Uitgaven

10,59%

€ 7.801

x € 1.000
10,59% Complete

Inkomsten

9,47%

€ 6.978

x € 1.000
9,47% Complete

Saldo

0%

€ -823

x € 1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

10,59%

€ 7.801

x € 1.000
10,59% Complete

Inkomsten

9,47%

€ 6.978

x € 1.000
9,47% Complete

Saldo

0%

€ -823

x € 1.000

Programma inleiding

We dragen zorg voor een veilige, schone, gezonde en duurzame leefomgeving, die zo is georganiseerd en ingericht dat we ook gezond blijven. We willen dat inwoners van Veere gezond opgroeien en vitaal oud worden. Primair doen we dat door bronnen die mogelijke gezondheidsrisico’s kunnen vormen weg te nemen. Secundair door een gezonde levensstijl te stimuleren, het uitvoeren van wettelijke taken (door de GGD) en in te zetten op een duurzame leefomgeving.

 

De primaire taak voeren we uit door het inzamelen van afvalstoffen en afvalwater maar ook de lijkbezorging goed te regelen. We zorgen ervoor dat onze bodem en lucht schoon blijven. De secundaire taak door de leefomgeving zo in te richten dat toekomstige risico’s worden voorkomen. Hierbij zetten we onder andere in, binnen onze mogelijkheden, op het zoveel mogelijk voorkomen van verdere klimaatveranderingen en het anticiperen op de effecten van klimaatverandering. Maar ook door de gezondheid van onze inwoners en de bedreigingen daarvan te laten monitoren en bewaken door de GGD. Ook zetten we in op preventie en voorlichting.

 

De belangrijkste thema’s binnen dit beleidsveld zijn; afvalinzameling, riolering, lijkbezorging, gezond leven, klimaatadaptatie, lucht, geluid en bodem. Het thema duurzaamheid raakt ook in belangrijke mate aan dit programma. Gezien het grote belang wat we aan dit thema hechten is er een aparte paragraaf duurzaamheid.

 

Afvalinzameling

Samen met andere Zeeuwse gemeenten werken we effectief en efficiënt samen aan afvalinzameling. 

De landelijke overheid bevordert de overgang naar een circulaire economie. Met een circulaire economie bedoelen we dat we alles wat we gebruiken of verbruiken, ook kunnen hergebruiken. De landelijke doelstelling is dat de gemeenten vanaf 2020 75% van het huishoudelijk afval scheiden. De centrale overheid neemt naast stimuleringsmaatregelen ook belastingmaatregelen. Hierdoor nemen de kosten van afvalinzameling toe.

Als gemeente stimuleren we de afname van de hoeveelheid afval en hergebruik van reststoffen. Ons doel is om de hoeveelheid restafval te verminderen naar 125 kg per inwoner per jaar in 2022. Dit doen we onder andere door de invoering van een gedifferentieerd tarief (diftar) in 2022 en aandacht besteden aan de bewustwording bij inwoners en bezoekers.

 

Riolering

Om afvalwater af te voeren dragen we zorg voor een goed functionerend rioolstelsel. 

De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven stijgen als gevolg van klimaatverandering en prijsstijgingen. Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de kans op wateroverlast door klimaatverandering te verkleinen. Een groot deel van ons bestaande rioolstelsel is aangelegd in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw en komt aan het einde van hun levensduur. We zien dus een piek aankomen in renovatie van ons bestaande rioolstelsel.

We proberen de werkzaamheden aan het riool zoveel mogelijk te combineren met andere werkzaamheden in de openbare ruimte als wegonderhoud, onderhoud aan kabels en leidingen. Volgend jaar maken we daarom een integrale visie openbare ruimte (IVOR). Meer hierover leest u in de paragraaf kapitaalgoederen.

 

Lijkbezorging

 Onze begraafplaatsen zijn goed toegankelijk, voldoen aan ons beheerniveau en er is voldoende grafruimte voor de komende 25 jaar. 

