Sitemap

Programmabegroting 2023 Blz. 1
Programmabegroting 2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Toelichting Blz. 5
Infographic Blz. 6
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 7
Programma inleiding Blz. 8
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 9
Trends en ontwikkelingen Blz. 10
Wat willen we bereiken? Blz. 11
D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners. Blz. 12
0.037 We voeren het plan van aanpak dienstverlening en participatie uit Blz. 13
0.036 We ontwikkelen de digitale dienstverlening Blz. 14
D0.02 We zoeken verbinding en werken aan goede resultaten voor onze opgaven Blz. 15
0.038 We besteden extra aandacht aan participatie. Blz. 16
0.039 We zijn transparant en integer Blz. 17
0.040 We zorgen voor een goede informatievoorziening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen Blz. 18
D0.03 We houden grip op verbonden partijen Blz. 19
0.041 We werken het Governance model uit voor de verbonden partijen afgestemd op de informatiebehoefte van de raad Blz. 20
0.042 We voeren overleg en stemmen af met overige deelnemers aan verbonden partijen Blz. 21
Beleidsindicatoren Blz. 22
Wat mag het kosten? Blz. 23
Prioriteiten Blz. 24
Investeringen Blz. 25
1. Veiligheid Blz. 26
Programma inleiding Blz. 27
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 28
Trends en ontwikkelingen Blz. 29
Wat willen we bereiken? Blz. 30
D.1.01 We zijn goed georganiseerd en voorbereid bij een ramp of crisis. Blz. 31
1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar. Blz. 32
1.017 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland Blz. 33
D.1.02 Veere blijft in 2023 een veilige gemeente om in te wonen, werken, en recreëren met een veiligheidscijfer kleiner dan 95. Blz. 34
1.023 We werken samen met de politie aan de Veerse veiligheid en de daarbij horende inzet van de politie. Blz. 35
1.024 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Blz. 36
1.026 We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Blz. 37
1.030 We voeren het uitvoeringsprogramma 2023 van het Walchers Integraal Veiligheidsbeleid uit Blz. 38
D.1.03 Handhaving van en toezicht op wet- en (lokale) regelgeving voor een goede leefbaarheid. Blz. 39
1.020 We houden onze lokale regelgeving actueel. Blz. 40
1.027 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) vast en bieden een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht aan. Blz. 41
1.028 We controleren woningen op gebruik en starten een handhavingsprocedure als het gebruik niet volgens de regels is. Blz. 42
1.029 We handhaven op de betaalde parkeerterreinen en vergunninghouders zones om de leefbaarheid te bevorderen. Blz. 43
Beleidsindicatoren Blz. 44
Wat mag het kosten? Blz. 45
Prioriteiten Blz. 46
Investeringen Blz. 47
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 48
Programma inleiding Blz. 49
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 50
Trends en ontwikkelingen Blz. 51
Wat willen we bereiken? Blz. 52
D.2.01 Wegen die niet meer voldoen aan de behoefte door ruimtelijke ontwikkelingen of gewijzigd gebruik richten we opnieuw in Blz. 53
2.050 We richten de Duinweg en een deel van de Langendam in Zoutelande opnieuw in. Blz. 54
2.051 We richten een deel van het Dorpsplein in Koudekerke opnieuw in. Blz. 55
2.080 Herinrichting Ooststraat, Markt en Weststraat te Domburg Blz. 56
2.081 Herinrichting gedeelte Veerseweg Veere Blz. 57
D.2.02 In 2032 hebben we het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gerealiseerd. Blz. 58
2.047 We evalueren het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Blz. 59
2.061 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling rond Grijpskerke. Blz. 60
2.062 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling rond Aagtekerke Blz. 61
2.063 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling in en rond Domburg Blz. 62
2.082 Realiseren mobiliteitshubs Domburg en Zoutelande. Blz. 63
2.083 Verbeteren ontsluiting Vrouwenpolder. Blz. 64
