Uitgaven

24,81%

€ 19.934

x € 1.000
24,81% Complete

Inkomsten

3,6%

€ 2.936

x € 1.000
3,6% Complete

Saldo

1545,34%

€ -16.999

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

24,81%

€ 19.934

x € 1.000
24,81% Complete

Inkomsten

3,6%

€ 2.936

x € 1.000
3,6% Complete

Saldo

1545,34%

€ -16.999

x € 1.000

Programma inleiding

We hebben belangrijke taken in het sociaal domein. Iedereen moet kunnen meedoen. Daarom helpen we onze inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit is bovendien onze wettelijke taak.

 

In het sociaal domein ligt er een grote uitdaging voor ons. Er ligt druk op het sociaal domein door oplopende kosten en een dreigend tekort aan personeel. Dit komt onder andere door ontwikkelingen waar de gemeente geen of nauwelijks invloed op heeft, zoals de vergrijzing van onze bevolking. De kans is hierdoor groot dat er in de komende jaren meer beroep gedaan wordt op de Wmo. Economische groei of krimp heeft een sterke invloed op het aantal mensen dat gebruik maakt van verschillende gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein. Waaronder de Participatiewet. Daarnaast moeten we kijken wat de midden en langetermijngevolgen zijn van onder meer de corona- en de energiecrisis en de oorlog in de Oekraïne.  

 

Ook op de wet- en regelgeving vanuit het Rijk kunnen we weinig tot geen invloed uitoefenen. Deze regelgeving is van grote invloed op de keuzes die we kunnen maken en onze financiële situatie. Een voorbeeld hiervan is de voorgenomen bezuiniging op de jeugdhulp in het laatste jaar van de huidige raadsperiode.

 

Al deze ontwikkelingen en regelgeving zijn een gegeven. Als gemeente spelen we daar zo goed mogelijk. In onderstaande is beschreven hoe we met de trends en ontwikkelingen omgaan.

 

Eigen regie
We willen dat onze inwoners zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven. Dit betekent onder meer dat we mensen vroegtijdig helpen om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. Om dit te bereiken, faciliteren we diverse preventieve voorzieningen. Het bevorderen van eigen regie vindt niet alleen plaats in het sociaal domein. In het programma Onderwijs, het programma Sport, Cultuur en Recreatie en het programma Volksgezondheid staan ook specifieke maatregelen die hieraan bijdragen. Zo worden er bijvoorbeeld taallessen aangeboden voor laaggeletterde inwoners en zorgen we ervoor dat inwoners veel kunnen bewegen/sporten. Dit alles draagt bij aan de gezondheid en zelfredzaamheid van onze inwoners, oftewel: hun eigen regie. De paragraaf  Maatschappelijke Voorzieningen draagt ook bij aan eigen regie, door de gelegenheid van ontmoeting tussen inwoners te faciliteren.

 

Sturen op resultaat
Om tot goed beleid te komen, hebben we inzicht gecreëerd in de belangrijkste ontwikkelingen in het sociaal domein. Het is namelijk essentieel om te begrijpen wat er gebeurt en om de goede maatregelen te nemen. Maatregelen waarvan we kunnen meten of ze opleveren wat we voor ogen hebben. Dit maakt sturen op resultaat mogelijk. We ontwikkelen dit inzicht door met een nieuw verbeterd cliëntervaringsonderzoek en preventieve indicatoren op het gebied van onderwijs.

 

Goede toegang tot Wmo en jeugdhulp.
We vinden het belangrijk dat de ouderen en de jongeren, die dat nodig hebben, de juiste zorg krijgen.

Sinds 1 januari 2020 organiseert de gemeente Veere haar eigen toegang tot Wmo en jeugdhulp. Er staat een solide toegang die ruim binnen de gestelde termijnen hulpvragen kan afhandelen. Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering van kwaliteit en effectiviteit in de zorg. Daarom starten we een pilot waarin we intensiever gaan samenwerken met Berseba (een samenwerkingsverband van 3 basisscholen in onze gemeente) om vragen in de jeugdhulp eerder en beter te kunnen oppakken. Ook kijken we samen met Welzijn Veere en Maatschappelijke Werk Walcheren hoe we hulpvragen beter gezamenlijk kunnen oppakken. Tot slot ontwikkelen we collectieve jeugdvoorzieningen (vooral op het snijvlak van jeugd en onderwijs), samen met Middelburg en Vlissingen.

