Uitgaven

10,84%

€ 8.206

x € 1.000
10,84% Complete

Inkomsten

0,62%

€ 471

x € 1.000
0,62% Complete

Saldo

12891647356,07%

€ -7.735

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

10,84%

€ 8.206

x € 1.000
10,84% Complete

Inkomsten

0,62%

€ 471

x € 1.000
0,62% Complete

Saldo

12891647356,07%

€ -7.735

x € 1.000

Programma inleiding

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur zoals wegen, bruggen en parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook duurzaamheidsaspecten dienen daarbij in evenwicht te zijn.

Het beleidsterrein verkeer, vervoer en waterstaat kent een aantal thema’s. De belangrijkste thema’s zijn wegbeheer en wegreconstructies, gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) en verkeersveiligheid, parkeren en openbaar vervoer. Deze thema’s helpen om gevoel te krijgen bij de belangrijkste onderwerpen binnen het hele beleidsterrein maar kunnen natuurlijk niet los van elkaar worden gezien. Op het niveau van uitvoering integreren we waar mogelijk de thema’s tot een integraal product.

Wegbeheer en wegreconstructies
Het in stand houden van het gemeentelijk wegennet is één van de gemeentelijke kerntaken. Deze zorg is breder dan alleen de zorg voor de verharding zelf maar gaat ook over het onderhoud aan wegmeubilair, kunstwerken als bruggen, duikers en trappen, openbare verlichting en het bestrijden van incidenten en gladheid. Wat we doen, hoe we dat doen en hoeveel dat kost leggen we vast in diverse plannen; onder andere in beheerplannen. In de paragraaf kapitaalgoederen zijn deze beheerplannen nader toegelicht.

De beheerplannen vertalen we in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is een integraal programma waarin we werkzaamheden aan het riool, kabels en leidingen, wegen en groen zoveel mogelijk combineren. Het uitvoeringsprogramma kijkt nu twee jaar vooruit. Om de integraliteit vooral met kabels en leidingen verder te verbeteren is een langere periode van 4 jaar wenselijk.

Grote onderhoudsklussen die we in 2022 gaan afronden zijn de omgeving Roompotstraat in Zoutelande en de Kapellestraat in Veere. We pakken in 2022 nieuwe klussen op in de omgeving van het Europaplein in Westkapelle en de Cittershillsingel in Koudekerke. Daarnaast zijn er vele tientallen kleinere klussen.

Naast onderhoud komt het voor dat de inrichting van een weg niet meer voldoet door veranderende behoeften van inwoners en/of ondernemers of weggebruikers. Om die reden zijn we gestart met de herinrichting van onder andere de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder en de Duinweg / Langedam in Zoutelande. Deze klussen ronden we in 2022 respectievelijk in 2023 af. In 2022 starten we met de herinrichting van het Dorpsplein in Koudekerke.

Gladheidsbestrijding doen we in samenwerking met bijna alle wegbeheerders in Zeeland. Het gezamenlijke beleidsplan, de samenwerkingsovereenkomst en de contracten zijn in 2021 vastgesteld.

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer zichtbaar en dit heeft ook effect op het onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsels passen we aan op de gevolgen van de veranderingen. Er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw bestraat. Veere vergrijst en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief. Bij het onderhoud en de inrichting van wegen houden we hier rekening mee. Ook het wegareaal “vergrijst” en de prognose is dat we de komende jaren meer moeten doen om onze wegen op het gewenste niveau te houden.

Omdat we deze vraagstukken steeds meer in samenhang moeten bekijken om ze op te kunnen lossen is  in 2021 een Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) vastgesteld. De visie is een uitwerking en verdieping van de Omgevingsvisie en gaat de basis vormen voor de nieuwe beheerplannen die we in 2022 maken en vast laten stellen.

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP)  en verkeersveiligheid
Verkeer, vervoer en verkeersveiligheid houdt niet op bij het bord bebouwde kom maar reikt verder. Samenhangend beleid met andere overheden is onontbeerlijk voor een goed verkeer- en vervoersbeleid. In de afgelopen jaren zijn door de overheden op Walcheren in nauwe samenwerking diverse plannen gemaakt en vastgesteld voor verkeer en vervoer. Het GVVP beschrijft de gemeentelijke inzet voor deze plannen.

De belangrijkste ontwikkeling is een andere hoofdroutestructuur op Walcheren. Dit houdt onder andere in het opwaarderen van de hoofdroute Serooskerke, Grijpskerke, Aagtekerke richting Domburg en het afwaarderen van de route Serooskerke, Oostkapelle, Domburg. Daarnaast zijn er nog tal van andere grotere en kleinere veranderingen. De gemeentelijke inzet is het uitvoeren van de maatregelen binnen de bebouwde kom.

