Samenvatting

In dit jaarverslag kijken we terug op een ongewoon jaar. Het coronavirus heeft ons dagelijks leven ingrijpend veranderd. De economische en maatschappelijke gevolgen zijn groot.

In deze samenvatting leggen we het accent op een aantal punten. Er is te veel gebeurd om alles te noemen. Veel zaken hebben te maken met corona. Maar we hebben ook het perspectief vastgehouden voor de toekomst.

 

Coronacrisis
Toen in maart heel Zeeland in lockdown ging, waren de gevolgen niet te overzien. Van de ene op de andere dag werd alles anders. Velen kregen zelf corona of verloren zelfs familie, vrienden, kennissen. Kinderen konden niet naar school of naar opvang. Thuiswerken, kinderen lesgeven en soms tegelijk. Soms ook werk verliezen en elkaar fysiek niet kunnen ontmoeten. Dat was vooral voor jongeren en ouderen extra moeilijk. Veel culturele activiteiten lagen voor een groot deel van het jaar stil. Voor veel ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties waren er geen of weinig inkomsten. De deuren bleven gesloten of er waren beperkte openingstijden.

De coronacrisis laat diepe sporen na.

Gelukkig hebben we in de zomer een periode gehad dat de maatregelen versoepelden. Hierdoor hebben we een relatief goed toeristenseizoen gehad. Tijdens deze periode is er door veel mensen en organisaties hard gewerkt om het voor iedereen veilig te houden.
Zo was de gemeente in nauw contact met de stads- en dorpsraden en ondernemersverenigingen en hebben we coronacoaches ingezet om de drukte te spreiden. Ook werkte de strandwijzer Veere app goed om bezoekers naar minder drukke stranden te wijzen.

We zijn er trots op hoe de inwoners met de coronaregels zijn omgegaan. En op de veerkracht en de saamhorigheid in onze gemeente. Hoe veel mensen naar anderen hebben omgekeken en ondersteuning hebben geboden.

Activiteiten gemeente
Medio 2020 is een Veers coronateam opgericht om alle zaken rondom corona het hoofd te bieden. Er is een stroom aan vragen afgehandeld. Wekelijks nam dit team preventieve maatregelen om de drukte in de toeristische kernen in goede banen te leiden.
De gemeente heeft veel gedaan om de gevolgen van de crisis te dempen. In samenwerking met Dorps- en Stadsraden, ondernemersverenigingen en andere partners.

Door de coronacrisis is er een nieuwe groep van mensen ontstaan met financiële problemen. Om in deze moeilijke tijd ondernemers en huishoudens zo goed mogelijk te ondersteunen, is in maart 2020 door de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en Orionis Walcheren een ondernemersloket geopend. Bij dit loket kan men terecht met vragen en voor advies over de verschillende noodmaatregelen, zoals TOZO en TONK.

Door de gevolgen van de coronacrisis zijn de horecaondernemers zwaar getroffen. Het tarief voor de precariobelasting voor terrassen is in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020 buiten werking gesteld. Toen de terrassen vanaf juni weer waren geopend, heeft de gemeente het m2-tarief voor de precariobelasting voor terrassen gehalveerd. Dit om gelijkheid te creëren tussen ondernemers die hun terrassen konden uitbreiden en welke niet.
Ter compensatie voor de crisis was het de minicampings, hofstedecampings en landschapscampings toegestaan om in de periode van 16 november 2020 tot 1 maart 2021 geopend blijven.

In 2020 was er een hoger afvalaanbod bij de Zeeuwse afvalinzamelaar Olaz, mede als gevolg van het uitbreken van de coronacrisis. De bewoners hebben in totaal circa 9 % meer afval aangeboden op de milieustraten.

Koerswijziging met nieuwe coalitie
In het voorjaar vond een wisseling van samenstelling van de coalitie plaats. Er is op een aantal punten een koerswijziging doorgevoerd. Omdat deze bestuursperiode slechts 2 jaar duurt richt deze coalitie zich vooral op een beperkt aantal speerpunten, waarbij ze flink wil investeren in maatschappelijke voorzieningen, de balans tussen toerisme en leefbaarheid en het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen.
Met als doel om Veere aantrekkelijk te houden voor zowel onze inwoners als onze toeristen.

Maatregelen voor structurele financiële uitdagingen
In 2020 is besloten om de toeristenbelasting, de parkeerbelasting en de onroerendezaakbelasting in 2021 structureel op een evenwichtige manier verhogen. Dat was nodig, want er zijn een aantal ontwikkelingen die we het hoofd moeten bieden zoals de stijgende kosten voor de zorg. Daarnaast willen we blijven investeren in de kwaliteit van onze gemeente met een goede balans in leefbaarheid en toerisme tot gevolg.

Sociaal Domein
Net als andere Nederlandse gemeenten hebben we te maken met oplopende kosten voor de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. We vinden het belangrijk dat die ouderen en die jongeren die dat nodig hebben, de juiste zorg krijgen. We blijven ook investeren in succesvolle preventieve voorzieningen.
Door de coronacrisis is de kans groot dat meer mensen werkloos raken of inkomstenverlies hebben. Dit heeft gevolgen voor de kosten van de bijstand. Onze inzet voor Orionis is dat het perspectief op werk en inkomen voor onze inwoners niet minder mag worden.