Een uitgangspunt in de nota is dat de begraafplaatsen niet kostendekkend hoeven te zijn. De begraafplaatsen zijn fraaie groene parken die niet alleen van belang zijn voor de directe nabestaanden maar ook bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2021 onderzoeken we de mogelijkheden om de capaciteit van de begraafplaats Oostkapelle uit te breiden.

 

Gezond leven

Het aandeel ouderen op de totale populatie neemt toe (vergrijzing). Mensen worden ouder dan voorheen. Daarbij komt dat het aandeel volwassenen tussen de 20 en 65 afneemt.

Ouderen blijven langer actief en langer zelfstandig thuis wonen. Omdat het aandeel ouderen stijgt, zijn er meer inwoners met gezondheidsproblemen. Het aantal mensen met overgewicht en chronisch zieken neemt toe en daarmee ook de kosten. Zie ook programma 6; Sociaal Domein. Tegelijker tijd neemt de aandacht voor gezond leven toe.  Onderwijs, ondernemers en overheid werken steeds meer samen op dit vlak. In 2021 bepalen we onze koers vanaf 2022. We vernieuwen ons beleid en spelen daarbij in op deze maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Klimaatadaptatie

We zien een toename in extreme neerslag, grote kans op hittegolven, langdurige droogte en een toename van het overstromingsrisico. We trekken samen op met de andere Zeeuwse overheden.

In 2021 stellen we een klimaatadaptatie strategie op. Maar we gaan ook praktisch aan de slag door onder andere verharding uit de openbare ruimte om te zetten in groen en te zorgen voor de opvang van meer zoet water. 

 

Lucht

De luchtkwaliteit in de gemeente Veere is over het algemeen goed. Alleen waardes voor neerslag van belastende stikstofvormen op natuurgebieden zijn te hoog. Hierdoor gaat de biodiversiteit achteruit. We moeten zorgen dat er minder belastende stikstofvormen terechtkomen in kwetsbare natuurgebieden. We ondersteunen het Schone lucht akkoord en communiceren over bewust stoken van houtkachels. Ons beleid voor verbranden van afvalstoffen (stookbeleid) is verouderd en aan een update toe. In 2021 herzien we het “beleid verbranden van afvalstoffen in de open lucht”.

 

Bodem

Maatschappelijk en economisch gezien vervult de bodem tal van functies. De bodem is de basis voor de meeste menselijke activiteiten zoals wonen, recreatie, het telen van gewassen en het uitvoeren van bedrijvigheid. Om in de toekomst ontwikkelingen uit te kunnen blijven voeren wordt dit belang steeds groter. De eindigheid van de voorraad fossiele brandstoffen en de klimaatverandering maakt het noodzakelijk om bijvoorbeeld warmte uit de bodem te gaan onttrekken. Ook zal de bodem voldoende capaciteit moeten behouden om regenwater op te kunnen vangen. In 2021 zetten we het beleid door voor een bewuster en duurzamer gebruik van de bodem. Vanwege de komende Omgevingswet wordt invulling gegeven aan het onderdeel bodem in de “omgevingsvisie Veere 2047” en het (tijdelijk) omgevingsplan. Ook starten we met de warme overdracht van de bodemtaken vanuit de provincie naar de gemeente. Daarnaast stellen we een definitief beleid op voor hergebruik van PFAS houdende grond.

Wat willen we bereiken?

D.7.01 In 2022 produceren we maximaal 125 kilogram restafval per inwoner (gecorrigeerd vanwege invloed toerisme) .

