Uitgaven

14,02%

€ 11.268

x € 1.000
14,02% Complete

Inkomsten

0,2%

€ 163

x € 1.000
0,2% Complete

Saldo

1009,49%

€ -11.104

x € 1.000

Overhead

Uitgaven

14,02%

€ 11.268

x € 1.000
14,02% Complete

Inkomsten

0,2%

€ 163

x € 1.000
0,2% Complete

Saldo

1009,49%

€ -11.104

x € 1.000

Specificatie overhead

Berekening overheadpercentrage
Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.
In onderstaande tabel is af te lezen dat in 2023 het percentage overhead 86% bedraagt. Omdat wij dit percentage jaarlijks opnieuw bepalen hebben wij er voor gekozen om dit percentage voor alle jaren te hanteren.

 

Gebruik overheadpercentage
Wij passen het overheadpercentage van 86% toe bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten en de leges.

 

Ontwikkeling percentage
Het berekende percentage overhead is in de begroting 2023 lager dan in de begroting 2022 berekend was, 86% t.o.v. 90%. De daling komt doordat er veel geïnvesteerd is in versterking van de organisatie. De loonsom, de deler,  van de organisatie neemt daardoor toe.

Bedragen x € 1.000 Rekening 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Lasten
Salarissen 5.071 5.233 5.613 5.725 5.680 5.680
Belastingen 25 23 24 24 24 24
Duurzame goederen 40 42 44 44 44 44
Ingeleend personeel 802 531 654 470 385 385
Overige goederen en diensten 3.658 3.747 4.612 4.546 4.644 4.648
Inkomensoverdrachten - gemeenten 0 0 0 0 0 0
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 35 44 46 46 46 46
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 22 22 23 23 23 23
Mutatie voorzieningen -36 214 225 166 166 166
Afschrijvingen 251 231 213 221 222 220
Toegerekende rente 25 24 22 21 19 18
Overige verrekeningen 0 -1 -1 -5 -5 -5
Totaal lasten 9.893 10.110 11.475 11.283 11.249 11.251
Baten
Duurzame goederen 6 0 0 0 0 0
Uitgeleend personeel 67 28 2 2 2 2
Huren 43 34 38 38 38 38
Leges en andere rechten 64 71 75 75 75 75
Overige goederen en diensten 24 12 27 27 27 27
Inkomensoverdrachten - Rijk 24 19 19 16 16 16
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen baten 75 0 0 0 0 0
Mutatie voorzieningen 52 3 3 0 0 0
Totaal baten 355 167 163 158 158 158
Totaal overhead 9.538 9.943 11.311 11.125 11.091 11.093
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen 295 195 207 207 199 199
Resultaat overhead na toerekeningen 9.243 9.748 11.104 10.918 10.892 10.894
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead 10.130 11.025 13.113 13.087 13.152 13.152
% overhead 94% 90% 86% 85% 84% 84%

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Actuele begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten 356 286 163 158 158 158
Lasten 9.598 10.633 11.268 11.076 11.050 11.052