Uitgaven

10,84%

€ 8.707

x € 1.000
10,84% Complete

Inkomsten

0,6%

€ 489

x € 1.000
0,6% Complete

Saldo

747,1%

€ -8.218

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

10,84%

€ 8.707

x € 1.000
10,84% Complete

Inkomsten

0,6%

€ 489

x € 1.000
0,6% Complete

Saldo

747,1%

€ -8.218

x € 1.000

Programma inleiding

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur zoals wegen, bruggen en parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook duurzaamheidsaspecten dienen daarbij in evenwicht te zijn.

 

Het beleidsterrein verkeer, vervoer en waterstaat kent een aantal thema’s. De belangrijkste thema’s zijn wegbeheer en wegreconstructies, gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) en verkeersveiligheid, parkeren en openbaar vervoer. Deze thema’s helpen om gevoel te krijgen bij de belangrijkste onderwerpen binnen het hele beleidsterrein maar kunnen natuurlijk niet los van elkaar worden gezien. Op het niveau van uitvoering integreren we waar mogelijk de thema’s tot een integraal product.

 

Wegbeheer en wegreconstructies
Het in stand houden van het gemeentelijk wegennet is één van de gemeentelijke kerntaken. Deze zorg is breder dan alleen de zorg voor de verharding zelf maar gaat ook over het onderhoud aan wegmeubilair, kunstwerken als bruggen, duikers en trappen, openbare verlichting en het bestrijden van incidenten en gladheid. Wat we doen, hoe we dat doen en hoeveel dat kost leggen we vast in diverse plannen, onder andere in beheerplannen. In de paragraaf kapitaalgoederen zijn deze beheerplannen nader toegelicht.

 

De beheerplannen vertalen we in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is een integraal programma waarin we werkzaamheden aan het riool, kabels en leidingen, wegen en groen zoveel mogelijk combineren. Het uitvoeringsprogramma kijkt nu vier jaar vooruit. Om de integraliteit vooral met kabels en leidingen verder te verbeteren is een langere periode van 10 jaar wenselijk.

 

Grote onderhoudsklussen die we in 2023 gaan afronden zijn de omgeving van het Europaplein in Westkapelle, de Dorpsdijk Vrouwenpolder en de Cittershillsingel in Koudekerke. In 2023 pakken we ook de omgeving Timmermanstraat in Zoutelande aan. Daarnaast zijn er vele tientallen kleinere klussen.

 

Naast onderhoud komt het voor dat de inrichting van een weg niet meer voldoet door veranderende behoeften van inwoners en/of ondernemers of weggebruikers. Om die reden zijn we gestart met de herinrichting van onder andere de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder en de Duinweg / Langedam in Zoutelande. Deze klussen ronden we begin 2023 af. Begin 2023 starten we met de herinrichting van het Dorpsplein in Koudekerke. In 2023 starten we ook met voorbereidingen voor de herinrichting van de Ooststraat- Markt – Weststraat in Domburg.

 

Gladheidsbestrijding doen we in samenwerking met bijna alle wegbeheerders in Zeeland.

 

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer zichtbaar en dit heeft ook effect op het onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsels passen we aan op de gevolgen van de veranderingen. Er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw bestraat. Veere vergrijst en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief. Bij het onderhoud en de inrichting van wegen houden we hier rekening mee. Ook het wegareaal “vergrijst” en de prognose is dat we de komende jaren meer moeten doen om onze wegen op het gewenste niveau te houden.

 

Omdat we deze vraagstukken steeds meer in samenhang moeten bekijken om ze op te kunnen lossen is in 2021 een Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) vastgesteld. De visie is een uitwerking en verdieping van de Omgevingsvisie en vormt de basis voor de nieuwe beheerplannen die we in 2022 en later maken en vast laten stellen.

 

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP)  en verkeersveiligheid
Verkeer, vervoer en verkeersveiligheid houdt niet op bij het bord bebouwde kom maar reikt verder. Samenhangend beleid met andere overheden is onontbeerlijk voor een goed verkeer- en vervoersbeleid. In de afgelopen jaren zijn door de overheden op Walcheren in nauwe samenwerking diverse plannen gemaakt en vastgesteld voor verkeer en vervoer. Het GVVP beschrijft de gemeentelijke inzet voor deze plannen.

