Uitgaven

3,81%

€ 3.063

x € 1.000
3,81% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 51

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

273,77%

€ -3.011

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

3,81%

€ 3.063

x € 1.000
3,81% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 51

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

273,77%

€ -3.011

x € 1.000

Programma inleiding

In Veere kun je veilig wonen, werken en recreëren. Veiligheid is een breed begrip en dat hebben we opgeknipt in drie hoofdthema’s en doelstellingen. Het thema crisisbeheersing gaat over de wijze waarop we georganiseerd en getraind zijn bij een ramp of crisis. Het thema integrale veiligheid beschrijft de activiteiten die we uitvoeren op het gebied van sociale veiligheid: samenwerking met de politie, zorg- en veiligheid, ondermijning. Het laatste thema gaat over handhaving en toezicht van onze regels. Onder andere over het integraal handhaving en uitvoeringsprogramma, waarin we vastleggen welke prioriteit we geven aan diverse handhavingszaken.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Nota integrale veiligheid
 • Wet op de Veiligheidsrisico's
 • Regionaal crisisplan
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Integraal Handhaving Uitvoeringsprogramma
 • Handhavingsbeleid
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wet milieubeheer
 • Bestemmingsplannen 
 • Drank- en horecawet
 • Omgevingswet
 • Bestrijding Covid-19
 • Opvang Vluchtelingen Oekraïne
 • Crisisnoodopvang asielzoekers
 • Ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zeeland
 • Focus op ondermijning 
 • Dreigend tekort en vergrijzing Nationale Politie
 • Zelfredzaamheid van de burger
 • Zeeland is het tweede risicogebied van Nederland
 • Irritatie over kleine ergernissen in de woonomgeving
 • Recreatie-getinte inbraken en diefstallen
 • Toenemende veiligheidseisen bij evenementen
 • Toename sociaal isolement en verwarde personen
 • Extremen in weersomstandigheden

Wat willen we bereiken?

D.1.01 We zijn goed georganiseerd en voorbereid bij een ramp of crisis.

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijk meldkamer. We dragen bij aan een actueel Regionaal Crisisplan. In onze organisatie benoemden we medewerkers die een rol hebben bij een ramp of crisis. Jaarlijks volgen deze trainingen en oefeningen. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.1.02 Veere blijft in 2023 een veilige gemeente om in te wonen, werken, en recreëren met een veiligheidscijfer kleiner dan 95.

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast het veiligheidsgevoel willen we ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk houden. Waarstaatjegemeente.nl geeft een objectief totaalbeeld van de veiligheid in een gemeente. De gegevens van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

 

2017

2019

2021

Overlast totaal

96

92

95

Criminaliteit

62

49

76

Onveiligheidsgevoelens

106

92

86

Wat gaan we hiervoor doen?

D.1.03 Handhaving van en toezicht op wet- en (lokale) regelgeving voor een goede leefbaarheid.

Naast de wettelijke taken die wij hebben als gemeente gaat dit met name over het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) en de prioriteiten die in het Hoofdlijnenprogramma van het college staan. Uit deze prioriteiten volgt dat we blijven inzetten op bestrijding van illegale tweede woningen in de kernen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
6 Verwijzingen Halt per 1.000 inw. 12-17 jr Bureau Halt 2021 8 10 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
7 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2021 0,2 1,2 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
8 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2021 1,4 3,9 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
9 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2021 0,5 0,9 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
10 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2021 4,3 5,5 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Actuele begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 183 22 12 2 2 2
1.2 Openbare orde en veiligheid 27 36 39 39 39 39
Totaal Baten 210 58 51 42 42 42
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.556 2.143 2.257 2.314 2.353 2.353
1.2 Openbare orde en veiligheid 705 949 805 812 814 814
Totaal Lasten 3.261 3.092 3.063 3.126 3.167 3.167

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten 2026 Lasten 2026 Baten
Bijdrage VRZ S Nieuw 44.195 32.827 30.559 58.557
2,0 fte Toezicht en handhaving S Nieuw 120.000 120.000 120.000 120.000
Extra bijdrage dierenasiel en dierenwelzijn S Nieuw 12.500 12.500 12.500 12.500

Investeringen

Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. termijn in jaren Totale lasten Totale baten
Vervanging gevelbekleding brandweerkzaerne Serooskerke Nieuw 2023 27.500 25 1.306