Uitgaven

11,86%

€ 8.982

x € 1.000
11,86% Complete

Inkomsten

0,91%

€ 687

x € 1.000
0,91% Complete

Saldo

13824143450,61%

€ -8.294

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

11,86%

€ 8.982

x € 1.000
11,86% Complete

Inkomsten

0,91%

€ 687

x € 1.000
0,91% Complete

Saldo

13824143450,61%

€ -8.294

x € 1.000

Programma inleiding

Sport, cultuur en recreatie zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze kernen. Het vormt namelijk een groot onderdeel van de vrije tijdsbesteding van onze inwoners. We faciliteren plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Daarnaast passen we onze openbare ruimte aan om te kunnen recreëren. Dit doen we ook voor onze gasten. Naast de leefbaarheid, draagt dit alles bij aan de fysieke en mentale gezondheid. Daarmee heeft het een preventieve werking voor de zorg en ondersteuning die onze inwoners nodig hebben (zie programma 6)

Leefbaarheid
We ondersteunen de sociaal-maatschappelijke functies zoals verenigingen, Welzijn Veere, dorpshuizen, sportcomplexen in de kernen. We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan ontmoeting, cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Een deel van deze functies ondersteunen we financieel met subsidies. De subsidiecriteria hiervoor zijn opgenomen zijn in de subsidiewijzer.

Sport en bewegen
Onze inwoners kunnen met plezier sporten en bewegen. Dit in verenigingsverband of individueel. Een toename van individuele sporten heeft zijn weerslag op bestaande sportverenigingen en de sportvoorzieningen. Over de goede aansluiting van vraag en aanbod blijven we met de verenigingen in gesprek. Sport- en beweegactiviteiten zijn ook belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. In het programma Sociaal Domein ondersteunen we inwoners vroegtijdig om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. De sport en cultuuractiviteiten uit dit programma zien we ook als preventieve voorzieningen die bijdragen aan de doelstelling uit het programma Sociaal Domein.

Sportaccommodaties
Het is belangrijk dat er sport en beweegvoorzieningen blijven voor onze inwoners. Vanwege veranderende interesses is het belangrijk goed te kijken naar ons sportaanbod. In overleg met de verenigingen bekijken we of bestaande voorzieningen op basis van huidige afspraken gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang.

Vanuit het project Maatschappelijke voorzieningen zorgen we voor een nieuwe gym- en sportvoorzieningen in Aagtekerke, Westkapelle en Serooskerke. In Oostkapelle renoveren we de Halve Maan en we vernieuwen het zwembadgebouw in Serooskerke. Verdere informatie kunt u vinden in paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen. 

Speelruimte
Voor de (motorische) ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze buiten kunnen spelen. In de kernen is een groot aanbod aan speelvoorzieningen. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Deze voorzieningen zijn ook een ontmoetingsplaats voor jonge gezinnen. Kinderen spelen ook vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij nieuwe aanleg van speelruimte houden we rekening met de veranderende behoeften van onze jeugdige inwoners.

Culturele voorzieningen
Bij cultuur denken we vaak aan beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Maar er is meer. We zorgen namelijk ook voor het behoud van onze kunst en cultuur, het cultureel erfgoed. Hiervoor ondersteunen wij onze musea. Daarnaast valt ook media (bibliotheek en lokale omroep) onder de culturele voorzieningen. We brengen kunst en cultuur onder de aandacht bij de jeugd, de inwoners en de toeristen. Dit doen we in samenwerking met scholen, lokale verenigingen en het Toeristisch Impuls. We willen onze musea en cultureel en historisch erfgoed een kwalitatieve impuls geven. Voor de exploitatie van onze culturele voorzieningen en musea is het belangrijk dat zij kunnen rekenen op een stabiele financiële basis.

We leggen in 2022 een betere financiële basis aan voor de Veerse musea en de Grote Kerk Veere met 4 jarige afspraken. Ook streven we er naar om de toeristische verbinding met de Veerse musea en cultureel erfgoed te versterken. Dit doen we onder andere door te onderzoeken of het gastheerschap en inspiratiepunt voor onze toeristen (voorheen VVV) bij één of meerdere culturele instellingen ondergebracht kan worden. Zo maken we onze cultuurhistorie beter beleefbaar. Meer informatie kunt u hierover vinden in het programma Economie. Tot slot komen we in 2022 met een structureel financieel voorstel van 4 jaar voor musea, zodat we hen blijvend deze kwalitatieve impuls kunnen bieden.