2.084 Opstellen mobiliteitsplan fiets. Blz. 65
2.085 Verder autoluw maken stad Veere. Blz. 66
2.086 Verbeteren looproutes Domburg Blz. 67
D.2.03 We voldoen aan de afgesproken beheerniveaus Blz. 68
2.033 We dragen de openbare verlichting in het buitengebied over aan het waterschap. Blz. 69
2.087 Groot onderhoud Noorderhoofd stadshaven Veere. Blz. 70
D.2.04 We vergroten de leefbaarheid door de parkeerruimte tussen inwoners, bedrijven en toeristen beter te verdelen. Blz. 71
2.071 We onderzoeken de mogelijkheden van een onbetaald parkeerterrein aan de rand van Zoutelande. Blz. 72
2.072 We richten het parkeerterrein Domburgseweg in Oostkapelle opnieuw in. Blz. 73
2.088 We blijven in gesprek met de adviesorganen van de gereguleerde en (nog) niet gereguleerde kernen om het (gereguleerde) parkeren doorlopend te evalueren. Blz. 74
2.089 We realiseren in kernen (vlak)bij functies waar behoefte is aan extra fietsparkeercapaciteit extra fietsparkeerplaatsen. Blz. 75
2.090 We verwijzen parkeerders beter naar de parkeerterreinen in Oostkapelle met statische parkeerverwijsbebording. Blz. 76
D.2.05 In 2025 blijft een vorm van openbaar vervoer in alle kernen van de gemeente beschikbaar. Blz. 77
2.076 We beïnvloeden de besluitvorming door de Provincie over Openbaar Vervoer Blz. 78
D.2.06 De toeristische kwaliteit van parkeerterreinen is verbeterd. Blz. 79
2.077 Herinrichten van parkeerterrein De Bucksweg te Westkapelle. Blz. 80
2.091 Herinrichten van parkeerterrein Strandweg te Dishoek. Blz. 81
D.2.07 Verkeersonveilige situaties zijn verbeterd. Blz. 82
2.092 We gaan de fietsroute door Grijpskerke veiliger maken. Blz. 83
2.093 We verlagen de snelheid van het verkeer bij de komgrenzen. Blz. 84
Wat mag het kosten? Blz. 85
Prioriteiten Blz. 86
Investeringen Blz. 87
3. Economie Blz. 88
Programma inleiding Blz. 89
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 90
Trends en ontwikkelingen Blz. 91
Wat willen we bereiken? Blz. 92
D.3.01 Een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid. Blz. 93
3.031 We stellen deel 2 van het ontwikkelkader verblijfsaccommodaties op. Blz. 94
3.032 We herzien de kadernota kampeerterreinen 2013. Blz. 95
3.033 We stellen nieuw beleid op voor de mini-campings. Blz. 96
3.034 We stellen een Economische koersnota (Programma Economie) vast. Blz. 97
3.035 We geven uitvoering aan de vast te stellen Landbouwvisie Veere. Blz. 98
3.036 We actualiseren het bedrijventerreinenprogramma voor Veere. Blz. 99
D.3.02 Een aantrekkelijk Veere als kwalitatieve en gastvrije toeristische bestemming. Blz. 100
3.030 We voeren een nieuw concept voor toeristisch gastheerschap en regiomarketing in. Blz. 101
Beleidsindicatoren Blz. 102
Wat mag het kosten? Blz. 103
Prioriteiten Blz. 104
Investeringen Blz. 105
4. Onderwijs Blz. 106
Programma inleiding Blz. 107
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 108
Trends en ontwikkelingen Blz. 109
Wat willen we bereiken? Blz. 110
D.4.01 We hebben passende voorzieningen in peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om onderwijsachterstanden en schooluitval effectief te signaleren en terug te dringen. Blz. 111
4.018 We maken met schoolbesturen en KOW afspraken over taalachterstanden, thuiszitters, dreigend schooluitval en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis. Blz. 112
D.4.02 In 2023 volgen volwassen laaggeletterde inwoners (taal)lessen gericht op werk of zelfredzaamheid. Blz. 113
4.019 Namens Walcheren werken we mee aan het opstellen van een Zeeuws Regioplan 2020-2024 met extra activiteiten om laaggeletterdheid terug te dringen. Blz. 114
D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig. Blz. 115
4.024 Wij initiëren het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan voor bestaande schoolgebouwen. Blz. 116
4.026 Wij oriënteren ons op een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Blz. 117
Beleidsindicatoren Blz. 118
Wat mag het kosten? Blz. 119
Prioriteiten Blz. 120
Investeringen Blz. 121
