Uitgaven

25,06%

€ 18.973

x € 1.000
25,06% Complete

Inkomsten

3,87%

€ 2.929

x € 1.000
3,87% Complete

Saldo

26739713478,34%

€ -16.044

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

25,06%

€ 18.973

x € 1.000
25,06% Complete

Inkomsten

3,87%

€ 2.929

x € 1.000
3,87% Complete

Saldo

26739713478,34%

€ -16.044

x € 1.000

Programma inleiding

We hebben belangrijke taken in het sociaal domein. Iedereen moet kunnen meedoen. Daarom helpen we onze inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit is bovendien onze wettelijke taak.

In het sociaal domein ligt er een grote uitdaging voor ons. Er ligt druk op het sociaal domein door oplopende kosten en een dreigend tekort aan personeel. Dit komt onder andere door ontwikkelingen waar de gemeente geen of nauwelijks invloed op heeft, zoals de vergrijzing van onze bevolking. De kans is hierdoor groot dat er in de komende jaren meer beroep gedaan wordt op de Wmo. Economische groei of krimp heeft een sterke invloed op het aantal mensen dat gebruik maakt van verschillende gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein. Waaronder de Participatiewet. Daarnaast moeten we kijken wat de midden en lange termijn gevolgen zijn van de coronacrisis.  

Ook op de wet- en regelgeving vanuit het Rijk kunnen we weinig tot geen invloed uitoefenen. Deze regelgeving is van grote invloed op de keuzes die we kunnen maken en onze financiële situatie. Een voorbeeld hiervan is het abonnementstarief. Sinds 1 januari 2019 betalen mensen binnen de Wmo een lage, maximale vaste eigen bijdrage van € 19,- per maand. Dit is niet kostendekkend. In het hele land zien we dat dit een aanzuigende werking heeft: er komen meer Wmo-aanvragen. Ook in de gemeente Veere lopen de kosten voor de Wmo enorm op. Voor Jeugdzorg ontvangen we extra rijksmiddelen.

Al deze ontwikkelingen en regelgeving zijn  een gegeven. Als gemeente spelen we daar zo goed mogelijk. In onderstaande is beschreven hoe we met de trends en ontwikkelingen omgaan.

Eigen regie
We willen dat onze inwoners zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven. Dit betekent onder meer dat we mensen vroegtijdig helpen om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. Om dit te bereiken ondersteunen we succesvolle preventieve voorzieningen. Het bevorderen van eigen regie vindt niet alleen plaats in het sociaal domein. In het programma Onderwijs, het programma Sport, Cultuur en Recreatie en het programma Volksgezondheid staan ook specifieke maatregelen die hieraan bijdragen. Zo worden er bijvoorbeeld taallessen aangeboden voor laaggeletterde inwoners en zorgen we ervoor dat inwoners veel kunnen bewegen/sporten. Dit alles draagt bij aan de gezondheid en zelfredzaamheid van onze inwoners, oftewel: hun eigen regie. De paragraaf  Maatschappelijke Voorzieningen draagt ook bij aan eigen regie, door de gelegenheid van ontmoeting tussen inwoners te faciliteren.

We maken een plan om de taken van MWW en Stichting Manteling toekomstbestendig te borgen, in samenwerking met de betrokken partijen.

Sturen op resultaat
Om tot goed beleid te komen, willen we het inzicht krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit is essentieel om te begrijpen wat er gebeurt en om de goede maatregelen te nemen. Maatregelen waarvan we kunnen meten of ze opleveren wat we voor ogen hebben. Dit maakt sturen op resultaat mogelijk.

Goede toegang tot Wmo en Jeugdzorg.
We vinden het belangrijk dat de ouderen en de jongeren, die dat nodig hebben, de juiste zorg krijgen.

Sinds 1 januari 2020 organiseert de gemeente Veere haar eigen toegang tot Wmo en Jeugdzorg. De overgang is goed verlopen en we hebben goed zicht op de vragen en behoeftes van onze inwoners. Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering van kwaliteit en effectiviteit in de zorg. We maken samenwerkingsafspraken met partners, we evalueren ondersteuningsdoelen met zorgaanbieders en spreken zorgaanbieders aan op resultaten.

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen
In het sociaal domein komen met regelmaat nieuwe grote en complexe vraagstukken naar voren. Van de toenemende druk op de jeugdzorg tot de zorg voor een nieuwe locatie van de Voedselbank. Mede daarom werken we  vaak samen met andere Zeeuwse gemeenten. Ook hechten we bijvoorbeeld veel waarde aan de Walcherse samenwerking binnen Orionis.

Bij de samenwerking voor de gemeente Veere onze inwoners, onze toegang en onze lokale organisaties centraal. We zorgen daarom voor oplossingen die uitvoerbaar zijn.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Subsidiewijzer
 • Wmo en Jeugdverordening
 • Transformatieagenda Jeugd
 • Begroting Orionis Walcheren 2022
 • Versnellingsagenda beschermd wonen
 • Project Welzijn Wonen en Zorg 2021 – afronding en  borging.
 • Kaders ten behoeve van monitoring in het sociaal domein.
 • Inzet op het vroeg signaleren van schulden
 • Meer samenwerking tussen samenleving en overheid
 • Meer samenwerking tussen instellingen en overheid
 • Actievere rol gemeente bij de schuldhulpverlening en de vroegsignalering.

