Uitgaven

3,1%

€ 2.434

x € 1.000
3,1% Complete

Inkomsten

0,97%

€ 778

x € 1.000
0,97% Complete

Saldo

110,05%

€ -1.656

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

3,1%

€ 2.434

x € 1.000
3,1% Complete

Inkomsten

0,97%

€ 778

x € 1.000
0,97% Complete

Saldo

110,05%

€ -1.656

x € 1.000

Programma inleiding

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's graag zo dicht mogelijk bij de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige en toekomstbestendige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2020 voor minimaal 80% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval.

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner. Het percentage taalachterstand meten we via de monitor Voor- en vroegschoolse educatie en het percentage schooluitval meten we via de projecten Voortijdig schoolverlaten.

G

Uit de jaarstukken van Bureau leerplicht bleek dat voor meer dan 80% van de leerlingen de overgang naar een andere schoolsoort zonder taalachterstand of schooluitval verloopt. We kregen signalen dat het verzuim opliep tijdens corona. We konden dit nog niet kwantificeren.

D.4.02 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig en fysiek toegankelijk voor alle leerlingen die les krijgen op die school.

We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. Het gebouw mag hiervoor geen belemmering zijn. Daarom kan het nodig zijn dat schoolgebouwen aangepast moeten worden, zodat ook gehandicapte kinderen het gebouw in kunnen. Dit voorkomt dat kinderen naar een verder weg gelegen school moeten.

G

Scholen in de gemeente Veere waren toegankelijk voor alle leerlingen. We constateerden geen belemmeringen van schoolgebouwen in de fysieke toegankelijkheid voor kinderen met een handicap

D.4.03 Schoolbesturen kunnen in 2020 aan hun wettelijke taak voldoen.

Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De onderwijsinspectie controleert of de scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen hierin. Bijvoorbeeld op het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs en leerlingenvervoer.

G

Scholen konden in 2020, voor zover bekend, aan hun wettelijke taak voldoen, ondanks de coronacrisis. Wel werd daarin veel creativiteit van hen gevraagd. Scholen boden thuisonderwijs en we ondersteunden hen hierin. De scholen boden noodopvang aan. Kinderopvang Walcheren stelde een aantal locaties open voor kinderen van ouders in vitale beroepen en kinderen in kwetsbare situaties.

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
13 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 2019 0 1,4 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
14 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 2019 7 32 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
15 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % DUO/Ingrado 2019 1,2 1,9 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 primitief Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Resultaat 2020
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 32 57 28 29
4.2 Onderwijshuisvesting 49 57 57 1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 590 696 694 3
Totaal Baten 671 810 778 32
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 287 241 251 -10
4.2 Onderwijshuisvesting 828 591 566 25
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.335 1.573 1.618 -45
Totaal Lasten 2.450 2.404 2.434 -30

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000. 

Taakveld

Resultaat

V/N

Openbaar onderwijs

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

 

 

Onderwijshuisvesting

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

 

 

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Op dit taakveld is sprake van een overschrijding van € 47.000.

 

Onderwijsbegeleiding

Van de begrote inhuur is € 32.000 niet benut.

 

Leerlingenvervoer

Er is € 45.000 meer besteed dan begroot. 

TCR, leverancier van het leerlingenvervoer, ging failliet. We hebben een tijdelijke overeenkomst moeten sluiten met Noot waardoor er hogere kosten ontstonden.

 

Lokaal onderwijsbeleid

Voor uitvoering leerplicht is een afrekening ontvangen van gemeente Middelburg over oude jaren.

 

 

 

 

€ 32

 

 

€ 45

 

 

 

€ 36

 

 

 

 

V

 

 

N

 

 

 

N

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget/ investering Realisatie Toelichting 1000
Kennis onderwijshuisvesting E 50 9 Bij de tweede bestuursrapportage is reeds € 25.000 afgeraamd. Het restant van € 16.000 wordt voorgesteld om in 2021 beschikbaar te stellen.