Paragraaf maatschappelijke voorzieningen

Versterken gemeenschapszin en onderlinge band inwoners zodat leefbaarheid en aantrekkelijkheid kernen vergroot
Met een multifunctionele accommodatie (mfa) willen we de gemeenschapszin, de onderlinge binding en contacten binnen een dorp versterken. Het is een ontmoetingsplaats van jong en oud, voor kaartspelers en sporters, voor schoolkinderen en gepensioneerden. Kortom, een ontmoetingsplek voor de inwoners van het dorp. Dat kan door de verschillende maatschappelijke functies, zoals sport- en sociaal-culturele voorzieningen, scholen, kinderopvang, welzijns– en gezondheidsvoorzieningen, onder één dak te brengen. Hiermee krijgt de leefbaarheid van een dorp een impuls. Tegelijkertijd draagt dit bij aan een goed vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners. Deze mfa’s bouwen we duurzaam, circulair en waar mogelijk flexibel / demontabel. Nieuwe scholen bouwen we zoveel mogelijk onder één dak en natuurlijk in overleg met de schoolbesturen. We bouwen volgens de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw), waarmee een frisse, optimale onderwijsomgeving wordt gemaakt. We maken geld vrij om de onderwijsgebouwen kwalitatief beter te bouwen dan de rijksnormen voorschrijven.

 

In de eerste fase gaat het om vier kernen: Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. De projectplannen zijn voor de eerste fase opgesteld en de uitwerking is gestart. In enkele kernen wordt in 2022 de uitvoering voortgezet en realisatie van onderdelen gestart.

 

Koers bepalen en uitwerken

Het programma per kern ziet er voor fase I als volgt uit:

 

Aagtekerke (realisatie 2021/2022/2023):

Nieuwbouw gymzaal en de ontmoetingsruimte met beperkte gezondheidsfunctie (flexibele-, circulaire-, aanpasbare bouw) die in 2e kwartaal 2023 gereed is, verplaatsen speeltuin naar nieuwe mfa. Vrijkomende locatie gymzaal en speeltuin vullen we in met woningbouw. De school blijft behouden op de huidige locatie en deze wordt later vernieuwd;

Wat willen we bereiken?
Realisatie van een multifunctioneel dorpshuis met gymzaal en speelvoorziening ter bevordering van de sociale cohesie tussen de inwoners van het dorp. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied rondom de Agathastraat verbeteren en beperkte toevoeging nieuwe woningen om invulling te geven aan de lokale woonbehoefte.

 

In 2022 doen we hiervoor:

 1. de exploitatievorm en beheeraspecten verder uitwerken met toekomstige gebruikers / beheerders
 2. start realisatie mfa inclusief aanleg nieuwe speeltuin (i.r.t. Regio Deal)
 3. uitwerking verkaveling vrijkomende locaties (gymzaal en speeltuin)
 4. wijziging bestemming vrijkomende locaties (gymzaal en speeltuin)

 

Oostkapelle (realisatie renovatie De Halve Maan 2022, mfa gereed 2024):

We renoveren de sporthal en dorpshuis De Halve Maan naar BENG niveau. Voor de twee scholen en de kinderopvang wordt één multifunctionele accommodatie nabij De Halve Maan gerealiseerd. Een deel van de velden op sportpark Duinhelm wordt gerenoveerd en de infrastructuur nabij De Halve Maan wordt aangepast.

 

Wat willen we bereiken?
Het “groene hart” in Oostkapelle blijft en de voorzieningen blijven geconcentreerd in de kern. Multifunctionele accommodaties waar ontmoeten, ontspanning, sport en onderwijs in elkaars nabijheid samengebracht worden. Hierdoor versterken de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van de voorzieningen en daardoor de aantrekkelijkheid als woondorp. Het stimuleren van sporten onder jongeren door een fysiek vanzelfsprekende verbinding tussen school en sport te maken


Renovatie sporthal De Halve Maan en bijbehorend dorpshuis (gewijzigd: 2021/2022);

In 2022 doen we hiervoor;

 1. uitvoering en afronding renovatie De Halve Maan conform het in overleg met belanghebbenden opgestelde programma van eisen,
 2. de exploitatievorm en beheeraspecten verder uitwerken met toekomstige gebruikers / beheerders.

