishouden

 €     271,19

Rioolheffing

 

 

Eigenaar

Aansluiting woning < € 100.000,--

 €       61,31

 

Aansluiting niet-woning < € 100.000,--

 €       93,20

Gebruiker

Waterafvoer (< 75m³)

 €       65,49

Forensenbelasting

 

 

Forensenbelasting

WOZ-waarde

0,2029%

Lijkbezorgingsrechten

 

 

Begraafrecht

Lijkbezorging

 €  1.918,00

Recht op urnengraf

Urnengraf

 €     672,50

Precariobelasting

 

 

Winkeluitstalling

per m²

 n.v.t.

Terras p/m kustkernen

per m² hoogseizoen

 €        4,07

Hondenbelasting

 

 

Hondenbelasting

1e hond

 €       70,92

 

2e hond

 €     124,57

 

Kennel

 €     231,76

 

Opbrengsten

Hieronder volgt een overzicht van de opbrengsten van de diverse heffingen in 2021.

 

Bedragen x € 1.000

Begroting primair

Begroting inclusief wijzigingen

Rekening

Verschil

Toeristenbelasting

8.502

8.502

8.545

43

OZB

5.807

5.853

5.859

6

Afvalstoffenheffing

3.717

3.708

3.702

-6

Rioolheffing

2.532

2.559

2.560

1

Forensenbelasting

1.823

1.823

1.782

-40

Precariobelasting

160

878

889

12

Lijkbezorgingsrechten

452

452

475

23

Hondenbelasting

136

127

132

5

 

 

 

 

 

Totaal

23.129

23.902

23.944

44

 

 

De belangrijkste posten lichten we hieronder toe:

 

Onroerende-zaakbelastingen

Voor het belastingjaar 2021 geldt dat er een klein overschot kan worden gemeld van      € 6.100,-. Ook over de voorgaande jaren is er een voordeel, te weten € 18.000,-.

 

Forensenbelasting
De tarieven drukken we uit in een percentage van de WOZ-waarde. De hoogte van het tarief is mede bepalend door de gemiddelde waardemutatie van het vastgoed binnen de Gemeente Veere. 

 

De realisatie is € 40.000 lager uitgekomen dan vooraf was geraamd. Dit komt grotendeels omdat de opbrengst in 2021 lager is uitgevallen door de gevolgen van de COVID pandemie. Over voorgaande jaren is een lagere opbrengst gerealiseerd dan ingeschat (€ 6.000,-).

 

Toeristenbelasting
De methodiek van de toeristenbelasting is dat er gedurende het seizoen een voorlopige aanslag wordt opgelegd die ± 80% van het werkelijke aanslagbedrag betreft. Definitieve aanslag wordt eind maart van het daarop volgende jaar opgelegd. Door de COVID 19 pandemie is er ook in 2021 geen voorlopige aanslag opgelegd maar de definitieve aanslag 2021 is eind maart 2022 conform de planning opgelegd.

 

We controleren of het aantal overnachtingen van de aangifte correspondeert met het nachtverblijfregister. Met de sector zijn hierover afspraken gemaakt. Tevens is in 2021 een tariefdifferentiatie ingevoerd. Het tarief voor de toeristenbelasting is in 2021 € 1,30 per nacht gebleven voor overnachtingen in een mobiel kampeeronderkomen. Als het geen meegebracht mobiel kampeeronderkomen betreft gebracht dan bedraagt het tarief € 2,00 per persoon per nacht.

 

De realisatie over het jaar 2021 is € 43.000,- hoger uitgekomen dan vooraf was geraamd.

 

De opbrengst die bij de jaarrekening 2020 was ingeschat voor het jaar 2020 is niet helemaal behaald (- € 120.000). Dit is een rechtstreeks gevolg van de COVID 19 pandemie.