 

De belangrijkste ontwikkeling is een aanpassing van de  hoofdroutestructuur op Walcheren. Dit houdt onder andere in het opwaarderen van de hoofdroute Serooskerke, Grijpskerke, Aagtekerke richting Domburg en het afwaarderen van de route Oostkapelle -Domburg. Daarnaast zijn er nog tal van andere grotere en kleinere veranderingen. De gemeentelijke inzet is het uitvoeren van de maatregelen binnen de bebouwde kom.

 

De concrete acties zijn opgenomen in het uitvoeringsplan GVVP. In de begroting is de uitvoeringsplanning aangepast. Een aantal werkzaamheden zijn uitgesteld, andere naar voren gehaald. Zo zijn we in 2021 gestart met het verbeteren van de verkeersveiligheid in Grijpskerke. In 2023 geven we hier een vervolg aan. Ook onderzoeken we in 2023 hoe we verkeersknelpunten in Aagtekerke en Domburg op kunnen lossen.

 

Parkeren
De groei van het toerisme geeft een grotere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen. Dit  heeft effect op de leefbaarheid in een aantal kernen. In 2022 zijn is de fase 2a  van het parkeerbeleid uitgevoerd. Zowel de maatregelen uit de eerste fase en de tweede fase a zijn geëvalueerd. Het beleid behoeft in de details aanpassingen om het draagvlak te vergroten. Maar de belangrijkste doelstellingen worden wel gehaald; het verbeteren van de leefbaarheid en het genereren van middelen voor het verbeteren van de toeristische infrastructuur.

 

Voor het uitvoeren van de fase 2b Vrouwenpolder, Oostkapelle en Westkapelle lijkt geen draagvlak te bestaan voor verdere parkeerregulering. In deze kernen kijken hoe we met eenvoudige maatregelen de leefbaarheid kunnen verbeteren.

 

We stellen voor om geen parkeerfonds in te stellen. Het college vindt het vormen van aparte potjes voor diverse doelen niet wenselijk. Ook omdat het met een parkeerfonds niet duidelijk gaat zijn wanneer er voldoende middelen zijn om noodzakelijke investeringen uit te voeren

 

Openbaar vervoer
We zetten in op verbeteren van het openbaar vervoer. Het belangrijkste doel is dat iedere inwoner van Veere zich kan verplaatsen. Goede aansluitingen van het openbaar vervoer is hierbij essentieel. Bijvoorbeeld goede aansluitingen van de bus, buurtbus of flextaxi op de trein. Met een nieuw systeem moet het ook mogelijk zijn om binnen de gemeente Veere tussen elke kern met het openbaar vervoer te kunnen reizen. In het kader van leefbaarheid trachten we daarnaast zo mogelijk de overlast van grote autobussen in dorps- en stadscentra te verminderen.

 

Het openbaar vervoer in Zeeland, dus ook in de gemeente Veere is primair de verantwoordelijkheid van de Provincie. De Provincie besteedt het openbaar vervoer één keer in de 10 jaar aan in een zogenaamde concessie. De huidige concessie verloopt in 2024. De Provincie is bezig met voorbereidingen op de nieuwe concessie en heeft samen met alle Zeeuwse gemeenten de Regionale Mobiliteit Strategie opgesteld. Eind 2021 begin 2022 is deze strategie vastgesteld door alle partners dus ook door de gemeente Veere. Deze strategie vormt de basis voor de vormgeving van de nieuwe concessie. In 2023 proberen we nauw betrokken te blijven bij de uitwerking van de visie naar de concessie om op te komen voor de belangen van de inwoners van Veere.

