Uitgaven

12,89%

€ 10.356

x € 1.000
12,89% Complete

Inkomsten

1,04%

€ 848

x € 1.000
1,04% Complete

Saldo

864,39%

€ -9.508

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

12,89%

€ 10.356

x € 1.000
12,89% Complete

Inkomsten

1,04%

€ 848

x € 1.000
1,04% Complete

Saldo

864,39%

€ -9.508

x € 1.000

Programma inleiding

Leefbaarheid
We ondersteunen de sociaal-maatschappelijke functies zoals verenigingen, Welzijn Veere, dorpshuizen, sportcomplexen in de kernen. We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan ontmoeting, cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Een deel van deze functies ondersteunen we financieel met subsidies. De subsidiecriteria hiervoor zijn opgenomen in de subsidiewijzer. 

Sport en bewegen
Onze inwoners kunnen met plezier sporten en bewegen. Dit in verenigingsverband of individueel. Een toename van individuele sporten heeft zijn weerslag op bestaande sportverenigingen en de sportvoorzieningen. Over de goede aansluiting van vraag en aanbod blijven we met de verenigingen in gesprek en brengen we de behoefte in beeld. Sport- en beweegactiviteiten zijn ook belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. In het programma Sociaal Domein ondersteunen we inwoners vroegtijdig om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. De sport en cultuuractiviteiten uit dit programma zien we ook als preventieve voorzieningen die bijdragen aan de doelstelling uit het programma Sociaal Domein. 

Sportaccommodaties
Het is belangrijk dat er sport- en beweegvoorzieningen blijven voor onze inwoners. Vanwege veranderende interesses en behoefte is het belangrijk goed te kijken naar ons sportaanbod en sportaccommodaties. Duurzaamheid en speelvelden zijn thema’s die nu spelen. In overleg met de verenigingen bekijken we of bestaande voorzieningen op basis van huidige afspraken gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang. 
Vanuit het project Maatschappelijke voorzieningen zorgen we voor een nieuwe gym- en sportvoorzieningen in Aagtekerke, Westkapelle en Serooskerke. Verdere informatie kunt u vinden in paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen. 

Speelruimte
Voor de (motorische) ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze buiten kunnen spelen. In de kernen is een groot aanbod aan speelvoorzieningen. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Deze voorzieningen zijn ook een ontmoetingsplaats voor jonge gezinnen. Kinderen spelen ook vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij nieuwe aanleg van speelruimte houden we rekening met de veranderende behoeften van onze jeugdige inwoners. Hierin volgen we de kaders uit het Speelruimtebeleid 2023-2032.

Culturele voorzieningen 
Bij cultuur gaat het over beeldende kunst, muziek, dans en toneel en cultureel erfgoed. Hiervoor ondersteunen wij onze musea. Daarnaast valt ook media (bibliotheek en lokale omroep) onder de culturele voorzieningen. We brengen kunst en cultuur onder de aandacht bij de jeugd, de inwoners en de toeristen. Dit doen we in samenwerking met scholen, lokale verenigingen en het Toeristisch Impuls. We willen onze musea en cultureel en historisch erfgoed een kwalitatieve impuls geven. Voor de exploitatie van onze culturele voorzieningen en musea is het belangrijk dat zij kunnen rekenen op een stabiele financiële basis. 
We leggen een toeristische verbinding met de Veerse musea en cultureel erfgoed om ze te versterken. Dit doen we onder andere door het gastheerschap en inspiratiepunt voor onze toeristen (voorheen VVV) bij één of meerdere culturele instellingen onder te brengen. Zo maken we onze cultuurhistorie beter beleefbaar. Meer informatie kunt u hierover vinden in het programma Economie. We maken de exploitatiesubsidie aan de Veerse musea en de Grote Kerk Veere structureel, zodat we ze financiële continuïteit bieden.
 
Groene Ruimte
De groene ruimte wordt van steeds groter belang. Groene ruimte is van grote waarde om de uitdagingen van deze tijd: hitte en droogte, wateroverlast en biodiversiteit het hoofd te bieden. Door te investeren in een robuuste groene ruimte kunnen we de nadelige effecten op onze leefomgeving verminderen. Daarnaast draagt groen bij aan de leefbaarheid in de kern.
 
Met het planten van bomen dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit, zorgen we voor schaduw, binden we Co2 en versterken we de groene uitstraling van onze kernen. Grote bomen hebben veel waarde voor insecten, produceren door hun grote bladmassa veel zuurstof en geven veel schaduw. Hierdoor zijn bomen waardevol en willen we ze behouden. Dit kost extra inzet en geld. Door een goede analyse en het treffen van de juiste maatregelen kunnen bomen vaak worden behouden. 
 
De afgelopen jaren zijn we verder gegaan met het vergroten van de biodiversiteit in ons areaal. We hebben het maaibeheer aangepast en samen met de vlinderstichting zijn er vlinder-idylles aangelegd. Ook zijn er veel nieuwe bomen geplant. In 2023 gaan we hier mee verder. Om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen zijn we in 2022 gestart met het opstellen 2022 een nieuw groen beleids- en beheerplan, dit ronden we in 2023 af. 
 
We hebben de afgelopen jaren een aantal lokale initiatieven voor het vergroten van de belevingswaarde van het groen kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van bloembakken, waarbij de gemeente de grond en de planten levert en de inwoners ze zelf onderhouden. Ook in 2023 continueren we dit beleid. 

Relevante beleidskaders/nota's

 • Zeeuws Sportakkoord 2019-2024
 • Speelruimtebeleid 2023-2032
 • Subsidiewijzer
 • Kijk op Cultuur
 • Structuurvisie Veere 2025
 • Structuurvisie Cultuurhistorie
 • Groen beleids- en beheerplan 2023 - 2032
 • Duurzaamheidsplan
 • Cultuur nieuwe stijl, eigen kracht van burger staat centraal
 • Verbinding cultuur met economie, zorg en onderwijs
 • Meer samenwerking tussen samenleving en overheid.
 • Digitale bereikbaarheid en toenemend belang sociale media
 • Consument/toerist zoekt beleving, sfeer, comfort en meer korte vakanties
 • Toename individueel sporten
 • Door dalend ledenaantal meer samenwerking tussen verenigingen
 • Toename energiekosten en het belang van verduurzamen
 • Toenemend belang gezondheidstoerisme.
 • Afname biodiversiteit

Wat willen we bereiken?

D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners.

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportvoorzieningen. De gemeente beheert en onderhoudt verschillende binnensportvoorzieningen (gymzalen, sportzaal, sporthallen). Onder de buitensportvoorzieningen vallen de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Met deze verenigingen zijn afspraken over het beheer en onderhoud van het complex. Het onderhoud en renovaties van de buitensportaccommodaties zijn geprivatiseerd.

We stimuleren (meer) samenwerking tussen sportverenigingen onderling en we volgen de behoefte van de sportverenigingen. Dit kan leiden tot aanpassingen van de sportaccommodaties. 

De komende jaren realiseren we in samenwerking met de verenigingen een aantal nieuwe sportvoorzieningen zoals een gymzaal in Serooskerke en Aagtekerke en de sportaccommodatie in Westkapelle. 

We kijken daarbij nadrukkelijk naar de behoefte op de korte en middellange termijn. De uitvoering vindt plaats binnen het project Maatschappelijke Voorzieningen (zie paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen).

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen.

We gunnen iedere inwoner een leven lang plezier met sporten en

bewegen. Daarvoor is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur met toekomstbestendige aanbieders van sport en bewegen nodig. Overal in de gemeente Veere kan er met plezier, veilig en zorgeloos worden gesport. Zowel in verenigingsverband als individueel. Kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheid neemt toe.

 

In samenwerking met de klankbordgroep sport maken we jaarlijks een uitvoeringsprogramma sport. De sportprojecten en -activiteiten die we subsidiëren dragen bij aan de speerpunten uit het Zeeuws Sportakkoord (2019-2023) en aan de nota Gezondheidsbeleid (zie ook programma Volksgezondheid).

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

We zorgen voor culturele voorzieningen en activiteiten die passen bij het dorp of stad en bij de gemeente als geheel. Culturele voorzieningen en activiteiten zorgen voor een versterking van de leefbaarheid. Ze zijn ook bedoeld voor onze toeristen en versterken daarmee het toeristisch product. Verder brengen we cultuur nadrukkelijk onder de aandacht van onze kinderen in de basisschoolleeftijd.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten/objecten, kunstcollectie, archeologie, archieven. We willen het onderhoud van het materieel erfgoed op een verantwoorde wijze borgen zodat dit voor langere periode beschikbaar en toegankelijk blijft voor inwoners en toeristen. Daarnaast bestaat ons cultureel erfgoed ook uit immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken. Daar waar mogelijk ondersteunen we dit financieel met het verstrekken van subsidies.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt worden door onze jeugdige inwoners.