We houden ons aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Het programma VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te verbeteren. We produceerden in 2019 ruim 152 kilogram restafval per inwoner. De VANG doelstelling is om nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Een betere afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

G

In 2021 produceerden we in totaal 218 kg huishoudelijk restafval per inwoner exclusief het aandeel van de milieustraten.  Na correctie voor aandeel recreatie woningen (toerisme) bedraagt het totaal 156 kg per inwoner. Met de invoering van diftar per 1 januari 2022 willen we  de hoeveelheid  restafval verder terugdringen naar 125 kg per inwoner (gecorrigeerd) in 2022 en 100 kg in 2023.

   

Wat gaan we hiervoor doen?

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf verbonden partijen.

G

Het OLAZ heeft voor de verschillende afvalstromen meerjarige overeenkomsten.  Voor het gft is in 2021 een nieuwe  overeenkomst afgesloten  met Indaver Compost BV vanaf 1 januari 2023 met een looptijd van 10 jaar.  

Wat gaan we hiervoor doen?

D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023 (vGRP) hebben we onze afspraken vastgelegd over het beheerniveau. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

 

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

 

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling. 

G

Ons rioolbeheer voldeed in 2021 aan het afgesproken niveau.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.7.04 In 2050 is de openbare ruimte minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

We zien een toename in extreme neerslag, grote kans op hittegolven, langdurige droogte en een toename van het overstromingsrisico. In 2050 moet onze ruimte zodanig
ingericht zijn dat extreem weer niet leidt tot grote schade of maatschappelijke ontwrichting.

G

Bij elke ingreep in de openbare ruimte houden we rekening met klimaatadaptatie. In 2021 maakten we de Bergstraat in Meliskerke en de Nieuwe Dijkstraat in Westkapelle minder kwetsbaar voor klimaatverandering. In 2021 zijn we gestart met het klimaatbestendig maken van het Oranjeplein in Zoutelande en de Kapellestraat in Veere.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.7.05 In 2021 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Dit doel is gebaseerd op de “ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024”.

G

In 2021 zijn er positieve gesprekken geweest om grond aan te kopen naast de begraafplaats in Oostkapelle. Hiermee kunnen we een uitbreiding realiseren die  voorziet in begraafruimte voor de toekomst. De aankoop zal plaats vinden in 2022 en aanleg van de uitbreiding in 2023. 

Wat gaan we hiervoor doen?

D.7.06 Onze inwoners staan zo min mogelijk bloot aan bedreigingen van hun gezondheid én leven in gezondheid.

Deze doelstelling omvat zowel de wettelijke taken die we als gemeente hebben als de aanvullende taken die we als gemeente uitvoeren. De wettelijke taken zijn ondergebracht bij de GR GGD. De aanvullende taken zijn beschreven in de Walcherse Kadernota Samenwerken voor Gezondheid en het Uitvoeringsplan Gezond in Veere. Het doel is om de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te bevorderen. De mate van gezondheid valt echter niet in cijfers uit te drukken.

G

De GGD was in 2021 druk bezig met de uitvoering van test-en vaccinatiestrategie voor Covid-19.  Desondanks gaven we in de GR GGD ook uitvoering aan andere landelijke regelgeving. Zo werd het Rijksvaccinatieprogramma verder uitgebreid. We breidden ons aanbod met aanvullende diensten uit door in 2021 het Prenataal Huisbezoek al uit te laten voeren door de GGD. 

We bereidden in 2021 een nieuwe nota Volksgezondheid voor. Aan de GGD en de Wmo-raad is advies gevraagd. We gaven in 2021 veel aandacht aan de preventie van alcohol- en middelengebruik.

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, die de GGD eind 2020 opleverde, bleek dat 89% van de Veerse jongeren zijn/haar gezondheid beoordeelt als goed of zeer goed. In 2021 werd de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen gepubliceerd. Daaruit bleek dat 85% van de Veerse volwassenen en ouderen de gezondheid als goed of zeer goed ervaart. Beide percentages lagen boven het Zeeuwse en het landelijke gemiddelde.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
28 Omvang huishoudelijk afval kg per inwoner CBS - Statistiek Huishoudelijk afval 2019 169 219 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
29 Hernieuwbare elektriciteit % Rijkswaterstaat Klimaatmonitor 2019 n.b. 49,8 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2021 Begroting naw 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Baten
7.1 Volksgezondheid 2 1 9 -7
7.2 Riolering 2.571 2.609 2.580 29
7.3 Afval 3.909 4.028 4.086 -58
7.4 Milieubeheer 0 35 20 15
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 496 532 629 -97
Totaal Baten 6.978 7.206 7.323 -117
Lasten
7.1 Volksgezondheid 943 914 912 2
7.2 Riolering 2.022 2.066 2.089 -23
7.3 Afval 3.232 3.359 3.421 -61
7.4 Milieubeheer 1.137 937 985 -48
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 467 438 463 -25
Totaal Lasten 7.801 7.715 7.870 -155

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000.

Taakveld

Resultaat

V/N

Volksgezondheid

Op dit taakveld is sprake van een overschot van € 9.000. Er zijn geen bijzondere afwijkingen te melden.

 

 

Riolering

Voor het onderdeel riolering streven we naar 100% kostendekkendheid. In de paragraaf lokale heffingen treft u de kostendekkendheidstabel voor 2021 aan. Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de jaarcijfers, toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat het taakveld riolering een plus laat zien van € 787.612. Wanneer we de btw en overhead wel toerekenen blijft er een saldo over van € 300.650. Dit voegen we toe aan de egalisatievoorziening riolering, in de tweede bestuursrapportage was een storting van € 83.000 voorzien. De stand van de voorziening per 31-12-2021 komt daarmee uit op € 549.645.

 

Verschillenanalyse

Ambtelijke uren

We konden minder uren toeschrijven aan de riolering voor in totaal € 76.000.

 

Actie regentonnen

Er zijn veel minder regentonnen uitgedeeld aan inwoners dan voorzien. Er resteert nog een bedrag van € 30.000. 

 

Onderhoud gemalen 

Door de introductie van nieuwe meer moderne pompen zijn de storingskosten  en de energielasten afgenomen. Respectievelijk met € 30.000 en € 36.000, in totaal € 66.000 minder kosten. 

 

Lagere telecomkosten 

Door op een andere manier de gemalen op afstand aan te sturen zijn de kosten voor telecommunicatie met € 28.000 gedaald. 

 

 

 

 

76

 

 

30

 

 

66

 

 

28

 

 

 

 

V

 

 

V

 

 

V

 

 

V

Afval

Voor het onderdeel afval wordt gestreefd naar 100% kostendekkendheid. In de paragraaf ‘lokale heffingen’ treft u de kostendekkendheidtabel voor 2021 aan. Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de jaarcijfers, toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat het taakveld afval een plus laat zien van € 981.000. Wanneer we de btw en overhead wel toerekenen blijft er een saldo over van € 317.000. Dit voegen we toe aan de egalisatievoorziening afval, in de tweede bestuursrapportage was een storting van € 118.000 voorzien. De stand van de voorziening per 31-12-2021 komt daarmee uit op € 317.000.

 

Verschillenanalyse

Minder activiteiten zwerfvuilbestrijding

Er is € 14.000 minder besteed aan opruimen zwerfafval ten opzichte van raming. Door de corona waren er minder activiteiten waarvoor een bijdrage werd gevraagd met betrekking tot zwerfafval en er zijn minder uren besteed door Orionis aan opruimen zwerfafval.

 

Uitgaven voorgaande jaren

Eind november is 2021 de eindafrekening voor de inzameling huishoudelijk afval van 2020 van de ZRD ontvangen van € 80.168.

Verder is er op de post vuilverwerking en –afvoer een voordeel van € 50.000 als gevolg van minder uitgaven op diverse andere begrotingsposten.

 

Lagere opbrengst afvalstoffenbelasting

De Afvalstoffenbelasting was € 1,85 per ton lager dan geraamd en het aanbod van de totale hoeveelheid brandbaar restafval was circa 150 lager dan de prognose. In totaal is er € 13.808 minder afvalstoffenbelasting afgedragen dan geraamd.

 

Meer GFT aangeboden

Er is circa 200 ton meer gft afval ingezameld dan geraamd tegen een tarief van € 77,50 per ton. De extra verwerkingskosten bedragen € 15.613.

 

Hogere prijzen voor oud papier

De opbrengst van het oud papier is € 23.554 hoger dan geraamd. Door een mondiale vraag naar oud papier lag de prijs gedurende meerdere maanden boven de geraamde opbrengst.

Daar tegenover staat ook een hogere subsidie voor de inzamelaars.

 

Hogere opbrengsten glas

De opbrengst van glas en vergoeding Nedvang is inclusief een verrekening van 2020 € 14.000 hoger dan geraamd.

 

Extra kosten inzameling PMD

Er zijn extra kosten van €  12.753 gemaakt aan de ZRD voor inzameling PMD in verband met extra ledigingen ten opzichte van prognose.

 

 

 

 

14

 

 

80

50

 

 

14

 

 

16

 

 

24

 

 

 

14

 

 

13

 

 

 

 

V

 

 

V

V

 

 

V

 

 

N

 

 

V

 

 

 

V

 

 

N

Milieubeheer

Op dit taakveld is sprake van een negatief resultaat van € 63.000.

 

Duurzaamheidsplan

Er is een overschrijding op het duurzaamheidsplan van € 27.000. Dit betreft het beleid voor laadpalen en kleine windmolens. In 2022 zal een correctie gemaakt worden van het in de slotwijziging overgeboekte bedrag. Deze overschrijding heeft geen invloed op het resultaat van de rekening omdat deze uit de reserve "nog te voeren projecten" wordt gedekt.

 

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Verder wordt er een nadeel verwacht op de raming van de Regionale Uitvoeringsdienst van ca. € 30.000 op basis van de voorlopige afrekening.

 

 

Ambtelijke uren

We konden meer uren toeschrijven aan het taakveld milieubeheer voor een bedrag van € 28.000. Evenals in andere programma’s is beschreven, betreft dit slechts een verschuiving van salarislasten.

 

 

 

 

27

 

 

30

 

 

 

28

 

 

 

 

N

 

 

N

 

 

 

N

Begraafplaatsen en crematoria

Het taakveld sluit met een positief saldo van ca. € 72.000. Dit heeft twee belangrijke oorzaken:

 

Meer ontvangen lijkbezorgingsrechten. 

Er is meer begraven op gemeentelijke begraafplaatsen dan voorzien, dat geeft € 22.000 meer opbrengsten.

 

Meer ontvangen opbrengsten verlenging grafrechten

Er zijn meer nabestaanden die grafrechten verlengen dan voorzien, hierdoor hebben we € 60.000 meer ontvangen dan geraamd. 

 

 

 

 

22

 

 

60

 

 

 

 

V

 

 

V

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Budget primitief Budget actueel Realisatie Toelichting
Uitvoering duurzaamheidsplan, o.a. laadpalenplan 120.000 59.000 85.000 -
Operatie Steenbreek 15.000 0 0 Restantbudget is bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022

Investeringen

Omschrijving investering Investeringsbedrag Realisatie Toelichting
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten 1.243.740 198.134 Investering loopt door in 2022
Persleiding drukriolering 80.000 66.358 Investering loopt door in 2022
Vervangen drainage 50.000 50.000 Investering afgerond.
Vervangen hoofdrioolgemalen 120.000 110.370 Investering loopt door in 2022
Reguliere vervanging ondergrondse containers 25.000 0 Investering loopt door in 2022
Vervanging 25 ondergrondse containers restafval 125.000 0 Investering loopt door in 2022
Uitbreiding columbaria 18.000 0 Investering loopt door in 2022