Uitgaven

11,56%

€ 9.292

x € 1.000
11,56% Complete

Inkomsten

7,89%

€ 6.427

x € 1.000
7,89% Complete

Saldo

260,44%

€ -2.865

x € 1.000

8. Fysieke leefomgeving

Uitgaven

11,56%

€ 9.292

x € 1.000
11,56% Complete

Inkomsten

7,89%

€ 6.427

x € 1.000
7,89% Complete

Saldo

260,44%

€ -2.865

x € 1.000

Programma inleiding

Wij zorgen voor een leefomgeving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De wereld om ons heen verandert continue en we veranderen daarin mee. Dat moet op een verantwoorde manier. Bij het maken van keuzes voor de toekomst betrekken we ons inwoners, bedrijven en gasten. Op die manier behouden we een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. En maken we keuzes op basis van een breed draagvlak. Het beleidsterrein Fysieke leefomgeving kent een aantal thema’s hieronder onderverdeeld per thema in een aantal beleidsvelden die allemaal onder de omgevingsvisie Veere 2047 vallen.

Relevante beleidskaders/nota's

Omgevingsvisie Veere 2047

 

Programma Duurzaamheid

 • Transitievisie Warmte
 • Regionale energiestrategie
 • Regionale structuur Warmte
 • Beleid zon op land
 • Programma Laden

 

Programma Wonen

 • Nieuwbouwprogrammering
 • Prestatieafspraken Zeeuwland
 • Beschermd Wonen
 • Uitvoeringsprogramma Wonen
 • Huisvestingsverordening

 

Programma Economie

 • Economische koersnota
 • Programma Toerisme 2021-2026
 • Ontwikkelkader recreatieve verblijfsaccommodaties
 • Toeristisch gastheerschap
 • Kadernota kampeerterreinen
 • Landbouwvisie (in ontwikkeling)

 

Programma Omgevingskwaliteit

 • Nota Ruimtelijke kwaliteit
 • Structuurvisie Cultuurhistorie
 • Landschapsvisie 2009
 • Nota archeologische monumentenzorg 2016-2022
 • Monumenteverordening
 • Beleidsregels afwijken bestemmingsplan
 • Beleidsregels afwijken mantelzorg

 

Programma Milieu

 • Donkerbeleid
 • Stookbeleid
 • Geluidbeleid (in ontwikkeling)
 • Nota grondbeheer
 • Klimaatadaptatiestrategie Zeeland

 

Nota Grondbeleid Veere

 • Beleid groen en reststroken
 • Nota kostenverhaal (in ontwikkeling)
 • Gronduitgiftebeleid (in ontwikkeling)
 1. De Omgevingswet treedt (als het goed is) op 1 januari 2023 in werking. Tot 2029 hebben gemeenten de tijd om een gemeente dekkend Omgevingsplan te maken. Hier hoort bij dat we alle regels voor de fysieke leefomgeving digitaal kunnen ontsluiten. In 2029 levert dit een volledige digitale dienstverlening op.
 2. De woningmarkt is de afgelopen paar jaar weer flink aangetrokken en oververhit. Woningen worden sneller verkocht, koopprijzen stijgen en het woningaanbod is klein. Daarnaast is de druk van het toeristisch (mede)gebruik van woning de afgelopen jaren verder toegenomen. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een woningaanbod die gelijk opgaat met demografische ontwikkelingen.
 3. De nieuwbouw heeft in Veere hoge prioriteit. We hebben daarom een Taskforce Wonen die de opdracht heeft om de realisatie van nieuwbouwprojecten in te versnellen.
 4. In de paragraaf Duurzaamheid is al beschreven wat de uitdagingen voor onze gemeente zijn op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is ook aangegeven wat er precies voor gaan doen in 2023.

Wat willen we bereiken?

D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Veere blijft voor de toekomst gewaarborgd.

