Uitgaven

9,94%

€ 7.817

x € 1.000
9,94% Complete

Inkomsten

1,04%

€ 830

x € 1.000
1,04% Complete

Saldo

464,25%

€ -6.986

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

9,94%

€ 7.817

x € 1.000
9,94% Complete

Inkomsten

1,04%

€ 830

x € 1.000
1,04% Complete

Saldo

464,25%

€ -6.986

x € 1.000

Programma inleiding

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. Onder cultuur verstaan we niet alleen alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel maar ook musea, het cultureel erfgoed en media (bibliotheek en lokale omroep). 

Goed verzorgd openbaar groen en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijk voor het welbevinden van inwoners en bezoekers. Het nodigt uit naar buiten te gaan en van de omgeving te genieten. Het landschap en het groen trekken veel bezoekers naar de gemeente Veere.   

Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de Veerse economie (werkgelegenheid, bestedingen, voorzieningene.d.). Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering, vernieuwing, innovatie, herstructurering, verduurzaming en samenwerking . Niet alleen binnen maar juist ook met andere sectoren. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.  

 

D.5.01 Sportaccommodaties die qua aantal en soort passen bij de behoefte van onze inwoners en de demografische samenstelling.

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeente beheert en onderhoudt verschillende binnensportaccommodaties (gymzalen, sportzaal, sporthal). Onder de buitensport vallen vooral de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Met deze verenigingen zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van het complex. Onderhoud en renovatie van de buitensportaccommodaties willen we volledig privatiseren. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het openluchtzwembad in Serooskerke. Om het zwembad up-to-date te houden zijn forse investeringen noodzakelijk. We nemen de besluitvorming hierover mee in het project maatschappelijke voorzieningen.

 

Begin 2019 ondertekende de Zeeuwse gemeenten het Zeeuws Sportakkoord. Hiermee spreken we uit dat we waar mogelijk met elkaar samenwerken om de ambities in het Zeeuws Sportakkoord te realiseren. We spannen ons gezamenlijk in voor optimale sport- en beweegmogelijkheden voor iedere inwoner in Zeeland. Het Zeeuws Sportakkoord loopt tot en met 31 december 2023.

 

Duurzame sportinfrastructuur is een ambitie uit het Zeeuws Sportakkoord. Zeeland hecht veel waarde aan het behouden van haar sportkapitaal (hardware) en de kwaliteit ervan. Het is belangrijk dat er sport en beweegvoorzieningen blijven voor onze inwoners. Dit betekent niet dat automatisch bestaande voorzieningen gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang.

 

Buitensportverenigingen werken onderling (meer) samen. Als dit tot een fusie leidt, maken we keuzes over het aantal en de omvang van buitensportaccommodaties. Ook deze moeten voldoen aan de NOC*NSF-normen.

G

We kregen geen signalen dat er te weinig sportaccommodaties zijn, of dat er een bepaald soort sport geen accommodatie heeft. In 2020 startte we de voorbereiding voor het updaten van de erfpachtovereenkomsten, om het aantal en soort sportaccommodaties aan te laten sluiten bij de behoefte.

D.5.02 Veere in beweging.

De raad stelde in december 2015 de sportnota ‘Veere beweegt mee!’ vast. In deze nota staan 3 speerpunten:

  • Omgeving en faciliteiten. De omgeving moet zo ingericht zijn dat bewegen vanzelfsprekend is.
  • Toegankelijk beweegaanbod. Bewegen moet voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente mogelijk zijn
  • Samenwerking. Door samen te werken versterken organisaties zichzelf en elkaar zodat ze levensvatbaar blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen.

De sportprojecten en -activiteiten die we subsidiëren dragen bij aan deze speerpunten, net als aan de nota Gezondheidsbeleid 2018-2021.

 

Bij de uitvoering van de sportnota en de nota gezondheid pakken we overgewicht aan. Sport draagt hieraan bij door een (toegankelijk) beweegaanbod en activiteiten op het gebied van leefstijl. Ook stimuleren we dat organisaties op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en gezondheid en ondernemers samenwerken om onze speerpunten uit te voeren.

G

Inwoners van de gemeente Veere bewogen meer dan het landelijk gemiddelde. 72,3% (landelijk 63%) van de inwoners voldeed aan de beweegnorm en 48,1% (landelijk 51,3%) van onze inwoners deed aan sport in georganiseerd verband. Ons uitvoeringsprogramma sport droeg actief bij aan het bewegen van onze inwoners.

 

 

D.5.03 Passende culturele voorzieningen en activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan: de leefbaarheid van de kernen, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van leerlingen.

De samenleving is in transitie. De rol van de gemeente verandert. Wij pakken de rol op die nodig is om de doelstelling te bereiken. Dat doen we samen met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de sectoren economie, zorg, toerisme en recreatie en onderwijs.

