Paragraaf duurzaamheid

Beschrijving

Wij hebben als gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie en zorgen ervoor dat de organisatie energieneutraal wordt voor 2030. We moedigen onze inwoners aan om te verduurzamen en steunen dié initiatieven waar veel energie in de samenleving zit. In de komende paragrafen beschrijven we de verschillende routes die in ons duurzaamheidsplan staan.

Route 1: Een leefbare fysieke ruimte
We streven ernaar om het unieke Veerse grondgebied te behouden. Dit past binnen de omgevingsvisie. We benutten kansen voor de leefomgeving, omgevingswaarden, biodiversiteit, natuur, landschap en milieu.

Route 2: Duurzame mobiliteit
In 2050 zijn ook de vervoersbewegingen in de gemeente Veere duurzaam. We steken nu energie in het stimuleren en promoten van elektrisch vervoer. We volgen en stimuleren de ontwikkelingen op het gebied van deelauto’s, laadpalen en zero-emissie.

Route 3: Duurzame recreatie en toerisme
Om te komen tot een duurzamer invulling van recreatie en toerisme is het zaak om ondernemers te stimuleren om groene stappen te zetten. We ondersteunen graag innovatieve pilots op het gebied van duurzaam en energieneutraal verblijfstoerisme.

Route 4: Duurzaam wonen

Het realiseren van een duurzame en aantrekkelijke woonomgeving vormt een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie. We bereiken de grootste energiebesparing door het duurzamer en energieneutraal maken van woningen. We kunnen dit als gemeente niet alleen en moeten dus fors investeren in de bewustwording en het urgentiebesef van onze inwoners. Dit gebeurt zowel op Zeeuwse schaal, met het Zeeuws Energieakkoord ‘particuliere woningvoorraad’ en de Regionale Energie Strategie.

Route 5: Duurzame gemeentelijke organisatie
In 2019 verbruiken gemeentelijke gebouwen minder energie en meer duurzaam opgewekte energie. We pakken daarmee onze voortrekkersrol in duurzaamheid. Er komen zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed, we koppelen af van het gas en we monitoren het energieverbruik.

Route 6: Verantwoord waterbeheer

In 2019 werken we de ambitie verder uit om onze gemeente water-robuust (zorgen dat de gemeente is opgewassen tegen overstromingen) en klimaatbestendig te maken. We maken deze ambitie concreet en meetbaar. Klimaatadaptatie is een van de speerpunten uit het werkprogramma. We maken hiervoor een programma met bijbehorende projecten en acties.

Route 7: Ondernemend Veere
Duurzaamheidsmaatregelen en economische ontwikkeling gaan hand in hand. Het is belangrijk om ondernemers te stimuleren om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering door te voeren. We ondersteunen graag bij het realiseren van experimenten, proefopstellingen, innovatieve initiatieven en onderlinge kruisbestuiving.

Route 8: Energieneutraal
Het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verder promoten van duurzame energieopwekking en energieopslag is het speerpunt voor de komende jaren. Met een programmatische aanpak maken we de deze ambitie waar, zie maatregel 'we maken een programmatische aanpak voor een energieneutrale organisatie en gemeente'.  

Route 9: Energieke samenleving
Om te komen tot een ‘zelforganiserende samenleving’ is het belangrijk om bewonersinitiatieven te ondersteunen, coöperaties te stimuleren en met name te investeren in díe initiatieven in de samenleving waar energie ontstaat. We ondersteunen de kernen, straten en locaties die zich hebben georganiseerd, de ambitie hebben om te verduurzamen en zelf de schouders eronder zetten. 

Route 10: Circulaire Economie

Hoe komen we met elkaar tot een afvalloze samenleving, waarin duurzaam produceren, duurzaam consumeren en hergebruik vanzelfsprekend zijn? Die uitdaging houdt meerdere beleidsvelden binnen de gemeente Veere bezig. Het verminderen van afval is opgenomen in het programma Volksgezondheid en milieu.

Route 11: Governance
Het is deze periode onze governance uitdaging om een faciliterende overheid te zijn. We willen burgerinitiatieven stimuleren en samen met de burgers goede dingen doen. We geven ruimte aan experimenten en zetten actief in op duurzame initiatieven.

Duurzaamheid is in de adviezen en voorstellen een selectiecriteria of een (af)wegingsfactor. 

Route 12: Communicatie en educatie

Communicatie en educatie zijn belangrijk om de ambities en doelstellingen uit het Duurzaamheidsplan te halen en de programma’s onder de aandacht te brengen. We maken hierbij gebruik van de online en offline communicatiemiddelen. Op het gebied van natuur- en milieueducatie lopen Walcheren-brede afspraken met Terra Maris.

D.11.01 In 2030 zijn de gemeentelijke gebouwen energieneutraal.

In 2019 verbruiken een aantal gemeentelijke gebouwen minder fossiele brandstof door inzet van duurzame energie. In het duurzaamheidsplan is de doelstelling opgenomen dat de gemeentelijke gebouwen in 2030 energieneutraal zijn.

G

De afgelopen jaren zijn er al behoorlijk wat stappen gezet om de duurzaamheidsdoelstellingen voor gemeentelijke gebouwen te realiseren. Al uitgevoerd in de afgelopen jaren:

- Zonnepanelen Couburg Koudekerke
- Zonnepanelen en warmtepomp Gemeenteloods Grijpskerke (bijna-gasloos)
- Postcoderoos project Gemeenteloods Grijspkerke
- Zonnepanelen en warmtepomp Gemeentehuis Domburg (gasloos)
- Zonnepanelen en elektrische verwarming toilet gebouwen
- Aantal aula's begraafplaatsen vervangen door schuilvoorzieningen (0-energie)
- Aantal gebouwen gesloopt

Het beheerplan gebouwen is geactualiseerd in 2019 en daarbij is gelijk ook al gekeken naar de duurzaamheidsopgave voor gebouwen. Waar mogelijk zijn werkzaamheden en maatregelen voor onderhoud en verduurzaming gecombineerd en geïntegreerd in het beheerplan. Het beheerplan is in februari 2020 door de raad vastgesteld.

Omdat we niet precies weten wat en wanneer acties uit het programma maatschappelijke voorzieningen worden gerealiseerd kunnen we niet met 100% zekerheid aangeven of we de doelstelling in 2030 gaan halen. Het programma biedt wel de kans om werkzaamheden te combineren en snel grote stappen te maken.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.11.02 We verbruiken minder energie dan in 2018 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid. We streven ernaar om in 2030 een volledig energie neutrale organisatie te zijn. In 2050 willen we een volledig energie neutrale gemeente zijn.

G

De data van energiebesparing over 2019 zijn niet eerder dan het derde kwartaal van 2020 bekend en openbaar.  Ten tijde van de opstelling van deze jaarrekening kunnen wij u dan ook daarover niet informeren.

In 2018 zien we een reductie van het gasverbruik en een lichte stijging van het elektriciteitsgebruik. Er wordt meer duurzame energie opgewekt dat de lichte stijging ruimschoots compenseert (bron: klimaatmonitor.databank.nl)

We zullen de raad  informeren zodra er nieuwe data beschikbaar zijn. Dit zal zijn in de vorm van een nieuwsbrief,  commissie of ander communicatiemiddel.

Wat hebben we hiervoor gedaan?