Uitgaven

3,46%

€ 2.783

x € 1.000
3,46% Complete

Inkomsten

0,88%

€ 718

x € 1.000
0,88% Complete

Saldo

187,75%

€ -2.065

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

3,46%

€ 2.783

x € 1.000
3,46% Complete

Inkomsten

0,88%

€ 718

x € 1.000
0,88% Complete

Saldo

187,75%

€ -2.065

x € 1.000

Programma inleiding

Onderwijshuisvesting

In de komende jaren realiseren we 5 nieuwe, energiezuinige, frisse scholen: 2 in Westkapelle, 2 in Oostkapelle en 1 in Serooskerke. Bij de bouw van de school in Serooskerke houden we ruimtelijk rekening met uitbreiding voor leerlingen uit Vrouwenpolder; wanneer het schoolbestuur mocht besluiten tot samenvoeging van deze 2 scholen.

 

Daarnaast starten we met de voorbereiding van de nieuwbouw van de Versluijsschool in Aagtekerke.

 

In de kernen waar we (vanwege denominatie) 2 scholen bouwen,  bouwen we de voorzieningen onder één dak en in overleg met schoolbesturen. We bouwen deze scholen zo dat onze kinderen ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Als uitvoeringskader hiervoor is in april 2022 het “Kwaliteitskader Veerse schoolgebouwen” vastgesteld.

 

We realiseren multifunctionele accommodaties (MFA) of integrale kindcentra (IKC), zodat niet alleen de onderwijsfunctie, maar ook andere maatschappelijke functies daarin worden ondergebracht. De planning voor de realisatie van de MFA’s / IKC’s vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

 

Kwaliteit

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang graag zo dicht mogelijk bij de woonplaats van onze kinderen. Belangrijk is dat alle kinderen naar school kunnen. Op basis van de Verordening Leerlingenvervoer kunnen ouders/verzorgen indien nodig een aanvraag indienen voor vervoer. Op basis hiervan wordt het vervoer van kinderen naar school geregeld of vergoed. Ook maken we samen met Middelburg en Vlissingen maken we met het basis- en voorgezet onderwijs  afspraken over Passend Onderwijs. Veerse basisscholen krijgen subsidie voor schoolbegeleiding. Voor onderwijsachterstanden kunnen OAB-gelden van het Rijk worden ingezet om subsidies te verlenen aan de kinderopvangorganisaties, scholen en andere educatieve instellingen zoals de Zeeuwse Bibliotheek. Daarnaast is ook een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt van groot belang. Voor het terugdringen van laaggeletterdheid werken we in Zeeuws verband mee aan een Regioplan 2020-2024.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
 • Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Opvang 2013- 2022
 • Kwaliteitskader Veerse schoolgebouwen
 • Verordening leerlingenvervoer 2014
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzaalwerk 2011 Veere
 • Onderwijsachterstandenbeleid (landelijk)
 • Frisse scholen
 • Integrale kindcentra
 • Subsidie voor schoolbegeleiding is nog tot en met 2024 begroot in de gemeentelijke begroting. Er moet een keuze gemaakt worden voor na 2024.
 • Er wordt een nieuwe verordening leerlingenvervoer gemaakt in 2023.
 • Zeeuwse aanpak laaggeletterdheid van 2021 tot 2024.

Wat willen we bereiken?

D.4.01 We hebben passende voorzieningen in peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om onderwijsachterstanden en schooluitval effectief te signaleren en terug te dringen.

Onderwijs- en taalachterstanden in peutergroep en basisonderwijs zorgen voor het onvoldoende benutten van het potentieel van het kind. Door achterstanden tijdig te signaleren, kunnen achterstanden zo vroeg mogelijk ingelopen worden.

Zo ervaren leerlingen minder problemen bij overgang tussen peutergroep, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Signaleren van onderwijs en -taalachterstanden gebeurt met de monitor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) die in ontwikkeling is.

 

Schooluitval en –verlating kunnen gevolgen (en oorzaken) zijn van onderwijsachterstanden in het voortgezet onderwijs en mbo. Tijdig signaleren en terugdringen hiervan, biedt leerlingen meer kans op het behalen van een passend diploma en kansen in de maatschappij.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.4.02 In 2023 volgen volwassen laaggeletterde inwoners (taal)lessen gericht op werk of zelfredzaamheid.

In onze gemeente wonen mensen die laaggeletterd zijn en/of beperkte digitale vaardigheden hebben. Uit onderzoek uit 2021 blijkt dat van de laaggeletterden in Zeeland 39% is bereikt door begeleiding/scholing. Samen met Middelburg en Vlissingen maken we afspraken met aanbieders van (taal)educatie in onze gemeente. De toeleiding van laaggeletterden naar deze educatie, én de taaltrajecten zelf zijn effectief en meetbaar. Op Zeeuws niveau werken we samen aan afspraken die het Rijk en de VNG maakten om laaggeletterdheid terug te dringen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig.

We bieden basisonderwijs aan in doelmatige en toekomstbestendige schoolgebouwen. Bij nieuwbouw van 2 scholen in een kern bouwen we deze onder één dak en bij voorkeur in combinatie met meerdere voorzieningen.

Als uitvoeringskader voor schoolbesturen is het “Kwaliteitskader Veerse schoolgebouwen” vastgesteld.

 

De nieuwbouw van scholen in Oostkapelle, Westkapelle en Serooskerke maakt onderdeel uit van het project Maatschappelijke Voorzieningen. We realiseren multifunctionele accommodaties (MFA) of integrale kindcentra (IKC), zodat niet alleen de onderwijsfunctie, maar ook andere maatschappelijke functies daarin worden ondergebracht. De specifieke planning voor de realisatie van de MFA’s / IKC’s vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

 

Naast bovengenoemde scholen is in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2013-2022 ook de planning voorzien van de nieuwbouw van de Versluijsschool te Aagtekerke in 2025. Inmiddels zijn hierover startgesprekken gevoerd. Daarbij is besproken dat de planning één jaar opgeschoven kan worden naar 2026. Dit maakt geen onderdeel uit van het project MV.

 

Aagtekerke Versluijsschool: wij nemen een besluit over het bouwheerschap, de locatie van de school, de tijdelijke huisvesting, een voorbereidingskrediet en doen hierover een voorstel aan de gemeenteraad.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
13 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 2021 0 1,4 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
14 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 2021 6 22 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
15 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % DUO/Ingrado 2021 1 1,8 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Actuele begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 32 56 64 67 67 67
4.2 Onderwijshuisvesting 60 217 58 58 58 58
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 661 956 596 591 591 591
Totaal Baten 753 1.229 718 716 716 716
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 257 398 456 537 553 656
4.2 Onderwijshuisvesting 647 1.016 779 687 726 967
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.605 2.067 1.548 1.498 1.499 1.499
Totaal Lasten 2.509 3.481 2.783 2.722 2.778 3.122

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten 2026 Lasten 2026 Baten
Onderwijbegeleiding E Bestaand 70.000
0,7 fte beleidsadviseur onderwijshuisvesting S Nieuw 60.000 60.000 60.000 60.000
Extra bijdrage Kinderopvang Walcheren S Nieuw 25.000 25.000 25.000 25.000
Kapitaallasten indexering onderwijshuisvesting S Nieuw 13.833 13.833 13.833 13.833

Investeringen

Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. termijn in jaren Totale lasten Totale baten
Nieuwbouw Versluijsschool Nieuw 2026 3.525.000 30 143.938