Uitgaven

13,1%

€ 9.914

x € 1.000
13,1% Complete

Inkomsten

0,22%

€ 168

x € 1.000
0,22% Complete

Saldo

16243253071,94%

€ -9.746

x € 1.000

Overhead

Uitgaven

13,1%

€ 9.914

x € 1.000
13,1% Complete

Inkomsten

0,22%

€ 168

x € 1.000
0,22% Complete

Saldo

16243253071,94%

€ -9.746

x € 1.000

Specificatie overhead

Berekening overheadpercentrage
Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.
In onderstaande tabel is af te lezen dat in 2022 het percentage overhead 90% bedraagt. Omdat wij dit percentage jaarlijks opnieuw bepalen hebben wij er voor gekozen om dit percentage voor alle jaren te hanteren.

 

Gebruik overheadpercentage
Wij hebben het overheadpercentage van 90% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten en de leges.

 

Ontwikkeling percentage
Het berekende percentage overhead is in de begroting 2022 hoger dan in de begroting 2021 berekend was, 90% t.o.v. 86%. De stijging komt doordat binnen de rubriek overhead nieuwe budgetten toegekend zijn voor ICT .

Bedragen x € 1.000 Rekening 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025
Lasten
Salarissen 4.548 5.111 5.233 5.227 5.184 5.184
Belastingen 24 23 23 23 23 23
Duurzame goederen 58 42 42 42 42 42
Ingeleend personeel 579 209 531 390 353 331
Overige goederen en diensten 3.605 3.496 3.747 3.892 3.867 3.879
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 60 79 44 44 44 44
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 20 22 22 22 22 22
Mutatie voorzieningen 475 211 214 214 158 158
Afschrijvingen 247 260 231 222 220 221
Toegerekende rente 35 34 24 23 22 20
Overige verrekeningen -1 -1 -1 -1 -5 -5
Totaal lasten 9.649 9.484 10.110 10.097 9.930 9.919
Baten
Uitgeleend personeel 74 72 28 2 2 2
Huren 51 33 34 34 34 34
Leges en andere rechten 64 71 71 71 71 71
Overige goederen en diensten 33 16 12 12 12 12
Inkomensoverdrachten - Rijk 12 16 19 19 17 17
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen baten 56 0 0 0 0 0
Mutatie voorzieningen 3 3 3 3 0 0
Totaal baten 294 210 168 142 137 137
Totaal overhead 9.355 9.273 9.942 9.955 9.794 9.783
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen 390 329 195 207 207 199
Resultaat overhead na toerekeningen 8.966 8.944 9.747 9.748 9.587 9.583
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead 9.314 10.763 11.025 11.065 11.070 11.070
% overhead 100% 86% 90% 90% 88% 88%

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Actuele begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025
Baten 294 248 168 142 137 137
Lasten 9.259 9.930 9.914 9.890 9.723 9.720