 

Met de raad is een aantal keren gesproken over de realisatie van mobiliteitshubs. In 2022 zijn we gestart met een onderzoek naar de kansen voor mobiliteitshubs en specifiek toeristische hubs. In 2023 werken we dit verder uit in concrete plannen.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Integrale Visie Openbare Ruimte
 • Wegbeheerplan
 • Gladheidsbestrijdingsplan
 • Beheerplan Civiel technische kunstwerken
 • Beheer- en beleidsplan openbare verlichting 
 • Beheerplan Stadshaven
 • Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan
 • Provinciaal Verkeer- en vervoerplan
 • Laadvisie Veere
 • Parkeerbeleidsplan
 • Halteplan 2016
 • Gebiedsgerichte aanpak Walcheren
 • Mobiliteitsvisie Walcheren

Algemeen
Samenwerking met andere gemeenten maar ook met Provincie en het Waterschap geeft kansen voor kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen. Bij onderwerpen als geo-informatie, gladheidsbestrijding, het onderhoud van de openbare verlichting, regelgeving over kabels en leidingen en nog een aantal andere onderwerpen werken we intensief samen. We verkennen de mogelijkheden voor samenwerking op andere onderdelen als het onderhoud van wegen, ingenieursdiensten en beheer van data.

 

Wegen
De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar. Dit heeft ook effect op het onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsel passen we aan op de gevolgen van de verandering en er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw moet worden bestraat. Door de hogere temperaturen en de bodemdaling treedt er extra schade op aan de wegverharding. Veere vergrijst en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief, bij het onderhoud en de inrichting van wegen houden we hier rekening mee. Ook het wegareaal “vergrijst” en de prognose is dat we de komende jaren meer moeten doen om onze wegen op niveau te houden.

De vergrijzing speelt ook een rol in de verkeersveiligheid. Met name de oudere fietsers in de Veerse kernen zien we in de ongevallenstatistieken. Een goede fietsinfrastructuur is hier een correct antwoord.

 

Verkeer en vervoer
De Provincie heeft in 2016 het nieuwe Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan vastgesteld. Voor Walcheren is dit plan verder uitgewerkt in een verkeerscirculatieplan, een wegencategoriseringplan en een gebiedsgerichte aanpak voor de uitvoering (GGA). In 2019 heeft dit geleid tot een Mobiliteitsvisie Walcheren. Hierin komen deze zaken samen.

In 2022 is het Verkeersmodel Walcheren geactualiseerd. Hierin zijn het basisjaar 2019, prognose jaren 2030 en 2040 opgenomen. Voor alle varianten kennen we een jaarwerkdaggemiddelde en een hoogseizoenvariant. Dit model zullen wij in 2023 in gaan zetten bij onze plannen op gebied van verkeer en vervoer maar ook bij RO. De groei van het toerisme geeft een grotere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen Dit heeft effect op de leefbaarheid in een aantal kernen. De technologische ontwikkelingen in betaald parkeren en parkeerhandhaving gaan snel. Er komen steeds meer alternatieven voor muntgeld beschikbaar. Een deel daarvan moeten we verplicht gaan gebruiken.

 

Energietransitie
De komende jaren zal het aantal EV’s (elektrische voertuigen) fors toenemen. De overheden stimuleren dit proces door het faciliteren van openbare laadpunten. We zoeken naar een optimum bij het aanbieden van openbare parkeerplaatsen tussen auto’s met een elektrische en een fossiele aandrijving.

Wat willen we bereiken?

D.2.01 Wegen die niet meer voldoen aan de behoefte door ruimtelijke ontwikkelingen of gewijzigd gebruik richten we opnieuw in

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

- gewijzigde behoeften van inwoners
- gewijzigde inzichten veilige wegen
- nieuwbouw
- veranderde verkeerstromen
- veranderde functie
- technische veroudering

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.02 In 2032 hebben we het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gerealiseerd.

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een visie opgesteld en zijn beleidsdoelen opgenomen. Deze bepalen in grote lijnen hoe we omgaan met het verkeer en geven de toetsingskaders. Het uitvoeringsprogramma is een samenvatting van de wensen uit het GVVP die we willen realiseren. Het uitvoeringsprogramma draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid en een betere verkeersdoorstroming in kernen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.03 We voldoen aan de afgesproken beheerniveaus

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren? Dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de begroting.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.04 We vergroten de leefbaarheid door de parkeerruimte tussen inwoners, bedrijven en toeristen beter te verdelen.

