Paragraaf corona

Het kalenderjaar 2020 gaat de boeken  in als een bewogen jaar waarin de Covid-19 pandemie de dagelijkse gang van zaken domineert. Een crisis van een dergelijke omvang leidt tot op de dag van vandaag, naast de onbekende duur, tot onzekerheden en onduidelijkheden. In deze paragraaf gaan we in op de belangrijkste financiële impact en de nog te verwachten maatschappelijke en financiële gevolgen.

In verband met deze bijzondere omstandigheden en het feit dat deze crisis alle programma’s van de begroting raakt, maken we gebruik van de mogelijkheid om een aparte paragraaf op te stellen.

 

Scenario 2020 en 2021

In het financieel perspectief 2021 – 2024, dat in de loop van 2020 is opgesteld, is ingegaan op de mogelijke financiële gevolgen van de coronacrisis. Aan de hand van scenario’s die door het Centraal Planbureau zijn opgesteld is een Veers scenario uitgewerkt. Door hogere uitgaven en tegenvallende inkomsten werd aanvankelijk een tekort verwacht van € 8,5 miljoen in 2020 en € 3 miljoen in 2021. Om deze tekorten op te vangen moet een beroep op de algemene reserve gedaan worden. Aangezien de algemene reserve, ook door andere ontwikkelingen,  ver zou zakken onder het gewenste gezonde niveau van  € 10 miljoen, is een herstelopgave voor de algemene reserve benoemd, bestaande uit bezuinigingen  op personele kosten, door taken niet (meer) uit te voeren, door niet doorschuiven van budgetten van 2019 naar 2020 en compensatie van het Rijk.

 

Bij de begroting 2021, een half jaar later, constateerden we dat de gevolgen van de coronacrisis voor Veere leken mee te vallen. Voor 2020 werd een tekort voorzien van € 3,1 miljoen en voor 2021 € 3 miljoen. De greep uit de algemene reserve die we moeten doen was minder groot. Uit deze jaarrekening blijkt dat de algemene reserve, ook door andere positieve mutaties, uitkomt op ca. € 12 miljoen.

Het grootste en dus belangrijkste onderdeel in dit scenario is de derving aan inkomsten parkeerbelasting en toeristenbelasting. Verderop in deze paragraaf staat vermeld welke bedragen we (voorlopig) als compensatie hebben ontvangen. Het Rijk zal uiteindelijk op basis van de realisatie in de jaarrekening de compensatie definitief vaststellen. De opbrengst parkeerbelasting en toeristenbelasting is in de jaarrekening 2020 beter dan verwacht. We houden er rekening mee dat we ca. € 400.000 moeten terugbetalen.

 

Compensatie  van het Rijk

Gemeenten hebben, verdeeld over 3 steunpakketten voor verschillende onderwerpen, financiële compensatie ontvangen. Hieronder volgt een overzicht van alle rijksregelingen, de bedragen die Veere ontvangen heeft en hoe we er beleidsmatig mee omgaan. Het overzicht is ingedeeld naar begrotingsprogramma.

Rijksregeling

Steun-pakket

Ontvangen bedrag

Jaar

Toelichting beleid

Bestuur

 

 

 

 

Extra kosten verkiezingen

2e

€ 55.490

2020

Het kabinet compenseert gemeenten in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 noodzakelijk zijn voor de Tweede Kamerverkiezing.

Tweede kamer verkiezingen

3e

€ 33.081

2021

Compensatie parkeerbelasting

1e

€ 481.000

2020

In het eerste steunpakket hebben we een eerste bedrag voor compensatie ontvangen. Het Rijk heeft daarnaast nog eens € 250 miljoen op macro niveau gereserveerd. De afrekening wordt door het Rijk opgesteld na opleveringen van alle jaarrekeningen over 2020.

Inkomstenderving precariobelasting en markt- en evenementenleges

2e

€ 25.873

2020

In het eerste steunpakket hebben we een eerste bedrag voor compensatie ontvangen. Het Rijk heeft daarnaast nog eens 250 miljoen op macro niveau gereserveerd. De afrekening wordt door het Rijk opgesteld na opleveringen van alle jaarrekeningen over 2020.

Veiligheid

 

 

 

 

Toezicht en handhaving

2e

€ 80.432

2020

Het kabinet stelde € 50 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra toezicht- en handhavingskosten.

Toezicht en handhaving 2021

3e

Onbekend

2021

Om toezicht- en handhavings-organisaties te ondersteunen stelt het kabinet € 60 miljoen voor tijdelijke coronabanen beschikbaar aan gemeenten. De regeling loopt tot juni 2021 en Veere dient hiervoor een declaratie in. 

Economie

 

 

 

 

Compensatie toeristen- belasting

1e

€ 1.654.000

2020

In het eerste steunpakket hebben we een eerste bedrag voor compensatie ontvangen. Het Rijk heeft daarnaast nog eens € 250 miljoen op macro niveau gereserveerd. De afrekening wordt door het Rijk opgesteld na oplevering van alle jaarrekeningen over 2020.

Onderwijs

 

 

 

 

Voorschoolse voorziening peuters

1e

€ 12.415

2020

Vergoeding is gebruikt voor compensatie van KOW voor eigen bijdrage. Hebben we betaald in de voorjaar 2020 en zal doorlopen in eerste maanden 2021.

 

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep

2e

€ 33.442

2020

Samen met de kinderopvang en scholen hebben we dit gecoördineerd. Met Kinder-opvang Walcheren (KOW) is afgesproken om opvangtijden te verlengen voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. KOW heeft ons rekeningen gestuurd voor de extra kosten. Bij elkaar opgeteld betreft dit een paar duizend euro.

Sport, cultuur,  recreatie

 

 

 

 

Lokale culturele voorzieningen

 

 

 

1e

€ 56.143

2020

De regeling voor compensatie is eind 2020 vastgesteld. In deze regeling mogen culturele voorzieningen en culturele activiteiten tot 1-3-2021 een aanvraag doen. De aanvragen zijn inmiddels  beoordeeld en het geld verdeeld. De verant-woording volgt in 2022.

2e

€ 55.530

2020

3e

€ 173.694

2021

Buurt- en dorpshuizen

2e

€ 12.575

2020

Dit betreft compensatie voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen als gevolg van de corona-maatregelen. Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen.

Vrijwilligersorganisaties jeugd

2e

€ 8.745

2020

Van de scouting en speeltuinverenigingen hebben we (vooralsnog) geen schade meldingen ontvangen. Dit bedrag is (nog) niet besteed.

Perspectief Jeugd en jongeren

3e

Onbekend

2021

Veere deed een subsidie-aanvraag bij het Rijk (10.000 euro) in het kader van de wintereditie van Jeugd aan Zet. Het betreft activiteiten voor jongeren, binnen de RIVM-richtlijnen, die voor de samen-leving en henzelf van nut zijn. De activiteiten van de winter-editie Jeugd aan Zet konden zowel fysiek als digitaal plaats-vinden, en op sportief en cultureel gebied. De activiteiten liepen tot en met het einde van de voorjaarsvakantie, dus uiterlijk 28 februari 2021 en waren bedoeld voor jongeren van alle leeftijden.

 

Steun aan sportverenigingen

3e

Onbekend

2021

Het geld is niet naar gemeenten gegaan. Een sportvereniging kan direct een aanvraag indienen bij de rijksoverheid. De sportbonden worden door de rijksoverheid betrokken bij de verdeling van het geld.

Sociaal Domein

 

 

 

 

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en WMO, Continuïteit van zorg

1e

€ 38.797

2020

Deze vergoedingen zijn over-gemaakt naar het Inkoopbu-reau Jeugdzorg (IJZ) voor uitvoering van de meerkosten-regeling. De resterende 20% wordt ingezet voor compensa-tie garantieomzet.

3e

€ 21.760

2020

Sociale werkbedrijven (SW)

1e

€ 53.961

2020

Zie 13. Vergoeding wordt ingezet voor de “problemen” bij Orionis inzake het SW bedrijf. Omzetderving en sluiting van het SW-bedrijf. Verantwoording volgt via de jaarrekening Orionis.

2e

€ 29.978

2020

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)

2e

€ 8.566

2020

Compensatie voor het niet innen van eigen bijdrage voor WMO voorzieningen. Inzetten als dekking voor misgelopen opbrengsten. Geen uitgaven voor.

Aanvullend pakket re-integratie

 

Impuls re-integratie

3e

€ 4.003

€ 9.218

 

€ 4.922

2020

2021

 

2021

Vergoedingen zijn ontvangen voor taken die we belegd hebben bij Orionis. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening Orionis.

Gemeentelijk schuldenbeleid

3e

€ 7.295

€ 14.913

2020

2021

Vergoedingen zijn ontvangen voor taken die we belegd hebben in de GR Orionis. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening Orionis.

Bijzondere bijstand

3e

€ 2.498

€ 5.107

2020

2021

Vergoedingen zijn ontvangen voor taken die we belegd hebben in de GR Orionis. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening Orionis.

Compensatie quarantainekosten

3e

€ 2.829

2020

Waar nodig heeft onze toegang voor Wmo en Jeugdzorg maatwerk geboden voor onze inwoners. Dat is onderdeel van de reguliere werkzaamheden.

TONK (Tijdelijke Onder-steuning Noodzakelijke Kosten)

3e

Onbekend

2021

De TONK-middelen worden via het gemeentefonds uitgekeerd aan gemeenten. In totaal is er € 130 miljoen beschikbaar gesteld door het Rijk. Hoeveel de individuele gemeenten krijgen is nog niet precies bekend. Naar verwachting ontvangen we de eerste tranche middelen in april 2021. De TONK is een openeinde-regeling en het is op voorhand moeilijk te zeggen hoe groot de doelgroep is. TONK loopt, met terugwerkende kracht, van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.De verantwoording volgt volgend jaar in de jaarrekening van Orionis over 2021.

TOZO 1, 2 en 3 (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemer)

1,2,3

€ 6.370.031

2020/2021

Vergoedingen zijn ontvangen voor het betaalbaar stellen van de TOZO-regeling. De middelen storten we direct door naar Orionis. De middelen voor de uitvoeringskosten die over blijven worden teruggestort aan de gemeenten. TOZO-3 loopt nog door tot 30 juni 2021. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening Orionis.

Algemene dekkingsmiddelen

 

 

 

 

Schrappen opschalingskorting

2e

€ 72.777

€ 165.495

2020

2021

Het incidenteel schrappen van de opschalingskorting is verwerkt in het boekjaar 2020. 

Voor 2021 is dit eveneens in de begroting opgenomen.

Inkomstendervingen

3e

Onbekend

2021

Het Rijk heeft in totaal € 250 miljoen extra gereserveerd voor de compensatie van inkomstenderving belastingen en leges. Werkelijke afrekening vindt plaats na vaststelling jaarrekening gemeenten.

 

Toeristische drukte

De verwachting voor 2020 was dat net als voorgaande jaren op piekmomenten sprake zou zijn van grote toeristische drukte aan de kust. In het kader van het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus moet iedereen zich de regels houden, waarvan de belangrijkste maatregel de zogenaamde 1,5 meter-maatregel is. De kans bestond dat op een aantal hotspots door grote drukte de fysieke ruimte ontbrak om voldoende afstand te houden. Om deze situaties zoveel te voorkomen zijn er preventieve maatregelen getroffen. In hoofdlijnen kwam dit neer op het volgende: drukke kernen bij verwachte drukte afsluiten voor autoverkeer en zo nodig voor fietsers. Bij verwachte grote drukte op het strand stimuleren om vooraf andere strandovergangen te kiezen dan de hotspots. Alleen in gevallen van verwachte extreme drukte werd de parkeercapaciteit gedrukt. Tijdens de zomerperiode, de vakanties en de weekenden vergde dit het hele jaar vanaf april inzet van coronacoaches en verkeersregelaars e.d.. De totale kosten van deze maatregelen, inclusief de kosten van coördinatie en interne maatregelen, bedroegen in 2020 € 352.578.

 

Scenario 2021 en 2022

Het scenario voor 2021 en 2022 is bijgesteld op basis van de volgende uitgangspunten: een afbouw van de lockdown met ingang van 1 mei, de vaccinatie gereed medio 2021 en een beginnend herstel van economische groei in 2021. De grootste risico’s zitten aan de inkomstenkant van de begroting, met name de toeristenbelasting, parkeerbelasting en de leges. Voor 2021 schatten we dit risico op ca. € 1,8 miljoen. Als de beperkende maatregelen langer duren, kan dit risico oplopen tot € 4,3 miljoen. In deze berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele compensatie van het Rijk.

Voor 2022 gaan we uit van volledige vaccinatie en een einde van de lockdown.