 

Nieuwbouw twee scholen en kinderopvang onder één dak, renovatie velden Duinhelm
In 2022 doen we hiervoor:

 1. in 2022 ronden we in samenwerking met schoolbestuur en kinderopvang de visie, het programma van eisen, het schetsontwerp voor de nieuwe kind-mfa af inclusief het onderzoek mogelijke huisvesting GGD en Welzijn Veere en de concept inrichtingsschets omgeving;
 2. indien noodzakelijk wijzigingen van bestemmingsplan in procedure brengen;
 3. op basis van het opgestelde programma van eisen, besluiten nemen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en beheeraspecten;
 4. in samenhang met het programma voor het nieuwe kind-mfa maken we het programma voor de aanpassing / renovatie van velden op Duinhelm en eventuele invulling met van restruimte met woningbouw.

 

Serooskerke (gereed 2024):

We verplaatsen de gymzaal, basisschool en kinderdagopvang richting Serooskerke Oost. Het huidige zwembad De Goudvijver blijft behouden in De Zandput en krijgt gedeeltelijk een nieuwe installatie en zwembadgebouw. Het entree- en kleedgebouw wordt zo gebouwd zodat een eventueel nieuw dorpshuis hieraan gekoppeld kan worden.

 

Wat willen we bereiken?
We zetten in op een multifunctionele clustering van voorzieningen in Serooskerke Oost met de school, kinderopvang, de gymzaal en een gezondheidsfunctie. Hierdoor brengen we zorg, onderwijs en sport dichter bijeen. Daarnaast is in Serooskerke Oost ruimte voor ca 20 reguliere woningen en worden gesprekken gevoerd over het realiseren van zorgwoningen voor s Heeren Loo en Zorgstroom. We houden ook rekening met de verplaatsing van fitness De Driehoek naar Serooskerke-Oost.   

De werkzaamheden aan De Goudvijver starten in het najaar van 2021 zodat dit gereed is voor het zwemseizoen van 2022.   

 

In 2022 doen we hiervoor;

 1. bestemmingswijziging Serooskerke Oost (start begin 2021, afronding najaar 2022);
 2. herzien grondexploitatie en vaststellen stedenbouwkundig plan Serooskerke Oost (voorjaar 2022)
 3. voor zwemseizoen 2022 realisatie van de renovatie / gedeeltelijke vernieuwing zwembad De Goudvijver afronden;
 4. in samenspraak met het schoolbestuur, kinderopvang en de bestaande werkgroep van inwoners/gebruikers wordt het programma van eisen en een schetsontwerp voor de school en gymzaal opgesteld (doel realisatie 2023/2024).
 5. Het onderzoek naar samenwerking met diverse woonzorgpartijen en zorgverleners afronden inclusief intentieovereenkomsten, programma van eisen en schetsontwerp
 6. op basis van het opgestelde programma van eisen, besluiten nemen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en beheeraspecten van de gebouwen (exclusief de reguliere woningen) in Serooskerke Oost
 7. bepalen differentiatie van de 20 reguliere levensloopbestendige woningen met bijbehorende verkoop- of ontwikkelstrategie (bijvoorbeeld CPO / kavelverkoop / verkoop aan corporatie/ontwikkelaar/ondernemer).

 

 

Westkapelle (keuze locatie mfa bekend, realisatie 2023/2024)

We volgen het pad voor de invulling van de multifunctionele accommodatie (mfa), zoals in de Dorpsvisie is beschreven. De functies sport (sporthal), scholen en gezondheidsvoorzieningen worden samengebracht. De locatie van de nieuwe mfa wordt de Molenwal. Herrijst blijft het verenigingsgebouw van Westkapelle en blijft eigendom van de gemeente.

 

Wat willen we bereiken?

De realisatie van een mfa (sporthal, onderwijs, kinderdagopvang, gezondheidsfunctie) geeft een kwaliteitsimpuls aan het woonklimaat. Het beoefenen van sport op intensief niveau wordt mede als sociale binding /sociale cohesie door het dorp ervaren. Een volwaardige sporthal voorziet in deze behoefte van de inwoners.