In een toeristische gemeente als Veere is er op sommige plaatsen regelmatig sprake van een hoge parkeerdruk. Daarom is in Dishoek, Domburg, Joossesweg, Veere, Zoutelande en op de kustparkeerterreinen het parkeren gereguleerd. Zo is er voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen. Daarnaast is parkeerregulering een hulpmiddel om gedeelten van kernen autoluw te maken en daarmee de leefbaarheid te verbeteren.

 

In Oostkapelle, Vrouwenpolder en Westkapelle reguleren we het parkeren nu niet (verder). Wel nemen we maatregelen om knelpunten met parkeren op te lossen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.05 In 2025 blijft een vorm van openbaar vervoer in alle kernen van de gemeente beschikbaar.

We zetten ons in voor het behoud van openbaar vervoer in alle kernen van de gemeente Veere. We steken daarbij in op kleiner materieel en ander soorten vervoer rechtstreeks naar de trein in Middelburg en Vlissingen en tussen kernen onderling. We proberen overlast van grote bussen door dorpscentra te verminderen.  We richten ons daarbij op het beïnvloeden van de keuzes die de  Provincie nog moet gaan maken over het Openbaar Vervoer.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.06 De toeristische kwaliteit van parkeerterreinen is verbeterd.

We willen als gemeente een goede gastheer zijn voor iedereen die onze gemeente bezoekt. We willen nette en aangename parkeerterreinen met goede voorzieningen. We investeren daarom in het verbeteren en landschappelijk inpassen van onze parkeerterreinen. Ook voorzien we diverse parkeerterreinen van toiletunits.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.07 Verkeersonveilige situaties zijn verbeterd.

Het aantal verkeersbewegingen van auto’s en fietsen in de gemeente neemt toe. Vooral binnen op doorgaande wegen binnen de bebouwde kom kunnen hierdoor onveilige situaties ontstaan. We willen met een extra financiële impuls versneld verkeersonveilige situaties verbeteren. We steken daarbij in op het verlagen van de snelheid van auto’s en het verbeteren van de veiligheid voor fietsers.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Actuele begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
2.1 Verkeer en Vervoer 177 283 28 28 28 28
2.2 Parkeren 233 279 282 282 282 282
2.3 Recreatieve havens 104 165 179 179 179 179
Totaal Baten 514 727 489 489 489 489
Lasten
2.1 Verkeer en Vervoer 5.028 6.526 5.563 5.465 5.566 5.651
2.2 Parkeren 1.753 2.663 2.881 3.130 3.109 3.087
2.3 Recreatieve havens 210 241 263 258 258 258
Totaal Lasten 6.990 9.431 8.707 8.853 8.934 8.996

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten 2026 Lasten 2026 Baten
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, eenmalige vergoeding (te betalen in 4 termijnen) E Bestaand 40.272 40.272 40.272
Exploitatielasten toiletten 2023 de Bucksweg S Bestaand 15.000 15.000 15.000 15.000
Exploitatielasten toilet Calandplein Westkapelle incl. besparing huidig toilet S Bestaand 11.000 11.000 11.000 11.000
Exploitatielasten toiletten 2023 bij nieuw paviljoen S Bestaand 20.000 20.000 20.000 20.000
Exploitatielasten kentekenparkeren. Onderzoek in 2022 S Bestaand 6.100 6.100 6.100 6.100
Extra budget openbare toiletten S Nieuw 10.000 10.000 10.000
Extra budget kleine verkeerskundige aanpassingen S Nieuw 100.000 100.000 100.000 100.000
Extra budget netwerkkosten openbare verlichting S Nieuw 30.000 30.000 30.000 30.000
0,5 fte junior medewerker verkeer S Nieuw 38.000 32.000 32.000 32.000
1 fte medewerker mobiliteit S Nieuw 97.000 97.000 97.000 97.000
Uitvoering variantenstudie Aagtekerke E Nieuw 30.000
Oplossen knelpunten boomwortels Kaai in Veere E Nieuw 10.000
Inhuur projectleider projecten opru E Nieuw 40.000
Inhuur toezichtouder projecten opru E Nieuw 35.000
Inhuur werkvoorbereider projecten opru E Nieuw 60.000

