Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen nemen we op om te voldoen aan artikel 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
De lijst van verbonden partijen.
Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in een bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld; die zijn ze kwijt in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen.

Veere
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 de nota “Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” van de VZG vastgesteld. Dit rapport heeft tot doel om de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (gemeenschappelijke regeling) te verbeteren.   

De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college.

Indeling

We verdelen de verbonden partijen als volgt onder in drie categorieën:

Gemeenschappelijke regelingen (nummer 1 t/m 7)
Stichtingen en verenigingen (8)
Overige verbonden partijen (nummer 9 t/m 10)

1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

 

Vestigingsplaats Borsele
Doel De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.
Financieel belang Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.
Raadsprogramma Volksgezondheid en milieu
Begroting 2022 (bijdrage)
Het OLAZ berekent de afvalverwerkingskosten, die zij in rekening gebracht krijgt van de verwerker, rechtstreeks door aan de deelnemende gemeenten. Het voorschottarief van brandbaar restafval (inclusief afvalstoffenbelasting) bedraagt € 119 per ton. Voor het gft bedragen de verwerkingskosten € 78 per ton. De (voorschot)bijdrage voor de milieustraten bedraagt € 26,13 per inwoner. Het AB heeft de begroting 2022 op 1 juli 2021 vastgesteld.  De totale bijdragen van Veere is begroot op € 1.303.414.
Ontwikkelingen De verwerkingstarieven in de afvalsector zijn redelijk onvoorspelbaar. In het kader van de VANG doelstellingen zal afvalscheiding verder worden geoptimaliseerd.  De verwachting is dat op korte termijn naast de afvalstoffenbelasting op brandbaar afval ook een CO2 heffing  wordt ingevoerd. Het huidige Landelijke afvalbeheerplan (LAP3) zal op termijn worden vervangen door een Circulair Materialenplan, waarbij hergebruik en preventie een belangrijke rol gaan spelen.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) De risico's voor het OLAZ op het gebied van verwerking zijn beperkt tot de verplichtingen die zijn aangegaan in de verwerkingscontracten

Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat 2022
€ 428.940 € 428.940 € 10.541.317 € 10.541.317 € 0

2. Orionis Walcheren

Vestigingsplaats Vlissingen
Doel

De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening geboden.

Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld metéén lid van het college van B&W uit elke gemeente. De gemeente met het grootste financiële belang binnen de regeling heeft een extra lid.
Financieel belang De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel ontvangen rijksvergoedingen. Tevens wordt er een extra bijdrage betaald voor de uitkeringslasten voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegedeeld op basis van de ontvangen Rijksvergoedingen.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Begroting 2022 (bijdrage) € 1.216.602
Ontwikkelingen In 2022 vinden verkiezingen plaats. Dat zal waarschijnlijk leiden tot een nieuwe samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur. Zij zullen de ontwikkelingen die in 2022 gaan spelen richting moeten geven. Het gaat bijvoorbeeld om het opnieuw opstellen van de Gemeenschappelijke regeling, de uitwerking van het implementatieplan voor het Werkleerbedrijf en andere acties die voortvloeien uit de resultaten van een onderzoek uit 2021.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) In de begroting is, op verzoek van Middelburg en Vlissingen, een taakstelling  opgenomen. Orionis heeft aangegeven dat deze taakstelling realistisch en haalbaar is en dat het klantbelang er niet mee wordt geschaad. Mede met het oog op het klantbelang en de ontwikkelingen rond/nasleep van corona houden we een vinger aan de pols.

Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat 2022
€ 707.000 € 2.833.000 € 28.986.000 € 29.429.000 € 2.833.000

3. De Zeeuwse Muziekschool

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van 10 Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.
Financieel belang Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie
Begroting 2022 (bijdrage) € 173.771
Ontwikkelingen -
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat 2022
€ 489.739 € 553.964 € 895.976 € 997.574 € 195.000

4. Het Zeeuws Archief

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.
Financieel belang Vaste jaarlijkse bijdrage.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie / Overhead
Begroting 2022 (bijdrage) € 219.130
Ontwikkelingen -
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat 2022
€ 1.951.914 € 2.103.832 € 2.852.619 € 3.229.705 € 142.000

5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Vestigingsplaats Goes
Doel Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken worden op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. De GGD Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.
Financieel belang Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd.
Raadsprogramma Volksgezondheid en Milieu
Begroting 2022 (bijdrage) € 942.279,-
Ontwikkelingen De Programmabegroting GGD 2022-2025 voldoet niet aan de richtlijn van de VZG. De overschrijding bedraagt € 371.700. In principe moet GGD Zeeland, als onderdeel van de GR, voldoen aan de VZG-richtlijn. Bij het vasthouden aan de VZG-richtlijn ontstaat echter de discussie of een autonome ontwikkeling (cao) als taakstelling neerleggen bij de GGD Zeeland reëel is. De raad van Veere heeft daarom in juli 2021 besloten een afwijkend besluit te nemen ten opzichte van deze VZG-richtlijn. 
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) De gemeentelijke bijdrage voor 2022 is verhoogd naar aanleiding van bovenstaand besluit. Het is niet uit te sluiten dat de gemeentelijke bijdrage in de komende jaren verder omhoog gaat. 

Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat 2022
€ 5.448.092 € -1.289.047 € 18.768.728 € 25.170.985 € 6.173.069

6. Veiligheidsregio Zeeland

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Adequate brandweerzorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen en crises en een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten. 
Bestuurlijk belang De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen.
Financieel belang Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.
Raadsprogramma Veiligheid
Begroting 2022 (bijdrage) € 1.980.247
Ontwikkelingen -
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat 2022
€ 2.509.517 € 1.675.080 € 31.511.058 € 29.377.254 € 0

7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.
Betrokken partijen Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.
Bestuurlijk belang Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het dagelijks bestuur van de RUD.
Financieel belang Bijdrage naar rato van hoeveelheid uitgevoerde VTH-taken.
Raadsprogramma Veiligheid
Begroting 2022 (bijdrage) €226.200,-
Ontwikkelingen De RUD Zeeland wil robuuster worden, Zeeuws breed bekijken  en bespreken we mogelijkheden. De invoering van de Omgevingswet is ook voor de RUD een belangrijke ontwikkeling in 2022. 
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) We rekenen af op werkelijke uren. Dit kan afwijken van de planning/begroting.

Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat 2022
€ 800.000 € 800.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 0

8. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning, regie en contractbeheer van het doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de gemeente valt.
Betrokken partijen Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.
Bestuurlijk belang

In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). In 2017 is besloten de vertegenwoordiging van de gemeente Veere (en ook van Middelburg en Vlissingen) in de GVC te beperken tot toezichthouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en niet meer als bestuurder in de GVC. De statuten zijn hierop aangepast. Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.

Financieel belang De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Begroting 2022 (bijdrage) € 700.000 (WMO vervoer) + € 375.000 (leerlingenvervoer) = € 1.075.000
Ontwikkelingen -
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat 2022
€ 297.346 € 485.890 € 1.895.233 € 1.822.623 € 188.544

9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag
Doel Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Betrokken partijen Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.
Bestuurlijk belang Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.
Financieel belang Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2022 (bijdrage) € 10.000 te verwachten dividend
Ontwikkelingen -
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat 2022
€ 5.061 € 5.061 € 154.779 € 154.779 € 0

Bedragen x € 1.000.000

10. P.Z.E.M. N.V.

Vestigingsplaats Middelburg
Doel P.Z.E.M. N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.
Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
Financieel belang Het financiële belang (kapitaalbelang) in P.Z.E.M. N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen P.Z.E.M. N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in P.Z.E.M. N.V. een risico loopt tot dit bedrag.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2022 (bijdrage) € 0,- 
Ontwikkelingen

Na de voorgenomen ontvlechting van Evides in 2021 bestaat PZEM uit de volgende onderdelen: 

  • 70% belang in EPZ
  • wholesale activiteiten (Business to business, wind Purchase Power Agreements, trading desk, 50% belang Sloecentrale, pijpleiding Zuid-Beveland, belang in de biomassacentrale Moerdijk

 

In lijn met de aandeelhoudersstrategie probeert PZEM haar commerciële onderdelen te verkopen. De focus zal hierbij op de wholesale activiteiten liggen. 

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat 2022
€ 1.376.990 € 1.376.990 € 850.880 € 850.880 N.n.b.

*cijfers, x € 1.000, opgesteld op basis van jaarverslag 2020 (laatst bekende cijfers)

11. Gemeentelijk Bezit Evides Aqua B.V.

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Het borgen van de publieke drinkwatervoorziening . 
Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Goeree-Overflakkee.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
Financieel belang Het financiële belang (kapitaalbelang) in G.B.E. Aqua B.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 27.900. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in G.B.E. Aqua B.V. een risico loopt tot dit bedrag.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2022 (bijdrage) € 55.000 te verwachten dividend. 
Ontwikkelingen

In 2021 is het belang in Evides tegen marktwaarde overgenomen van P.Z.E.M. N.V. Hiermee is Evides nu 100% rechtstreeks in overheidseigendom gekomen. Doelstelling is het borgen van de publieke drinkwatervoorziening en een stabiele dividendstroom. 

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat 2022
N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b.