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 122
Programma inleiding Blz. 123
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 124
Trends en ontwikkelingen Blz. 125
Wat willen we bereiken? Blz. 126
D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners. Blz. 127
5.067 We volgen de toekomstige ontwikkelingen voor de sportverenigingen in Veere en brengen waar nodig deze in kaart. Blz. 128
5.081 We maken beleid voor huisvesting van de buitensportaccommodatie Blz. 129
D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen. Blz. 130
5.054 We maken een uitvoeringsprogramma sport. Blz. 131
5.055 We ondersteunen de individuele sporter. Blz. 132
D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd. Blz. 133
5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool Blz. 134
5.082 We evalueren de Culturele Agenda / Kijk op Cultuur en maken een update voor 2024 en verder Blz. 135
D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden. Blz. 136
5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief. Blz. 137
5.057 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed en daarbij hebben we speciale aandacht voor musea. Blz. 138
5.069 We maken een kerkenvisie. Blz. 139
5.083 We verbeteren de toegankelijkheid van het stadhuis Veere. Blz. 140
5.084 Realiseren van toiletvoorziening in molen Koudekerke. Blz. 141
D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt worden door onze jeugdige inwoners. Blz. 142
5.072 We stellen een nieuwe gebruikersovereenkomst op met speeltuinvereniging Aagtekerke Blz. 143
5.085 We voeren het nieuwe Speelruimtebeleid 2023-2032 uit aan de hand van een meerjarig uitvoeringsplan per kern Blz. 144
5.086 In overleg met schoolbesturen werken wij het uitgangspunt “groene openbare schoolpleinen” uit. Blz. 145
D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde verhoogd. Blz. 146
5.059 We planten elk jaar 100 bomen en voorzien in goede zorg in tijden van droogte. Blz. 147
5.060 We maken in zo veel mogelijk kernen ruimte voor een vlinder-idylle. Blz. 148
5.061 We investeren bij gebiedsontwikkeling en herinrichting van wegen in extra maatregelen ter bescherming en behoud van bestaande bomen en laten voor ieder project een Boom Effect Analyse (BEA) uitvoeren. Blz. 149
5.062 We stimuleren de inwoners van de gemeente om in hun woonomgeving groen te adopteren, in alle kernen is ruimte voor initiatieven. Blz. 150
D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk. Blz. 151
5.017 We werken samen met het waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen aan het beheer van de duingebieden en aangrenzende kuststrook. Blz. 152
5.043 We verhogen de kwaliteit van de kuststrook aan de hand van de aanbevelingen uit het rapport “De kust is breder dan het strand”. Blz. 153
5.066 We maken de Veerse badstranden toegankelijk voor alle doelgroepen. Blz. 154
5.076 We zetten ons in voor paardenpoepvrije stranden en overgangen. Blz. 155
5.077 We actualiseren de Kadernota strand 2013. Blz. 156
5.087 We realiseren een nieuw strandpaviljoen met 10 strandslaaphuisjes in de omgeving Baaiweg, Westkapelle Blz. 157
5.088 We sturen aan op recreatieve suppleties op Veerse stranden Blz. 158
Beleidsindicatoren Blz. 159
Wat mag het kosten? Blz. 160
Prioriteiten Blz. 161
Investeringen Blz. 162
6. Sociaal Domein Blz. 163
Programma inleiding Blz. 164
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 165
Trends en ontwikkelingen Blz. 166
Wat willen we bereiken? Blz. 167
D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven. Blz. 168
6.049 We maken beleids- en uitvoeringsplannen voor de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken op het gebied van preventie. Blz. 169
6.050 We helpen mensen met een laag inkomen het energieverbruik te verlagen, met kleine duurzame ingrepen en tips. Blz. 170
D.6.02 We sturen binnen het sociaal domein op resultaten en de rapportage is verbreed naar sport, onderwijs en cultuur. Blz. 171
