Paragraaf duurzaamheid

We zien een duurzame gemeente Veere als een leefbare en welvarende samenleving, waarin iedereen begrip heeft en verantwoording voelt voor een duurzame samenleving. We willen nu, maar ook voor later, een leefbare en welvarende samenleving. Daarom moeten we nu in actie komen.

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp en één van onze speerpunten. We willen als gemeente Veere CO2 reduceren en energieneutraal zijn in 2050. Energieneutraal betekent dat we alle energie die we verbruiken duurzaam opwekken. Om in 2050 gemeente breed energieneutraal te zijn, gaan we samen met inwoners (collectieven) en ondernemers aan de slag. Een eerste belangrijke stap is het besparen van energie, het verminderen van het gebruik van gas (overstappen naar inductiekoken) en daarnaast het verduurzamen van de energieproductie, denk aan het opwekken van wind- en zonne-energie.

Onder Duurzaamheid valt niet alleen de energietransitie, maar ook:

  • het behouden en verbeteren van onze leefomgeving en natuur;
  • het toewerken naar een circulaire economie en afvalloze samenleving;
  • klimaatadaptatie
  • het verduurzamen van vervoer

 

Regionale Energie Strategie Zeeland 1.0
De Regionale Energie Strategie Zeeland 1.0 (RES 1.0) is de basis van de Veerse energietransitie. Zeeland stelde deze strategie als eerste van Nederland vast in 2020. We zien de RES 1.0 als de basis en strategie voor ons verdere beleid in Veere. De uitvoeringsagenda is opgesteld en komt eind 2021 ter kennisname naar de gemeenteraad. 

Programma Duurzaam Veere 2022-2025
Naar verwachting stellen we eind 2021 een Programma Duurzaam Veere 2022-2025 vast. Dit vervangt ons Duurzaamheidsplan 2017-2022. Onze visie op Duurzaamheid staat in de nieuwe Omgevingsvisie. In het Programma Duurzaam Veere 2022-2025 geven we hier verder invulling aan. We stimuleren en faciliteren Duurzaamheidsinitiatieven.

Warmtetransitie
Een grote opgave de komende jaren is het verduurzamen van het verwarmen van gebouwen in de hele gemeente Veere. Hiervoor maakten we in 2021 een Transitievisie Warmte met uitvoeringsagenda. In de Transitievisie Warmte en de  uitvoeringsagenda geven we aan hoe we de gemeente Veere aardgasvrij gaan maken en overgaan naar duurzame warmtebronnen. Dit wordt een traject tot 2050 waarbij we eerst vooral energie gaan besparen. In 2022 gaan we in overleg met kernen om hier aandacht voor te vragen en te bespreken hoe we hier invulling aan gaan geven. Deze gesprekken en afspraken leggen we vast in zogenaamde (wijk)uitvoeringsplannen.

Energie besparen en zorgen voor meer duurzame energie
We besparen langzaamaan steeds meer energie. Verder besparen is een grote opgave voor 2022 en de komende jaren. Steeds meer inwoners en bedrijven hebben zonnepanelen op het dak en isoleren hun woning of bedrijf. We stimuleren zon-op-dak. We informeren inwoners, hebben een energieloket waar burgers en bedrijven terecht kunnen voor advies en we zetten een energiecoach in voor bedrijven. Tijdens periodieke milieucontroles bij bedrijven besteedt de controleur aandacht aan duurzaamheid en we controleren actief op de energiebesparingsplicht voor bedrijven met een groot verbruik.

 

We wekken in de gemeente Veere 36% (2019) van de hoeveelheid energie die inwoners, bedrijven en bezoekers in de gemeente Veere gebruiken duurzaam op. De windmolens op Neeltje Jans hebben hier een groot aandeel in. Het aandeel windenergie is groot, het aandeel zonne-energie is nog klein.

In 2021 bereidden we beleid voor zonneparken voor, we leggen dit begin 2022 aan de gemeenteraad voor voor besluitvorming. In 2021 voerden we een potentieonderzoek en impactstudie voor kleine windmolens (<21 meter tiphoogte) uit. De uitkomsten hiervan leggen we met een advies aan de gemeenteraad voor in 2022.

Duurzame mobiliteit
We stimuleren en promoten duurzaam vervoer. Begin 2022 stellen we een visie op openbaar laden vast en gaan deze uitvoeren.

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed
Als gemeente hebben we een voorbeeld functie. We gaan daarom verder met het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed. Dit doen we in het project Multi Functionele Accommodaties (MFA). Daarnaast verduurzamen we ook onze andere gemeentelijke gebouwen op de natuurlijke monumenten.

In 2022 stellen we een Sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed vast, die is opgesteld vanuit het landelijke Klimaatakkoord. Hierdoor krijgen we verder inzicht in het proces voor het CO2-arm en aardgasvrij maken van al ons maatschappelijk vastgoed en wat we met onze gebouwen gaan doen voor de korte, middellange en lange termijn.

Uitvoering
Duurzaamheid is als uitgangspunt ingebed in de organisatie en loopt daarom als rode draad door veel thema’s en maatregelen in deze begroting heen. Om beter grip te hebben op alles wat loopt, werken we met een Programma Duurzaamheid. Binnen dit programma splitsen we duurzaamheid in een aantal thema’s, te weten energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit en leefomgeving en duurzaam vervoer. Een stuurgroep en projectgroep zorgt voor de implementatie en borging van de benodigde acties. Daarnaast richten we in 2022 een duurzaamheidsfonds op om initiatieven te stimuleren. We monitoren hoe ver we staan met onze duurzaamheidsdoelen en zo nodig evalueren we of sturen we bij via de begrotingscyclus. Hierbij sluiten we ook aan bij de activiteiten via de samenwerking van de RES Zeeland.

Communicatie en educatie
Communicatie en educatie zijn belangrijk om de duurzaamheidsambities en -doelstellingen te halen. Via communicatie en educatie zorgen we voor draagvlak voor het milieubeleid, bevorderen we milieuvriendelijk gedrag en stimuleren we de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven, bezoekers in de gemeente. We zetten actief in op communicatie en educatie via diverse kanalen. Natuur – en milieueducatie voor basisschoolleerlingen voeren we uit in samenwerking met gemeente Middelburg en Vlissingen via Terra Maris. Binnen de RES Zeeland is communicatie ook één van de speerpunten.

D.11.01 We verbruiken minder energie dan in 2021 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor.

We willen nu maar ook voor later een leefbare en welvarende samenleving. Daarom is duurzaamheid en de energietransitie een belangrijk onderwerp en één van onze speerpunten. We willen Co2 uitstoot verminderen en in 2050 willen we gemeente breed volledig energie neutraal zijn. Dit doen we door energie te besparen en meer energie duurzaam op te wekken. Samen met inwoners (collectieven) en ondernemers gaan we aan de slag. Om na te gaan hoever we zijn gebruiken we de landelijke klimaatmonitor.