Paragraaf maatschappelijke voorzieningen

Hoofdlijnenprogramma 2020-2022 / Kadernota
Na een wisseling in de samenstelling van de coalitie is er voor de uitwerking van de uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed 2025 een koerswijziging doorgevoerd. De gewijzigde koers past binnen de kaders die in 2016 vastgesteld zijn in de uitvoeringsagenda. De focus in het hoofdlijnenprogramma is komen liggen op multifunctionele accommodaties om zo de leefbaarheid en aantrekkelijkheid als vestigingsplaats per kern te vergroten. Daarnaast worden bij nieuwbouw scholen per kern samen gehuisvest onder één dak. In alle kernen uit fase 1 is uitvoerig overleg geweest met de belanghebbenden en dorpsraden over de uitgezette koers.

 

Naast de koerswijziging die per kern hieronder beschreven staat, zijn er twee nieuwe projectleiders aangenomen die zorgen voor vooruitgang in het project.

Voor elke kern uit fase 1 is er een projectplan en uitgebreide detailplanning opgesteld. Naast de detailplanningen per kern is er een mijlpalenplanning opgesteld.

 

Aagtekerke

Het programma in Aagtekerke is ongewijzigd gebleven. Voor het onderzoek naar de ondersteuning van het burgerinitiatief voor de exploitatie van de nieuwe MFA en daarbij samenhangende fiscale en juridische richtlijnen is het gelukt een bijdrage uit de RegioDeal “Zeeuwen aan Zet” toegekend te krijgen. Hierdoor is de realisatie van de MFA vervroegd. Samen met een werkgroep van belanghebbende inwoners Aagtekerke is het Programma van Eisen opgesteld en de architectenselectie voorbereid.

 

-    Nieuwbouw gymzaal en (flexbouw) ontmoetingsruimte (2021/2022);

 • Verplaatsen speeltuin naar gebied voormalige peuterspeelzaal/ontmoetingsruimte;
 • Herontwikkeling voormalige speeltuin en voormalige locatie gymzaal met woningbouw;
 • Vervangende nieuwbouw school op dezelfde locatie (2025).

 

Oostkapelle:

Het programma van Oostkapelle is aangepast. Het sportpark Duinhelm (voetbal en tennis) blijft op de huidige locatie behouden. De beide scholen komen in 1 gebouw nabij sporthal / dorpshuis De Halve Maan. Afhankelijk van de plaats waar de scholen gebouwd worden zullen de voetbalvelden heringericht worden.

 

 • Renovatie sporthal en dorpshuis (2021/2022);
 • Nieuwbouw 2 scholen in 1 gebouw (2023/2024);

 

Serooskerke:

Het programma Serooskerke is aangepast. Ongewijzigd is dat de school en gymzaal richting Serooskerke Oost gaan. Het zwembad De Goudvijver blijft in het zandputgebied. Besloten is om het zwembadgebouw en de installaties van zwembad van De Goudvijver te vernieuwen. De Petruskerk behoudt kerkelijke functie en kan niet ingezet worden als dorpshuis. Het onderzoek naar renovatie of nieuwbouw van dorpshuis De Zandput is opgestart. Ten behoeve van de realisatie van de school en gymzaal in Serooskerke Oost, evenals voor de woningbouw van 20 woningen in dat gebied, is gestart met het opstellen van de bestemmingsplanwijziging. Invulling van de voormalige schoollocatie met eventueel woningbouw wordt later uitgewerkt.

 

 • Nieuwbouw gymzaal en school in Serooskerke Oost (2022/2023);
 • Renovatie dorpshuis De Zandput
 • Renovatie / nieuwbouw zwembad De Goudvijver (2021)

 

Westkapelle:
Het programma van Westkapelle is aangepast. Het onderzoek naar de locatie voor de nieuwe MFA is opgestart. Uitvoering nieuwbouw MFA gepland voor 2023/2024.

 • Herrijst blijft behouden tenzij er draagvlak is voor een nieuw dorpshuis bij de MFA;
 • Nieuwe MFA met daarin sporthal, twee scholen onder 1 dak en zorgfunctie, locatieonderzoek naar geschikte locatie MFA
 • Verplaatsen volkstuinen;

 

Bestemmingsreserve

Aan de bestemmingsreserve Maatschappelijke voorzieningen kan via resultaatbestemming bij de vaststelling jaarrekening een bedrag van € 426.922 toegevoegd worden. Dit is in 2020 het niet benutte deel in de stelpost Maatschappelijke Voorzieningen.

 

Financiële stand van zaken

In 2020 is er € 318.240 uitgegeven aan voorbereidingskosten voor de projecten. Dit betreft voornamelijk personele kosten projectleiders en inzet overige medewerkers in project- en werkgroepen. Totaal is er vanaf 2017 afgerond 1,3 mln. uitgegeven aan voorbereidingskosten.

 

In de begroting voor 2021 is budget gevraagd voor de renovatie van De Halve Maan in Oostkapelle, de nieuwbouw zwembadgebouw / zwembadinstallaties in Serooskerke en aanvullend voorbereidingskrediet.