Financieel perspectief 2022-2025

We bouwen voort op de ingezette koers; een financieel gezond en leefbaar Veere. We zijn daarom scherp op de uitgaven en maken verantwoorde keuzes binnen de ruimte die er is. We presenteren voor 2022 een sluitende begroting, waarbij we de oplopende kosten in het sociaal domein voor een deel afdekken door een beroep te doen op de algemene reserve.
De belangrijkste opgaven na 2022, waar het nieuwe college en de nieuwe raad na de verkiezingen voor staan, zijn ook toegelicht in deze nota.

Vorig jaar hebben we een aantal belastingen structureel verhoogd om de inkomsten te verruimen, maar daarmee zijn we er niet. Er is nog steeds sprake van een tekort in de meerjarenraming. Dat wordt met name veroorzaakt door de oplopende kosten in het sociaal domein. Voor 2022 houden we ons aan het geraamde budget. Dit betekent dat we onze inkomsten voor 2022 niet verruimen door het extra verhogen van belastingen en we alleen de noodzakelijke uitgaven doen. 

We willen dat inwoners hier fijn wonen en dat toeristen graag blijven komen. We blijven daarom investeren in de balans tussen leefbaarheid en toerisme, in goede maatschappelijke voorzieningen en in duurzaamheidsdoelstellingen.

Het is nog onduidelijk hoelang de coronacrisis zal aanhouden. Gelukkig laten de cijfers zien dat de regels verder versoepelen. Dat is hoopvol. Toch zullen de negatieve effecten van corona nog lange tijd voelbaar blijven. Dit blijft onder de volle aandacht van het college.

Dit financieel perspectief geeft een tussentijds overzicht van mee- en tegenvallers op de lopende begroting. Het biedt de hoofdlijnen van de nieuwe begroting: welke uitgaven zijn er nodig en zijn daarvoor voldoende inkomsten te verwachten.