Leeswijzer

 Indeling jaarverslag

Het jaarverslag bestaat conform de financiële regelgeving uit twee onderdelen:

 

- de programmaverantwoording

- de paragrafen

 

Programma’s

De programma’s zijn opgebouwd uit diverse onderdelen die we hieronder met voorbeelden toelichten.

 

Programmatitel

Programma inleiding

Korte inleiding over welke elementen een rol spelen in het programma.

Doelstelling titel

(wat willen we bereiken?)

Doelstelling omschrijving

Aanvullende tekst om meer duiding te geven aan de titel van de doelstelling.

Doelstelling stand van zaken

De rapportage voor het jaarverslag. Deze is voorzien van een kleurenindicator, en is volledig voorzien van een lichtgrijze achtergrond.

 

Maatregel titel

(Wat gaan we doen om de doelstelling te bereiken?)

Maatregel omschrijving

Aanvullende tekst om meer duiding te geven aan de titel van de maatregel.

Maatregel stand van zaken

De rapportage voor het jaarverslag. Deze is voorzien van de bekende kleurenindicatoren, en is volledig voorzien van een lichtgrijze achtergrond.

 

Beleidsindicatoren

In de financiële regelgeving is beschreven dat iedere gemeente een bepaalde set aan indicatoren op dient te nemen. De indicatoren nemen we op bij de betreffende programma’s.

De indicatoren zijn eveneens terug te vinden op:

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording

Financiële tabel

We presenteren een tabel die per taakveld inzicht geeft in de baten en lasten bij de primitieve begroting, de laatste vastgestelde begroting en de realisatie.

Financiële analyse

We analyseren het resultaat per taakveld en doen dit door de afwijkingen groter dan € 25.000 te benoemen.

Prioriteiten

De financiële regelgeving schrijft ons voor om aan te tonen welke uitgaven binnen een programma van incidentele aard zijn. We maken hierbij gebruik van de prioriteitenplanning die opgesteld is bij de begroting 2020 en volgen de realisatie hiervan in de jaarrekening.

 

 

Gebruik kleurenindicatoren

 

Stand van zaken (doelstelling)/Kwaliteit (maatregel):

 Groen: Doelstelling is behaald / maatregel is uitgevoerd.

Oranje: Doelstelling is grotendeels behaald of wordt op korte termijn alsnog behaald / Maatregel is grotendeels uitgevoerd of wordt op korte termijn alsnog uitgevoerd.

 Rood: Doelstelling is nog niet behaald. Maatregel is nog niet uitgevoerd.

 

Tijd

Groen: Maatregel is binnen de vooraf opgestelde planning uitgevoerd.

Oranje: Maatregel is grotendeels binnen de opgestelde planning uitgevoerd of wordt op korte termijn alsnog uitgevoerd.

Rood: Maatregel is niet binnen de opgestelde planning uitgevoerd en dit gebeurt ook niet op korte termijn.

 

Geld

Groen: Maatregel is binnen het vooraf opgestelde budget uitgevoerd.

Oranje: Uitvoering van de maatregel heeft geleid tot een kleine overschrijding.

Rood: Uitvoering van de maatregel heeft geleid tot een grote overschrijding.

 

Paragrafen

De financiële regelgeving schrijft ons voor om tenminste 7 voorgeschreven paragrafen op te nemen, zie hieronder nummers 1 t/m 7. Daarnaast kennen we in Veere nog 2 extra paragrafen nl, de paragrafen duurzaamheid en maatschappelijke voorzieningen.

 

Gezien de impact van Covid-19 op de samenleving én de doorwerking hiervan in meerdere programma’s hebben we in dit verslag ook een corona paragraaf opgenomen. Hieronder treft u een volledige lijst aan:

 

1. Lokale heffingen

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3. Onderhoud kapitaalgoederen

4. Financiering

5. Bedrijfsvoering

6. Verbonden partijen

7. Grondbeleid

8. Duurzaamheid

9. Maatschappelijke voorzieningen

10. Corona