6.037 We rapporteren op basis van vastgestelde indicatoren, verbeteren de rapportage en sturen gericht bij. Blz. 172
6.047 We voeren het nieuwe klanttevredenheidsonderzoek periodiek uit. Blz. 173
D.6.03 De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg. Blz. 174
6.040 We sturen op ondersteuningsdoelen via de zorgevaluaties en spreken aanbieders aan op het bereiken van doelen/resultaten. Blz. 175
6.041 We werken nauw samen met zorgaanbieders en partners in het voorliggende (preventieve) veld om hulp of zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken. Blz. 176
D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Blz. 177
6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren. Blz. 178
6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen. Blz. 179
6.048 We sluiten aan bij het Zeeuwse onderzoek naar versnelling en verbetering van de veiligheidsketen binnen de jeugdhulp. Blz. 180
Beleidsindicatoren Blz. 181
Wat mag het kosten? Blz. 182
Prioriteiten Blz. 183
Investeringen Blz. 184
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 185
Programma inleiding Blz. 186
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 187
Trends en ontwikkelingen Blz. 188
Wat willen we bereiken? Blz. 189
D.7.01 In 2023 produceren we maximaal 115 kilogram restafval per inwoner (gecorrigeerd vanwege invloed toerisme) . Blz. 190
7.024 We zetten een voorlichtingscampagne op om een betere afvalscheiding te realiseren en verontreiniging van deze stromen terug te dringen. Blz. 191
7.038 We evalueren de resultaten van een jaar diftar. Blz. 192
7.036 Op 1 januari 2024 starten we met de gescheiden inzameling van gft bij de percelen die zijn aangewezen op een ondergrondse verzamelcontainer. Blz. 193
7.037 Nieuwe subsidieverordening oud papier Blz. 194
D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt. Blz. 195
7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ. Blz. 196
D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau. Blz. 197
7.019 We voeren het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 uit. Blz. 198
7.039 We stellen een nieuw rioleringsprogramma 2024-2027 op. Blz. 199
D.7.04 In 2050 is de openbare ruimte minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Blz. 200
7.026 We zorgen voor meer beschikbaar zoetwater voor onze sportvelden. Blz. 201
7.027 We halen verharding uit onze openbare ruimte en vormen het om naar groen. Blz. 202
D.7.05 In 2023 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar. Blz. 203
7.032 Uitbreiden begraafplaats Oostkapelle Blz. 204
7.033 We actualiseren het beleid en de regelgeving op het gebied van begraven en begraafplaatsen Blz. 205
7.040 Uitbreiden begraafplaats Veere Blz. 206
7.041 Schuilvoorziening plaatsen op begraafplaats Biggekerke. Blz. 207
D.7.06 Onze inwoners staan zo min mogelijk bloot aan bedreigingen van hun gezondheid én leven in gezondheid. Blz. 208
7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid. Blz. 209
7.035 We voeren het Uitvoeringsprogramma Volksgezondheid uit, behorende bij de lokale nota Kerngezond Veere 2022-2025. Blz. 210
Beleidsindicatoren Blz. 211
Wat mag het kosten? Blz. 212
Prioriteiten Blz. 213
Investeringen Blz. 214
8. Fysieke leefomgeving Blz. 215
Programma inleiding Blz. 216
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 217
Trends en ontwikkelingen Blz. 218
Wat willen we bereiken? Blz. 219
D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Veere blijft voor de toekomst gewaarborgd. Blz. 220
8.091 We gaan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit herzien met als vertrekpunt de omgevingsvisie 2047. Blz. 221
8.092 We gaan de bestaande lijst van Cultuurhistorisch waardevolle panden, vastgesteld in 2017, herijken. Blz. 222
8.093 We gaan de bestaande lijst van Cultuurhistorisch waardevolle panden 2017 uitbreiden met panden uit de wederopbouwperiode tot 1965. Blz. 223
8.094 We herzien het Geluidbeleid. Blz. 224
D.8.02 Volgende uit de visie Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur. Blz. 225
