Uitgaven

3,3%

€ 2.430

x € 1.000
3,3% Complete

Inkomsten

0,92%

€ 681

x € 1.000
0,92% Complete

Saldo

0%

€ -1.749

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

3,3%

€ 2.430

x € 1.000
3,3% Complete

Inkomsten

0,92%

€ 681

x € 1.000
0,92% Complete

Saldo

0%

€ -1.749

x € 1.000

Programma inleiding

Goed onderwijs en goede voorzieningen voor het onderwijs. Daar streven we naar. In de gemeente Veere gaat het hoofdzakelijk om het basisonderwijs. Voor het middelbaar onderwijs kunnen onze kinderen terecht in Vlissingen en Middelburg. Voor speciaal onderwijs in Middelburg of Goes. We werken met deze gemeenten samen om dit goed te regelen. Voor kinderen die niet met eigen vervoer op school kunnen komen is er de mogelijkheid om van het leerlingenvervoer gebruik te maken. Ook zetten we ons in voor volwasseneducatie en opleidingen voor laaggeletterden. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. Verder werkt de toegang voor Jeugdzorg samen met scholen om jeugdproblematiek snel te kunnen signaleren (zie programma 6).

 

Onderwijshuisvesting

In de komende jaren realiseren we 5 nieuwe, energiezuinige, frisse scholen: 2 in Westkapelle, 2 in Oostkapelle en 1 in Serooskerke. In de kernen waar we, vanwege verschillende (religieuze) grondslagen, 2 scholen bouwen, bouwen we de voorzieningen onder 1 dak en in overleg met schoolbesturen. We bouwen deze scholen zo dat onze kinderen ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. We bouwen royaler dan de VNG normen en regelen dit in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Het uitgangspunt is multifunctionele accommodaties (MFA) zodat ook sport- en andere ontmoetingsfuncties daarin worden ondergebracht. Hiermee verankeren we ontmoeting, bewegen en ontwikkeling in de gemeenschap. De planning voor de realisatie van de MFA’s vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

 

Kwaliteit

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang graag zo dicht mogelijk bij de woonplaats van onze kinderen. Belangrijk is dat alle kinderen naar school kunnen. Op basis van de Verordening Leerlingenvervoer kunnen ouders/verzorgen indien nodig een aanvraag indienen voor vervoer. Op basis hiervan wordt het vervoer van kinderen naar school geregeld of vergoed. Ook maken we samen met Middelburg en Vlissingen maken we met het basis- en voorgezet onderwijs afspraken over Passend Onderwijs. Daarnaast is ook een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt van groot belang. Voor het terugdringen van laaggeletterdheid werken we in Zeeuws verband mee aan een Regioplan 2020-2024.

Relevante beleidskaders/nota's

  • Verordening Huisvesting Onderwijs
  • Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Opvang
  • Notitie passend onderwijs Walcherse gemeenten
  • Walcherse visie op onderwijs
  • Notitie toekomst educatie Walcheren
  • Verordening leerlingenvervoer
  • Activiteitenplan Voor- en vroegschoolse educatie

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2021 voor minimaal 90% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval.

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner. Het percentage taalachterstand meten we via de monitor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het percentage schooluitval meten we via de projecten voortijdig schoolverlaten.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.4.02 In 2021 volgen volwassen laaggeletterde inwoners (taal)lessen gericht op werk of zelfredzaamheid.

In onze gemeente wonen mensen die laaggeletterd zijn of beperkte digitale vaardigheden hebben. Volgens onderzoek heeft tussen de 8 en 11 % van onze inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Dit verkleint de kans op werk en/of sociale contacten. Soms is het een oorzaak van schuldproblematiek. Samen met Middelburg en Vlissingen bieden we deze mensen op een laagdrempelige manier de kans hun taal en digitale vaardigheid te vergroten. Op Zeeuws niveau geven we invulling aan afspraken die het Rijk en de VNG maakten om laaggeletterdheid terug te dringen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig.

We bieden basisonderwijs aan in doelmatige en toekomstbestendige schoolgebouwen. Nieuwe scholen bouwen we onder één dak en bij voorkeur in combinatie met meerdere voorzieningen. We bouwen volgens de BENG normen en maken geld vrij om scholen royaler te kunnen bouwen dan de huidige VNG normen, waarmee we een  optimale onderwijsomgeving realiseren.

 

De nieuwbouw van scholen in Oostkapelle, Westkapelle en Serooskerke maakt onderdeel uit van het project Maatschappelijke Voorzieningen. We realiseren multifunctionele accommodaties (MFA) zodat niet alleen onderwijsfunctie maar ook sport- en andere ontmoetingsfuncties. De planning voor de realisatie van de MFA’s vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen. In 2021 bereiden we de huisvesting van de 2 scholen in Oostkapelle voor.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Onderwijs 13 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen Ingrado 2017 0,32 1,48 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 14 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen Ingrado 2018 18,83 30,96 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 15 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs 2018 1,4 1,9 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 58 49 39 39 39 37
4.2 Onderwijshuisvesting 59 57 55 55 55 55
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 647 683 587 587 587 584
Totaal Baten 764 789 681 681 681 676
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 411 232 279 280 281 314
4.2 Onderwijshuisvesting 633 645 717 715 707 684
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.427 1.671 1.434 1.362 1.362 1.396
Totaal Lasten 2.470 2.547 2.430 2.357 2.350 2.394