Onder ruimtelijke kwaliteit verstaan we de beleving van de ruimte in brede zin: zowel het uiterlijk van bouwwerken, maar ook aspecten als cultureel erfgoed, stedenbouw en de kwaliteit van de natuur en het landschap. Het vergt een integrale aanpak. Daar waar mogelijk ondersteunen we dit financieel met het verstrekken van subsidies.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.8.02 Volgende uit de visie Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

Afgelopen jaren gaven we al uitvoering aan de visie Domburg. Dat heeft geleid tot realisatie van het Singelgebied en gedeeltelijke herstructurering van de openbare ruimte in het Nehalenniagebied. We werken verder aan de realisatie van de visie Domburg.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd.

Veere is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Maar het aanbod van betaalbare, duurzame en levensloopbestendige woningen is te laag. Hierdoor komen doelgroepen als jongeren, starters, ouderen en zorgdoelgroepen niet aan een passende woning in Veere.

We geven in 2023 uitvoering aan het in 2022 vastgestelde Programma Wonen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.8.04 In 2029 is de Omgevingswet in Veere volledig geïmplementeerd.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking. Tot 2029 hebben gemeenten de tijd om een gemeente dekkend Omgevingsplan te maken. Hier hoort bij dat we alle regels voor de fysieke leefomgeving digitaal kunnen ontsluiten. In 2029 levert dit een volledige digitale dienstverlening op. In de tussentijd monitoren we of de besluiten die we n de afgelopen jaren hebben genomen het gewenste effect opleveren. 

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
30 Gemiddelde WOZ-waarde dzd euro CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken 2021 314 228 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
31 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen ABF - Systeem Woningvoorraad 2021 4 6,8 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
32 Demografische druk % CBS - Bevolkingsstatistiek 2022 94 81,4 De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
33 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2022 705 828 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
34 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2022 781 904 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Actuele begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 461 250 43 43 43 43
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.080 5.732 5.451 3.373 1.536 1.235
8.3 Wonen en bouwen 1.260 1.267 933 923 923 923
Totaal Baten 3.802 7.249 6.427 4.340 2.503 2.201
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 3.049 2.670 2.604 2.273 2.312 2.142
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.279 5.571 5.169 3.173 1.520 1.269
8.3 Wonen en bouwen 1.651 3.152 1.519 1.475 1.377 1.377
Totaal Lasten 6.979 11.393 9.292 6.921 5.209 4.788

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten 2026 Lasten 2026 Baten
Vormen van een duurzaamheidsfonds, t.b.v. duurzaamheids-doelstellingen (cfm. Hoofdlijnenprogramma) E Bestaand 100.000 200.000
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen E Bestaand 75.000
Omgevingsplan Veere 2029 E Bestaand 170.000 170.000 170.000
1 fte casusregisseur t.b.v. invoering omgevingswet S Nieuw 84.000 84.000 84.000 84.000
0,3 fte functioneel beheer RX Mission door invoering omgevingswet S Nieuw 21.000 21.000 21.000 21.000
0,3 fte hulplijn eerste halfjaar na invoering omgevingswet E Nieuw 40.000
Storting in het duurzaamheidsfonds E Nieuw 120.000
Herzien nota ruimtelijke kwaliteit E Nieuw 65.000
Verhoging ontwikkelbudget ruimtelijke plannen S Nieuw 35.000 35.000 35.000
Werkbudget voorfinanciering ruimtelijke planen en projecten van derden E Nieuw 200.000
Werkbudget uitwerking Visie Domburg E Nieuw 100.000
2 fte juridisch planoloog S Nieuw 168.000 168.000 168.000 168.000
Projectondersteuner S Nieuw 35.000 35.000 35.000 35.000
0,5 fte gegevensbeheer administratie gronden S Nieuw 25.900 25.900 25.900 25.900
Evaluatie en vernieuwing huisvestingsverordening E Nieuw 25.000 25.000
Tasforce versnellen doorlooptijden E Nieuw 75.000 75.000
1 fte vergunningverlener S Nieuw 68.000 68.000 68.000 68.000

Investeringen

Er zijn geen investeringen in relatie tot dit programma.