Uitgaven

11,99%

€ 8.836

x € 1.000
11,99% Complete

Inkomsten

0,84%

€ 622

x € 1.000
0,84% Complete

Saldo

0%

€ -8.214

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

11,99%

€ 8.836

x € 1.000
11,99% Complete

Inkomsten

0,84%

€ 622

x € 1.000
0,84% Complete

Saldo

0%

€ -8.214

x € 1.000

Programma inleiding

Sport, cultuur en recreatie zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze kernen. Het vormt namelijk een groot onderdeel van de vrije tijdsbesteding van onze inwoners. We faciliteren plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Daarnaast passen we onze openbare ruimte aan om te kunnen recreëren. Dit doen we ook voor onze gasten. Naast de leefbaarheid, draagt dit alles bij aan de fysieke en mentale gezondheid. Daarmee heeft het een preventieve werking voor de zorg en ondersteuning die onze inwoners nodig hebben (zie programma 6)

 

Leefbaarheid
We ondersteunen de sociaal-maatschappelijke functies zoals verenigingen, Welzijn Veere, dorpshuizen, sportcomplexen in de kernen. We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan ontmoeting, cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Een deel van deze activiteiten ondersteunen we met subsidies. De subsidiecriteria hiervoor zijn opgenomen in de subsidiewijzer. Bij de subsidieaanvragen 2021 brengen we de gevolgen in beeld van de activiteiten die vanwege coronacrisis deels of niet zijn doorgegaan.

 

Sportaccommodaties
Het is belangrijk dat er sport en beweegvoorzieningen blijven voor onze inwoners. Vanwege veranderende interesses is het belangrijk goed te kijken naar ons sportaanbod. In overleg met de verenigingen bekijken we of bestaande voorzieningen op basis van huidige afspraken gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang.
Vanuit het project Maatschappelijke voorzieningen zorgen we voor een nieuwe gym- en sportvoorzieningen in Aagtekerke, Westkapelle en Serooskerke. In Oostkapelle renoveren we de Halve Maan en we vernieuwen het zwembadgebouw in Serooskerke. Verdere informatie kunt u vinden in paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

 

Sport en bewegen
Onze inwoners kunnen met plezier sporten en bewegen. Dit in verenigingsverband of individueel. Een toename van individuele sporten heeft zijn weerslag op bestaande sportverenigingen en de sportvoorzieningen. Over de goede aansluiting van vraag en aanbod blijven we met de verenigingen in gesprek. Sport- en beweegactiviteiten zijn ook belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. In het programma Sociaal Domein ondersteunen we inwoners vroegtijdig om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. De sport en cultuuractiviteiten uit dit programma zien we ook als preventieve voorzieningen die bijdragen aan de doelstellingen uit het programma Sociaal Domein.

 

Speelruimte
Voor de (motorische) ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze buiten spelen. In de kernen is een groot aanbod aan speelvoorzieningen. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Deze voorzieningen zijn ook een ontmoetingsplaats voor jonge gezinnen. Kinderen spelen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij nieuw aanleg van speelruimte houden we rekening met de veranderende behoeften van onze jeugdige inwoners. We stellen extra budget beschikbaar voor onderhoud van speelvoorzieningen.

 

Culturele voorzieningen 
Bij cultuur denken we vaak aan beeldenkunst, muziek, dans en toneel. Maar er is meer. We zorgen namelijk ook voor het behoud van onze kunst en cultuur, het cultureel erfgoed. Hiervoor ondersteunen wij ook onze musea. Daarnaast valt ook media (bibliotheek en lokale omroep) onder de culturele voorzieningen. We brengen kunst en cultuur onder de aandacht bij de jeugd, de inwoners en de toeristen. Dit doen we in samenwerking met scholen, lokale verenigingen en het Toeristisch Impuls. We willen onze musea en cultureel en historisch erfgoed een kwalitatieve impuls geven. Dit doen we o.a. door te onderzoeken of het gastheerschap, voor onze toeristen, dat voorheen van ondergebracht bij de VVV, ondergebracht kunnen worden in musea zodat aantrekkelijke inspiratiepunten ontstaan. Meer informatie kunt u hierover vinden in het programma Economie.

 

Versterking Groene Ruimte
De groene ruimte wordt van steeds groter belang. Groene ruimte is van grote waarde om de uitdagingen van deze tijd: hitte en droogte, wateroverlast en biodiversiteit het hoofd te bieden. Door te investeren in een robuuste groene ruimte kunnen we de nadelige effecten op onze leefomgeving verminderen. Daarnaast draagt groen bij aan de leefbaarheid in de kern.

