Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen nemen we op om te voldoen aan artikel 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
De lijst van verbonden partijen.
Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in een bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld; die zijn ze kwijt in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen.

Veere
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 de nota “Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” van de VZG vastgesteld. Dit rapport heeft tot doel om de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (gemeenschappelijke regeling) te verbeteren.   

De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college.

Indeling
We verdelen de verbonden partijen als volgt onder in drie categorieën:

Gemeenschappelijke regelingen (nummer 1 t/m 7)
Stichtingen en verenigingen (8)
Overige verbonden partijen (nummer 9 t/m 10)

1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

 

Vestigingsplaats Borsele
Doel De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.
Financieel belang Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.
Raadsprogramma Volksgezondheid en milieu
Begroting 2023 (bijdrage)
Het O.L.A.Z. berekent de verwerkingskosten van het afval die door de verwerker in rekening worden gebracht, rechtstreeks door aan de deelnemende gemeenten. Het voorschottarief voor brandbaar afval (inclusief afvalstoffenbelasting bedraagt  € 124 per ton. Voor het GFT bedragen de verwerkingskosten € 75 per ton. De voorschotbijdragen voor de milieustraat bedraagt € 25,29 per inwoner. Het AB  heeft de begroting 2023 op 30 juni 2022 vastgesteld.
Ontwikkelingen

De invoering van toegangscontrole op de milieustraat. Er wordt onderzoek gedaan naar de milieustraat van de toekomst in combinatie met regionale ambachtcentra.

De verdergaande afvalscheiding om de VANG doelstelling te kunnen realiseren, waarbij het accent komt te liggen op meer hoogwaardigere (kwalitatief betere) ingezamelde stromen.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)

De risico's voor het O.L.A.Z. op het gebied van verwerking afval beperken zicht tot de verplichtingen die zijn aangegaan in de verwerkingscontracten. De ontwikkeling van de afvalstoffenbelasting en de eventuele CO2 heffing vormen een financieel risico voor de deelnemende gemeenten.

 

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
         
481.940 481.940 11.941.458 11.941.458 0

2. Orionis Walcheren

Vestigingsplaats Vlissingen
Doel

De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening geboden.

Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met één lid van het college van B&W uit elke gemeente. De gemeente met het grootste financiële belang binnen de regeling heeft een extra lid.
Financieel belang De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel ontvangen rijksvergoedingen. Tevens wordt er een extra bijdrage betaald voor de uitkeringslasten voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegedeeld op basis van de ontvangen Rijksvergoedingen.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Begroting 2023 (bijdrage) € 1.525.417,-
Ontwikkelingen In 2022 heeft Orionis te maken gehad met forse financiële tegenvallers door (negatieve) bijstelling van Rijksmiddelen en tegenvallende omzet in het werkleerbedrijf. De financiële gevolgen voor Veere zijn vooruitlopend op besluitvorming over de betreffende begrotingswijziging verwerkt in de gemeentelijke begroting 2023. Daarnaast is Orionis bezig met het opstellen van de kadernota. Dit doet zij samen  de gemeenten. De kadernota wordt aan de de drie Walcherse gemeenteraden voorgelegd. 
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)

Het solidariteitsbeginsel  dat onder de GR ligt, moet enige redelijkheid kennen: de belangen van de gemeente Veere moeten gediend blijven worden.

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
€ 204.000 € 144.000 € 24.892.144 €24.463.380 € 0,-

3. De Zeeuwse Muziekschool

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van 10 Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.
Financieel belang Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie
Begroting 2023 (bijdrage) 170.000 (prognose)
Ontwikkelingen  
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
280.204 280.204 1.271.334 1.271.334 p.m.

4. Het Zeeuws Archief

 

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.
Financieel belang Vaste jaarlijkse bijdrage.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie / Overhead
Begroting 2023 (bijdrage)

€ 150.000 bijdrage GR (prognose)

€ 36.000 bijdrage e-depot

€ 41.000 stadhuis collectie

Ontwikkelingen  
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
2.123.426 2.123.426 4.225.421 4.225.421 p.m.