Met het clusteren van sport-, onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen onder één dak versterken we de synergie tussen de diverse gebruikers en functies wat deze voorziening voor de toekomst borgt.

 

In 2022 doen we hiervoor:

 1. samen met de bestaande werkgroep van inwoners /schoolbesturen /gebruikers wordt het programma van eisen voor de mfa opgesteld
 2. de visie voor twee scholen met de kinderopvang onder één dak in de mfa wordt in overleg met betrokken partijen afgerond
 3. op basis van het opgestelde programma van eisen, besluiten nemen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en beheeraspecten
 4. planologische afronding verplaatsen volkstuinen.

 

Wat mag het project in totaliteit kosten?

In het zoeken naar de balans tussen ambities en financiële mogelijkheden is budget uitgewerkt. In de vorige begroting is nog met een bandbreedte gewerkt als gevolg van varianten en scenario’s. Voor 2022 is de koers (voor met name fase I) duidelijk en kan daarmee concreter een budget worden geraamd. Dit blijft een raming, tot het moment dat aanbestedingen van werkzaamheden heeft plaatsgevonden.

Voor huisvesting van de kinderopvang en andere (zorg)partners zijn er nu nog geen investeringsbedragen en bijbehorende lasten en baten  opgenomen. Uitzondering hierop is de gezondheidsfunctie in Aagtekerke. Uitgangspunt hierbij is kostprijsdekkende verhuur.

Voor de onderwijsinvesteringen is er conform de VNG richtlijnen een index op de bouwkosten toegepast van 6,38%. Dit geeft een extra investering van € 636.000 met een kapitaallast van afgerond € 17.000 gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 50 jaar en 0,65% rente.

 

Zoals in onderstaand overzicht is aangegeven is er na het aantrekken van de geldleningen een positief saldo ontstaan op de rentelasten van € 460.000.

Dit saldo is bestemd voor het opvangen van tegenvallers bij de realisatie van de projecten en voor het sparen voor de toekomst (zoals fase 2 en (tussentijds) vervangingsonderhoud bij nieuwbouwprojecten).

 

 

 

Raming
x € 1.000

rente en afschrijving

exploitatie- lasten

totaal

Investeringen sport, ontmoeten en herinrichten omgevingen

 €    24.244

 €       848

 €      622

 €    1.470

Gezondheidsfunctie

 €         295

 €           8

 €         -8

 €           -  

Investeringen scholen

 €    10.782

 €       284

 €       -16

 €      268

Subtotaal

 €   35.321

 €    1.140

 €      598

 €   1.738

Voorbereidingskosten

 €      3.000

 €       110

 €           -  

 €      110

Subtotaal

 €   38.321

 €    1.250

 €      598

 €   1.848

Subsidiekansen, fiscale maatregelen

 €     -2.703

 €      -112

 €           -  

 €     -112

Totaal

 €   35.618

 €    1.138

 €      598

 €   1.736

 

 

 

 

 

Beschikbare huidige exploitatielasten 4 kernen

 

 

 

 €      705

Aanvullende kapitaallast indexering bouwkosten scholen

 

 

 

 €        17

Stelposten dekkingsmiddelen MV

 

 

 

 €    1.474

Subtotaal Dekkingsmiddelen

 

 

 

 €   2.196

Saldo na renteaanpassing voor tegenvallers en sparen voor de toekomst

 

 

 

 €      460

 

 

Toelichting kredieten Maatschappelijke voorzieningen begroting 2022

 

Om in 2022 voortvarend aan de slag te kunnen gaan met de realisatie van de verschillende projecten is het nodig om diverse kredieten beschikbaar te stellen. Voor de investeringskredieten van de gebouwen leggen we een apart raadsvoorstel aan U voor. Te ontvangen subsidies brengen we nog in mindering op de opgenomen kredieten. Rapportage vindt plaatsen via de bestuursrapportages.