 

Met het planten van bomen dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit, zorgen we voor schaduw, binden we Co2 en versterken we de groene uitstraling van onze kernen. Grote bomen hebben veel waarde voor insecten, produceren door hun grote bladmassa veel zuurstof en geven veel schaduw. Hierdoor zijn bomen waardevol en willen we ze behouden. Dit kost extra inzet en geld. Door een goede analyse en het treffen van de juiste maatregelen kunnen bomen vaak worden behouden.

 

In 2021 gaan we verder om samen met de vlinderstichting nog meer vlinder-idylles aan te leggen. Deze idylles dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit en de bewustwording over biodiversiteit.

 

Tot slot stimuleren we lokale initiatieven voor het vergroten van de belevingswaarde van het groen.

Wat willen we bereiken?

D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners.

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportvoorzieningen. De gemeente beheert en onderhoudt verschillende binnensportvoorzieningen (gymzalen, sportzaal, sporthallen). Onder de buitensportvoorzieningen vallen de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Met deze verenigingen zijn afspraken over het beheer en onderhoud van het complex. Het onderhoud en renovaties van de buitensportaccommodaties zijn geprivatiseerd.

We stimuleren ( meer) samenwerking tussen sportverenigingen werken onderling. Dit kan leiden tot aanpassingen van de sportaccommodaties.

 

De komende jaren realiseren we in samenwerking met de verenigingen een aantal nieuwe sportvoorzieningen zoals een gymzaal in Serooskerke en Aagtekerke en sporthal in Westkapelle.

We kijken daarbij nadrukkelijk naar de behoefte op de korte en middellange termijn. Daarnaast renoveren we sporthal De Halve Maan in Oostkapelle. Ook zijn we verantwoordelijk voor het openluchtzwembad in Serooskerke. Om het zwembad up-to-date te houden zijn forse investeringen noodzakelijk. De besluitvorming over al deze voorzieningen vindt plaats binnen het project Maatschappelijke Voorzieningen. (zie paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen). 

G

We hebben onderzoek laten uitvoeren naar de tennis- en korfbalverenigingen over de toekomstbestendigheid van hun vereniging en daaropvolgend van de accommodatie. Hier zijn aanbevelingen  uitgekomen. Deze aanbevelingen hebben we overgenomen. 

We verlengen de erfpachtovereenkomsten van de Veerse tennis- en korfbalverenigingen met 5 jaar.

Verder hebben we geen indicaties ontvangen dat de buitensportvoorzieningen niet goed onderhouden zijn, of dat er aanpassingen gemaakt moeten worden.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen.

We gunnen iedere inwoner een leven lang plezier met sporten en bewegen. Daarvoor is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur met toekomstbestendige aanbieders van sport en bewegen nodig. Overal in de gemeente Veere kan er met plezier, veilig en zorgeloos worden gesport. Zowel in verenigingsverband als individueel. Kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheid neemt toe.

In samenwerking met de klankbordgroep sport maken we jaarlijks een uitvoeringsprogramma sport. De sportprojecten en -activiteiten die we subsidiëren dragen bij aan de speerpunten uit het Zeeuws Sportakkoord (2019-2021) en aan de nota Gezondheidsbeleid 2018-2021 (zie ook programma Volksgezondheid).

G

Door de inzet van het uitvoeringsprogramma Sport 2021, die ter kennis name u is aangeboden, realiseren we zoveel mogelijk sport en beweegaanbod in de gemeente Veere voor alle inwoners.

We hebben de inzet van de buurtsportcoach en combinatiefunctionaris onderwijs en sport verlengd voor twee jaar. Deze twee professionals kunnen worden ingezet door de Brede Impuls regeling vanuit het Rijk.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

We zorgen voor culturele voorzieningen en activiteiten die passen bij het dorp of stad en bij de gemeente als geheel. Culturele voorzieningen en activiteiten zorgen voor een versterking van de leefbaarheid. Ze zijn ook bedoeld voor onze toeristen en versterken daarmee het toeristisch product. Verder brengen we cultuur nadrukkelijk onder de aandacht van onze kinderen in de basisschoolleeftijd.

G

We zijn in gesprek geweest met veel culturele instellingen. Toekomstbestendigheid en duurzaamheid waren de onderwerpen. Daarnaast hebben we meerjarige subsidies toegekend aan de Veerse Musea en de Grote Kerk Veere.