O

Door corona waren onze culturele voorzieningen beperkt bereikbaar en gingen activiteiten niet/deels door. Uit onze Culturele Agenda 2020-2023 konden we ook slechts enkele onderdelen uitvoeren. Wat wel kon plaatsvinden, droeg bij aan onze doelstelling.

 

D.5.04 Alle inwoners en toeristen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en kunnen genieten van kunst en cultuur.

Hieronder verstaan we beeldende kunst, muziek, toneel, dans en zang. Maar ook historische gebruiken, gewoonten en tradities. Het accent ligt op deelname aan de activiteiten door basisschoolkinderen.

O

Vanwege corona hebben veel culturele activiteiten van maart tot juni stilgelegen. Na 1 juni 2020 waren veel culturele activiteiten weer open met beperkingen, tot de sluiting in december. Om deze reden konden onze inwoners in 2020 niet of slechts gedeeltelijk deelnemen aan culturele activiteiten. We stelden een compensatieregeling op voor culturele instellingen om de verliezen en gederfde inkomsten door corona op te vangen, om zodoende het culturele aanbod op peil te houden.

D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden voor de toekomst en op een financieel duurzame manier.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten, kunstcollectie, archeologie, archieven en immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken. Met financieel duurzaam bedoelen we dat het behoud voor een langere periode geregeld is. We werken samen met andere gemeenten en verwerven subsidies.

G

In 2020 was het cultureel erfgoed van Veere behouden voor de toekomst. Door corona lag er wel een extra uitdaging om dit ook voor lange termijn financieel duurzaam te houden. Mede daarom bereidden we de versterking van de musea voor. Waar nodig ondersteunden we musea bij de gevolgen van corona. Verder maakten we afspraken met het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief. We subsidieerden musea en nemen deel aan de Walcherse Archeologische dienst.

D.5.06 Het beheerniveau van de openbare ruimte voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling. 

G

In 2020 zijn op twee momenten kwaliteitsopnames gedaan in de openbare ruimte.  De rapportages laten zien dat het onderhoud op een goed niveau is. 

D.5.07 Speelruimte in alle kernen die regelmatig gebruikt wordt door onze jeugdige inwoners.

In onze gemeente is er een groot aanbod aan speelruimte. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Ook spelen kinderen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij de nieuwe aanleg van speelruimte houden we rekening met de behoeften van onze jeugdige inwoners en de demografische samenstelling van de kernen. We onderhouden speelruimtes zodat kinderen veilig kunnen spelen. Met vier speeltuinverenigingen zijn overeenkomsten afgesloten voor het onderhoud en beheer van deze speeltuinen.

G

De speelruimtes in onze kernen waren goed toegankelijk voor onze jeugdige inwoners. We onderhielden en vervingen speeltoestellen, zodat de speelvoorzieningen veilig bleven en afgestemd op de behoefte.

D.5.08 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft onze gebiedskwaliteiten als het ‘Veerse kapitaal.’ Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we versterken en benutten.

G

Schoon
Kustparkeerterreinen lopen mee in de schoonmaakrondes. Hiervoor is in de zomer extra budget ingezet.

Stranden reinigen we via de strandstichting, machinaal en handmatig.

Veilig
In het hoogseizoen hebben we op onze stranden  nachtbewaking ingezet.
Extra toezicht huurden we in de weekenden met de focus op de omgeving Westduin - Dishoek.

D.5.09 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse landschap.

De Veerse en Walcherse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, open gebieden, kreekruggen, groen karakter en kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

G

In deze periode waren er geen dergelijke storende elementen of verrommelingslocaties aanwezig waarvoor nu een plan van aanpak opgesteld zou moeten worden.

D.5.10 We herstellen het onrechtmatig gebruik van ons grondeigendom.

We stellen heldere regels op voor de verkoop en verhuur van onrechtmatig in bezit genomen gemeentelijke gronden. We stellen regels op voor handhaving voor nu en in de toekomst. We zorgen voor een gelijke behandeling van alle inwoners.

G

Het project onrechtmatig bezit gemeentelijke gronden is aanbesteed aan Eiffel. Eind 2020 zou dit afgerond zijn, maar door allerlei redenen wordt die termijn niet gehaald. De looptijd is begin 2020 met een jaar verlengd. In 2021 zal bepaald worden hoe het project verder zal worden afgerond en welk tijdsbestek hier voor zal staan.

D.5.11 Het subsidiebeleid is afgestemd op het behalen van onze actuele doelen en het subsidieproces voldoet aan de eisen van rechtmatigheid.

We subsidiëren jaarlijks zo’n 250 organisaties en verenigingen die het mede mogelijk maken dat inwoners mee kunnen doen aan de samenleving.

Onderzoek is gedaan naar de processen en het beleid voor de subsidieverstrekking in de gemeente Veere. Geconcludeerd wordt dat zowel het subsidiebeleid als het subsidieproces aan vernieuwing toe is. Daarnaast verandert de samenleving en de rol van de gemeente daarin. Daarom actualiseren wij het subsidiebeleid en de subsidieprocessen en maken het toekomstbestendig.