5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Vestigingsplaats Goes
Doel Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken worden op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. De GGD Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg. Naast de taken op het gebied van gezondheidszorg is de GR GGD ook belast met de uitvoering van de Jeugdzorg. Dit doen ze voor alle Zeeuwse Gemeenten. 
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.
Financieel belang Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd. Het totale financiële belang in de GR bedraagt voor 2023 € 1.122.899. Daarnaast betalen we een bedrag van € 4,5 miljoen voor de Jeugdzorg. Hiervan is € 100.000 voor de uitvoeringskosten en € 4,4 miljoen voor zorgkosten.
Raadsprogramma Volksgezondheid en Milieu
Begroting 2023 (bijdrage) € 1.122.899
Ontwikkelingen In het najaar 2022 heeft de GGD de eerste begrotingswijziging voor 2023 gepresenteerd. Het gaat hierbij om een forse uitbreiding (25 FTE) van de formatie als gevolg van jaarlange bezuinigingen. De uitbreiding moet ervoor zorgen dat de basis op orde gebracht wordt. De financiële gevolgen voor Veere zijn vooruitlopend op besluitvorming over de betreffende begrotingswijziging verwerkt in de gemeentelijke begroting 2023.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
€ 2.534.000  € 2.534.000 € 20.713.000 € 20.713.000 € 0

6. Veiligheidsregio Zeeland

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Adequate brandweerzorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen en crises en een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten. 
Bestuurlijk belang De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen.
Financieel belang Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.
Raadsprogramma Veiligheid
Begroting 2023 (bijdrage) € 2.000.000 (prognose)
Ontwikkelingen  
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
4.432.962 4.432.962 33.525.975 33.525.975 p.m.

7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.
Betrokken partijen Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.
Bestuurlijk belang Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het dagelijks bestuur van de RUD.
Financieel belang Bijdrage naar rato van hoeveelheid uitgevoerde VTH-taken.
Raadsprogramma Veiligheid
Begroting 2023 (bijdrage) €266.200,-
Ontwikkelingen

Conclusies uit landelijk en provinciaal onderzoek  vragen om een nog beter toegeruste, toekomstbestendige en robuuste Omgevingsdienst. De RUD heeft een toekomstvisie gemaakt en deze komt voor te liggen bij het bestuur. Er loopt verkennend onderzoek naar samenwerking tussen GGD, VRZ en RUD Zeeland.

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet komen er meer bodem taken over van de provincie naar gemeenten, maar geen tot weinig budget.  Deze taken moeten grotendeels door de RUD blijven uitgevoerd. De kosten van deze taken voor de gemeente zijn nog niet helder en kunnen vooraf alleen worden geraamd op basis van schatting. Een werkgroep  is bezig dit zoveel mogelijk inzichtelijk te maken. 

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet vallen ook meer bedrijven onder het basistakenpakket dat verplicht door de RUD moet orden uitgevoerd. Dit betekent een verschuiving van werk van gemeente naar RUD.  We zijn nu bezig dit inzichtelijk te maken. 

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
840.000 840.000 0 0 0

8. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning, regie en contractbeheer van het doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de gemeente valt.
Betrokken partijen Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.
Bestuurlijk belang

In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). In 2017 is besloten de vertegenwoordiging van de gemeente Veere (en ook van Middelburg en Vlissingen) in de GVC te beperken tot toezichthouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en niet meer als bestuurder in de GVC. De statuten zijn hierop aangepast. Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.

Financieel belang De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Begroting 2023 (bijdrage) p.m.
Ontwikkelingen  
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag
Doel Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Betrokken partijen Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.
Bestuurlijk belang Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.
Financieel belang Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2023 (bijdrage) € 11.000 dividend (prognose)
Ontwikkelingen

Over 2021 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR
236 miljoen (2020: EUR 221 miljoen).
De hoogte van de nettowinst is met onzekerheden omgeven, omdat de
bank geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van de
ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. Een betrouwbare schatting
van de nettowinst voor 2022 kan de bank daarom niet maken. 

