Uitgaven

11,99%

€ 8.836

x € 1.000
11,99% Complete

Inkomsten

0,84%

€ 622

x € 1.000
0,84% Complete

Saldo

0%

€ -8.214

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

11,99%

€ 8.836

x € 1.000
11,99% Complete

Inkomsten

0,84%

€ 622

x € 1.000
0,84% Complete

Saldo

0%

€ -8.214

x € 1.000

Programma inleiding

Sport, cultuur en recreatie zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze kernen. Het vormt namelijk een groot onderdeel van de vrije tijdsbesteding van onze inwoners. We faciliteren plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Daarnaast passen we onze openbare ruimte aan om te kunnen recreëren. Dit doen we ook voor onze gasten. Naast de leefbaarheid, draagt dit alles bij aan de fysieke en mentale gezondheid. Daarmee heeft het een preventieve werking voor de zorg en ondersteuning die onze inwoners nodig hebben (zie programma 6)

 

Leefbaarheid
We ondersteunen de sociaal-maatschappelijke functies zoals verenigingen, Welzijn Veere, dorpshuizen, sportcomplexen in de kernen. We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan ontmoeting, cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Een deel van deze activiteiten ondersteunen we met subsidies. De subsidiecriteria hiervoor zijn opgenomen in de subsidiewijzer. Bij de subsidieaanvragen 2021 brengen we de gevolgen in beeld van de activiteiten die vanwege coronacrisis deels of niet zijn doorgegaan.

 

Sportaccommodaties
Het is belangrijk dat er sport en beweegvoorzieningen blijven voor onze inwoners. Vanwege veranderende interesses is het belangrijk goed te kijken naar ons sportaanbod. In overleg met de verenigingen bekijken we of bestaande voorzieningen op basis van huidige afspraken gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang.
Vanuit het project Maatschappelijke voorzieningen zorgen we voor een nieuwe gym- en sportvoorzieningen in Aagtekerke, Westkapelle en Serooskerke. In Oostkapelle renoveren we de Halve Maan en we vernieuwen het zwembadgebouw in Serooskerke. Verdere informatie kunt u vinden in paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

 

Sport en bewegen
Onze inwoners kunnen met plezier sporten en bewegen. Dit in verenigingsverband of individueel. Een toename van individuele sporten heeft zijn weerslag op bestaande sportverenigingen en de sportvoorzieningen. Over de goede aansluiting van vraag en aanbod blijven we met de verenigingen in gesprek. Sport- en beweegactiviteiten zijn ook belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. In het programma Sociaal Domein ondersteunen we inwoners vroegtijdig om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. De sport en cultuuractiviteiten uit dit programma zien we ook als preventieve voorzieningen die bijdragen aan de doelstellingen uit het programma Sociaal Domein.

 

Speelruimte
Voor de (motorische) ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze buiten spelen. In de kernen is een groot aanbod aan speelvoorzieningen. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Deze voorzieningen zijn ook een ontmoetingsplaats voor jonge gezinnen. Kinderen spelen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij nieuw aanleg van speelruimte houden we rekening met de veranderende behoeften van onze jeugdige inwoners. We stellen extra budget beschikbaar voor onderhoud van speelvoorzieningen.

 

Culturele voorzieningen 
Bij cultuur denken we vaak aan beeldenkunst, muziek, dans en toneel. Maar er is meer. We zorgen namelijk ook voor het behoud van onze kunst en cultuur, het cultureel erfgoed. Hiervoor ondersteunen wij ook onze musea. Daarnaast valt ook media (bibliotheek en lokale omroep) onder de culturele voorzieningen. We brengen kunst en cultuur onder de aandacht bij de jeugd, de inwoners en de toeristen. Dit doen we in samenwerking met scholen, lokale verenigingen en het Toeristisch Impuls. We willen onze musea en cultureel en historisch erfgoed een kwalitatieve impuls geven. Dit doen we o.a. door te onderzoeken of het gastheerschap, voor onze toeristen, dat voorheen van ondergebracht bij de VVV, ondergebracht kunnen worden in musea zodat aantrekkelijke inspiratiepunten ontstaan. Meer informatie kunt u hierover vinden in het programma Economie.

 

Versterking Groene Ruimte
De groene ruimte wordt van steeds groter belang. Groene ruimte is van grote waarde om de uitdagingen van deze tijd: hitte en droogte, wateroverlast en biodiversiteit het hoofd te bieden. Door te investeren in een robuuste groene ruimte kunnen we de nadelige effecten op onze leefomgeving verminderen. Daarnaast draagt groen bij aan de leefbaarheid in de kern.

 

Met het planten van bomen dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit, zorgen we voor schaduw, binden we Co2 en versterken we de groene uitstraling van onze kernen. Grote bomen hebben veel waarde voor insecten, produceren door hun grote bladmassa veel zuurstof en geven veel schaduw. Hierdoor zijn bomen waardevol en willen we ze behouden. Dit kost extra inzet en geld. Door een goede analyse en het treffen van de juiste maatregelen kunnen bomen vaak worden behouden.

 

In 2021 gaan we verder om samen met de vlinderstichting nog meer vlinder-idylles aan te leggen. Deze idylles dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit en de bewustwording over biodiversiteit.

 

Tot slot stimuleren we lokale initiatieven voor het vergroten van de belevingswaarde van het groen.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Zeeuws Sportakkoord
 • Notitie speelruimte
 •  Subsidiewijzer
 • Kijk op cultuur
 • Structuurvisie Veere
 • Structuurvisie Cultuurhistorie
 •  Groen beleids- en beheerplan
 •  Bomenbeleidsplan
 • Kadernota strand- en duingebied
 • rapport De Kust is breder dan het strand
 • Onderzoeken Kenniscentrum Kusttoerisme en NBTC
 • Duurzaamheidsplan
 • Cultuur nieuwe stijl, eigen kracht van burger staat centraal
 • Verbinding cultuur met economie, zorg en onderwijs
 • Meer samenwerking tussen samenleving en overheid.
 • Digitale bereikbaarheid en toenemend belang sociale media
 • Consument/toerist zoekt beleving, sfeer, comfort en meer korte vakanties
 • Toename individueel sporten
 • Door dalend ledenaantal meer samenwerking tussen verenigingen
 • Toenemend belang gezondheidstoerisme.

D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners.

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportvoorzieningen. De gemeente beheert en onderhoudt verschillende binnensportvoorzieningen (gymzalen, sportzaal, sporthallen). Onder de buitensportvoorzieningen vallen de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Met deze verenigingen zijn afspraken over het beheer en onderhoud van het complex. Het onderhoud en renovaties van de buitensportaccommodaties zijn geprivatiseerd.

We stimuleren ( meer) samenwerking tussen sportverenigingen werken onderling. Dit kan leiden tot aanpassingen van de sportaccommodaties.

 

De komende jaren realiseren we in samenwerking met de verenigingen een aantal nieuwe sportvoorzieningen zoals een gymzaal in Serooskerke en Aagtekerke en sporthal in Westkapelle.

We kijken daarbij nadrukkelijk op de behoefte op de korte en middellange termijn. Daarnaast renoveren we sporthal De Halve Maan in Oostkapelle. Ook zijn we verantwoordelijk voor het openluchtzwembad in Serooskerke. Om het zwembad up-to-date te houden zijn forse investeringen noodzakelijk. De besluitvorming over al deze voorzieningen vindt plaats binnen het project Maatschappelijke Voorzieningen. (zie paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen)

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen.

We gunnen iedere inwoner een leven lang plezier met sporten en bewegen. Daarvoor is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur met toekomstbestendige aanbieders van sport en bewegen nodig. Overal in de gemeente Veere kan er met plezier, veilig en zorgeloos worden gesport. Zowel in verenigingsverband als individueel. Kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheid neemt toe.

 

In samenwerking met de klankbordgroep sport maken we jaarlijks een uitvoeringsprogramma sport. De sportprojecten en -activiteiten die we subsidiëren dragen bij aan de speerpunten uit het Zeeuws Sportakkoord (2019-2021) en aan de nota Gezondheidsbeleid 2018-2021 (zie ook programma Volksgezondheid)

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

We zorgen voor culturele voorzieningen en activiteiten die passen bij het dorp of stad en bij de gemeente als geheel. Culturele voorzieningen en activiteiten zorgen voor een versterking van de leefbaarheid. Ze zijn ook bedoeld voor onze toeristen en versterken daarmee het toeristisch product. Verder brengen we cultuur nadrukkelijk onder de aandacht van onze kinderen in de basisschoolleeftijd.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten/objecten, kunstcollectie, archeologie, archieven. We willen het onderhoud van het materieel erfgoed op een verantwoorde wijze borgen zodat dit voor langere periode beschikbaar blijft voor inwoners en toeristen. Daarnaast bestaat ons cultureel erfgoed ook uit immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken. Daar waar mogelijk ondersteunen we dit financieel met het verstrekken van subsidies.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt worden door onze jeugdige inwoners.