 

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen
In het sociaal domein komen met regelmaat nieuwe grote en complexe vraagstukken naar voren. Van de toenemende druk op de jeugdhulp tot de decentralisatie van beschermd wonen. Mede daarom werken we  vaak samen met andere Zeeuwse gemeenten. Ook hechten we bijvoorbeeld veel waarde aan de Walcherse samenwerking binnen Orionis.

 

Onze inwoners staan centraal bij de samenwerking tussen de verschillende organisaties en gemeenten. Ook de uitvoering is altijd gericht op de inwoner waarbij een afweging tussen het individuele en gemeenschappelijke belang wordt gemaakt.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Subsidiewijzer
 • Wmo- en Jeugdverordening
 • Transformatieagenda Jeugd
 • Kadernota Orionis
 • Begroting Orionis Walcheren
 • Versnellingsagenda beschermd wonen?
 • Project Welzijn Wonen en Zorg 2021 – afronding en borging.
 • Kaders ten behoeve van monitoring in het sociaal domein.
 • Inzet op preventie zoals het vroeg signaleren van schulden,
 • Inzet op mantelzorg, gezond leven
 • Energiearmoede
 • Meer samenwerking tussen samenleving en overheid
 • Meer samenwerking tussen instellingen en overheid
 • Flexibele inzet op maatschappelijke zoals de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne

Wat willen we bereiken?

D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.

Met deze doelstelling bedoelen we dat iedereen kan en mag deelnemen op zijn eigen manier. De gemeente Veere stimuleert, faciliteert en subsidieert organisaties in het preventieve veld om deze doelstelling te verwezenlijken. Daarbij is samenwerking tussen organisaties onderling een speerpunt. Dit in het belang van inwoners. Daarnaast hebben inwoners oog voor elkaar en helpen ze elkaar. Dat hoort bij een participerende samenleving en waarderen we van onze inwoners. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Zij zorgen ervoor dat onze inwoners later, geen of in mindere mate professionele zorg nodig hebben. Via Welzijn Veere en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. Dit zorgt ervoor dat onze inwoners later, geen of in mindere mate professionele zorg nodig hebben.

 

Financiële zelfredzaamheid is van zeer groot belang om regie te houden over je leven. Met de huidige inflatie is energiearmoede een groot risico voor veel mensen. Dit willen we zo veel mogelijk voorkomen door mensen te helpen met tips en verduurzamingsmaatregelen, zodat het energieverbruik minder wordt. Mensen die in financiële problemen raken door de energieprijzen hebben daarbij prioriteit.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.6.02 We sturen binnen het sociaal domein op resultaten en de rapportage is verbreed naar sport, onderwijs en cultuur.

We zien de laatste jaren de kosten in het sociaal domein stijgen. Daarom hebben we een sturingsmodel voor het sociaal domein. Met dit model analyseren we de kosten, klantaantallen, aantallen in het preventieve veld en de klanttevredenheid. Op deze manier brengen we de ontwikkelingen op een aantal indicatoren in kaart. Deze ontwikkelingen zetten we af tegen een aantal algemene en voorspellende indicatoren, zoals de bevolkingsontwikkeling.

 

Vervolgens verklaren we de ontwikkelingen en sturen we gericht op effectief beleid, klanttevredenheid/kwaliteit en kosten. Dit alles doen we in samenwerking met onze externe partners als zorgaanbieders, leveranciers en adviesraden.

 

We leggen de focus op doorontwikkeling en willen de verbinding leggen met sport, onderwijs en cultuur. Hierbij gaat het specifiek om het preventieve karakter van deze onderwerpen. Sport, onderwijs en cultuur kunnen namelijk op vele manieren een hulp- of ondersteuningsvraag voorkomen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.6.03 De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.

Een hoge kwaliteit en effectiviteit van ondersteuning vinden we belangrijk. Onder kwaliteit verstaan we dat klanten de zorg krijgen die aansluit op hun behoeftes. Onder effectiviteit verstaan we dat  klanten de juiste hoeveelheid ondersteuning krijgen: niet te weinig, niet te veel. Ook hebben we het snel door als bepaalde ondersteuning niet bereikt wat we voor ogen hebben. Het is de rol van de toegang om op beide aspecten te sturen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

We werken samen met andere Zeeuwse gemeenten om zorg en ondersteuning beter te organiseren en de decentralisatie van taken voor te bereiden. Hierbij zetten we de belangen van onze eigen inwoners centraal en houden we hierbij de lange termijn doelstellingen in het vizier. Ook spelen we in op grote ontwikkelingen, zoals de decentralisatie Beschermd Wonen en het verkorten van de veiligheidsketen jeugdzorg. We zorgen voor oplossingen die uitvoerbaar zijn voor onze toegang en betrokken organisaties.

 

We zijn als gemeente in januari 2022 aangesloten bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. Het doel daarvan is, om in samenwerking met zorgaanbieders, de zorg in Zeeland in de toekomst toegankelijk te houden. Stapsgewijs worden de plannen hiervoor verder uitgewerkt. In 2022 zal een start worden gemaakt met het onderwerp inwonerparticipatie.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
17 Banen per 1.000 inw 15-64jr CBS / LISA 2021 743,5 797,8 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
18 Jongeren met een delict voor rechter % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2019 1 1 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
19 Kinderen in een uitkeringsgezin % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2020 2 5 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
20 Netto arbeidsparticipatie % CBS - Arbeidsdeelname 2021 69,9 70,3 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
21 Werkloze jongeren % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2020 1 2 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
22 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inw CBS - Participatie Wet 2021 147,7 302,2 Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
23 Lopende reïntegratievoorzieningen per 10.000 inw 15-64jr CBS - Participatie Wet 2020 31,5 203,6 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
24 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2021 10,2 14,3 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
25 Jongeren met jeugdbescherming % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2021 1,1 1,5 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
26 Jongeren met jeugdreclassering % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2021 nb 0,4 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
27 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inw CBS - Monitor Sociaal Domein WMO 2021 550 740 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Actuele begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 145 306 112 107 107 107
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 17 66 66 66 66 66
6.3 Inkomensregelingen 1.090 2.075 2.653 2.653 2.653 2.653
6.4 WSW en beschut werk 1 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 5 4 104 104 104 104
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 72 70 0 0 0 0
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.71b Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.71c Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0
6.72a Jeugdzorg begeleiding 0 0 0 0 0 0
6.72b Jeugdzorg behandeling 0 0 0 0 0 0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 0 0 0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 0 0 0 0
6.73a Pleegzorg 0 0 0 0 0 0
6.73b Gezingsgericht 0 0 0 0 0 0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0 0 0
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0 0 0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0 0
6.74c Gesloten plaatsing 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
6.81a Bescherm wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0
6.82a Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0
6.82b Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1.331 2.522 2.936 2.931 2.931 2.931
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.325 2.752 2.854 2.926 2.950 3.052
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.068 1.528 1.419 1.419 1.419 1.419
6.3 Inkomensregelingen 2.540 3.890 4.291 4.270 4.277 4.297
6.4 WSW en beschut werk 1.281 1.334 1.323 1.291 1.268 1.229
6.5 Arbeidsparticipatie 1 1 1 1 1 1
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 493 530 1.186 1.186 1.187 1.187
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.294 4.340 0 0 0 0
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 1.455 1.455 1.455 1.455
6.71b Begeleiding (WMO) 0 0 2.092 2.092 2.092 2.092
6.71c Dagbesteding (WMO) 0 0 689 689 689 689
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.420 2.789 0 0 0 0
6.72a Jeugdzorg begeleiding 0 0 729 729 729 729
6.72b Jeugdzorg behandeling 0 0 383 383 383 383
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 0 0 497 497 497 497
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 302 303 303 303
6.73a Pleegzorg 0 0 564 564 564 564
6.73b Gezingsgericht 0 0 292 292 292 292
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 163 163 163 163
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 872 872 872 872
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 280 280 280 280
6.74c Gesloten plaatsing 0 0 129 129 129 129
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 30 63 0 0 0 0
6.81a Bescherm wonen (WMO) 0 0 26 26 26 26
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 9 9 9 9
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.720 1.470 0 0 0 0
6.82a Jeugdbescherming 0 0 338 338 338 338
6.82b Jeugdreclassering 0 0 41 41 41 41
Totaal Lasten 17.173 18.697 19.934 19.954 19.963 20.046

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten 2026 Lasten 2026 Baten
Hogere bijdrage Stichting Welzijn Veere S Nieuw 125.000 125.000 125.000 125.000
Uitvoering van de wet inburgering S Nieuw 50.000 50.000 50.000 50.000

Investeringen

Er zijn geen investeringen in relatie tot dit programma.