 

 

Kwijtschelding
Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt deel uit van het gemeentelijk minimabeleid. Het kwijtscheldingspercentage dat we hanteren bedraagt 100%. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding beoordelen we aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets nemen we de kosten van bestaan voor 100% mee, volgens de bijstandsnorm. Zo maken we maximaal gebruik van de wettelijke vrijheden op dit gebied. Kwijtschelding kan alleen van de aanslag onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

In 2021 hebben we voor een bedrag van € 52.000 aan belastingen kwijtgescholden.

 

Kostendekkendheid tarieven
Vanaf de begroting 2017 moeten we in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Bij de hierna opgesomde heffingen is hiervan sprake. Bij deze heffingen is het toegestaan om maximaal 100% van de kosten te dekken. Dit is in de gemeente Veere uitgangspunt. In de onderstaande gegevens vergelijken we de totale kosten en baten met elkaar  en noemen we het kostendekkingspercentage. 

Afvalstoffenheffing

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing:

Begroting primitief

Begroting  na wijz.

Rekening

Kosten taakveld afval , inclusief rente

3.232

3.242

3.123

Inkomsten taakveld afval, exclusief heffing

191

335

397

Inkomsten taakveld reserves, onttrekking reserve (inv. perscontainers)

44

44

44

Netto kosten taakveld

2.997

2.863

2.682

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten

 

 

 

Overhead

172

172

181

BTW

549

557

531

Totale kosten

3.718

3.592

3.394

 

 

 

 

Opbrengst heffingen

3.717

3.693

3.689

 

 

 

 

Dekkingspercentage

100%

103%

109%

       

Inzet voorziening

0

-118

-295

 

De stand van de voorziening was op 1 januari 2021 nihil. Met het resultaat op het taakveld afval is de voorziening gevuld met een bedrag van € 294.512.

 

Rioolheffing

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing:

Begroting primitief

Begroting na wijz.

Rekening

Kosten taakveld riolering , inclusief rente

2.022

1.983

1.800

Inkomsten taakveld riolering, exclusief heffing

40

40

7

Netto kosten taakveld

1.982

1.943

1.793

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten

     

Overhead

317

317

293

BTW

233

233

196

Totale kosten

2.532

2.492

2.282

       

Opbrengst heffingen

2.532

2.570

2.572

       

Dekkingspercentage

100%

103%

106%

       

Inzet voorziening

0

-83

-291

 

We voegen het resultaat van € 290.955 toe aan de voorziening. Op 31 december 2021 heeft de voorziening een saldo van € 539.951.

Lijkbezorging

Berekening van kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten:

Begroting primitief

Begroting na wijz.

Rekening 

Kosten taakveld begraafplaatsen en crematoria , inclusief rente

467

438

463

Inkomsten taakveld begraafplaatsen en crematoria, exclusief heffing (inclusief verlenging grafrechten)

44

80

154

Netto kosten taakveld

423

358

309

       

Toe te rekenen kosten

     

Overhead 

230

222

232

Totale kosten 

653

580

541

       

Opbrengst lijkbezorgingsrechten

452

452

475

       

Dekkingspercentage

69,22%

77,93%

87,80%

 

Leges

Omdat we over tal van producten leges heffen geven we in de volgende tabel de kostendekking per hoofdstuk in de legesverordening weer. In de onderstaande tabel geven we het kostendekkingspercentage per titel weer en vervolgens per hoofdstuk. Per hoofdstuk wordt duidelijk dat bij enkele producten de baten hoger zijn dan de kosten.

 

 

 

Lokale lastendruk 

Kengetallen belastingcapaciteit 2021 (in €)

 

 

 

A

OZB lasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde:

 

 

 

 

gemiddelde WOZ waarde

313.000

0,0948%

297

B

Rioolheffing voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

 

 

 

 

eigendom

66

 

 

 

gebruik

118

 

184

C

Afvalstoffenheffing

 

 

271

D

Heffingskorting

 

 

0

E

Totale woonlasten  voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

 

 

752

F

Woonlasten  landelijk gemiddelde voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

 

 

811

 

Gemeentelijke belasting capaciteit

E/F * 100%

 

92,73%