Uitgaven

3,86%

€ 3.032

x € 1.000
3,86% Complete

Inkomsten

0,12%

€ 94

x € 1.000
0,12% Complete

Saldo

195,22%

€ -2.938

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

3,86%

€ 3.032

x € 1.000
3,86% Complete

Inkomsten

0,12%

€ 94

x € 1.000
0,12% Complete

Saldo

195,22%

€ -2.938

x € 1.000

D.1.01 We zijn goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis.

We hebben een actueel Regionaal Crisisplan. We benoemden medewerkers die bij een ramp of crisis een rol hebben. In een inrichtingsplan is beschreven hoe we van een normale situatie omschakelen naar een crisissituatie en welke faciliteiten we nodig hebben. Medewerkers met een rol bij een ramp of crisis oefenen en trainen jaarlijks. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijke meldkamer.

G

Gelet op de Corona-crisis informeren wij u in de volgende rapportage over dit onderwerp.

Sinds maart 2020 verkeren we in een GRIP 4 situatie vanwege Covid-19. Veere draagt actief bij aan de sectie Bevolkingszorg voor de bestrijding van deze crisis.  Alle geplande fysieke trainingen en opleidingen zijn afgelast. Eind dit jaar is er nog wel een trainingssessie crisisbeheersing voor het nieuwe college.

Ook bij de Veiligheidsregio zijn, gezien de Covid-19 crisis, geplande trainingen, opleidingen, onderzoeken en beleidsstukken vertraagd of uitgesteld.

D.1.02 Veere blijft in 2020 een veilige gemeente en scoort op de AD Misdaadmeter een 7 of lager.

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel en veiligheidsgehalte van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast het veiligheidsgevoel is het doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk te houden. De AD Misdaadmeter geeft een objectief totaalbeeld van de veiligheid in een gemeente. In 2017 scoorden we 5,72 en het jaar daarop 7,37. De AD Misdaadmeter komt jaarlijks in het 4e kwartaal uit.

G

 

De Misdaadmeter 2019 is niet gepubliceerd, waardoor een actueel beeld ontbreekt. Voor 2021 zoeken we naar een nieuwe betrouwbare bron. Het veiligheidsgevoel geeft mogelijk een ander beeld, gelet op de uitbraak van Covid-19 en de getroffen (nood)maatregelen. In het 1e kwartaal zagen we dat vanwege de maatregelen de klassieke criminaliteit (inbraken, fietsendiefstallen) terugliep.  In de zomer namen deze aantallen weer toe.

Politie en boa capaciteit werd voornamelijk ingezet voor handhaving van coronamaatregelen.

D.1.03 De leefomgeving van de gemeente is schoon, veilig, gezond en mooi.

We dragen hieraan bij via communicatie, voorlichting, toezicht en handhaving en het stellen van regels.

G

Tijdens surveillance houden de boa's toezicht in alle kernen en het buitengebied. Alles wat er niet hoort wordt gecontroleerd en zo nodig wordt er opgetreden. Andere toezichthouders vervullen tijdens hun werk een oog- en oorfunctie.

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
6 Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12-17 jr Bureau Halt 2019 117 182 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
7 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2019 0,2 1,6 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
8 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2019 2,1 4,5 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
9 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2019 1,8 1,3 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
10 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2019 4,1 5,2 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 primitief Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Resultaat 2020
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 6 14 17 -3
1.2 Openbare orde en veiligheid 36 76 77 -2
Totaal Baten 43 90 94 -4
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.067 2.236 2.346 -109
1.2 Openbare orde en veiligheid 732 679 686 -7
Totaal Lasten 2.799 2.916 3.032 -116

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000. 

Taakveld

Resultaat

V/N

Crisesbeheersing en brandweer

Op dit taakveld is sprake van een overschrijding van € 107.000.

 

Er zijn hogere uitgaven gedaan door het taskforceteam voor onder andere inzet corona coaches, verkeersregelaar en ondernemersmanager.

 

 

 

€ 108

 

 

 

N

Openbare orde en veiligheid

Het totaal van dit taakveld heeft slechts een overschrijding van € 5.000. Twee grotere afwijkingen lichten we hieronder toch toe.

 

Detectiewerkzaamheden NGE

Er zijn kosten voor het onderzoeken naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE).

Compensatie voor 70% van deze kosten doen we via een aanvraag bij het ministerie. Toekenningen worden openbaar gemaakt in de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds.

 

Toezicht en handhaving parkeren

Er is minder personeel ingehuurd op handhaving dan in de begroting is opgenomen

 

 

 

 

 

€ 45

 

 

€ 44

 

 

 

 

 

N

 

 

V