We hebben een samenwerking met Kunst Educatie Walcheren en we nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Muziekschool Zeeland.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten/objecten, kunstcollectie, archeologie, archieven. We willen het onderhoud van het materieel erfgoed op een verantwoorde wijze borgen zodat dit voor langere periode beschikbaar blijft voor inwoners en toeristen. Daarnaast bestaat ons cultureel erfgoed ook uit immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken. Daar waar mogelijk ondersteunen we dit financieel met het verstrekken van subsidies.

G

We hebben meerdere subsidies verleend en werken samen met culturele aanbieders. Een greep hieruit zijn: In  beeld brengen van de Veerse kunstcollectie, GR Zeeuws Archief, exploitatiesubsidie voor de Veerse musea, restaureren van de tank in Westkapelle en het plaatsen van een kunstwerk te Gapinge.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt worden door onze jeugdige inwoners.

In onze gemeente is er een groot aanbod aan speelruimte. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Ook spelen kinderen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij de nieuwe aanleg van speelruimtes houden we rekening met de veranderende behoeften van jeugdige inwoners. We onderhouden onze speelruimtes zodat kinderen veilig kunnen spelen. Met vier speeltuinverenigingen zijn overeenkomsten afgesloten voor het onderhoud en beheer van deze speeltuinen.

G

We hebben de overeenkomsten met de vier speeltuinverenigingen verlengd. Drie met vijf jaar en de speeltuinvereniging Aagtekerke met één jaar vanwege de verhuizing naar de nieuwe MFA Aagtekerke. 

We onderzoeken, via de dorps- en stadsraden, hoe we de nieuwe behoefte van de kinderen kunnen integreren in het huidige speelaanbod. 

Jaar 2021 zien we als leerjaar. Hierna willen we een visie met een meerjarig uitvoeringsplan op- en vaststellen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde verhoogd.

We willen de groene uitstraling van Veere versterken, de biodiversiteit vergroten en de belevingswaarde van het groen vergroten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners en inwonersgroepen bij het groen betrokken zijn.
We doen dit door het versterken en uitbreiden van onze bomenstructuur. Maar ook door meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit onze inwoners. Bijvoorbeeld voor de aanleg van vlinder-idylles.

G

We hebben in 2021 extra bomen geplant op veel verschillende plekken in de gemeente. Er is regelmatig contact geweest met de Vlinder en Libellen werkgroep Walcheren en diverse particulieren om locaties te bepalen voor vlinder idylles. Er zijn enkele locaties bepaald en in 2022 gaan we daarmee aan de slag. 

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft de gebiedskwaliteiten als ‘Veers kapitaal.’ Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van: strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we behouden, benutten en versterken.

--

Op deze maatregel valt niet objectief te verantwoorden door de brede scoop.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
16 Niet-sporters % RIVM - Zorgatlas 2020 56,4 56,8 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2021 Begroting naw 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 143 241 113 129
5.2 Sportaccomodaties 78 89 78 11
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 15 56 54 2
5.4 Musea 26 27 38 -12
5.5 Cultureel erfgoed 78 85 103 -19
5.6 Media 1 1 1 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 281 510 521 -11
Totaal Baten 622 1.008 909 100
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 1.005 1.018 997 22
5.2 Sportaccomodaties 964 940 937 4
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 719 841 797 44
5.4 Musea 462 497 525 -28
5.5 Cultureel erfgoed 604 683 607 76
5.6 Media 276 276 278 -2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.807 4.225 4.319 -95
Totaal Lasten 8.836 8.481 8.461 20

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000.

Taakveld

Resultaat

V/N

Sportbeleid en activering

Op het taakveld is sprake van een tekort van € 37.700. Dit komt met name door lagere verhuuropbrengsten van de sporthallen halve Maan en de Couburg.

 

36

 

N

Sportaccommodaties

Het taakveld heeft een klein tekort van € 7.200. Er zijn geen bijzondere afwijkingen te melden.

 

 

Cultuurpresentatie, -productie, - participatie

Er is sprake van een positief resultaat van € 42.100.

 

Het overschot bestaat uit afwijkingen kleiner dan € 25.000.

Een bijzondere afwijking, van € 17.200, wordt veroorzaakt door terugontvangen subsidies 2020 voor activiteiten die vanwege Corona niet zijn doorgegaan.

17

V

Musea

Op het taakveld musea is sprake van een tekort van € 16.100. Er zijn geen bijzondere afwijkingen te melden.

 

 

Cultureel erfgoed

Dit taakveld geeft een voordelig saldo van € 94.300.