In onze gemeente is er een groot aanbod aan speelruimte. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Ook spelen kinderen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij de nieuwe aanleg van speelruimtes houden we rekening met de veranderende behoeften van jeugdige inwoners. We onderhouden onze speelruimtes zodat kinderen veilig kunnen spelen. Met vier speeltuinverenigingen zijn overeenkomsten afgesloten voor het onderhoud en beheer van deze speeltuinen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde verhoogd.

We gaan op basis van het vastgestelde groenbeleidsplan de groene uitstraling van Veere versterken, de biodiversiteit en de belevingswaarde van het groen vergroten. Daarnaast betrekken we inwoners en inwonersgroepen bij het groen.  

 

We doen dit onder meer door het versterken en uitbreiden van onze bomenstructuur. Maar ook door meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit onze inwoners. Bijvoorbeeld door de aanleg van vlinder-idylles.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft de gebiedskwaliteiten als ‘Veers kapitaal’. Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van: strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we behouden, benutten en versterken. 

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
16 Niet-sporters % RIVM - Zorgatlas 2020 56,4 56,8 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Actuele begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 113 224 186 185 185 185
5.2 Sportaccomodaties 78 124 92 87 87 87
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 54 59 61 58 13 13
5.4 Musea 38 27 28 27 27 27
5.5 Cultureel erfgoed 103 86 88 60 60 60
5.6 Media 1 1 1 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 521 1.002 392 297 297 297
Totaal Baten 909 1.523 848 714 669 669
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 997 1.303 1.272 1.408 1.431 1.590
5.2 Sportaccomodaties 937 935 1.045 1.035 1.078 1.077
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 797 1.061 1.085 1.025 868 903
5.4 Musea 525 1.224 595 494 494 493
5.5 Cultureel erfgoed 607 660 667 600 604 660
5.6 Media 278 280 294 294 294 294
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.319 5.973 5.398 5.401 5.401 5.381
Totaal Lasten 8.461 11.436 10.356 10.257 10.170 10.398

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten 2026 Lasten 2026 Baten
Kijk op cultuur - Verhoging subsidie E Bestaand 30.000
Stichting Delta Cultureel - Verhoging subsidie E Bestaand 10.000
Kunst in de openbare ruimte - Meliskerke/Zoutelande E Bestaand 50.000 50.000
Inbestedingsopdracht SSV 2022-2025 - Incidenteel E Bestaand 60.000 60.000 60.000
Extra budget speelruimten S Nieuw 112.000 112.000 112.000 112.000
Versterking musea S Nieuw 90.000 90.000 90.000 90.000
Budget t.b.v. organisatie jaarlijkse etappe ZLM-tour S Nieuw 15.000 15.000 15.000 15.000
Eenmalige bijdragen voor o.a. 800 jaar Westkapelle en Domburg, Jazz by the sea e.a. E Nieuw 30.000
0,5 fte uitbreiding capaciteit beheer Halve Maan en Couburg S Nieuw 26.000 26.000 26.000
0,5 fte gegevensbeheer gebouwd vastgoed S Nieuw 27.000 25.900 25.900 25.900
Extra budget vor het rooien en herplanten van essen S Nieuw 10.000 10.000 10.000 10.000
Uitvoering van de boom veiligheidscontrole E Nieuw 16.800 16.800 16.800
0,5 fte medewerker groen en natuur S Nieuw 42.000 42.000 42.000 42.000
Herijking cultuurhistorisch waardevolle panden E Nieuw 25.000
Beheer en onderhoud Park Welgelegen Serooskerke S Nieuw 25.000 25.000 25.000 25.000
Etra subsidie cultuurhistorische waardevolle panden S Nieuw 10.370 10.370 10.370 10.370
Herzien kadernota kampeerterreinen E Nieuw 12.000
Verhoging bijdrage onvenant recreatief zandfonds S Nieuw 25.000

Investeringen

Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. termijn in jaren Totale lasten Totale baten
Speelruimte, pumptrackbaan Koudekerke Nieuw 2023 125.000 10 13.438
Verplaatsing skatebaan Aagtekerke Nieuw 2023 60.000 10 6.450
Vervanging doelgebieden kunstgras Koudekerke Nieuw 2024 40.000 10 4.300
Vervangen vloerbekleding Schuttershof Nieuw 2023 20.000 15 1.483
Toegankelijkheid Stadhuis Veere voor mindervaliden Nieuw 2023 150.000 25 7.125