 

Inventaris Ontmoetingsruimte Halve Maan Oostkapelle

Uitvoering renovatie ontmoetingsruimte Halve Maan staat gepland voor 2022 / 2023. Om de inventaris ontmoetingsruimte te vernieuwen is er een budget nodig van € 138.000.

 

Inventaris Sporthal Halve Maan Oostkapelle

Uitvoering renovatie gebouw sporthal Halve Maan staat gepland voor 2022 / 2023. Om de inventaris sporthal te vernieuwen is er een budget nodig van € 75.000.

 

Nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak Oostkapelle

Aanvullend voorbereidingskrediet van € 100.000. Inventarisatie en uitwerken ontwerp in 2021/2022. Investeringsvoorstel volgt in 2022. Uitvoering 2023/2024.

 

Infra rondom Halve Maan en scholen Oostkapelle

Gelijktijdig met de renovatie van de Halve Maan en voorbereiding/bouw scholen zullen infrastructurele aanpassingen noodzakelijk zijn. Hiervoor voorlopig een budget van € 150.000 ramen.

 

Renovatie/herindeling sportpark Duinhelm Oostkapelle

In afstemming met en zo nodig vooruitlopend op de ontwikkeling van de scholen worden aanpassingen aan de sportvelden Duinhelm uitgevoerd. Hiervoor een voorbereidings-budget ramen van € 100.000. Zodra er een definitief plan is komt er een apart raadsvoorstel.

 

Project MV Serooskerke Gymzaal Oost - voorbereidingskosten

De school, kinderopvang en gymzaal worden verplaatst naar Serooskerke Oost. Voor de voorbereiding hiervan wordt een budget van € 175.000 geraamd.

 

Nieuwbouw school in Serooskerke Oost - voorbereidingskosten

De oplevering van de nieuwe school staat gepland voor 2024. Selectie van adviseurs en architect moet plaats vinden en treffen voorbereidingen. Hiervoor wordt een bedrag van € 210.000 geraamd.

 

Project MV Serooskerke Zandput verenigingsgebouw - voorbereidingskosten

Dorpshuis De Zandput wordt gerenoveerd of nieuw gebouwd tegen het nieuwe zwembadgebouw. Budget is nodig om dit voor te bereiden. Hiervoor is een bedrag van € 75.000 geraamd.

 

Infra rondom zwembad/Zandput

In samenhang met de nieuwbouw van het zwembadgebouw in 2021/2022 en latere herontwikkeling gymzaal/renovatie verenigingsgebouw moet de infrastructuur rondom het gebouw aangepast worden. Hiervoor is een bedrag geraamd van € 250.000.

 

Project MV Westkapelle, sporthal en Dorpshuis voorbereidingskosten

In 2021 is het locatieonderzoek voor de MFA afgerond. Uitwerking van het gebouw vindt in 2021/2022 plaats. Bestemmingswijziging is noodzakelijk ongeacht de locatie. Voor de voorbereiding wordt een budget van € 500.000 begroot.

 

Nieuwbouw 2 scholen onder een dak Westkapelle voorbereidingskosten

Op de locatie van de nieuwe sporthal aan de Molenwal worden ook 2 scholen onder 1 dak gebouwd. Om de bouw voor te bereiden is er een voorbereidingskrediet nodig van € 350.000.

 

Infra MFA en omgeving Westkapelle voorbereidingskosten

In voorbereiding op de nieuwbouw sporthal en scholen zijn onderzoeken en wellicht vooruitlopend op de uitvoering aanpassingen aan de infrastructuur noodzakelijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 140.000 begroot.

 

Reserve Maatschappelijke Voorzieningen

In de nota Reserves en Voorzieningen 2020 is met betrekking tot de reserve Maatschappelijke Voorzieningen de volgende doelstelling opgenomen:

 

 “Het realiseren van maatschappelijke voorzieningen die aansluiten bij de behoefte van de samenleving en maatschappelijke functies.

 

In de praktijk houdt dit in dat we deze reserve voeden met:

    • de opbrengst precariobelasting kabels en leidingen (tot en met 2021, daarna vervalt deze opbrengst) en
    • het niet benutte deel van de (structurele) stelpost Maatschappelijke Voorzieningen en
    • het niet benutte deel van de (structurele) stelpost energiebeheer.

 

Daarnaast storten/onttrekken we de netto opbrengst van de verkoop van gemeentelijke eigendommen en netto resultaten van grondexploitaties in deze reserve. Dit beperkt zich tot de eigendommen en (voorgenomen) grondexploitaties die in fase 1 zijn genoemd.

 

Op basis van een voorlopige prognose ziet het verloop van de reserve er als volgt uit:

(deze wijken af van de cijfers in de staat van reserves).

 

x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Stand per 01-01

 €  2.251

 € 2.741

 € 3.456

 € 3.671

 € 4.321

Stortingen (incl. prognose)

 €     901

 €    715

 €    615

 €    650

 €    400

Onttrekkingen (incl. prognose)

- €     411

 €        -  

 €  400

 €        -  

 €        -  

Stand per 31-12

 €  2.741

 € 3.456

 € 3.671

 € 4.321

 € 4.721

 

Deze reserve zetten we in voor investeringen in de 2e  fase van het project.

 

 

Stelpost Maatschappelijke Voorzieningen

 

De stelpost Maatschappelijke voorzieningen is een raming in de begroting om de kapitaal- en exploitatielasten van te realiseren Maatschappelijke voorzieningen te dekken. Bij het beschikbaar stellen van investeringen dekken we de kapitaal- en exploitatielasten uit deze stelpost.

 

Het niet benutte deel van deze stelpost voegen we jaarlijks toe aan de reserve Maatschappelijke voorzieningen. Zie hiervoor bij de toelichting op deze reserve. In het lopende jaar dekken we o.a. incidentele knelpunten in de capaciteit en kleine aanpassingen in accommodaties uit deze stelpost.

 

Hieronder de raming in de begroting 2022-2025 van de stelpost.

 

x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stelpost MV

 €        698

 €    554

 € 670

 € 460

Prioriteiten

Er zijn geen prioriteiten in relatie tot deze paragraaf.

Investeringen

Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. termijn in jaren Totale lasten Totale baten
algemeen voorbereidingskrediet Nieuw 2023 500.000 50 15.000 15.000
Inventaris Ontmoetingsruimte Halve Maan Oostkapelle Nieuw 2022 138.000 25 6.900 6.900
Inventaris Sporthal Halve Maan Oostkapelle Nieuw 2022 75.000 25 3.750 3.750
Nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak Oostkapelle Nieuw 2022 100.000 50 3.000 3.000
Infra rondom HM en scholen Oostkapelle Nieuw 2022 150.000 25 7.500 7.500
Renovatie/herindeling sportpark Duinhelm Oostkapelle Nieuw 2022 100.000 25 5.000 5.000
Project MV Serooskerke Gymzaal Oost voorbereidingskosten Nieuw 2022 175.000 50 5.250 5.250
Inventaris Gymzaal Serooskerke Nieuw 2023 55.000 25 2.750 2.750
Nieuwbouw school in Oost voorbereidingskosten Nieuw 2022 210.000 50 6.300 6.300
aankoop grond gymzaal Serooskerke Nieuw 2023 82.000 0 820 820
aankoop grond school Serooskerke Nieuw 2023 171.000 0 1.710 1.710
Project MV Serooskerke Zandput ver. Geb. voorbereidingskosten Nieuw 2022 75.000 25 3.750 3.750
Inventaris ontmoetingsruimte Serooskerke Nieuw 2023 65.000 25 3.250 3.250
Infra rondom zwembad/Zandput Nieuw 2022 250.000 25 12.500 12.500
Project MV Westkapelle, sporthal en Dorpshuis voorbereidingskosten Nieuw 2022 500.000 50 15.000 15.000
Nieuwbouw 2 scholen onder een dak Westkapelle voorbereidingskosten Nieuw 2022 350.000 50 10.500 10.500
Inventaris Sporthal Westkapelle Nieuw 2023 55.000 25 2.750 2.750
Inventaris dorpshuis Westkapelle Nieuw 2023 105.000 25 5.250 5.250
Infra MFA en omgeving Westkapelle voorbereidingskosten Nieuw 2022 140.000 25 7.000 7.000