Paragraaf duurzaamheid

Inleiding
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp en één van onze speerpunten. In december 2021 stelde de gemeenteraad het programma Duurzaam Veere 2022-2025 vast. 

 

We willen een duurzame gemeente Veere voor nu en voor later. Dit betekent dat we onze leefomgeving zo gebruiken dat deze ook in de toekomst een goede leefomgeving blijft. We zijn daarvoor goed op weg maar hebben nog een grote opgave te gaan. We moeten vooral toe naar een flinke reductie van de CO2 uitstoot. Dit gaan we doen door energieneutraal te wonen, ondernemen, vervoeren, werken en recreëren. We gaan energie besparen en de benodigde energie duurzaam opwekken. We gaan ons ook aanpassen aan het veranderende klimaat.We werken de komende jaren aan 5 hoofdthema’s:

  1. Het behouden en verbeteren van de leefomgeving, deze zien we als overkoepelend thema, weliswaar ook met eigen doelen en acties.


Daarnaast zetten we in op:

  1. Energietransitie: 49% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050 ten opzichte van 1990 en een aardgasloze gemeente Veere in 2050.
  2. Klimaatadaptatie :  De gemeente Veere in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust.
  3. Circulaire economie:  De gemeente Veere circulair in 2050.
  4. Duurzame mobiliteit:  Duurzame mobiliteit draagt bij aan CO2 reductie in 2030 en 2050.

 

Het energieverbruik in de gemeente Veere daalt langzaam en we wekken steeds meer duurzame energie op. We wekten binnen de gemeentegrenzen in 2019 44% van de energie op die we binnen de gemeente verbruiken. Energie = elektriciteit, warmte en voertuigbrandstoffen. We hebben nog een grote opgave te gaan als het gaat om verduurzamen van woningen en gebouwen en het verduurzamen van het vervoer.

 

Voor het halen van duurzaamheidsdoelen en de snelheid waarmee we die doelen halen zijn we samen aan zet. Niet alleen Rijk, Provincie en Gemeente, maar ook en vóóral inwoners, bedrijven, instellingen en toeristen. Duurzaamheidsmaatregelen raken ons dagelijkse leven en sommige doelen vragen gedragsverandering. Verbondenheid tussen alle partijen is belangrijk om de gezamenlijke doelstellingen te halen. Ook inspiratie, communicatie en educatie dragen bij aan het halen van de doelstellingen.

 

Duurzaamheid is als uitgangspunt ingebed in de organisatie en loopt daarom als rode draad door veel thema’s en maatregelen in deze begroting heen. We verduurzamen ons eigen vastgoed en kopen zoveel mogelijk duurzaam in. Om beter grip te hebben op alles wat loopt, werken we met een Programma Duurzaamheid. Een stuurgroep en projectgroep zorgt voor de implementatie en borging van de benodigde acties. Het Rijk ontwikkelt veel nieuw beleid en wetgeving op het gebied van duurzaamheid, het is belangrijk om dit te volgen en tijdig naar de Veerse situatie te vertalen.

 

We monitoren hoe ver we staan met onze duurzaamheidsdoelen en zo nodig evalueren we of sturen we bij via de begrotingscyclus. Het college evalueert 2 jaarlijks het Duurzaamheidsprogramma en de uitvoeringsagenda. De laatste stand van zaken over energie is altijd te vinden op het dashboard van Veere op de klimaatmonitor https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard

 

Thema 1: Leefomgeving
We hebben in de gemeente Veere over het algemeen een goede kwaliteit van de leefomgeving. De rust en de natuur zijn belangrijke waarden en we zijn zuinig op het fraaie Veerse landschap. Omgevingswaarden zoals biodiversiteit, natuur, externe veiligheid, kwaliteit van bodem, lucht, donkerte, stilte en water behouden we en versterken we. Bij nieuwe ruimtelijke plannen toetsen we de gevolgen van plannen voor de leefomgeving. We houden toezicht op vergunningen en regels en handhaven als dat nodig is. Actuele dossiers zoals stikstof, zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS en plastic korrels en tegen gaan van ondermijning vragen veel aandacht.  

 

We zetten actief in op milieu en natuur communicatie en educatie via diverse kanalen. Natuur– en milieueducatie voor basisschoolleerlingen voeren we uit in samenwerking met gemeente Middelburg en Vlissingen via Terra Maris.