De concrete acties zijn opgenomen in het uitvoeringsplan GVVP. In de begroting is de uitvoeringsplanning aangepast. Een aantal werkzaamheden zijn uitgesteld, andere naar voren gehaald. Zo zijn we in 2021 gestart met het verbeteren van de verkeersveiligheid in Grijpskerke. In 2022 geven we hier een vervolg aan. Ook onderzoeken we in 2022 hoe we verkeersknelpunten in Aagtekerke en Domburg op kunnen lossen.

Parkeren
De groei van het toerisme geeft een grotere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen. Dit  heeft effect op de leefbaarheid in een aantal kernen. In 2021 is de eerste fase van het parkeerbeleid geëvalueerd. De eerste indruk is dat de belangrijkste doelstellingen worden gehaald; het verbeteren van de leefbaarheid en het genereren van middelen voor het verbeteren van de toeristische infrastructuur.

Ook hebben we in 2021 besloten om de tweede fase gefaseerd uit te voeren. In 2022 voeren we parkeerregulering in Dishoek en langs de kust tussen Domburg en Zoutelande (fase 2a). We starten de dialoog met Vrouwenpolder, Oostkapelle en Westkapelle hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren in deze kernen met behulp van parkeermaatregelen (fase 2b).

In 2022 onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om de uitvoering van het parkeren efficiënter te maken.

We stellen voor om tegelijk met het vaststellen van deze begroting een parkeerfonds in te stellen. Dit fonds heeft een tweeledig doel; de schommelingen in inkomsten dempen en een spaarpot creëren voor de verbetering van de toeristische infrastructuur. Meer hierover vindt u terug in de paragraaf, Lokale heffingen.

Openbaar vervoer
We zetten in op verbeteren van het openbaar vervoer. Het belangrijkste doel is om de mobiliteit te verbeteren. Goede aansluitingen van het openbaar vervoer zijn hierbij essentieel. Bijvoorbeeld goede aansluitingen van de bus, buurtbus of haltetaxi op de trein. In het kader van leefbaarheid trachten we daarnaast zo mogelijk de overlast van grote autobussen in dorps- en stadscentra te verminderen.

Het openbaar vervoer in Zeeland, dus ook in de gemeente Veere is primair de verantwoordelijkheid van de Provincie. De Provincie besteedt het openbaar vervoer één keer in de 10 jaar aan in een zogenaamde concessie. De huidige concessie verloopt in 2024. De Provincie is bezig met voorbereidingen op de nieuwe concessie en stelt binnenkort daarom de Regionale Mobiliteit Strategie vast. Deze strategie vormt de basis voor de vormgeving van de nieuwe concessie. In 2022 proberen we nauw betrokken te blijven bij de uitwerking van de visie naar de concessie om op te komen voor de belangen van de inwoners van Veere.

Met de raad is een aantal keren gesproken over de realisatie van mobiliteitshubs. In 2022 gaan we de kansen voor mobiliteitshubs en specifiek toeristische hubs nader onderzoeken.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Integrale Visie Openbare Ruimte
 • Wegbeheerplan
 • Gladheidsbestrijdingsplan
 • Beheerplan Civiel technische kunstwerken
 • Beheer- en beleidsplan openbare verlichting 
 • Beheerplan Stadshaven
 • Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan
 • Provinciaal Verkeer- en vervoerplan
 • Parkeerbeleidsplan
 • Halteplan 2016+
 • Verkeerscirculatieplan Walcheren
 • Wegencategoriseringsplan Walcheren
 • Gebiedsgerichte aanpak Walcheren

Algemeen
Samenwerking met andere gemeenten maar ook met Provincie en het Waterschap geeft kansen voor kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen. Bij onderwerpen als geo-informatie, gladheidsbestrijding, het onderhoud van de openbare verlichting, regelgeving over kabels en leidingen en nog een aantal andere onderwerpen werken we intensief samen. We verkennen de mogelijkheden voor samenwerking op andere onderdelen als het onderhoud van wegen, ingenieursdiensten en beheer van data.

 Wegen
De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar. Dit heeft ook effect op het onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsel passen we aan op de gevolgen van de verandering en er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw moet worden bestraat. Veere vergrijst en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief, bij het onderhoud en de inrichting van wegen houden we hier rekening mee. Ook het wegareaal “vergrijst” en de prognose is dat we de komende jaren meer moeten doen om onze wegen op niveau te houden.

 Verkeer en vervoer
De Provincie heeft in 2016 het nieuwe Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan vastgesteld. Voor Walcheren is dit plan verder uitgewerkt in een verkeerscirculatieplan, een wegencategoriseringplan en een gebiedsgerichte aanpak voor de uitvoering (GGA). De groei van het toerisme geeft een grotere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen Dit heeft effect op de leefbaarheid in een aantal kernen. De technologische ontwikkelingen in betaald parkeren en parkeerhandhaving gaan snel. Er komen steeds meer alternatieven voor muntgeld beschikbaar. Een deel daarvan moeten we verplicht gaan gebruiken.

Wat willen we bereiken?

D.2.01 Wegen die niet meer voldoen aan de behoefte door ruimtelijke ontwikkelingen of gewijzigd gebruik hebben we opnieuw ingericht.

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

- gewijzigde behoeften van inwoners
- nieuwbouw
- veranderde verkeerstromen
- veranderde functie
- technische veroudering

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.02 In 2032 hebben we het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gerealiseerd.

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een visie opgesteld en zijn beleidsdoelen opgenomen. Deze bepalen in grote lijnen hoe we omgaan met het verkeer en geven de toetsingskaders. Het uitvoeringsprogramma is een samenvatting van de wensen uit het GVVP die we willen realiseren. Het uitvoeringsprogramma draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid en een betere verkeersdoorstroming in kernen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.03 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren? Dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de begroting.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.04 We vergroten de leefbaarheid door de parkeerruimte tussen inwoners, bedrijven en toeristen beter te verdelen. We laten dagtoeristen meebetalen aan de verbetering van het toeristisch product.

In een toeristische gemeente als Veere is er op sommige plaatsen regelmatig sprake van een hoge parkeerdruk. Zo is het de kustkernen en de kern Veere noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Zodat er voldoende parkeerruimte is voor bewoners, ondernemers en toeristen. Daarnaast is parkeerregulering een hulpmiddel om gedeelten van kernen autoluw te maken en daarmee de leefbaarheid te verbeteren.

Het onderhoud en verbeteren van de toeristische infrastructuur (parkeerterreinen, voet- ruiter en fietspaden, openbare toiletten, stranden, duinovergangen) is kostbaar. Door de invoering en uitbreiding van betaald parkeren laten we bezoekers hier aan bijdragen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.05 In 2025 blijft een vorm van openbaar vervoer in alle kernen van de gemeente beschikbaar.

We zetten ons in voor het behoud van openbaar vervoer in alle kernen van de gemeente Veere. We steken daarbij in op kleiner materieel en ander soorten vervoer rechtstreeks naar de trein in Middelburg en Vlissingen en tussen kernen onderling. We proberen overlast van grote bussen door dorpscentra te verminderen.  We richten ons daarbij op het beïnvloeden van de keuzes die de  Provincie nog moet gaan maken over het Openbaar Vervoer.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.06 We verbeteren de toeristische kwaliteit van parkeerterreinen.

We willen als gemeente een goede gastheer zijn voor iedereen die onze gemeente bezoekt. We willen nette en aangename parkeerterreinen met goede voorzieningen. We investeren daarom in het verbeteren en landschappelijk inpassen van onze parkeerterreinen. Ook voorzien we diverse parkeerterreinen van toiletunits, die gratis beschikbaar zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Actuele begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025
Baten
2.1 Verkeer en Vervoer 295 26 27 27 27 27
2.2 Parkeren 191 222 279 279 279 279
2.3 Recreatieve havens 100 139 166 166 166 166
Totaal Baten 586 387 471 471 471 471
Lasten
2.1 Verkeer en Vervoer 4.590 5.839 5.500 5.086 5.149 5.193
2.2 Parkeren 1.478 2.051 2.532 2.984 3.108 3.083
2.3 Recreatieve havens 184 223 174 220 215 215
Totaal Lasten 6.252 8.113 8.206 8.289 8.471 8.490

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2022 Lasten 2022 Baten 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, afboeken boekwaarde E Bestaand 85.000
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, btw-herziening E Bestaand 4.600
Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) kosten verwijderen E Bestaand 45.580
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, eenmalige vergoeding (te betalen in 4 termijnen) E Bestaand 40.272 40.272 40.272 40.272
Hogere huurlasten Waterschapsterreinen S Bestaand 10.000 20.000 30.000 40.000
Achterstallig onderhoud bewegwijzering wegwerken E Bestaand 50.000
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, exploitatievergoeding voor 10 jaar (neemt jaarlijks met 10% af tot nul) S Bestaand P.M
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap en Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) minder exploitatielasten. S Bestaand P.M
Uitvoeringsmaatregelen autoluw maken Veere/Domburg E Bestaand 30.000
Toename (toeristisch) verkeer, formatie verkeer E Nieuw 41.150
Onderzoek verkeersafwikkeling E Nieuw 60.000
Onderzoek mobiliteitshubs E Nieuw 50.000
Inrittenbeleid E Nieuw 10.000
Exploitatielasten toiletten 2023 de Bucksweg S Nieuw 15.000 15.000 15.000
Exploitatielasten toilet Calandplein Westkapelle incl. besparing huidig toilet S Nieuw 11.000 11.000 11.000
Gastheerschap Galgeweg E Nieuw 10.000
Exploitatielasten toiletten 2023 bij nieuw paviljoen S Nieuw 20.000 20.000 20.000
Optimaliseren handhaving S Nieuw 6.100 6.100 6.100

Investeringen

Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. termijn in jaren Totale lasten Totale baten
Vervangen lichtmasten 2022 Bestaand 2022 134.250 40 4.699
Vervangen armaturen 2022 Bestaand 2022 106.000 20 6.360
Reconstructie Dorpsplein Koudekerke Bestaand 2022 287.000 25 14.350
Parkeerterrein Nieuwstraat Zoutelande Bestaand 2022 361.000 10 39.710 39.710
Vervangen lichtmasten 2023 Bestaand 2023 143.500 40 5.023
Vervangen armaturen 2023 Bestaand 2023 164.250 20 9.855
Vervangen lichtmasten 2024 Bestaand 2024 143.500 40 5.023
Vervangen armaturen 2024 Bestaand 2024 164.250 20 9.855
Herinrichting Ooststraat-Markt-Weststraat Domburg Bestaand 2024 730.000 25 36.500
Openbare verlichting vervangen armaturen Nieuw 2025 164.250 20 9.855
Openbare verlichting vervangen lantaarnpalen Nieuw 2025 143.500 40 5.023
Wegen Herinrichting/reconstructie Nieuw 2025 0 25 0
parkeerautomaten tussen Zoutelande en Westkapelle incl. installatie 6x Nieuw 2022 90.000 10 9.900 9.900
Parkeerautomaten tussen Westkapelle en Domburg excl. buitendijks en installatie 4x Nieuw 2022 60.000 10 6.600 6.600
Parkeerautomaten buitendijks Westkapelle en installatie 6x Nieuw 2022 90.000 10 9.900 9.900
Parkeerautomaten Dishoek incl. installatie 4x (incl. Wielemaker terrein) Nieuw 2022 60.000 10 6.600 6.600
Herinrichting parkeerterrein De Bucksweg Westkapelle bij Zuiderduin Nieuw 2022 677.400 25 33.870 33.870
Toiletgebouw De Bucksweg Westkapelle Nieuw 2022 60.000 25 3.000 3.000
Voetgangersvoorziening vanaf parkeerterrein Mezgerweg naar kern Domburg Nieuw 2022 100.000 25 5.000 5.000
Toiletgebouw Nieuwstraat Zoutelande (unit te verplaatsen) Nieuw 2022 75.000 25 3.750 3.750
Parkeerautomaten kern Westkapelle incl. installatie 15x Nieuw 2023 225.000 10 24.750 24.750
Parkeerautomaten Oostkapelle incl installatie 27x Nieuw 2023 405.000 10 44.550 44.550
Parkeerautomaten Vrouwenpolder incl. installatie 10x Nieuw 2023 150.000 10 16.500 16.500
Toiletgebouw Calandplein Westkapelle ipv toilet bij ondernemer Nieuw 2023 75.000 25 3.750 3.750
Inrichten buitendijks parkeren Nieuw 2023 100.000 10 11.000 11.000
Toilet buitendijks Westkapelle bij nieuw paviljoen Nieuw 2023 75.000 25 3.750 3.750
Herinrichten parkeerterrein Domburgseweg Oostkapelle Nieuw 2022 363.000 25 18.150 18.150
Herinrichting parkeerterrein Dompje Oostkapelle Nieuw 2022 295.000 25 14.750 14.750
Grondaankoop uitbreiding (gratis)parkeerruimte diverse kernen Nieuw 2022 150.000 0 1.500 1.500
Uitbreiding/herinrichting (gratis) parkeerruimte in diverse kernen Nieuw 2022 450.000 25 22.500 22.500
Optimaliseren handhaving Nieuw 2023 121.300 8 16.376 16.376