Uitgaven

8,63%

€ 6.786

x € 1.000
8,63% Complete

Inkomsten

54,57%

€ 43.716

x € 1.000
54,57% Complete

Saldo

2454,03%

€ 36.930

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

8,63%

€ 6.786

x € 1.000
8,63% Complete

Inkomsten

54,57%

€ 43.716

x € 1.000
54,57% Complete

Saldo

2454,03%

€ 36.930

x € 1.000

Begroting

43.716 Inkomsten (x € 1.000)
6.786 Uitgaven (x € 1.000)
36.930 Saldo (x € 1.000)
  • Overzicht algemene dekkingsmiddelen
  • Onvoorzien en overige baten en lasten
  • Vennootschapsbelasting
  • Mutaties reserves

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Cijferoverzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Primitieve begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Rekening 2020 Saldo
Lasten        
Lokale heffingen 267 277 729 -452
Saldo financieringsfunctie 4 234 260 -26
Overige algemene dekkingsmiddelen 27 26 21 5
Subtotaal lasten 297 537 1.010 -473
         
Baten        
Lokale heffingen 5.770 5.707 6.378 -671
Gemeentefonds 27.572 29.999 30.186 -187
Dividend 11 11 0 11
Overige algemene dekkingsmiddelen 142 154 302 -148
Subtotaal baten 33.494 35.871 36.867 -996
         
Saldo 33.197 35.334 35.857 -523

Financiële analyse

Hieronder treft u de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

Taakveld

Resultaat

V/N

Lokale heffingen

In totaal is er een verschil van € 235.000 tussen de realisatie en de begroting bij de opbrengsten uit precariobelasting.

 

De opbrengsten uit precariobelasting op kabels en leidingen waren onterecht niet opgenomen in de begroting. Het betreft in totaal ongeveer € 725.000 aan opbrengsten.

 

Van deze opbrengst is, evenals in voorgaande jaren, voor € 445.000 een voorziening getroffen i.v.m. een uitspraak van het Gerechtshof in een zaak van de gemeente Hulst tegen Enduris.

 

De opbrengst van Evides (€ 281.000) is, op basis van het besluit bij de kadernota 2019, toegevoegd aan de reserve maatschappelijke voorzieningen.

 

Verder zijn er in 2020 maatregelen genomen in verband met de impact van covid-19 op de samenleving, o.a. sluiting van horeca. Deze besluiten zijn niet verwerkt in de begroting.  

 

€ 235

   

 

  

V

   

 

 Gemeentefonds

In 2020 is ongeveer € 545.000 meer ontvangen via het gemeentefonds dan geraamd.

 

De uitkomsten van de september- en  decembercirculaire zijn niet verwerkt in de ramingen. Deze informatie was ten tijde van de opmaak van de tweede bestuursrapportage nog niet bekend.

 

Belangrijkste onderdelen in deze circulaires zijn:

  • Compensatieregelingen t.b.v. corona: €457.000. Meer informatie over deze regelingen is terug te vinden in de paragraaf corona in het jaarverslag;
  • Btw compensatiefonds: € 114.000. Het voorschot dat we ontvangen hebben o.b.v. de ingeschatte ruimte die de gemeenten macro gezien onder het vastgestelde plafond blijven;
  • Hoeveelheidsverschillen: € -31.000.  Deze zijn ontstaan door mutaties in  de p (eenheden) of de q (gewicht). Bij eenheden gaat het bijvoorbeeld om aantallen inwoners of oppervlakte land. Het gewicht is het bedrag dat we per eenheid ontvangen. 

 

Compensatie inkomstenderving
De inkomsten aan toeristen- en parkeerbelasting zijn hoger uitgekomen dan vooraf was geraamd (zie toelichting programma bestuur en economie). Hierdoor hebben we nu meer geld aan inkomstenderving ontvangen vanuit het Rijk dan dat we tekort kwamen ten opzichte van de primitieve raming in de begroting. Aangezien het Rijk aangegeven heeft dat er in 2021 een afrekening komt op basis van de realisatiecijfers verlagen we de opbrengst in de jaarrekening met € 358.000.

 

€ 545

 

 

 

 
 


€ 358

 

V

 

 

 

 
 


N

Treasury

Op het taakveld treasury is sprake van een overschot van ongeveer € 117.000 Dit wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door de toe te rekenen rente aan de grondexploitaties, € 138.000. Doordat we de rente toeschrijven aan de grondexploitaties, op de balans,  levert dit een positief saldo op voor de winst- en verliesrekening. Deze toerekening was niet in die mate voorzien. 

 

€ 138

 

V

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 primitief Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Resultaat 2020
Baten 0 107 106 1
Lasten 242 404 36 368

Financiële analyse

Hieronder treft u de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

Taakveld

Resultaat

V/N

Onvoorzien

We hebben een bedrag van ongeveer € 41.000 niet benut uit de post onvoorzien. Voor meer informatie over de uitputting van de posten onvoorzien verwijzen naar de volgende pagina.

€ 41

 

V

 

Stelpost maatschappelijke voorzieningen

Onderdeel van het taakveld overige baten en lasten is de stelpost voor het project maatschappelijke voorzieningen. Deze stelpost is in de begroting opgenomen om de kapitaallasten van de projecten te dekken. Aangezien er nog niet gebouwd is zijn er ook nog geen kapitaallasten waardoor er sprake is van een onderuitputting van € 426.000 op deze stelpost. Op basis van het raadsbesluit bij de kadernota 2019 is dit overschot toegevoegd aan de reserve maatschappelijke voorzieningen.

 

Dubieuze debiteuren

Op basis van de openstaande vorderingen is een extra storting benodigd in de voorziening dubieuze debiteuren van € 54.000.

 

Suppleties belastingen

We hebben een fiscaal bureau onderzoeken laten doen naar de fiscale inrichting van het financieel systeem. Op basis hiervan zijn suppleties, correcties op de aangiften btw, opgesteld. Voor de jaren 2018 t/m 2020 hebben we beschikkingen ontvangen van de belastingdienst die zorgen voor een overschrijding van € 84.000.

 

€ 426


 

 

€ 54

 

 

€ 84

 

V


 

 

N

 

 

N

 

Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 primitief Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Resultaat 2020
Baten 0 0 0 0
Lasten 0 34 34 0

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 primitief Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Resultaat 2020
Baten 2.048 8.011 6.743 1.268
Lasten 1.293 5.685 5.705 -20