Inleiding

Investeren in de toekomst  

De coronacrisis heeft ook op Veere een grote impact. Gelukkig is Veere relatief goed door de eerste golf gekomen. Weinig mensen in Veere werden ziek. En veel toeristen hebben deze zomer Veere bezocht, waardoor de financiële schade voor de gemeente Veere beperkt is gebleven. We hoeven daarom voor dit jaar een minder grote greep uit de algemene reserve te doen dan waar voor de zomer rekening mee hielden. Dit betekent dat we de algemene reserve eerder hebben aangevuld en dat we eerder kunnen investeren. Toch blijft door de coronacrisis de toekomst onzeker.

 

Structurele financiële uitdagingen

De gemeente Veere staat voor een aantal structurele financiële uitdagingen. Net als veel andere gemeenten hebben we te maken met fors stijgende kosten op het gebied van het sociaal domein. Verder weten we dat de komende jaren het toerisme toeneemt, wat vraagt om grote investeringen in onze infrastructuur. Voorts kan de herstructurering van het gemeentefonds betekenen  dat kleine gemeenten minder geld krijgen. En leidt de klimaatverandering tot meer kosten, zoals aan het riool. Voor het  energievraagstuk zal ook extra geld nodig zijn.

    

Naast deze uitdagingen willen we dat inwoners hier fijn wonen en dat toeristen graag blijven komen. Daarom willen we investeren in de balans tussen leefbaarheid en toerisme, in goede maatschappelijke voorzieningen en in duurzaamheidsdoelstellingen. Zo blijft Veere aantrekkelijk voor zowel onze inwoners als onze toeristen.

 

Maatregelen in het kort

Voor bovenstaande ontwikkelingen is geld nodig. Daarom willen we de toeristenbelasting, de parkeerbelasting en de onroerendzaakbelasting in 2021 structureel op een evenwichtige manier verhogen naar een aanvaardbaar niveau. Daarmee kunnen we het voorzieningenniveau en de omgeving waarin inwoners en toeristen verblijven op peil houden en verbeteren.

 

Met deze begroting heeft Veere voldoende mogelijkheden om de financiële uitdagingen aan te gaan en onze ambities te realiseren. En blijft Veere financieel gezond.


Investeringen in leefbaarheid en toerisme

Om het woon- en werkplezier voor onze inwoners te vergroten en tegelijkertijd onze omgeving aantrekkelijk te houden voor onze toeristische bezoekers, investeren we in 2021 onder andere in: 

 • extra recreatief zand op het strand (zandfonds);
 • meer ruimte voor de fiets;
 • parkeerruimte in woonwijken voor de inwoners;
 • meer groen (extra bomen, mooiere dorpsentrees; vlindertuinen); 
 • de Duinweg en Langedam in Zoutelande; 
 • het klimaat in de school van Zoutelande; 
 • trapveldjes en speelplaatsen; 
 • extra controle op oneigenlijk gebruik van woningen;
 • onderhoud van de tank;
 • herinrichting Dorpsplein Koudekerke (voorbereiding);
 • cultuur (onder andere Grote Kerk Veere).

 

Investeringen in maatschappelijk voorzieningen

Om de leefbaarheid verder te verbeteren investeren we de komende jaren ook in:

 • 5 nieuwe scholen;  
 • 4 sportaccommodaties;
 • 4 dorpshuizen;
 • 1 zwembad;
 • sportvelden.

We vinden het belangrijk dat onze inwoners dichtbij huis een plek hebben om elkaar te ontmoeten, te sporten en naar school te gaan. Na het vaststellen van de begroting starten we met investeren in Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. In een volgende fase komen de kernen Veere, Koudekerke en Domburg aan de beurt.  

 

Investeringen in het sociaal domein

We verwachten dat de kosten in het sociaal domein de komende jaren fors zullen stijgen. Door de vergrijzing doen steeds meer mensen een beroep op de Wmo, waaronder de huishoudelijke hulp. Door de coronacrisis is de kans groot dat meer mensen werkloos raken of inkomstenverlies hebben. Dit heeft gevolgen voor de kosten van de bijstand. Onze inzet voor Orionis is dat het perspectief op werk en inkomen voor onze inwoners niet minder mag worden.

Ondanks het feit dat onze jeugd tot de gelukkigste ter wereld behoren, zien we dat dit niet voor iedereen geldt. Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Deze zorg wordt steeds complexer.

We vinden het belangrijk dat die ouderen en die jongeren die dat nodig hebben, de juiste zorg krijgen. Daarbij blijven we investeren in succesvolle preventieve voorzieningen. We houden in deze begroting rekening met een kostenstijging met € 1,3 miljoen voor de Wmo, de Jeugdzorg en het Leerlingenvervoer. In de komende jaren zullen we de kosten goed volgen, maar wel is duidelijk dat we rekening moeten houden met een forse stijging van de kosten. En dat het onzeker is of het Rijk dit compenseert. 

 

Investeringen in ons leefklimaat

De klimaatverandering heeft gevolgen voor onze leefomgeving. Lange perioden van droogte worden afgewisseld door hevige regenval. Dit betekent extra kosten voor ons riool en de openbare ruimte. Voor het klimaat is duurzaam afvalbeheer erg belangrijk. Het verwerken van afval wordt daarom ook duurder. En het oplossen van het energievraagstuk vraagt om extra geld.
Een belangrijk ander aspect van onze leefomgeving is de groei van het toerisme. Hierdoor wordt het steeds drukker op de weg. Dit vraagt om investeringen. Ook bomen en extra groen verbeteren onze leefomgeving. We willen daarom inzetten op minder bestrating, meer bomen en meer vlindertuinen.

 

Inkomsten en uitgaven in balans

De uitgaven voor de gemeente stijgen dus flink. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met minder inkomsten van het rijk. We ontkomen dan ook niet aan het verhoging van de belastingen. We willen de dagtoerist meer mee laten betalen aan onze voorzieningen door de invoering van betaald parkeren langs de kust. De onroerendezaakbelasting (OZB) gaat in 2021 en 2022 omhoog met 5% (plus inflatiecorrectie). En we willen de inkomsten uit de toeristenbelasting structureel verhogen door een gedifferentieerd systeem in te voeren met 2 tarieven:

 • een laag tarief (€ 1,30) voor toeristen met een eigen verblijfsmiddel;
 • een hoog tarief (€ 2,--) voor toeristen in hotels en vakantiehuisjes en dergelijke.

Dit is een eenvoudig uitvoerbaar systeem, gelijk aan onze buurgemeenten.

 

In vergelijking met andere gemeenten blijven onze tarieven op een aanvaardbaar niveau.  

 

Gevolgen van de coronacrisis

In het financieel perspectief 2021-2024 hebben we een scenario van het CPB gevolgd om de gevolgen van de coronacrisis voor de begroting te voorspellen. Inmiddels zijn we een half jaar verder en zien we dat de gevolgen van de coronacrisis voor Veere lijken mee te vallen. Dit komt ook door de compensatie van het Rijk voor gederfde inkomsten en extra kosten. In het scenario hielden we rekening met een tekort van € 8,5 miljoen in 2020. We verwachten nu een tekort van € 3,1 miljoen. Het beroep dat we moeten doen op de algemene reserve is daarom aanzienlijk lager. Daardoor blijft de algemene reserve op peil en onze gemeente financieel gezond.  

 

Het blijft onzeker hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. Voor 2021 houden we voorlopig rekening met de eerdere prognose van in totaal € 3 miljoen nadelig door tegenvallende inkomsten en hogere kosten. Voor deze tegenvallers doen we een beroep op de algemene reserve. Voor een actueel beeld verwijzen we naar het onderdeel reservepositie hierna.

 

Woonlasten

De aanslag gemeentelijke belastingen bestaat in het algemeen uit de onroerende zaakbelastingen (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

De OZB stijgt voor 2021 met 6,9%. Dat is een verhoging van 5% + inflatiecorrectie. De afvalstoffenheffing en rioolheffing verhogen we tot een kostendekkend niveau met respectievelijk 15% en 5,25%. Deze percentages wijken af van het financieel perspectief. Dit komt door aanpassingen in uitgaven, de toerekening van rente en een bijstelling van de opbrengstprognose.

De woonlasten stijgen voor 2021 (afhankelijk van het type huishouden) tussen de 9,4% en 12,8%, maar blijven op een aanvaardbaar niveau.

 

De financiële positie

In het financieel perspectief 2021-2024 is de basis gelegd voor de begroting 2021-2024.

 

Financieel gezond zijn baseren we op eerder door de raad afgesproken uitgangspunten. Dit betekent dat we met de financiële kengetallen binnen de norm willen blijven en gaan voor een structureel sluitende meerjarenraming.

 

Hieronder presenteren we de financiële positie met een actualisatie van de tabel uit het financieel perspectief. Er is sprake van een sluitende begroting 2021 en meerjarenraming voor 2022-2024.

 

Meerjarenramingen

2021

2022

2023

2024

A.    Resultaat begin 2020

 €          -420

 €          -930

 €           -1.220

 €         -1.100

B.    Autonome ontwikkelingen

 €       -1.690

 €       -1.600

 €           -1.600

 €          -1.610

C.    Nieuw beleid

 €          -210

 €          -760

 €              -650

 €             -640

D.    Prioriteiten leefbaarheid & toerisme

 €       -1.280

 €       -1.290

 €           -1.251

 €          -1.629

E.    Bezuiniging op taken

 €           360

 €           430

 €              490

 €             520

F.    Bijdrage aan algemene reserve

 

 €          -390

 €               -97

 

G.    Hogere inkomsten:

 

 

 

 

1.    Extra verhoging OZB

 €           280

 €           550

 €              550

 €             550

2.    Verruimen parkeeropbrengsten

 €        1.180

 €        1.920

 €           1.894

 €          2.150

3.    Differentiatie toeristenbelasting

 €        1.700

 €        1.700

 €           1.700

 €          1.700

H.    Mei- en septembercirculaire 2020

 €           -16

 €           194

 €               -22

 €             -187

I.     Rente en overige mutaties

 €            96

 €           176

 €             206

 €             246

Saldo

 €              0

 €               0

 €                 0

 €                 0

   A. Ongewijzigd ten opzichte van het financieel perspectief 2021-2024.
   B. Ongewijzigd ten opzichte van het financieel perspectief 2021-2024.
   C. Ongewijzigd ten opzichte van het financieel perspectief 2021-2024, met uitzondering van 2022. In dat jaar is het nadelige gevolg voor de parkeeropbrengsten verwerkt van het vervroegen van het autoluw maken van kernen. De prioriteiten en investeringen (nieuw beleid) zijn bij de betreffende programma’s genoemd.
   D. Als raming was in het financieel perspectief 2021-2024 hiervoor PM opgenomen. De keuze van de prioriteiten en investeringen (leefbaarheid en toerisme) zijn bij de betreffende programma’s genoemd. Hierbij is rekening gehouden met de wensen vanuit de raad.
   E. Ongewijzigd ten opzichte van het financieel perspectief 2021-2024.
   F. Het saldo in de meerjarenramingen (de jaren 2022 en 2023) reserveren we om de algemene reserve te versterken.
   G. 1. Ongewijzigd ten opzichte van het financieel perspectief 2021-2024.
   2. In het financieel perspectief 2021-2024 is een globale aanname gedaan met betrekking tot het verruimen van de parkeeropbrengsten. In de nota Parkeerbeleid 2020 zijn nauwkeurigere berekeningen van de te verwachten opbrengst gemaakt. De cijfers zijn in de verschillende jaren daarop afgestemd.
   3. Ongewijzigd ten opzichte van het financieel perspectief 2021-2024.
   H. In het financieel perspectief 2021-2024 zijn de gevolgen voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds verwerkt. Aanvullend verwerken we nu ook de gevolgen van de september-circulaire 2019.
   I. Als gevolg van renteherzieningen op bestaande geldleningen en het voordeliger aantrekken van een nieuwe geldlening, ramen we een rentevoordeel.

 

Reservepositie

Het verloop van de algemene reserve is voor de begroting geactualiseerd. Dit presenteren we door een actualisatie van de betreffende tabel uit het financieel perspectief 2021-2024.

 

Algemene reserve

2020

2021

2022 e.v.

totaal

Stand per 1-1-2020 (jaarrekening 2019)

 

 

 

€    19.450

Onttrekkingen

 

 

 

 

A. Geraamd in de begroting 2020-2024

 

 

 

€     -6.400

B. Scenario coronacrisis

 €    -3.100

 €  -3.000

 

 €     -6.100

C. Dekking saldo 1e bestuursrapportage 2020

 €       -700

 

 

 €       -700

D. Dekking afboeken Oostwatering, Veere Anno, Oranjeplein

 €       -690

 

 

 €       -690

Toevoegingen/aanpak

 

 

 

 

E. Bezuiniging op personele kosten

 €        230

 €      350

 

 €        580

F. Bezuiniging door niet doorschuiven van budgetten van 2019 naar 2020

 €        420

 

 

 €        420

G. Bezuiniging taken niet (meer) uitvoeren

 €        440

 

 

 €        440

H. Compensatie rijk nadelen coronacrisis

  €     2.135

PM 

 

  €     2.135

I. Bijdrage van begroting 2021-2024

PM

PM

€   487

€        487

J. Prognose stand (A t/m I)

 

 

 

 €     9.522

 

 

 

 

 

K. Minimale omvang algemene reserve

 

 

 

 €   10.000

 

 

 

 

 

L. Opgave algemene reserve op niveau  (L-K)

 

 

 

€    378

Tabel: algemene reserve (bedragen x 1.000)

 

 1. Het bedrag van de onttrekking aan de algemene reserve is geactualiseerd. Dit komt o.a. omdat nu ook het begrotingsjaar 2024 is meegenomen. De onttrekking gaat van € 6,0 miljoen naar € 6,4 miljoen.
 2. Het bedrag van de gevolgen van de coronacrisis is voor 2020 geactualiseerd van € 8,5 miljoen naar € 3,1 miljoen.
 3. Ongewijzigd ten opzichte van het financieel perspectief 2021-2024.
 4. Ongewijzigd ten opzichte van het financieel perspectief 2021-2024. Er volgt in december nog een voorstel (bij de slotwijziging van de begroting 2020).
 5. Ongewijzigd ten opzichte van het financieel perspectief 2021-2024.
 6. Ongewijzigd ten opzichte van het financieel perspectief 2021-2024.
 7. Ongewijzigd ten opzichte van het financieel perspectief 2021-2024.
 8. De compensatie van het rijk voor derving van toeristenbelasting en parkeerbelastingen was geraamd op € 2.000 en is iets hoger. Overigens gaat over deze compensatie nacalculatie plaatsvinden.  
 9. In de meerjarenramingen 2021-2024 (jaarschijf 2022 en 2023) is het saldo in de begroting toegevoegd aan de algemene reserve: totaal € 487.000.
 10. In het financieel perspectief 2021-2024 was een stand geraamd van € 4 miljoen; deze komt nu uit op afgerond € 9,6 miljoen. 

 

De conclusie is dat we een minder grote greep uit de algemene reserve moeten doen dan verwacht bij het financieel perspectief. Uitgangspunt is dat we een financieel gezonde gemeente willen zijn. In dat opzichte blijven we werken aan het versterken van de algemene reserve.

Voor een totaaloverzicht van de algemene reserve en de bestemmingsreserves verwijzen we naar de financiële begroting 2021.