8.095 In samenhang met de verkeers- en mobiliteitsstudie in en rondom Domburg werken we de deelgebieden van de visie Domburg uit. Blz. 226
D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd. Blz. 227
8.096 We onderzoeken de mogelijkheden voor het opstellen van een doelgroepenverordening en zelfbewoonplicht. Blz. 228
8.097 Actualiseren Huisvestingsverordening Blz. 229
8.098 We maken een woonzorgvisie. Blz. 230
8.099 We maken beleid die de tijdelijke permanente bewoning van Domburgse zomerwoningen mogelijk maakt. Blz. 231
8.100 We maken gebruik van een interne taskforce wonen. Blz. 232
D.8.04 In 2029 is de Omgevingswet in Veere volledig geïmplementeerd. Blz. 233
8.101 We maken een gemeente dekkend Omgevingsplan waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving worden ondergebracht. Blz. 234
Beleidsindicatoren Blz. 235
Wat mag het kosten? Blz. 236
Prioriteiten Blz. 237
Investeringen Blz. 238
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 239
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 240
Cijferoverzicht Blz. 241
Onvoorzien en overige baten en lasten Blz. 242
Wat mag het kosten? Blz. 243
Vennootschapsbelasting Blz. 244
Wat mag het kosten? Blz. 245
Mutaties reserves Blz. 246
Mutaties reserves Blz. 247
Overhead Blz. 248
Specificatie overhead Blz. 249
Taakveld overhead Blz. 250
Paragrafen Blz. 251
Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 252
Inleiding Blz. 253
Wat willen we bereiken? Blz. 254
D.9.01 De continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening borgen we mede vanuit de processen en ondersteuning bedrijfsvoering. Blz. 255
9.023 We zorgen voor een goed en bedrijfszeker beheer en tijdige doorontwikkeling van onze ICT huishouding. Blz. 256
9.029 We maken het mogelijk dat we tijdig aan de nieuwe regelgeving voldoen inzake de financiële rechtmatigheidsverklaring die we als college moeten kunnen afleggen. Blz. 257
9.040 We versterken de ambtelijke organisatie en geven extra aandacht aan ons arbeidsmarktbeleid. Blz. 258
9.041 We zorgen dat onze informatiesystemen veilig zijn en dat we aan de regelgeving op dit punt voldoen. Blz. 259
9.042 We besteden extra aandacht aan centrale inkoop ondersteuning van de diverse vakafdelingen i.v.m. de toenemende rechtmatigheidseisen die aan inkoop worden gesteld. Blz. 260
9.043 We ondernemen actie n.a.v. de aanbevelingen van de toezichthouder het Zeeuws Archief m.b.t. de duurzame opslag en ontsluiting van onze digitale informatie. Blz. 261
Prioriteiten Blz. 262
Investeringen Blz. 263
Paragraaf financiering Blz. 264
Toelichting Blz. 265
Paragraaf lokale heffingen Blz. 266
Toelichting Blz. 267
Paragraaf verbonden partijen Blz. 268
Algemeen Blz. 269
1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) Blz. 270
2. Orionis Walcheren Blz. 271
3. De Zeeuwse Muziekschool Blz. 272
4. Het Zeeuws Archief Blz. 273
5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) Blz. 274
6. Veiligheidsregio Zeeland Blz. 275
7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) Blz. 276
8. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC) Blz. 277
9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 278
10. P.Z.E.M. N.V. Blz. 279
11. Gemeentelijk Bezit Evides Aqua B.V. Blz. 280
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Blz. 281
Toelichting Blz. 282
Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen Blz. 283
Toelichting Blz. 284
Paragraaf grondbeleid Blz. 285
Toelichting Blz. 286
Paragraaf duurzaamheid Blz. 287
Beschrijving Blz. 288
Wat willen we bereiken? Blz. 289
D.11.01 We stoten minder CO2 uit. Blz. 290
11.17 We voeren het Programma Duurzaam Veere 2022-2025 uit Blz. 291
11.21 We maken een Regionale Energie Strategie Zeeland 2.0 Blz. 292
8.070 We maken een sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed. Blz. 293
Paragraaf maatschappelijke voorzieningen Blz. 294
Beschrijving Blz. 295
Prioriteiten Blz. 296
Investeringen Blz. 297
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap