Uitgaven

10,23%

€ 8.462

x € 1.000
10,23% Complete

Inkomsten

1,17%

€ 974

x € 1.000
1,17% Complete

Saldo

2443,68%

€ -7.488

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

10,23%

€ 8.462

x € 1.000
10,23% Complete

Inkomsten

1,17%

€ 974

x € 1.000
1,17% Complete

Saldo

2443,68%

€ -7.488

x € 1.000

Programma inleiding

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. Onder cultuur verstaan we niet alleen alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel maar ook musea, het cultureel erfgoed en media (bibliotheek en lokale omroep). 

Goed verzorgd openbaar groen en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijk voor het welbevinden van inwoners en bezoekers. Het nodigt uit naar buiten te gaan en van de omgeving te genieten. Het landschap en het groen trekken veel bezoekers naar de gemeente Veere.   

Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de Veerse economie (werkgelegenheid, bestedingen, voorzieningen e.d.). Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering, vernieuwing, innovatie, herstructurering, verduurzaming en samenwerking . Niet alleen binnen maar juist ook met andere sectoren. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.  

D.5.01 Het aantal en de soort sportaccommodaties passen bij de behoefte.

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeente heeft verschillende binnensportaccommodaties (gymzalen, sportzaal, sporthal). Onder de buitensport vallen vooral de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Ook hebben we een openluchtzwembad in Serooskerke.

We zien een aantal ontwikkelingen:

- Het aanleggen van kunstgras is een van de ontwikkelingen binnen de buitensport. De aanleg hiervan moet voldoen aan de NOC*NSF-normen.
- Buitensportverenigingen werken (meer) samen. Als dit tot een fusie leidt, moeten we keuzes maken over het aantal en de omvang van de buitensportaccommodaties. Ook deze moeten voldoen aan de NOC*NSF-normen.

We willen het onderhoud en de renovatie van de buitensportaccommodaties (voetbal, tennis, korfbal) volledig privatiseren.

Voor het zwembad staan in 2020 grote investeringen op de planning om het te moderniseren en te verduurzamen.

Alle buitensportverenigingen (voetbal, tennis, korfbal) onderhouden zelf hun kleedkamers en kantine. De tennisverenigingen zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen. Het onderhouden en renoveren van de voetbalvelden verzorgt de gemeente (met uitzondering van voetbalcomplex Veere).

G

75% van de sporters is tevreden over hun sportvoorziening. Landelijk is dit 73%. Hieruit blijkt dat de Veerse sportaccommodaties bovengemiddelde scoort. We kregen geen signalen dat er te weinig sportaccommodaties zijn, of dat er een bepaald soort sport geen accommodatie heeft.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.5.02 Het percentage Veerse inwoners dat tenminste 1 dag per week sport is 55% in 2020.

De raad heeft in december 2015 de sportnota vastgesteld: ‘Veere beweegt mee!’ In deze nota staan 3 speerpunten:

  • Omgeving en faciliteiten
    De omgeving moet zo ingericht zijn dat bewegen vanzelfsprekend is.
  • Toegankelijk beweegaanbod
    Bewegen moet voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente mogelijk zijn
  • Samenwerking
    Door samen te werken kunnen organisaties zichzelf en elkaar versterken zodat ze levensvatbaar blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen.

De sportprojecten en -activiteiten moeten bijdragen aan deze speerpunten, net als aan de nota Gezondheidsbeleid 2018-2021.

Bij de uitvoering van de sportnota en de nota gezondheid werken we samen om overgewicht aan te pakken. Sport kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door een (toegankelijk) beweegaanbod en activiteiten op het gebied van leefstijl. Ook stimuleren we dat organisaties op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en gezondheid en ondernemers samenwerken om onze speerpunten uit te voeren.

O

Inwoners van de gemeente Veere bewegen meer dan het landelijk gemiddelde. 72,3% (landelijk 63%) van de inwoners voldoet aan de beweegnorm en 48,1% (landelijk 51,3%) van onze inwoners deed aan sport in georganiseerd verband.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.5.03 Cultuur draagt positief bij aan: de leefbaarheid van de kernen, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van leerlingen.

De samenleving is in transitie. De rol van de gemeente verandert. Wij willen de rol oppakken die nodig is om de doelstelling te bereiken. Dat doen we samen met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de sectoren economie, zorg, toerisme en recreatie en onderwijs.

G

Door  interviews en overleg met vertegenwoordigers van de sectoren, zorg, toerisme en onderwijs is een Culturele Agenda tot stand gekomen. We zien dat, waar de gemeente eerder meer op afstand van de (culturele) organisaties stond, er nu meer initiatief op het gebied van verbinding en samenwerking nodig is. De agenda bevat deze activiteiten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.5.04 Alle inwoners en toeristen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en kunnen genieten van kunst en cultuur.

Hieronder verstaan we beeldende kunst, muziek, toneel, dans en zang. Maar ook historische gebruiken, gewoonten en tradities. Het accent ligt op deelname aan de activiteiten door basisschoolkinderen.

G

We maakten subsidieafspraken met culturele organisaties en verenigingen op het gebied van kunsteducatie, o.a. PodiumZ, Zeeuwse Muziekschool en het cultuurmenu voor de basisscholen door Kunsteducatie Walcheren. Het project Heel Veere Speelt maakt onderdeel uit van de structurele afspraken met de ZMS, de muziekverenigingen en de basisscholen. Subsidieafspraken zijn er ook voor amateurkunst (verenigingen) en professionele podiumkunsten. De Grote Kerk Veere is op dit gebied een bijzondere subsidierelatie. We realiseerden kunst in de buitenruimte en maakten afspraken met de lokale omroep. We subsidiëren musea, tentoonstellingen en cultuurhistorische activiteiten. Dit is geen limitatieve opsomming maar het geeft een indruk van de vele mogelijkheden voor deelname aan culturele activiteiten waar we actief aan meewerken. 

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden, goed toegankelijk voor de toekomst, op een financieel duurzame manier.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten, kunstcollectie, archeologie, archieven en immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken.Met financieel duurzaam bedoelen we dat het behoud voor een langere periode geregeld is. We werken samen met andere gemeenten en verwerven subsidies

G

We maakten afspraken met het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief voor het behouden beheren en toegankelijk maken van onze oude archieven en onze cultuurhistorische collectie. We subsidiëren musea en nemen deel aan de Walcherse Archeologische Dienst. We werkten aan een nieuwe rolbepaling van de gemeente voor het toegankelijk houden van ons cultureel erfgoed.  De activiteiten die hier bij horen brachten we in beeld.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.5.06 Het beheerniveau van de openbare ruimte voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling. 

G

In 2019 voldeed het onderhoud van groen aan de afgesproken normen. Door de droogte was er minder onkruidgroei. Aan de andere kant wel was er (ondanks veel watergeven) veel meer uitval van planten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.5.07 We vergroten in 2019 de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij het openbaar groen naar 1 burgerinitiatief per kern.

Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven bij het openbaar groen. Een indicator voor succes is het aantal initiatieven van bewoners en bedrijfsleven voor het zelf of samen met de gemeente inrichten en/of onderhouden van de openbare ruimte. Op dit moment zien we initiatieven in Oostkapelle, Aagtekerke en Veere. Ook zijn er al enkele rotondes en plantstroken geadopteerd door bedrijven. We streven naar minimaal 1 initiatief per kern.

G

In diverse kernen beheren lokale bedrijven het groen op rotondes en wegversmallingen; Aagtekerke, Domburg, Grijpskerke en Oostkapelle. In 9 van de 13 kernen vullen bewoners zelf de zakjes in poepzakjesdispensers aan; Aagtekerke, Biggekerke, Meliskerke, Koudekerke, Westkapelle, Oostkapelle, Serooskerke, Veere/Zanddijk, Zoutelande. In Veere richtte de Vlinderstichting een deel van het Bastion vlindervriendelijk in en beheren ze dit groen samen met de inwoners van Veere. In Koudekerke zorgt het dorp zelf voor het onderhoud van de oude begraafplaats.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.5.08 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft onze gebiedskwaliteiten als het ‘Veerse kapitaal.’ Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we versterken en benutten.

G

De gemeente heeft de uitvoering van het beheer van de Veerse stranden in handen gelegd van de SSV. De SSV houdt de stranden en duinen gastvriendelijk, schoon en veilig. Met onder meer de uitvoering van het plan 'De kust is breder dan het strand' werken we aan de verbetering van gastvriendelijkheid. Onderzoek naar zandsuppletie is met een aparte maatregel beschreven.  

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.5.09 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse landschap.

De Veerse en Walcherse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, open gebieden en kreekruggen, groen karakter en kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

G

In 2019 deden zich geen situaties voor waarbij de Veerse en Walcherse kernkwaliteiten werden aangetast.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.5.10 We herstellen het onrechtmatig gebruik van ons grondeigendom.

We stellen heldere regels op voor de verkoop en verhuur van onrechtmatig in bezit genomen gemeentelijke gronden. We stellen regels op voor handhaving voor nu en in de toekomst. We zorgen voor een gelijke behandeling van alle inwoners.
Het project (on)rechtmatig gebruik gemeentelijke gronden voeren we in samenwerking met het bureau Eiffel uit. (ook) Eiffel kampte in 2019  af en toe met capaciteitsproblemen; het project vordert echter gestaag en over het algemeen naar tevredenheid.  

G

Zie toelichting onderliggende maatregel.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sport, cultuur en recreatie 16 Niet-sporters % RIVM - Zorgatlas 2016 51,9 55,9 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2019 Resultaat 2019
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering -764 -878 -787 91
5.2 Sportaccomodaties -861 -992 -987 5
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -655 -857 -774 83
5.4 Musea -1.192 -378 -380 -2
5.5 Cultureel erfgoed -644 -861 -801 60
5.6 Media -275 -274 -271 3
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -4.315 -4.724 -4.462 263
Totaal Lasten -8.707 -8.965 -8.462 503
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 77 84 98 13
5.2 Sportaccomodaties 49 93 92 -1
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 20 56 54 -2
5.4 Musea 511 31 34 3
5.5 Cultureel erfgoed 48 238 232 -6
5.6 Media 1 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 397 496 463 -33
Totaal Baten 1.103 999 974 -25

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met grote mutaties van +/-  € 25.000.  

 

Taakveld Resultaat V/N

Sportbeleid en activering

Sportakkoord

In de meicirculaire 2019 hebben we gelden ontvangen voor het opstellen/uitwerken van een lokaal/regionaal sportakkoord. Hier hebben we financieel nog geen invulling aan gegeven.

 

Brede impuls combinatiefunctionaris bij Kunsteducatie Walcheren

Een bedrag van € 23.000 hebben we nog niet besteed. Dit hebben we ook niet beschikt uit de algemene reserve. We stellen voor deze gelden in 2020 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.

 

Breedtesport/sportbeleid

Een bedrag van € 25.000 hebben we nog niet besteed. Dit hebben we ook niet beschikt uit de algemene reserve. We stellen voor deze gelden in 2020 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.

 

 

€ 20

 

 

€ 23

 

 

€ 25 

 

 

V

 

 

V

 

 

Sportaccommodaties

Geen afwijkingen groter dan  € 25.000.

   

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie.

Kunstwerk Gapinge

Het kunstwerk is nog niet afgerond. Het resterende budget is ook niet beschikt over de reserve. We stellen voor om het budget in 2020 weer beschikbaar te stellen ten laste van de reserve.

 

Grote Kerk Veere

Op dit budget is een overschot omdat kosten doorschuiven naar 2020. In 2019 hebben we voor dit bedrag ook niet beschikt over de reserve. We stellen dan ook voor het budget door te schuiven en beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de reserve. 

 

Culturele agenda 2020-2023

De werkzaamheden voor het opstellen van de culturele agenda 2020-2023 schuiven we grotendeels door naar 2020. We stellen dan ook voor het budget in 2020 beschikbaar te stellen.

 

 

€ 40

 

 


€ 16

 

 

€ 18

 

 

V

 

 


V

 

 

V

Musea

Geen afwijkingen groter dan  € 25.000.

   

Cultureel erfgoed

Subsidieregeling waardevolle panden

Er is voor een bedrag van € 20.000 geen beroep gedaan op de regeling.  Het bedrag valt vrij in het resultaat. 

 

Monumenten

Budgetten voor energiebeheer en algemeen beheer zijn niet volledig benut. Een gedeelte hiervan hangt nauw samen met het project maatschappelijke voorzieningen waardoor we voorstellen dit budget in 2020 weer beschikbaar te stellen.  

 

 

€ 20

 

 

€ 16

 

 

V

 

 

V

Media

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

   

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Er is een positief saldo op het totale taakveld. Dit heeft verschillende oorzaken.

 

Werkzaamheden nog niet afgerond.

Een belangrijk deel betreft werkzaamheden die al zijn gestart en nog doorlopen in 2020. Deze werkzaamheden zijn:

 

* Opstellen gedragscode Flora en Faunawet: De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Er resteert nog een budget van € 10.000.  We hebben dit bedrag ook niet beschikt uit de reserve. We stellen voor het restantbudget beschikbaar te stellen in 2020 en dit te dekken uit de reserve.  

* Bomenbeleidsplan: Er is nog een restantbudget van € 7.500. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond we moeten nog een bomenlijst opstellen. We stellen voor dit budget beschikbaar te stellen in 2020 en dit te dekken uit de algemene reserve. 

* Samenwerking Waterschap en Vlissingen stranden en duinen: Een bedrag van € 12.000 is niet uitgegeven in verband met stagnatie in de gesprekken, project loopt nog door. Het bedrag is ook niet beschikt over de reserve. We stellen voor het restantbudget beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de reserve.  

* Speelplaatsen en speeltuinen: Hier is nog een budget over van € 66.000. Dit budget is niet uitgegeven in verband met capaciteitsproblemen, maar wel nodig voor noodzakelijk onderhoud. Van dit bedrag is voor € 42.000 niet beschikt over de reserve. We stellen voor het restantbudget beschikbaar te stellen in 2020.

* Onrechtmatig grondgebruik.  Het project onrechtmatig grondgebruik is nog niet afgerond. Er resteert een bedrag van € 8.300 die ook niet is uitgenomen uit de reserve. We stellen daarom voor het bedrag beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de reserve. 

* Stranden en duinovergangen.  Het innovatieproject strandovergang 2.0 loopt nog. Er is nog een budget van € 30.000. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de reserve. We stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen in 2020, ten laste van de reserve. 

 

Incidentele meevallers

* Subsidie VVV.  De VVV heeft minder subsidie ontvangen van de gemeente, dit komt vooral omdat de VVV minder bijdragen gevraagd voor toeristische projecten. In totaal een bedrag van € 18.000 ten gunste van het rekeningresultaat.

* Onrechtmatig grondgebruik. Het saldo is € 83.000 positief. Deze meevaller valt in het rekeningresultaat.

* Onderhoudskosten openbare toiletten. Omdat de bouw van een aantal toiletvoorzieningen is uitgesteld zijn de geraamde onderhoudskosten nog niet gemaakt. Het voordeel van € 10.000 valt in het rekeningresultaat.

 

 

 

€ 134

 

 € 111

 

 

 

 

 

 

V

 

 V

 

 

 

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
Bestrijding invasieve onkruidsoorten S 25 25 Budget gerealiseerd in 2019
Cultureel erfgoed - park Welgelegen E 10 5 Budget overboeken naar 2020.
Cultureel erfgoed - project wederopbouw E 8 0 Restant in tweede burap overgeboekt naar 2020.
Cultureel erfgoed - stadhuisbeelden E 85 0 € 80.000 al overgeboekt naar 2020. € 5.000 ook overboeken naar 2020.
Inbestedingsopdracht SSV S 59 59 Budget gerealiseerd in 2019
Inzet medewerkers Orionis in het groen S 30 30 Budget gerealiseerd in 2019
Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum E 750 0 Budget overboeken naar 2020
Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken E 151 22 Budget van € 8.000 overboeken naar 2020.
Personeel zwembad S 10 10 Budget gerealiseerd in 2019
Restauratie vestingsmuren Veere E 99 95 Budget valt vrij.
Uitvoering landschapsvisie E 5 0 Budget in 2e burap overgeboekt naar 2020.
Uitvoering Visie Domburg: toiletvoorziening I 62 49 Investering nog niet volledig afgerond.
Uitwerking kust is breder dan het strand S 19 19 Budget gerealiseerd in 2019
Voldoen aan flora en fauna wetgeving E 16 16 Budget gerealiseerd in 2019
Zandsuppletie S pm
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig