Uitgaven

3,2%

€ 2.357

x € 1.000
3,2% Complete

Inkomsten

8,27%

€ 6.091

x € 1.000
8,27% Complete

Saldo

0%

€ 3.734

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

3,2%

€ 2.357

x € 1.000
3,2% Complete

Inkomsten

8,27%

€ 6.091

x € 1.000
8,27% Complete

Saldo

0%

€ 3.734

x € 1.000

Programma inleiding

Dit programma gaat over taken, rollen en verantwoordelijkheden voor bestuur en organisatie. Het omvat ook zaken uit de portefeuille van de burgemeester.

 

Een belangrijk thema in het programma is onze dienstverlening. Maar ook allerlei ontwikkelingen over de organisatie zoals integriteit, cultuur, onze relatie met gemeenschappelijke regelingen en andere organisatorische aspecten vinden hier hun plaats. Zowel inhoudelijk als financieel.

 

Samen doen.

Wij zorgen voor een goed bestuur en beleid met een sterkere betrokkenheid van inwoners en tegelijkertijd een versterking van de duale rol van de gemeenteraad.
In het Hoofdlijnenprogramma Veere 2020-2022 hebben we aangegeven dat het daarbij vooral gaat om wijze waarop de raad haar kaderstellende rol kan invullen, passend bij het versterken van betrokkenheid van belanghebbenden. In dit programma gaan we in op de maatregelen die we hiervoor inzetten.

 

Verbonden partijen.

We verliezen de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) niet uit het oog en willen de grip daarop vergroten. De gemeente Veere heeft verbonden partijen die voor de gemeente taken uitvoert of waarmee de gemeente samenwerkt. Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Verbonden partijen stellen hoge eisen aan sturing en controle van de raad. Door het op afstand plaatsen van activiteiten en diensten zijn duidelijke kaders en heldere afspraken aan de voorkant nodig en goede beheersingsmaatregelen om de processen te kunnen uitvoeren. In dit programma gaan we in op de maatregelen die we hiervoor inzetten.

 

Dienstverlening.

We zien het verbeteren van onze dienstverlening als een permanente opdracht. Daarbij willen we het aantal digitale diensten uitbreiden (kwantitatief) en willen we ondernemers en inwoners met plannen beter helpen (kwalitatief).

 

Organisatie.  

We zorgen voor een toekomstbestendige (ambtelijke) organisatie. Op dit onderdeel verwijzen we u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Relevante beleidskaders/nota's

 • “Veere, samen verder” (hoofdlijnenprogramma 2020-2022)
 • Communicatienota 2013 (burgerparticipatie en participatieladder)
 • “Jij maakt het verschil” (visie dienstverlening)
 • “Op weg naar uitstekende dienstverlening” (Lysias advies 2019)
 • Beleidsplan informatievoorziening 2018-2022
 • Plan van aanpak governance verbonden partijen 2020
 • Samenwerken Hoe ? Zo !
 • Toename digitalisering processen (extra impuls vanaf situatie Corona)
 • Data gestuurd werken
 • Werken op afspraak
 • Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • Landelijke ontwikkelingen, zoals het manifest “Dichterbij door digitalisering” en het “Position Paper Dienstverlening”

D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.

Het verbeteren van de dienstverlening is een permanente opdracht.
We volgen landelijke ontwikkelingen en kijken naar mogelijkheden voor innovatie. Innovatie als middel om onze dienstverlening slim in te richten.

Wat gaan we hiervoor doen?

D0.02 We versterken de betrokkenheid van inwoners en de kaderstellende rol van de raad.

Op basis van concrete voorbeelden uit het verleden willen we het proces van betrokkenheid en inspraak rond de besluitvorming in de gemeenteraad verduidelijken. We vinden het ook nodig al in een vroege fase van visie- en beleidsvorming bij grote vraagstukken de raad beter in positie te brengen. Dit maakt het verdere besluitvormingsproces duidelijker en beter.

Wat gaan we hiervoor doen?

D0.03 We vergroten de grip op de gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen.

Inspelend op het gevoel dat we niet altijd de gewenste sturing op gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen hebben, willen we onze grip hierop vergroten en de raad beter in positie brengen op dit punt in haar kaderstellende en controlerende rol.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland
Bestuur en ondersteuning 1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2021 9,32 n.b.
Bestuur en ondersteuning 2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2021 8,84 n.b.
Bestuur en ondersteuning 3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2021 € 861 n.b.
Bestuur en ondersteuning 4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2021 5% n.b.
Bestuur en ondersteuning 4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2021 € 770.909 n.b.
Bestuur en ondersteuning 5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2021 13% n.b.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Baten
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 322 204 258 258 258 258
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 57 22 19 19 19 19
0.63 Parkeerbelasting 2.933 3.239 5.813 6.603 6.215 6.593
Totaal Baten 3.313 3.465 6.091 6.881 6.493 6.871
Lasten
0.1 Bestuur 2.387 1.757 1.486 1.464 1.464 1.464
0.2 Burgerzaken 704 655 648 662 660 656
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 133 138 157 125 125 126
0.63 Parkeerbelasting 68 67 66 66 66 67
Totaal Lasten 3.292 2.617 2.357 2.318 2.315 2.313

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand Jaar Lasten Baten
Aansluiting e-depotvoorziening S Bestaand 2021 8.000
Aansluiting e-depotvoorziening E Bestaand 2021 45.000
Overleg Zeeuwse Overheden E Bestaand 2021 22.000
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening S Bestaand 2021 15.000
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening E Bestaand 2021 75.000
Procesbeschrijvingen t.b.v. de rechtmatigheidsverklaring in 2021 E Bestaand 2021 25.000 25.000
Herbestemming Mijnenmagazijn Veere en oever scoutcentrum E Nieuw 2021 25.000
Aansluiting e-depotvoorziening S Bestaand 2022 18.000
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening S Bestaand 2022 15.000
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening E Bestaand 2022 125.000
Uitvoeringsmaatregelen autoluw maken Veere/Domburg - lagere opbrengst parkeren S Nieuw 2021 -25.000
Uitvoeringsmaatregelen autoluw maken Veere/Domburg - lagere opbrengst parkeren S Nieuw 2022 -450.000