 

Op de subsidie regeling waardevolle panden werd weinig beroep  gedaan, waardoor er € 13.000 minder uitgegeven is.

 

Verder zijn er geen projecten geweest op het budget van de Zeeuwse erfgoeddeal in 2021 wat een voordeel oplevert van € 10.000.

 

Het saldo op de kerkenvisie van € 21.500 wordt overgeheveld naar 2022, aangezien deze opdracht niet is afgerond. Dit bedrag is ook niet beschikt vanuit de reserve.

 

Afwijkingen vanuit centrale budgetten

In de begroting hebben we onder andere voor gebouwenbeheer centrale budgetten. Deze worden centraal gemonitord. Vervolgens belasten we deze kosten door naar diverse taakvelden, afhankelijk van onder andere het gebruik. Een aantal van deze centrale posten hebben afwijkingen die doorwerken in verschillende taakvelden. Zo ook het taakveld cultureel erfgoed.

 

De opgebouwde stelpost uit energiebesparingen is dit jaar bijna niet ingezet voor incidentele uitgaven. Dit onder andere als gevolg van de relatief zachte winter en minder bezetting als gevolg van COVID. Conform afspraak wordt het saldo van afgerond € 75.000 toegevoegd aan de reserve Maatschappelijke voorzieningen om te sparen voor fase 2. Het aandeel van het taakveld cultureel erfgoed in dit overschot is € 28.300.

 

We hebben een voorschot van de SPUK subsidie ontvangen met een voordelig saldo van € 50.000. De eindafrekening hiervan volgt later. Het aandeel van het taakveld cultureel erfgoed in dit overschot is € 12.000.

 

 

 

13

 

10

 

22

 

  

28

 

12

 

 

 

V

 

V

 

V

 

  

V

 

V

Media

Op dit taakveld is het resultaat vrijwel nihil. Er zijn ook geen bijzonderheden te melden.

 

 

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Het taakveld laat een tekort zien van € 83.800.

 

Meer eigen uren 

De aan dit taakveld toe te rekenen loonkosten wijken af van de raming (€ 107.000). Het betreft slechts een verschuiving van lasten. Op andere onderdelen in deze jaarrekening wordt de tegenhanger van deze mutatie verantwoord

 

Inhuur voor de invoering van de omgevingswet 

Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt en het niet tijdig kunnen vinden van een goede inhuurkracht in combinatie met de vertraging van de invoering van de omgevingswet is een budget van € 35.000 niet benut. Dit bedrag is niet beschikt over de reserve.  

 

Meer inkomsten huur 

De huuropbrengsten vallen hoger uit dan de raming. Als neveneffect van het project grondgebruik worden er meer gronden verhuurd dan voorheen. Dit levert een meeropbrengst op van € 20.000.

 

Minder uitgaven straatmeubilair

Door minder vandalisme en de goede onderhoudstoestand van het straatmeubilair is er minder vervangen dan voorzien. Hierdoor is er € 17.000 minder uitgegeven dan voorzien.

 

Project grondgebruik

De kosten voor ondersteuning voor dit project vielen hoger uit. De opbrengsten bleven achter op de raming. Veel transacties zijn eind van het jaar afgerond , de opbrengst valt dan net in 2022 . Per saldo een min van € 54.000. 

 

Onderhoud duingebiedvoorzieningen 

De kosten voor onderhoud aan duinovergangen en duintrappen vielen hoger uit. Vooral door een aantal grote stormen was er meer schade dan voorgaande jaren.  De meerkosten bedragen € 33.000. 

 

 

 

 

107

 

 

35

 

 

20

 

 

17

 

 

54

 

 

33

 

 

 

 

N

 

 

V

 

 

V

 

 

V

 

 

N

 

 

N

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Budget primitief Budget actueel Realisatie Toelichting
Kijk op cultuur - Verhoging subsidie 30.000 0 0 Budget bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022.
Stichting Delta Cultureel - Verhoging subsidie 10.000 10.000 10.000 -
Milieumaatregelen kunstgrasveld Koudekerke 14.490 0 0 Budget bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022.
Revisering tank Westkapelle 75.000 75.000 75.000 -
Opstellen van een kerkenvisie 50.000 22.000 0 Het voorstel is om het restant over te hevelen naar 2022.

Investeringen

Omschrijving investering Investeringsbedrag Realisatie Toelichting
Maatregelen bestrijden droogte sportvelden 93.150 9.946 Investering loopt nog door in 2022.