Groene Ruimte
De groene ruimte wordt van steeds groter belang. Groene ruimte is van grote waarde om de uitdagingen van deze tijd: hitte en droogte, wateroverlast en biodiversiteit het hoofd te bieden. Door te investeren in een robuuste groene ruimte kunnen we de nadelige effecten op onze leefomgeving verminderen. Daarnaast draagt groen bij aan de leefbaarheid in de kern.

Met het planten van bomen dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit, zorgen we voor schaduw, binden we Co2 en versterken we de groene uitstraling van onze kernen. Grote bomen hebben veel waarde voor insecten, produceren door hun grote bladmassa veel zuurstof en geven veel schaduw. Hierdoor zijn bomen waardevol en willen we ze behouden. Dit kost extra inzet en geld. Door een goede analyse en het treffen van de juiste maatregelen kunnen bomen vaak worden behouden.

In 2021 zijn we verder gegaan met het vergroten van de biodiversiteit in ons areaal. We hebben het maaibeheer aangepast en samen met de vlinderstichting zijn er vlinder-idylles aangelegd. Ook zijn er veel nieuwe bomen geplant. In 2022 gaan we hier mee verder. Om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen maken we in 2022 een nieuw groen beleids- en beheerplan.

We hebben in 2021 veel lokale initiatieven voor het vergroten van de belevingswaarde van het groen kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van bloembakken, waarbij de gemeente de rond en de planten lever en de inwoners ze zelf onderhouden. In 2022 continueren we dit beleid. 

Relevante beleidskaders/nota's

 • Zeeuws Sportakkoord 2019-2021
 • Notitie speelruimte 2013
 • Subsidiewijzer
 • Kijk op cultuur
 • Structuurvisie Veere 2025
 • Structuurvisie Cultuurhistorie
 • Groen beleids- en beheerplan 2013-2023
 • Kadernota strand- en duingebied
 • rapport De Kust is breder dan het strand
 • Onderzoeken Kenniscentrum Kusttoerisme en NBTC
 • Duurzaamheidsplan
 • Cultuur nieuwe stijl, eigen kracht van burger staat centraal
 • Verbinding cultuur met economie, zorg en onderwijs
 • Meer samenwerking tussen samenleving en overheid.
 • Digitale bereikbaarheid en toenemend belang sociale media
 • Consument/toerist zoekt beleving, sfeer, comfort en meer korte vakanties
 • Toename individueel sporten
 • Door dalend ledenaantal meer samenwerking tussen verenigingen
 • Toenemend belang gezondheidstoerisme.
 • Afname biodiversiteit

Wat willen we bereiken?

D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners.

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportvoorzieningen. De gemeente beheert en onderhoudt verschillende binnensportvoorzieningen (gymzalen, sportzaal, sporthallen). Onder de buitensportvoorzieningen vallen de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Met deze verenigingen zijn afspraken over het beheer en onderhoud van het complex. Het onderhoud en renovaties van de buitensportaccommodaties zijn geprivatiseerd.

We stimuleren (meer) samenwerking tussen sportverenigingen onderling. Dit kan leiden tot aanpassingen van de sportaccommodaties.

De komende jaren realiseren we in samenwerking met de verenigingen een aantal nieuwe sportvoorzieningen zoals een gymzaal in Serooskerke en Aagtekerke en de sporthal in Westkapelle.

We kijken daarbij nadrukkelijk naar de behoefte op de korte en middellange termijn. Daarnaast renoveren we de sporthal De Halve Maan in Oostkapelle. Het zwembad in Serooskerke wordt gerenoveerd, zodat het voor de lange termijn weer up-to-date is. De uitvoering vindt plaats binnen het project Maatschappelijke Voorzieningen (zie paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen).

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen.

We gunnen iedere inwoner een leven lang plezier met sporten en bewegen. Daarvoor is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur met toekomstbestendige aanbieders van sport en bewegen nodig. Overal in de gemeente Veere kan er met plezier, veilig en zorgeloos worden gesport. Zowel in verenigingsverband als individueel. Kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheid neemt toe.

In samenwerking met de klankbordgroep sport maken we jaarlijks een uitvoeringsprogramma sport. De sportprojecten en -activiteiten die we subsidiëren dragen bij aan de speerpunten uit het Zeeuws Sportakkoord (2019-2022) en aan de nota Gezondheidsbeleid (zie ook programma Volksgezondheid).