Over het eerste halfjaar van 2022 is een renteresultaat gerealiseerd van EUR 220 miljoen en  een nettowinst van EUR 206 miljoen. De voornaamste redenen voor de hogere nettowinst (eerste halfjaar 2021: EUR 187 miljoen) is een daling van de kredietvoorzieningen en een hoger resultaat financiële transacties.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)

Het eerste halfjaar van 2022 was turbulent. De impact van de Russische inval in Oekraïne en de nasleep van de Covid-19-pandemie hadden aanzienlijke economische gevolgen. Vanwege de hoge inflatie heeft de ECB haar monetaire beleid verkrapt en is sprake van substantieel hogere rentes.

De toename van de portefeuille langlopende leningen werd met name veroorzaakt door een grotere vraag dan verwacht van met name gemeenten. De stijgende rente maakte dat de kredietvraag van een deel naar voren werd gehaald.

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
5.062 5.062 143.995 143.995 p.m.

Bedragen x € 1.000.000

10. P.Z.E.M. N.V.

Vestigingsplaats Middelburg
Doel P.Z.E.M. N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.
Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
Financieel belang Het financiële belang (kapitaalbelang) in P.Z.E.M. N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen P.Z.E.M. N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in P.Z.E.M. N.V. een risico loopt tot dit bedrag.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2023 (bijdrage) Geen bijdrage. 
Mogelijk wel dividend van circa € 2,5 miljoen welke we inzetten als kapitaalstorting voor GBE Aqua B.V. Het betreffende dividend is vanwege de onzekerheid nog niet geraamd in de begroting. 
Ontwikkelingen PZEM heeft op het moment van schrijven een voorlopig koopcontract geschreven voor de verkoop van de wholesale activiteiten. Dit verkoopproces is in lijn met de aandeelhoudersstrategie. Na de verkoop blijft er een compacte onderneming over welke ZEH (Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij) gaat heten. 

Bij de verkoop van de aandelen van Evides aan GBE Aqua B.V. is afgesproken dat de dividendstroom vanuit PZEM gebruikt wordt om de lening, die GBE Aqua B.V. heeft aangetrokken, af te lossen. Naar verwachting is dit tot 2027 van toepassing. 
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
nnb nnb nnb nnb nnb

*cijfers, x € 1.000

11. Gemeentelijk Bezit Evides Aqua B.V.

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Het borgen van de publieke drinkwatervoorziening . 
Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Goeree-Overflakkee.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
Financieel belang Het financiële belang (kapitaalbelang) in G.B.E. Aqua B.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 2,6 miljoen. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in G.B.E. Aqua B.V. een risico loopt tot dit bedrag.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2023 (bijdrage) In de begroting is een ontvangst aan dividend opgenomen van € 308.000.
Ontwikkelingen

GBE Aqua B.V. heeft een lening afgesloten voor de aankoop van de Evides aandelen van PZEM N.V.  Deze lening is tegen gunstigere voorwaarden afgesloten dan in de business case was verwacht. Dit, in combinatie met de verwachte dividenduitkeringen vanuit PZEM, zorgt er voor dat de lening waarvoor de provincie garant staat eerder afgelost is.

Door een hogere dividend vanuit PZEM en lagere aflossingsverplichting is het voor GBE Aqua mogelijk om hogere dividenden uit te keren aan hun aandeelhouders. Deze zijn verwerkt in de meerjarenramingen van 2023-2026.  

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) Het niet voldoen aan de aflossingsverplichting door GBE Aqua B.V. is een risico waarvoor de provincie garant staat. Veere loopt alleen het risico voor het bedrag waar tot dan toe aan kapitaal gestort is. De kans dat er niet aan de aflossingsverplichting wordt voldaan is gegeven de huidige markt laag ingeschat. 

Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Resultaat 2023
nnb nnb nnb nnb nnb