R

We startten begin 2020 het project toekomstbestendig subsidiëren. In de loop van 2020 hadden andere zaken voor ons meer prioriteit. We besloten op een later moment met het project toekomstig subsidiëren verder te gaan.

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
16 Niet-sporters % RIVM - Zorgatlas 2016 51,9 55,9 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 primitief Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Resultaat 2020
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 142 209 125 85
5.2 Sportaccomodaties 61 88 90 -2
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 15 59 51 7
5.4 Musea 29 526 27 499
5.5 Cultureel erfgoed 64 91 87 5
5.6 Media 1 1 1 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 452 400 450 -50
Totaal Baten 763 1.375 830 545
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 1.072 986 950 36
5.2 Sportaccomodaties 899 878 892 -14
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 689 769 728 41
5.4 Musea 521 993 469 525
5.5 Cultureel erfgoed 524 439 460 -21
5.6 Media 271 267 272 -6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.528 4.259 4.046 214
Totaal Lasten 8.505 8.592 7.817 775

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000. 

 

Taakveld

Resultaat

V/N

Sportbeleid en activering

Op dit taakveld is sprake van een tekort van € 49.000. Dit komt voor het overgrote deel door lagere huuropbrengsten van de sporthallen de Couburg en de Halve Maan.

€ 43

N

Sportaccommodaties

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

Cultuurpresentatie, - productie, -participatie

Er is sprake van een overschot van € 34.000.

 

We kregen rijksmiddelen voor de compensatie van de cultuursector. Deze werden in 2020 nog niet besteed, omdat de gemeentelijke regeling hiervoor vanaf 1 februari 2021 van start ging.

 

Bij de tweede bestuursrapportage is een taakstelling opgenomen voor het terugvorderen van subsidies voor evenementen/projecten waar geen door Covid-19 geen uitvoering aan gegeven kon worden. De taakstelling was in totaal € 40.000. Hiervan is € 29.000 niet gerealiseerd.

 

 

 

€ 56

 

€ 29

 

 

 

V

 

N

Musea

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

Cultureel erfgoed

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

Media

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Op dit taakveld is sprake van een overschot van € 262.000.

 

Inhuur leerlingen

Jaarlijks hebben we plaats voor drie leerling hoveniers. In 2020 was er nauwelijks aanbod van leerlingen, hierdoor is van het budget wat we hiervoor beschikbaar hadden € 97.000 niet besteed.  Omdat het werkaanbod als gevolg van Covid ook minder was is er niet extra ingehuurd vanuit dit budget.

 

Project grondgebruik

De kosten voor externe begeleiding vallen lager uit, de opbrengsten zijn hoger dan geraamd. Per saldo een plus van € 57.000.

 

Toeristische subsidies

Als gevolg van Covid konden bijna alle VVV-projecten in de gemeente niet doorgaan. Daarnaast was de VVV volop bezig met het proces van opheffing. De organisatie heeft hierdoor ook minder subsidie ontvangen. In totaal gaven we € 30.000 minder uit. 

 

Innovatieve duintrap

In de begroting was een budget geraamd uit de reserve voor de aanleg van een innovatieve trap. De raad heeft besloten een andere goedkopere trap aan te leggen. Het budget van € 25.000 uit de reserve was dan ook niet meer nodig.

 

Lagere inzet Orionis

In maart van 2020 zijn de medewerkers van Orionis die worden ingezet in het groen als gevolg van Covid ongeveer een aantal maanden thuis moeten blijven. Hierdoor is er in totaal € 33.000 minder uitgegeven aan de inhuur van Orionis. 

 

 

 

 

€ 97

 

 

€ 57

 

 

€ 30

 

 

€ 25

 

 

€ 33

 

 

 

 

V

 

 

V

 

 

V

 

 

V

 

 

V

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget/ investering Realisatie Toelichting 1000
Groot onderhoud zwembad installaties, naar meer energieneutraal. Inclusief thermische afdekking bad I 151 3 Uitvoering vindt plaats vanaf 2021.
Renovatie/vernieuwbouw kleedruimten en toegang zwembad I 513 7 Uitvoering vindt plaats vanaf 2021.
Up-grading zwembad d.m.v. overkapping I 298 6 Uitvoering vindt plaats vanaf 2021.
Inzet combinatiefunctionaris onderwijs/sport E 12 12 Budget uitgegeven in 2020.
Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum E 150 0 Budget bij de slotwijziging overgeheveld naar 2021.
Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken E 120 81 Bij de slotwijziging is een budget van € 30.000 overgeheveld naar 2021.
Erfgoeddeal E 10 0 Budget bij de slotwijziging overgeheveld naar 2021.
Beelden stadhuis, aanvullende onderzoeken E 20 4 Het restant van € 16.000 wordt voorgesteld om in 2021 beschikbaar te stellen.
Onderhoud strand Bastion Veere E 40 40 Budget uitgegeven in 2020.