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

We zorgen voor culturele voorzieningen en activiteiten die passen bij het dorp of stad en bij de gemeente als geheel. Culturele voorzieningen en activiteiten zorgen voor een versterking van de leefbaarheid. Ze zijn ook bedoeld voor onze toeristen en versterken daarmee het toeristisch product. Verder brengen we cultuur nadrukkelijk onder de aandacht van onze kinderen in de basisschoolleeftijd.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten/objecten, kunstcollectie, archeologie, archieven. We willen het onderhoud van het materieel erfgoed op een verantwoorde wijze borgen zodat dit voor langere periode beschikbaar blijft voor inwoners en toeristen. Daarnaast bestaat ons cultureel erfgoed ook uit immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken. Daar waar mogelijk ondersteunen we dit financieel met het verstrekken van subsidies.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt worden door onze jeugdige inwoners.

In onze gemeente is er een groot aanbod aan speelruimte. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Ook spelen kinderen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen.

Bij de nieuwe aanleg van speelruimtes houden we rekening met de veranderende behoeften van jeugdige inwoners. We onderhouden onze speelruimtes zodat kinderen veilig kunnen spelen. Met vier speeltuinverenigingen zijn overeenkomsten afgesloten voor het onderhoud en beheer van deze speeltuinen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde verhoogd.

We willen de groene uitstraling van Veere versterken, de biodiversiteit en de belevingswaarde van het groen vergroten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners en inwonersgroepen bij het groen betrokken zijn.

We doen dit door het versterken en uitbreiden van onze bomenstructuur. Maar ook door meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit onze inwoners. Bijvoorbeeld door de aanleg van vlinder-idylles.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft de gebiedskwaliteiten als ‘Veers kapitaal.’ Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van: strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we behouden, benutten en versterken.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.08 Het subsidiebeleid is afgestemd op het behalen van onze actuele doelen en het subsidieproces voldoet aan de eisen van rechtmatigheid.

We subsidiëren jaarlijks zo’n 250 organisaties en verenigingen die het mede mogelijk maken dat inwoners  mee kunnen doen aan de samenleving. Zij zorgen in belangrijke mate voor de verbetering van de leefbaarheid in onze gemeente.

Onderzoek is gedaan naar de processen en het beleid voor de subsidieverstrekking in de gemeente Veere. We concluderen dat zowel het subsidiebeleid als het subsidieproces aan vernieuwing toe is. Verbeterpunten liggen op het vlak van digitalisering, rechtmatigheid en het sturen op resultaat en beleid. Daarnaast verandert de samenleving en de rol van de gemeente daarin. Ook ons eigen beleid ontwikkelt zich. Daarom actualiseren wij het subsidiebeleid en de subsidieprocessen en maken het toekomstbestendig.

Een bijzondere subsidie is de Reserve Leefbaarheid. Deze voldoet aan de behoefte dat mensen samen met anderen in de samenleving initiatieven kunnen organiseren. Dit vinden we waardevol en verdient de support van de gemeente. We onderzoek of en hoe we deze subsidie op kunnen nemen in het reguliere subsidiebeleid.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sport, cultuur en recreatie 16 Niet-sporters % RIVM - Zorgatlas 2020 56,4 56,8 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Actuele begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 125 171 148 153 151 151
5.2 Sportaccomodaties 90 93 93 93 88 88
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 51 57 16 16 13 13
5.4 Musea 27 27 27 27 26 26
5.5 Cultureel erfgoed 87 91 92 92 64 64
5.6 Media 1 1 1 1 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 450 1.031 310 290 268 268
Totaal Baten 830 1.471 687 672 610 610
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 950 1.086 1.127 1.211 1.376 1.692
5.2 Sportaccomodaties 892 958 903 980 948 959
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 728 1.149 776 829 831 811
5.4 Musea 469 1.118 479 479 378 378
5.5 Cultureel erfgoed 460 728 564 559 530 530
5.6 Media 272 277 281 280 281 281
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.046 5.492 4.852 4.765 4.743 4.745
Totaal Lasten 7.817 10.808 8.982 9.104 9.086 9.396

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2022 Lasten 2022 Baten 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten
Akkerranden S Bestaand 10.000 10.000 10.000 10.000
Kijk op cultuur - Verhoging subsidie E Bestaand 30.000 30.000
Stichting Delta Cultureel - Verhoging subsidie E Bestaand 10.000 10.000
Kunst in de openbare ruimte - Meliskerke/Zoutelande E Bestaand 50.000 50.000
Inhuur Orionis E Nieuw 20.000
Inbestedingsopdracht SSV 2022-2025 - Aanvullend budget S Nieuw 100.000 100.000 100.000 100.000
Inbestedingsopdracht SSV 2022-2025 - Incidenteel E Nieuw 60.000 60.000 60.000 60.000

Investeringen

Er zijn geen investeringen in relatie tot dit programma.