 

Thema 2: Energietransitie
De Regionale Energie Strategie Zeeland is de basis van de Veerse energietransitie. Jaarlijks stellen we een Zeeuwse uitvoeringsagenda vast. Op dit moment werken partijen in Zeeland samen aan een update van de RES (RES 2.0). Eind 2023 legt het college deze voor aan de gemeenteraad om vast te stellen.

 

Een grote opgave de komende jaren is het verduurzamen van het verwarmen van

gebouwen in de hele gemeente Veere. Hiervoor maakten we in 2021 een Transitievisie Warmte met uitvoeringsagenda. In de Transitievisie Warmte en de uitvoeringsagenda geven we aan hoe we de gemeente Veere aardgasvrij gaan maken en overgaan naar duurzame warmtebronnen. Dit wordt een traject tot 2050 waarbij we eerst vooral energie gaan besparen. In 2023 gaan we verder in overleg met kernen om hier aandacht voor te vragen en bespreken hoe we hier invulling aan gaan geven. Deze gesprekken en afspraken leggen we straks vast in zogenaamde (wijk)uitvoeringsplannen.

 

Steeds meer inwoners en bedrijven hebben zonnepanelen op het dak en isoleren hun woning of bedrijf. We stimuleren zon-op-dak. We informeren inwoners, hebben een Duurzaam Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl) waar burgers terecht kunnen voor advies over het verduurzamen van hun woning. Tijdens periodieke milieucontroles bij bedrijven besteedt de controleur aandacht aan duurzaamheid en we controleren actief op de energiebesparingsplicht voor bedrijven met een groot verbruik.

 

In 2022 startte de Lening Duurzaam Langer Thuis (Duurzaamheidsfonds). Woningeigenaren kunnen tegen lage rente geld lenen om hun woning te verduurzamen. We stimuleren hiermee het duurzaam verbouwen en opwekken van duurzame energie bij woningen. Het college evalueert deze regeling in 2023.

 

Landelijk startte in 2022 het Nationaal Isolatieprogramma voor het verduurzamen van woningen met een slecht energielabel. Landelijk is geld beschikbaar om deze woningen te verduurzamen. Als gemeenten moeten we hier in 2023 uitvoering aan geven.

 

Thema 3: Klimaatadaptatie
In de Klimaatadaptiestrategie Zeeland 2021-2026 (KasZ) staat de doelstelling om in 2050 een klimaatrobuuste provincie te zijn. De KasZ en de uitvoeringsagenda zijn de basis van de huidige Veerse klimaatadaptatiestrategie. De Zeeuwse samenwerkingspartijen evalueren de KasZ elke 6 jaar en de uitvoeringsagenda ieder jaar. Veere heeft met het ondertekenen van het convenant uitvoering KasZ jaarlijks middelen gecommitteerd om aan de doelstelling te werken die is opgesteld in de KasZ. Er is afgesproken dat elke gemeente klimaatadaptatie integreert in de Omgevingsvisie en in lokaal beleid. In 2023 gegeven we hier verder vorm aan en verkennen we hoe het beste lokaal beleid op te stellen voor de gemeente Veere.

 

Thema 4: Circulaire economie
We moeten toe naar een afvalloze samenleving. Dit draagt ook bij aan het beperken van de klimaatverandering. We dragen direct bij aan de ontwikkeling van de circulaire economie door zo veel mogelijk duurzaam en circulair inkopen en door het verbeteren van de afvalinzameling en afvalscheiding.

Partijen in Zeeland gaan samen aan de slag met circulaire economie door gezamenlijk beleid op te stellen zoals dat ook gedaan is bij de KASZ en RES Zeeland.

 

Thema 5: Duurzame mobiliteit
We hebben de opgave om CO2 te reduceren door te stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen voor mobiliteit. We stimuleren en promoten duurzaam vervoer. We stelden een Programma openbare laadinfrastructuur vast en voeren dit nu uit. We plaatsen ieder jaar pro actief laadpalen in de openbare ruimte.

D.11.01 We stoten minder CO2 uit.

We willen een duurzame gemeente Veere voor nu en voor later. We moeten vooral toe naar een flinke reductie van de CO2 uitstoot. Dit gaan we doen door energieneutraal te wonen, ondernemen, vervoeren, werken en recreëren. We gaan energie besparen en de benodigde energie duurzaam opwekken. We streven naar 49% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050 ten opzichte van 1990 en een aardgasloze gemeente Veere in 2050.

Om na te gaan hoever we zijn gebruiken we de landelijke klimaatmonitor: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard