Paragraaf grondbeleid

De bestaande nota grondbeleid voor de Gemeente Veere dateert uit 2016. In 2021 is er door de rekenkamercommissie Veere een onderzoek gedaan naar het gemeentelijk grondbeleid. In 2022 actualiseren we het grondbeleid voor de gemeente Veere, waarbij we de aanbevelingen uit het onderzoek betrekken.  

 

Uit oogpunt van gewenste financiële transparantie en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid tot vergroting van de slagvaardigheid bij het uit te voeren grondbeleid, is een grondbedrijf  gevormd. Het grondbedrijf is faciliterend aan de gemeentebegroting, het daarin voorgestane beleid en biedt de gemeenteraad een meerjarig financieel inzicht. Hierdoor is een onderbouwde inzet van financiële middelen ter dekking van de gemeentebegroting mogelijk.

 

In 2012 is de structuurvisie Gemeente Veere 2025 vastgesteld. Dit is het belangrijkste document dat op hoofdlijnen de ruimtelijke inrichting van de gemeente uiteenzet en laat zien hoe dat bereikt kan worden. Het is een visie die richtinggevend is voor het bestuur maar niet een (voor de burger) juridisch bindend instrument.

 

Relevante regelgeving

Er is geen concrete wetgeving die aangeeft hoe een gemeente grondbeleid moet voeren.Er zijn wel verschillende wetten die van toepassing zijn op het grondbeleid ook voor de Gemeente Veere:

 • Gemeentwet (dualisme);
 • Wet ruimtelijke ordening;
 • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
 • Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen;
 • Onteigeningswet;
 • Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg);
 • Omgevingswet;
 • Europese wetgeving.

 

Gemeentelijke voorkeur grondbeleid

Voor de Gemeente Veere zijn alle vormen van grondbeleid (actief, faciliterend of een mengvorm) in principe hanteerbaar. De feitelijke keuze voor een specifieke vorm van grondbeleid is afhankelijk van de situatie.

 

De steeds complexere, integrale gebiedsontwikkelingsprojecten vragen om een actualisatie van het grondbeleid, zodat deze de komende jaren een bijdrage kan leveren aan de realisatie van concrete ruimtelijke projecten.

 

Op basis van de doelstellingen van de woonvisie Veere 2025 en het woningbouwprogramma streven we in alle kernen naar een flexibele en vraaggerichte woningmarkt met een kwalitatief en kwantitatief goed woningaanbod. Dit betekent:

 

 • Opvang van de natuurlijke groei;
 • Binden van starters;
 • Verleiden van nieuwkomers;
 • Behouden van een goede sociale woningvoorraad;
 • Aandacht voor levensloopbestendige en duurzame woningen;
 • Balans tussen leefbaarheid en toerisme;
 • Betaalbare woningen.

 

Volgens de laatste rapporten is de verwachting dat tot en met 2029 het aantal huishoudens in de gemeente Veere groeit met 250 stuks ten opzichte van 2019. In de periode 2030 – 2040 verwachten we een krimp in het aantal huishoudens te zien, met als resultaat dat er in 2040 ten opzichte van 2019 nog slechts 20 huishoudens meer in de gemeente Veere zijn. In 2021 is deze prognose herzien, de uitkomsten hiervan dienen als basis voor ons toekomstig woonbeleid.   

 

Bedrijventerreinbeleid

Op basis van de gemeentelijke en provinciale regels worden bedrijventerreinen gerealiseerd met als beleidspijlers lokale bedrijvigheid huisvesten en lokale initiatieven ondersteunen. Algemeen uitgangspunt is een centrale, geconcentreerde ontwikkeling van de bedrijvigheid. In voorkomende gevallen wordt voor kerngebonden/lokale bedrijven een verhuizing naar de onmiddellijke nabijheid van de kern nagestreefd.

 

Grondverkoop

Per plan wordt de wijze van uitgifte van vrije bouwkavels door het college vastgesteld. Systemen die in aanmerking komen zijn:

 • Loting na inschrijving;
 • Bepaling volgorde na inschrijving op basis van (vooraf aangegeven) criteria;
 • Verkoop aan hoogste bieder na inschrijving;
 • Indien er resterende kavels zijn op volgorde van binnenkomst.

 

Grondprijsbeleid

Het grondprijsbeleid van de Gemeente Veere dient een vijftal doelen:

 • Transparantie;
 • Marktconformiteit;
 • Eerlijke concurrentie en gelijke kansen;
 • Bijdragen aan doelstellingen ten aanzien van aanverwante gemeentelijke beleidsterreinen zoals volkshuisvesting, monumentenzorg, stedenbouw, etc.;
 • Maatwerk.

 

Risico’s in de grondexploitatie

Als algemene risico’s in de grondexploitatie kunnen genoemd worden:

 • Conjunctuur en renterisico’s wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt;
 • Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grondmarkt en stijgende aankoopprijzen;
 • Milieurisico’s;
 • Planschadeclaims;
 • Archeologische belemmeringen;
 • Politieke besluitvorming/nieuwe wetgeving.

 

Deze risico’s worden steeds in beeld gehouden en zo nodig verwerkt en in de exploitaties bijgesteld.

 

Waardering van de grondexploitaties

Bij de jaarrekening 2021 is een indexering van 2% toegepast voor zowel de opbrengsten- en kostenstijging en een rentepercentage van 0,8% voor de resterende looptijd van de grondexploitaties.

 

Financiële positie

Om risico’s in de grondexploitaties op te vangen is een reserve grondbedrijf ingesteld.

 

Saldo reserve grondbedrijf per 1-1-2021:

€ 498.412

 

Toevoegingen in 2021:

Positief resultaat boomgaard Serooskerke

Tussentijdse winstneming Nimmerdor Grijpskerke

Tussentijdse winstneming Zanddijk Veere

Tussentijdse winstneming Oosterloo Domburg

 

 

€ 120.879  

- 65.550 

 -42.501 

 -17.253

 

TOTAAL TOEVOEGINGEN:

€ 246.183

Energieneutrale nieuwbouw

Verhoging voorziening tekort grondexploitatie MFA Biggekerke   

€   10.000

 - 17.287 

TOTAAL ONTTREKKINGEN:

€   27.287  

 

 

Saldo reserve grondbedrijf per 31-12-2021:

€  717.308

 

Voor de jaren 2022 tot en met 2025 is een bedrag van € 1,3 mln aan toevoegingen te verwachten.

 

Voor dezelfde periode zijn er op dit moment nog géén onttrekkingen voorzien. De reserve Grondbedrijf komt daarmee eind 2025 uit op € 2,0 mln. 

 

Exploitaties

Per 1 januari 2022 zijn de volgende woningbouwcomplexen in exploitatie:

Bouwlust III fase III en gebiedsontwikkeling MFA te Aagtekerke, MFA Biggekerke, Singelgebied te Domburg, Nimmerdor te Grijpskerke, Serooskerke-Oost, Zanddijk te Veere en Fort den Haak Vrouwenpolder.

 

Per 1 januari 2022 is het bedrijventerrein Oosterloo Domburg in exploitatie.