We blijven de kosten goed volgen, maar wel is duidelijk dat we rekening moeten houden met een forse stijging van de kosten in de toekomst.

Leefbaarheid en toerisme
We willen het woon- en werkplezier voor onze inwoners vergroten en tegelijkertijd onze omgeving aantrekkelijk houden voor onze toeristische bezoekers. In 2020 is het rapport Leefbaarheid en Toerisme vastgesteld. Dit geeft een overzicht hoe Veere de impact van het toerisme ervaart. Dit rapport vormt een bouwsteen voor het Programma Toerisme dat een integraal onderdeel is van de Veerse Omgevingsvisie 2047. De balans tussen een vitale, duurzame economie en de leefbaarheid voor inwoners staat hierin centraal. 

We hebben in 2020 geïnvesteerd in het onderhoud van de gemeente. Een selectie; De herinrichting van de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle is afgerond. In Veere is de aanpassing van de Oudestraat afgerond en is de Markt en de Kaai heringericht. Ook zijn in Veere de gemetselde kademuren van de haven en de houten vloedpalen gerenoveerd. In Domburg verloopt de bouw in het Singelgebied voorspoedig. Zoals ook de herinrichting van de Boulevard van Schagen die in de volgende fase is beland. De herinrichting van de Torenstraat in Meliskerke is in september gestart. Verder hebben we in Westkapelle duintrap Schermershoofd aangelegd en zijn we gestart met de restauratie van de tank.

Uit onderzoek komt naar voren dat veel van de bestaande woningbouwplannen niet aansluiten bij de behoefte; namelijk levensloopgeschikte woningen voor starters en senioren. Daar waar mogelijk sturen we hier actief op. Bij nieuwe plannen is levensloopgeschikt het uitgangspunt. Met woningcorporatie Zeeuwland is overleg gevoerd om hier invulling aan te geven. Ook bekijken we de mogelijkheden om versneld betaalbare woningen te realiseren.

Maatschappelijke voorzieningen
Onze ambitie is dat onze inwoners dichtbij huis een plek hebben om elkaar te ontmoeten, te sporten en naar school te gaan. In november 2020 gaf de raad groen licht aan de gewijzigde koers van het project Maatschappelijk Vastgoed. De focus is komen te liggen op multifunctionele accommodaties (MFA). Deze gebouwen zorgen voor de samenhang in de kernen van onze gemeente en versterken de leefbaarheid.

Sommige van deze gebouwen hebben soms achterstallig onderhoud of voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het opknappen, verbouwen en vernieuwen kost veel geld. Daarom bereiden we de plannen zorgvuldig voor.

Eind 2020 zijn de voorbereidingen van de projecten Renovatie Halve Maan, MFA Aagtekerke, Zwembad Serooskerke opgestart.

 Onze leefomgeving
De klimaatverandering heeft gevolgen voor onze leefomgeving. In 2020 hebben we via de ophaalronde voor het Omgevingsplan en de Integrale Visie Openbare Ruimte aandacht besteed aan klimaatverandering. Tijdens deze ronde zijn in beperkte mate kwetsbaarheden aan bod gekomen als wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsrisico’s. In 2021 bekijken we of deze informatie voldoende was om tot afgewogen keuzes en ambities te komen.

We stimuleerden onze inwoners in 2020 om aan te sluiten bij Operatie Steenbreek (verminderen van verhard oppervlak in particulier tuinen). En stelden we subsidie beschikbaar voor het vergroenen van schoolpleinen.

In 2020 hebben we een aantal zaken uitgevoerd om ervoor te zorgen dat onze gemeentelijke gebouwen in 2030 energieneutraal zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn de aanschaf van certificaten postcoderoos voor zeven monumenten (torens en molens) en de oplevering van zonnepanelen voor het Gemeentehuis Domburg. Maar ook is budget beschikbaar gesteld voor verduurzaming van De Spil en het Stadhuis Veere.

 Financieel
In de voorjaarsnota 2020 verwachtten we een tekort van € 8,5 miljoen door hogere uitgaven en tegenvallende inkomsten als gevolg van de coronacrisis.

Bij de begroting 2021, een half jaar later, constateerden we dat de gevolgen van de coronacrisis voor Veere leken mee te vallen. Dit kwam door de versoepeling van de coronaregels in de zomer. De greep uit de algemene reserve die we voor 2020 moeten doen is daarom minder groot. Uit deze jaarrekening blijkt dat de algemene reserve, ook door andere positieve mutaties, uitkomt op circa € 12 miljoen.

Compensatie van het Rijk
Het grootste deel van het tekort als gevolg van corona is het verlies aan inkomsten parkeerbelasting en toeristenbelasting. Verderop in dit verslag staat vermeld welke bedragen we hiervoor (voorlopig) als compensatie hebben ontvangen van het Rijk. Op basis van de jaarrekening zal een definitieve afrekening plaatsvinden.

We houden er rekening mee dat we circa € 360.000 moeten terugbetalen aan het Rijk, omdat de opbrengst parkeerbelasting en toeristenbelasting in de jaarrekening 2020 beter is dan verwacht.

Het resultaat over 2020
De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 1,5 miljoen. Dit resultaat klinkt optimistisch maar een aantal vrij grote uitgaven die waren voorzien voor 2020 schuiven door naar 2021. Het gaat hier om bedragen bij de jeugdzorg, sociaal domein en ontvangen coronacompensatie van het Rijk die we in 2021 besteden.