Wat willen we bereiken?

D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.

De gemeente Veere stimuleert, faciliteert en subsidieert organisaties in het preventieve veld om deze doelstelling te verwezenlijken. Daarbij is samenwerking tussen organisaties onderling een speerpunt. Dit in het belang van inwoners. Daarnaast  hebben inwoners  oog voor elkaar en helpen ze elkaar. Dat hoort bij een participerende samenleving en waarderen we van onze inwoners.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Zij zorgen ervoor dat onze inwoners later, geen of in mindere mate professionele zorg nodig hebben. Via Welzijn Veere en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. Dit zorgt ervoor dat onze inwoners later, geen of in mindere mate professionele zorg nodig hebben.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.6.02 We sturen binnen het sociaal domein op resultaten.

We zien de laatste jaren de kosten in het sociaal domein fors stijgen. Daarom ontwikkelen we een sturingsmodel voor het sociaal domein. Met dit model analyseren we de kosten, klantaantallen, aantallen in het preventieve veld en de klanttevredenheid. Op deze manier brengen we de ontwikkelingen op een aantal indicatoren in kaart. Deze ontwikkelingen zetten we af tegen een aantal algemene en voorspellende indicatoren, zoals de bevolkingsontwikkeling.

Vervolgens verklaren we de ontwikkelingen en sturen we gericht op effectief beleid, klanttevredenheid/kwaliteit en kosten. Dit alles doen we in samenwerking met onze externe partners als zorgaanbieders, leveranciers en adviesraden.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.6.03 De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.

Een hoge kwaliteit en effectiviteit van ondersteuning vinden we belangrijk. Onder kwaliteit verstaan we dat klanten de zorg krijgen die aansluit op hun behoeftes. Onder effectiviteit verstaan we dat  klanten de juiste hoeveelheid ondersteuning krijgen: niet te weinig, niet te veel. Ook hebben we het snel door als bepaalde ondersteuning niet bereikt wat we voor ogen hebben. Het is de rol van de toegang op beide aspecten te sturen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

We werken samen met andere Zeeuwse gemeenten om zorg en ondersteuning beter te organiseren en de decentralisatie van taken voor te bereiden. Ook spelen we in op grote ontwikkelingen, zoals de decentralisatie Beschermd Wonen en het verkorten van de veiligheidsketen jeugdzorg. We zorgen voor oplossingen die uitvoerbaar zijn voor onze toegang en lokale organisaties.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sociaal domein 17 Banen per 1.000 inw 15-64jr CBS/ LISA 2020 724,4 786,8 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Sociaal domein 18 Jongeren met een delict voor rechter % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2019 1 1 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Sociaal domein 19 Kindern in een uitkeringsgezin % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2019 2 5 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Sociaal domein 20 Netto arbeidsparticipatie % CBS - Arbeidsdeelname 2020 68,1 67,5 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
Sociaal domein 21 Werkloze jongeren % CBS - Jeugd 2019 1 1 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Sociaal domein 22 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inw 18jr eo CBS - Participatie Wet 2021 228,6 350,8 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
Sociaal domein 23 Lopende reïntegratievoorzieningen per 10.000 inw 15-65jr CBS - Participatie Wet 2020 31,5 203,6 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Sociaal domein 24 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2020 9,1 12,9 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 25 Jongeren met jeugdbescherming % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2020 1,3 1,5 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 26 Jongeren met jeugdreclassering % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2015 0,3 0,5 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
Sociaal domein 27 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inw CBS - Monitor Sociaal Domein WMO 2020 nb 764 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Actuele begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 273 186 106 108 103 103
6.2 Wijkteams 260 159 66 66 66 66
6.3 Inkomensregelingen 9.102 7.625 2.653 2.653 2.653 2.653
6.4 Begeleide participatie 142 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4 4 4 4 4 4
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 88 70 100 100 100 100
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 9.869 8.044 2.929 2.932 2.927 2.927
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.070 2.698 2.332 2.337 2.511 2.600
6.2 Wijkteams 1.111 1.379 1.062 1.064 1.064 1.064
6.3 Inkomensregelingen 10.588 9.109 4.041 3.977 3.931 3.895
6.4 Begeleide participatie 1.315 1.289 1.309 1.294 1.268 1.278
6.5 Arbeidsparticipatie 1 1 1 1 1 1
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 556 575 528 524 524 524
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.015 4.364 4.581 5.056 5.380 5.752
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.145 4.870 4.294 3.809 3.485 3.113
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 43 63 31 31 31 31
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.115 794 794 794 794 794
Totaal Lasten 23.958 25.141 18.973 18.888 18.989 19.051

Prioriteiten

Er zijn geen prioriteiten in relatie tot dit programma. 

Investeringen

Er zijn geen investeringen in relatie tot dit programma.