Uitgaven

3,48%

€ 2.635

x € 1.000
3,48% Complete

Inkomsten

0,88%

€ 670

x € 1.000
0,88% Complete

Saldo

3275718983,37%

€ -1.965

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

3,48%

€ 2.635

x € 1.000
3,48% Complete

Inkomsten

0,88%

€ 670

x € 1.000
0,88% Complete

Saldo

3275718983,37%

€ -1.965

x € 1.000

Programma inleiding

Onderwijshuisvesting
In de komende jaren realiseren we 5 nieuwe, energiezuinige, frisse scholen: 2 in Westkapelle, 2 in Oostkapelle en 1 in Serooskerke. De school in Serooskerke biedt ook plaats aan leerlingen uit Vrouwenpolder; als het schoolbestuur besluit tot samenvoeging van deze 2 scholen.

In de kernen waar we (vanwege denominatie) 2 scholen bouwen,  bouwen we de voorzieningen onder één dak en in overleg met schoolbesturen. We bouwen deze scholen zo dat onze kinderen ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Hiervoor bouwen we royaler dan de VNG normen zoals deze zijn vastgesteld in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. In overleg met de schoolbesturen regelen we dit in een aanvullende beleidsnotitie. Het uitgangspunt is multifunctionele accommodaties (MFA) zodat ook sport- en andere ontmoetingsfuncties daarin worden ondergebracht. Hiermee verankeren we ontmoeting, bewegen en ontwikkeling in de gemeenschap.

De planning voor de realisatie van de MFA’s vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

Kwaliteit
Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang graag zo dicht mogelijk bij de woonplaats van onze kinderen. Belangrijk is dat alle kinderen naar school kunnen. Op basis van de Verordening Leerlingenvervoer kunnen ouders/verzorgen indien nodig een aanvraag indienen voor vervoer. Op basis hiervan wordt het vervoer van kinderen naar school geregeld of vergoed. Ook maken we samen met Middelburg en Vlissingen maken we met het basis- en voorgezet onderwijs  afspraken over Passend Onderwijs. Daarnaast is ook een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt van groot belang. Voor het terugdringen van laaggeletterdheid werken we in Zeeuws verband mee aan een Regioplan 2020-2024.

Relevante beleidskaders/nota's

  • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
  • Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Opvang 2013- 2022
  • Frisse scholen
  • Integrale kindcentra
  • Regionale samenwerking

Wat willen we bereiken?

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs verloopt voor minimaal 90% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval.

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner. Het percentage taalachterstand meten we via de monitor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het percentage schooluitval meten we via de projecten voortijdig schoolverlaten.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.4.02 In 2021 volgen volwassen laaggeletterde inwoners (taal)lessen gericht op werk of zelfredzaamheid.

In onze gemeente wonen mensen die laaggeletterd zijn of beperkte digitale vaardigheden hebben. Volgens onderzoek heeft tussen de 8 en 11% van onze inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Dit verkleint de kans op werk en/of sociale contacten. Soms is het een oorzaak van schuldproblematiek. Samen met Middelburg en Vlissingen bieden we deze mensen op een laagdrempelige manier de kans hun taal en digitale vaardigheid te vergroten. Op Zeeuws niveau werken we samen aan afspraken die het Rijk en de VNG maakten om laaggeletterdheid terug te dringen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig.

We bieden basisonderwijs aan in doelmatige en toekomstbestendige schoolgebouwen. Bij nieuwbouw van 2 scholen in een kern bouwen we deze onder één dak en bij voorkeur in combinatie met meerdere voorzieningen. We bouwen royaler dan de huidige VNG normen, waaronder ook het Bouwbesluit 2021, waarmee we een optimale onderwijsomgeving realiseren.

De nieuwbouw van scholen in Oostkapelle, Westkapelle en Serooskerke maakt onderdeel uit van het project Maatschappelijke Voorzieningen. We realiseren multifunctionele accommodaties (MFA) zodat niet alleen de onderwijsfunctie, maar ook sport- en andere ontmoetingsfuncties daarin worden ondergebracht. De specifieke planning voor de realisatie van de MFA’s vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

In 2022 doen we voor de nieuwbouw van de scholen in hoofdzaak het volgende.

Oostkapelle: Betreft nieuwbouw van twee scholen en kinderopvang onder één dak (IKC; gereed 2023).
In 2022 ronden we in samenwerking met schoolbestuur en kinderopvang de visie, het programma van eisen, het schetsontwerp voor de nieuwe kind-mfa af, inclusief de inrichtingsschets omgeving.

Serooskerke: Betreft verplaatsen basisschool (inclusief ruimte voor de basisschool van Vrouwenpolder), de gymzaal en kinderdagopvang richting Serooskerke Oost (mfa gereed 2024).
In 2022 stellen we in samenspraak met het schoolbestuur, kinderopvang en de bestaande werkgroep van inwoners/gebruikers het programma van eisen op en een schetsontwerp voor de school en gymzaal.

Westkapelle: Betreft nieuwbouw van twee scholen en kinderopvang met sporthal in een mfa (realisatie 2023/2024)
In 2022 stellen we samen met de bestaande werkgroep van inwoners /schoolbesturen /gebruikers het programma van eisen op voor de mfa.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Onderwijs 13 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen Ingrado 2019 0 1,4 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 14 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen Ingrado 2019 7 32 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 15 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs 2020 1,2 1,7 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Actuele begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 28 39 41 46 48 48
4.2 Onderwijshuisvesting 57 62 56 56 56 56
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 694 671 573 573 568 568
Totaal Baten 778 772 670 675 672 672
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 251 279 394 408 481 482
4.2 Onderwijshuisvesting 566 590 827 721 689 690
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.618 1.772 1.414 1.413 1.365 1.365
Totaal Lasten 2.434 2.642 2.635 2.542 2.536 2.537

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2022 Lasten 2022 Baten 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten
Onderwijbegeleiding E Nieuw 70.000 70.000

Investeringen

Er zijn geen investeringen in relatie tot dit programma.