Uitgaven

3,2%

€ 2.357

x € 1.000
3,2% Complete

Inkomsten

8,27%

€ 6.091

x € 1.000
8,27% Complete

Saldo

0%

€ 3.734

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

3,2%

€ 2.357

x € 1.000
3,2% Complete

Inkomsten

8,27%

€ 6.091

x € 1.000
8,27% Complete

Saldo

0%

€ 3.734

x € 1.000

Programma inleiding

Dit programma gaat over taken, rollen en verantwoordelijkheden voor bestuur en organisatie. Het omvat ook zaken uit de portefeuille van de burgemeester.

 

Een belangrijk thema in het programma is onze dienstverlening. Maar ook allerlei ontwikkelingen over de organisatie zoals integriteit, cultuur, onze relatie met gemeenschappelijke regelingen en andere organisatorische aspecten vinden hier hun plaats. Zowel inhoudelijk als financieel.

 

Samen doen.

Wij zorgen voor een goed bestuur en beleid met een sterkere betrokkenheid van inwoners en tegelijkertijd een versterking van de duale rol van de gemeenteraad.
In het Hoofdlijnenprogramma Veere 2020-2022 hebben we aangegeven dat het daarbij vooral gaat om wijze waarop de raad haar kaderstellende rol kan invullen, passend bij het versterken van betrokkenheid van belanghebbenden. In dit programma gaan we in op de maatregelen die we hiervoor inzetten.

 

Verbonden partijen.

We verliezen de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) niet uit het oog en willen de grip daarop vergroten. De gemeente Veere heeft verbonden partijen die voor de gemeente taken uitvoert of waarmee de gemeente samenwerkt. Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Verbonden partijen stellen hoge eisen aan sturing en controle van de raad. Door het op afstand plaatsen van activiteiten en diensten zijn duidelijke kaders en heldere afspraken aan de voorkant nodig en goede beheersingsmaatregelen om de processen te kunnen uitvoeren. In dit programma gaan we in op de maatregelen die we hiervoor inzetten.

 

Dienstverlening.

We zien het verbeteren van onze dienstverlening als een permanente opdracht. Daarbij willen we het aantal digitale diensten uitbreiden (kwantitatief) en willen we ondernemers en inwoners met plannen beter helpen (kwalitatief).

 

Organisatie.  

We zorgen voor een toekomstbestendige (ambtelijke) organisatie. Op dit onderdeel verwijzen we u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.

Het verbeteren van de dienstverlening is een permanente opdracht.
We volgen landelijke ontwikkelingen en kijken naar mogelijkheden voor innovatie. Innovatie als middel om onze dienstverlening slim in te richten.

G

We besloten eind 2021 om alleen nog maar op afspraak te werken, zodat we onze inwoners en ondernemers beter kunnen helpen. In de Corona-crisis gebruikten we dit jaar onze digitale kanalen om ondernemers actief te informeren en te verwijzen naar relevante maatregelen en regelingen. We startten met het oefenen met omgevingstafels voor de komst van de Omgevingsgwet. Ook ondernemers schoven hierbij aan. De eerste ervaringen met deze omgevingstafels zijn positief.

Wat gaan we hiervoor doen?

D0.02 We versterken de betrokkenheid van inwoners en de kaderstellende rol van de raad.

Op basis van concrete voorbeelden uit het verleden willen we het proces van betrokkenheid en inspraak rond de besluitvorming in de gemeenteraad verduidelijken. We vinden het ook nodig al in een vroege fase van visie- en beleidsvorming bij grote vraagstukken de raad beter in positie te brengen. Dit maakt het verdere besluitvormingsproces duidelijker en beter.

G

We hebben in 2021 door de wijze van opzet van de RIB's en door de kwaliteit van de raadsvoorstellen (inclusief de opzet van begroting en bestuursrapportages) gewerkt aan het beter  in positie brengen van de raad.  Het proces rond inspraak bij een raadsvergadering krijgt in 2022 met de nieuwe raad haar aandacht.  Met betrekking tot het vaststellen van een nieuwe participatie nota rapporteren wij onder dat afzonderlijke item.

Wat gaan we hiervoor doen?

D0.03 We vergroten de grip op de gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen.

Inspelend op het gevoel dat we niet altijd de gewenste sturing op gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen hebben, willen we onze grip hierop vergroten en de raad beter in positie brengen op dit punt in haar kaderstellende en controlerende rol.

G

Wij bespraken een plan van aanpak voor het versterken van de governance processen in kwartaal 1 2021 met de gemeenteraad. Zij stemden in met het plan waarin wij ons focussen op:

  • strategie bepalen
  • creeeren of optimaliseren van inzicht
  • duidelijk regie governance
  • optimaliseren samenwerking 

Het cluster Governance zal op verzoek van het presidium zonder raadswerkgroep het plan van aanpak tot uitvoering brengen.  Vanwege andere prioriteiten is deze actie doorgeschoven naar 2022. In 2022 starten wij met het uitwerken met 1 verbonden partij. Bij het aantreden van de nieuwe raad kan de uitwerking van deze verbonden partij als voorbeeld dienen. Afhankelijk van de informatiebehoefte van de nieuwe raad kunnen dan de overige verbonden partijen verder uitgewerkt worden.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland
Bestuur en ondersteuning 1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2021 9,30 n.b.
Bestuur en ondersteuning 2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2021 8,91 n.b.
Bestuur en ondersteuning 3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2021 € 941 n.b.
Bestuur en ondersteuning 4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2021 19% n.b.
Bestuur en ondersteuning 4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2021 € 3.294.426 n.b.
Bestuur en ondersteuning 5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2021 14% n.b.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2021 Begroting naw 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Baten
0.1 Bestuur 0 0 2 -2
0.2 Burgerzaken 258 258 307 -49
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 19 25 25 0
0.63 Parkeerbelasting 5.813 5.796 5.786 10
Totaal Baten 6.091 6.080 6.121 -41
Lasten
0.1 Bestuur 1.486 1.562 1.529 33
0.2 Burgerzaken 648 706 724 -18
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 157 129 111 17
0.63 Parkeerbelasting 66 69 67 3
Totaal Lasten 2.357 2.466 2.431 36

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000. 

Taakveld

Resultaat

V/N

Bestuur

Het taakveld bestuur heeft een overschot van € 35.400. Twee grote mutaties zijn:

 

  • Vrijval pensioenvoorziening. In de begroting was een storting opgenomen van €95.000. Na actualisatie, die pas aan het einde van het jaar gemaakt kan worden, blijkt dat een bedrag van € 72.000 vrij kan vallen uit de voorziening.
  • De arbeidsovereenkomst met de griffier is beëindigd. Hier is een bedrag van € 162.000 mee gemoeid.

 

 

 

167

162

 

 

 

V

N

Burgerzaken

Op het taakveld burgerzaken is sprake van een overschot van € 31.200. Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000 te melden.

 

 

Beheer en overige gebouwen

Op het taakveld burgerzaken is sprake van een overschot van € 17.400. Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000 te melden.

 

 

Parkeerbelasting

Het resultaat van het taakveld parkeerbelasting is nagenoeg gelijk aan het geraamde bedrag, - € 4.500  Er zijn geen significante afwijkingen.

 

 

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Budget primitief Budget actueel Realisatie Toelichting
Overleg Zeeuwse Overheden 22.000 22.000 21.470 -

Investeringen

Er stonden geen investeringen op de planning in relatie tot dit programma.