In onze gemeente is er een groot aanbod aan speelruimte. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Ook spelen kinderen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij de nieuwe aanleg van speelruimtes houden we rekening met de veranderende behoeften van jeugdige inwoners. We onderhouden onze speelruimtes zodat kinderen veilig kunnen spelen. Met vier speeltuinverenigingen zijn overeenkomsten afgesloten voor het onderhoud en beheer van deze speeltuinen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde verhoogd.

We willen de groene uitstraling van Veere versterken, de biodiversiteit vergroten en de belevingswaarde van het groen vergroten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners en inwonersgroepen bij het groen betrokken zijn.
We doen dit door het versterken en uitbreiden van onze bomenstructuur. Maar ook door meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit onze inwoners. Bijvoorbeeld voor de aanleg van vlinder-idylles.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft de gebiedskwaliteiten als ‘Veers kapitaal.’ Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van: strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we behouden, benutten en versterken.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sport, cultuur en recreatie 16 Niet-sporters % RIVM - Zorgatlas 2016 51,9 55,9 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 98 170 143 143 143 138
5.2 Sportaccomodaties 92 84 78 78 78 75
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 54 56 15 15 15 14
5.4 Musea 34 525 26 26 26 25
5.5 Cultureel erfgoed 232 69 78 78 78 63
5.6 Media 0 1 1 1 1 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 463 412 281 281 281 269
Totaal Baten 974 1.318 622 623 623 586
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 787 1.058 1.005 1.016 974 1.058
5.2 Sportaccomodaties 987 888 964 968 967 935
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 774 818 719 721 770 736
5.4 Musea 380 1.495 462 466 465 366
5.5 Cultureel erfgoed 801 468 604 554 553 526
5.6 Media 271 267 276 276 276 276
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.462 4.484 4.807 4.800 4.810 4.790
Totaal Lasten 8.462 9.478 8.836 8.801 8.817 8.688

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand Jaar Lasten Baten
Erfgoeddeal S Bestaand 2021 5.000
Uitwerking overeenkomst met het Waterschap over de huur van stranden. S Bestaand 2021 33.500
Kijk op cultuur - Verhoging subsidie E Nieuw 2021 30.000
Stichting Delta Cultureel - Verhoging subsidie E Nieuw 2021 10.000
Grote Kerk Veere - Verlenging subsidie S Nieuw 2021 25.000
Uitvoering van de erfgoeddeal S Nieuw 2021 5.000
Milieumaatregelen kunstgrasveld Koudekerke E Nieuw 2021 14.490
Milieumaatregelen sportvelden "Green Deal" S Nieuw 2021 22.770
Versterken groeninfrastructuur S Nieuw 2021 87.000
Trapveldjes, speelplaatsen S Nieuw 2021 45.200
Revisering tank Westkapelle E Nieuw 2021 75.000
Waarborgen continuïteit cultureel erfgoed en -podium S Nieuw 2021 75.000
Akkerranden S Nieuw 2022 10.000
Kijk op cultuur - Verhoging subsidie E Nieuw 2022 30.000
Stichting Delta Cultureel - Verhoging subsidie E Nieuw 2022 10.000
Kijk op cultuur - Verhoging subsidie E Nieuw 2023 30.000
Stichting Delta Cultureel - Verhoging subsidie E Nieuw 2023 10.000
Kunst in de openbare ruimte - Meliskerke/Zoutelande E Nieuw 2023 50.000
Kunst in de openbare ruimte - Meliskerke/Zoutelande E Nieuw 2024 50.000

Investeringen

Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. termijn in jaren Totale lasten Totale baten
Maatregelen bestrijden droogte sportvelden Nieuw 2021 93.150 10 10.247