Uitgaven

10,28%

€ 8.500

x € 1.000
10,28% Complete

Inkomsten

0,3%

€ 250

x € 1.000
0,3% Complete

Saldo

2692,23%

€ -8.250

x € 1.000

Overhead

Uitgaven

10,28%

€ 8.500

x € 1.000
10,28% Complete

Inkomsten

0,3%

€ 250

x € 1.000
0,3% Complete

Saldo

2692,23%

€ -8.250

x € 1.000

Specificatie overhead

Berekening overheadpercentrage
Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.
In onderstaande tabel is af te lezen dat in 2019 het percentage overhead voor 78% primitief bedroeg. Op basis van de realisatiecijfers komt het percentage uit op 82%. 

Gebruik overheadpercentage
Wij hebben het overheadpercentage van 78% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten en de leges.

  Begroting Begroting na wijziging Realisatie Saldo
Lasten        
Salarissen 4.387 4.211 4.185 26
Belastingen 31 23 23 0
Duurzame goederen 39 39 17 23
Ingeleend personeel 375 717 485 232
Overige goederen en diensten 3.412 3.942 3.390 552
Subsidies 18 0 0 0
Inkomensoverdrachten - gemeenten 0 0 0 0
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 70 70 61 9
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 4 21 22 0
Mutatie voorzieningen 151 361 425 -64
Afschrijvingen 257 241 243 2
Toegerekende rente 60 59 55 4
Overige verrekeningen -4 -4 -4 0
Totaal lasten  8.802 9.682 8.902 784
         
Baten        
Uitgeleend personeel 31 66 82 15
Huren 31 31 46 15
Leges en andere rechten 58 68 49 -19
Overige goederen en diensten 23 31 27 -3
Inkomensoverdrachten - Rijk 10 14 12 -2
Inkomensoverdrachten - overige overheden 5 0 0 0
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 0 14 34 20
Totaal baten 158 224 250 26
         
Totaal overhead 8.644 9.458 8.652 810
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen 388 387 400 13
Totaal overhead na toerekeningen 8.256 9.071 8.252 823
         
         
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead 11.036 10.454 10.523 69
% overhead (totaal overhead/salariskosten excl. taakveld overhead) 78% 90% 82%  

 

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2019 Resultaat 2019
Lasten -8.416 -9.298 -8.500 798
Baten 158 224 250 26

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.  

 

Taakveld Resultaat V/N

Ingeleend personeel

Op het taakveld overhead ramen we een centraal budget voor inhuur derden (p3). In het MT worden vervolgens besluiten genomen om inhuur te plegen, waarmee het budget overgeplaatst wordt naar de diverse taakvelden in de uitvoeringsprogramma's. Op dit budget is een bedrag van € 90.000 over. Een bedrag van € 25.000 gebruiken we om de taakstelling personeel eenmalig te dekken, zoals geschreven bij het onderdeel 'overige baten en lasten'. Het budget van € 23.000 dat uit 2018 is overgeboekt is niet benut in 2019. We stellen voor dit budget in 2020 in te zetten voor inhuur van een communicatiemedewerker voor de afdeling RO en dit te dekken uit de reserve. 

 

Verder zijn er op afdelingsniveau overschotten op inleen budgetten, € 140.000. Evenals bij het centrale budget p3 ramen we eerst alles op de afdelingsbudgetten voordat we deze toerekenen aan de taakvelden in de uitvoeringsprogramma's. Bij diverse ramingen is deze toerekening echter niet gebeurd. De feitelijke lasten zijn echter wel op de taakvelden in de uitvoeringsprogramma's verantwoord. Hierdoor creëren we een overschot op het taakveld overhead en tekorten op de uitvoeringsprogramma's. 
Daarnaast is er minder ingehuurd dan vooraf was ingeschat. 

 € 90

 
€ 140

 V

 
V

Overige goederen en diensten

Informatiebeleid

* Het projectbudget voor ict en informatiebeleid is nog niet volledig benut. Het restant budget is ook niet beschik uit de reserve. We stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de reserve.

* Voor het opstellen van een visiedocument en uitvoeringsprogramma Dienstverlening hebben we een restantbudget van € 75.000. Dit is een doorlopend project in 2020. We stellen dan ook voor dit bedrag in 2020 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve. 

* De oplevering van de telefooncentrale vindt plaats in 2020. In 2019 resteert er een bedrag van € 46.000 voor dit project. In 2020 vraagt dit project extra ondersteuning en instructie aan de organisatie.  We stellen voor het budget in 2020 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve. 

 

Opleidingsbudget

In 2019 resteert er een bedrag van € 47.000. We stellen voor dit budget in 2020 beschikbaar te stellen vanwege de minor die we in samenspraak met de HZ hebben in het kader van de omgevingswet. 

 

Generieke digitale infrastructuur

De wetgeving is uitgesteld. We laten het hiervoor gereserveerde bedrag vrijvallen.

 

Digitalisering subsidieprocedure

Het project wordt niet meer uitgevoerd. Dit bedrag valt vrij.

 

Verbeteren dienstverlening

In 2019 is er een burger- en ondernemerspeiling uitgevoerd. Op basis van de voorlopige uitkomsten wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd in 2020. We stellen voor een bedrag van € 15.000 in 2020 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve. 

 

 

€ 95

€ 75

€ 46

 

 

€ 47

 

 

 € 75

 

 

€ 75

 

 

€ 32

 

 

V

V

V

 

 

V

 

 

V

 

 

V

 

 

V