Investeringen

Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. termijn in jaren Totale lasten Totale baten
Vervangen lichtmasten 2023 Bestaand 2023 63.500 40 2.064
Vervangen armaturen 2023 Bestaand 2023 74.250 20 4.269
Vervangen lichtmasten 2024 Bestaand 2024 63.500 40 2.064
Vervangen armaturen 2024 Bestaand 2024 74.250 20 4.269
Herinrichting Ooststraat-Markt-Weststraat Domburg Bestaand 2024 880.000 25 41.800
Openbare verlichting vervangen armaturen Bestaand 2025 74.250 20 4.269
Openbare verlichting vervangen lantaarnpalen Bestaand 2025 63.500 40 2.064
Herinrichting Veerseweg Veere Bestaand 2025 500.000 25 23.750
Parkeerautomaten kern Westkapelle incl. installatie 15x Bestaand 2023 225.000 10 24.188 24.188
Parkeerautomaten Oostkapelle incl installatie 27x Bestaand 2023 405.000 10 43.538 43.538
Parkeerautomaten Vrouwenpolder incl. installatie 10x Bestaand 2023 150.000 10 16.125 16.125
Toiletgebouw Calandplein Westkapelle ipv toilet bij ondernemer Bestaand 2023 85.000 25 4.038 4.038
Inrichten buitendijks parkeren Bestaand 2023 100.000 10 10.750 10.750
Toilet buitendijks Westkapelle bij nieuw paviljoen Bestaand 2023 85.000 25 4.038 4.038
Ombouw automaten naar kentekenparkeren. Onderzoek in 2022 Bestaand 2023 121.300 8 16.072 16.072
Uitbreiding openbaar toiletten Nieuw 2023 65.000 25 3.088
Prijsverhoging toiletgebouw de Bucksweg Zoutelande Nieuw 2023 5.000 25 238
Zes bestaande toiletten waterschapsterreinen bekleden en vergunnen Nieuw 2023 80.000 25 3.800
Maken toiletvoorziening molen Koudekerke Nieuw 2023 30.000 25 1.425
Toeristische Hub met inhoud en aankleding excl. grondaankoop in Domburg Nieuw 2023 750.000 25 35.625
Toeristische Hub met inhoud en aankleding excl. grondaankoop in Zoutelande. Nieuw 2024 750.000 25 35.625
Verkeersproblematiek Vrouwenpolder. Functie Parallelweg N57 en de Zandbank. Aansluitingen op de parallelweg Plus en parkeerterrein. Nieuw 2023 50.000 25 2.375
Snelheidsremmer Bebouwde kom grens Noordweg Oostkapelle Nieuw 2023 100.000 25 4.750
Kruising Hondegemseweg/Jacob Catsweg, middeneiland met opstelruimte voor overstekende fietsers en afslaande mvt. Nieuw 2023 100.000 25 4.750
Fietspad zuidkant Hondegemseweg in Grijpskerke. Wegvak Jacob Catsweg - Middelburgsestraat. Nieuw 2023 500.000 25 23.750
Middeneiland als Snelheidsremmer Bebouwde kom grens Loodholseweg Grijpskerke Nieuw 2024 100.000 25 4.750
aanpassen een 8-tal bebouwde kom grenzen van 80 ->50 en van 60 -> 50, Nieuw 2023 550.000 25 26.125
Bebouwde kom grens Koudekerke Beatrixlaan van 50 -> 30 aanpassen plus aanpassen voorrangsregelingen op de kruispunten Nieuw 2023 125.000 25 5.938
Herstel Noorderhoofd en steiger Campveerse toren Veere. Uit de inspectie van de civiele kunstwerken is gebleken dat deze steigers groot onderhoud nodig hebben de komende jaren. Nieuw 2024 1.350.000 25 64.125
Openbare verlichting vervangen armaturen Nieuw 2026 74.250 20 4.269
Openbare verlichting vervangen lantaarnpalen Nieuw 2026 53.500 40 1.739