Uitgaven

24,38%

€ 16.755

x € 1.000
24,38% Complete

Inkomsten

4,16%

€ 2.857

x € 1.000
4,16% Complete

Saldo

15443043998,12%

€ -13.899

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

24,38%

€ 16.755

x € 1.000
24,38% Complete

Inkomsten

4,16%

€ 2.857

x € 1.000
4,16% Complete

Saldo

15443043998,12%

€ -13.899

x € 1.000

Programma inleiding

Alle inwoners doen zoveel mogelijk mee aan de samenleving. Inwoners wonen steeds langer thuis. We stimuleren inwoners om hun netwerk en hun eigen kracht hierbij te benutten. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol en werken samen met de professionele hulpverlening. Inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben kunnen bij de gemeente terecht. Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang.

 

We werken nauw samen met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). MWW is een algemene voorziening die voor iedereen vrij toegankelijk is. Een andere grote samenwerkingspartner in het preventieve veld is Welzijn Veere.

 

We sluiten contracten af met zorgaanbieders en leveranciers.

We leggen, waar mogelijk, ook verbindingen met andere partijen, zoals zorgverzekeraars en huisartsen.

 

Het wordt steeds belangrijker om de klantontwikkelingen en kostenontwikkeling te monitoren in het sociaal domein. We onderzoeken hoe we hierop kunnen sturen.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Veerse visie op het sociaal domein
 • Verordening Wmo en Jeugd
 • Beleidsregels Wmo en Jeugd
 • Visie op het  Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland
 • Visie en uitgangspunten voor sturing en financiering jeugdhulp Zeeland
 • Kadernota Orionis Walcheren 2020-2022
 • Verordening Individuele Inkomenstoeslag
 • Verordening Individuele Studietoeslag
 • Fonds cultuur, sport en onderwijs
 • Beleidsnotitie: Doelgroepenvervoer op Walcheren
 • Notitie “Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren”
 • Notitie "Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein, uitgangspunten en onderwerpen"
 • Notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg”
 • Kadernotitie Welzijnsactiviteiten 2018 e.v.

Vanaf 1 januari 2020 is de toegang voor Wmo en Jeugdzorg geïntegreerd in de gemeentelijke organisatie. Hierdoor komen uitvoering en beleid dichter bij elkaar te staan.

 

De zorgkosten blijven stijgen door onder andere vergrijzing, grotere behoefte aan duurdere specialistische zorg, meer mensen die langer thuis wonen en hogere loonkosten.

 

Inwoners komen minder snel in aanmerking voor verblijf in een instelling en blijven daardoor langer thuis wonen. Dit geldt voor ouderen, maar ook voor mensen met psychische problemen, zoals de doelgroep die nu nog in een beschermde woonomgeving woont.

 

De Zeeuwse gemeenten spraken af om meer samen te gaan werken in het sociaal domein. In 2020 wordt onderzocht op welke manier dit vorm kan krijgen.

D.6.01 Veerse inwoners doen zo veel mogelijk zelf en met hun netwerk en hebben regie over hun eigen leven.

Dit past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving. Ook zien we de ontwikkeling dat inwoners eventueel met zorg en ondersteuning langer zelfstandig wonen. Uit de Zeelandscan blijkt dat 85% van de Veerse inwoners regie over hun eigen leven hebben.
Dit cijfer is gebaseerd op de monitor van de GGD die één keer in de vier jaar wordt uitgevoerd. In 2021 komt de eerstvolgende monitor uit. 

Wat gaan we daar voor doen?

D.6.02 Tenminste 75% van onze inwoners is tevreden over de toegang tot zorg en ondersteuning.

De Veerse toegang voor Wmo en Jeugdzorg en Orionis Walcheren zijn de toegang tot maatwerkvoorzieningen voor inwoners die zorg en (financiële) ondersteuning nodig hebben. Dit kan in de vorm van Zorg in Natura (ZIN), een Persoonsgebonden Budget (PGB) of een uitkering.

 

Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten momenteel tevreden is over de toegang via Porthos en Orionis. Sommige metingen zijn verouderd of niet toereikend om goede conclusies te trekken door het kleine aantal respondenten.

 

We zien een stijging van klantaantallen en zorgkosten in de laatste jaren. In 2020 onderzoeken we hoe we sturing kunnen geven aan deze ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Dit doen we om de kwaliteit en klanttevredenheid te verbeteren en om meer grip op de kostenontwikkeling te krijgen.

Wat gaan we daar voor doen?

D.6.03 Tenminste 80% van de inwoners ervaart de zorg en ondersteuning die ze krijgen als effectief.

Inwoners die om welke reden dan ook, behoefte hebben aan zorg of ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdwet, kunnen dit bij ons aanvragen. Bij de toekenning kijken we of de directe omgeving hierbij (deels) hulp of ondersteuning kan bieden.

We sluiten contracten af met Wmo- en Jeugdzorgaanbieders zodat de juiste zorg en ondersteuning ingezet wordt. De voorzieningen sluiten aan bij de behoefte van de inwoners.


Wat gaan we daar voor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sociaal domein 17 Banen per 1.000 inw 15-64jr LISA 2018 691,6 764,7 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Sociaal domein 18 Jongeren met een delict voor rechter % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2015 0,93 1,3 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Sociaal domein 19 Kindern in een uitkeringsgezin % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2015 2,51 5,02 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Sociaal domein 20 Netto arbeidsparticipatie % CBS - Arbeidsdeelname 2018 67,5 67,3 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
Sociaal domein 21 Werkloze jongeren % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2015 0,57 1,56 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Sociaal domein 22 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inw 18jr eo CBS - Participatie Wet 2018 11,9 28,3 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.
Sociaal domein 23 Lopende reïntegratievoorzieningen per 10.000 inw 15-65jr CBS - Participatie Wet 2018 6,2 31,1 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Sociaal domein 24 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2018 7,8 10,9 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 25 Jongeren met jeugdbescherming % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2018 1,1 1,2 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 26 Jongeren met jeugdreclassering % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2015 0,3 0,4 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
Sociaal domein 27 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inw CBS - Monitor Sociaal Domein WMO 2018 nb 58 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief Begroting 2023 primitief
Baten 11.197 11.296 2.857 2.856 2.856 2.856
Lasten 24.457 25.960 16.755 17.028 17.081 17.067

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2020 2021 2022 2023 1000
Maatschappelijk vastgoed (begroting 2017) S 50 50 50 50
Nieuwe toegang Wmo- en Jeugdwet S 254 207 207 207