Uitgaven

3,27%

€ 2.708

x € 1.000
3,27% Complete

Inkomsten

0,13%

€ 109

x € 1.000
0,13% Complete

Saldo

848,29%

€ -2.599

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

3,27%

€ 2.708

x € 1.000
3,27% Complete

Inkomsten

0,13%

€ 109

x € 1.000
0,13% Complete

Saldo

848,29%

€ -2.599

x € 1.000

D.1.01 We zijn goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis.

We hebben een actueel Regionaal Crisisplan. We benoemden medewerkers die bij een ramp of crisis een rol hebben. In een inrichtingsplan is beschreven hoe we van een normale situatie omschakelen naar een crisissituatie en welke faciliteiten we nodig hebben. Medewerkers met een rol bij een ramp of crisis oefenen en trainen jaarlijks. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijk meldkamer.

G

De VRZ bereidde zich voor op de verhuizing van de meldkamer naar Bergen op Zoom. Deze verhuizing vind in 2020 plaats. De jaarstukken 2018 met een klein positief resultaat en de begroting 2020 met een kleine extra bijdrage stelde u vast. Ook stelden we een nieuw regionaal risicoprofiel vast. De VRZ startte een onderzoek naar verdergaande samenwerking tussen VRZ, GGD en RUD en begon aan een visie op toekomstbestendige brandweerzorg.  

De organisatie van Bevolkingszorg is in ontwikkeling en medewerkers van Veere zijn daar voldoende in betrokken. Twee officieren van Dienst Bevolkingszorg behaalden een certificaat. De secretaris behaalde het certificaat Algemeen Commandant Bevolkingszorg. De collegeleden volgden een basiscursus crisisbeheersing en begin oktober hielden we met het voltallige college een bestuurlijke dilemmatraining.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.1.02 Veere blijft in 2019 een veilige gemeente met een criminaliteitsindex lager dan 50.

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast dit veiligheidsgevoel is het doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk te houden. De criminaliteitsindex van Waarstaatjegemeente.nl geeft een totaalbeeld van de veiligheid in een gemeente. In 2016 scoorden we 46 op een schaal van 100. In 2013 hadden we criminaliteitsindex van 103. Het landelijk gemiddelde is 81.

--

De criminaliteitsindex laat nog steeds de cijfers van 2016 zien. Dat vinden we wel erg gedateerd. In de vastgestelde nota Integrale veiligheid gebruiken we de AD Misdaadmeter als instrument voor een algemeen veiligheidsbeeld.

Veere AD Misdaadmeter (bron: Algemeen Dagblad)

2015

2016

2017

2018

Ranking

223

239

353

264

Score

NB

11,23

5,72

7,37

 

Er vonden enkele misdrijven plaats (overval Hrieps, misdrijf Oostkapelle, ongeval speedboot) die landelijk nieuws werden en een forse  impact hadden. De woninginbraken zijn nog steeds laag en in tegenstelling tot vorig jaar waren er  nauwelijks auto inbraken.

De AD Misdaadmeter komt uit in het 1e kwartaal 2020.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.1.03 In 2019 is de leefomgeving van de gemeente schoon, veilig, gezond en mooi.

We dragen hieraan bij via communicatie, voorlichting, toezicht en handhaving en het stellen van regels.

Er is extra formatie voor het tweede woningbeleid (administratief en toezichthouder) en voor toezichthouders Milieu. In de begroting nemen we € 185.000 hiervoor op.

G

De controles verlopen goed. Zijn bezig met meer dan 100 adressen.  In 2019 12 woningen terug op de markt. En in 2020 staan er twee te koop.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Veiligheid 6 Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12-17 jr Bureau Halt 2018 122 198 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Veiligheid 7 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2018 0,2 1,3 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Veiligheid 8 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2018 2,3 4,6 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Veiligheid 9 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2018 1,4 1,4 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Veiligheid 10 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2018 4,3 4,8 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2019 Resultaat 2019
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.931 -1.926 -1.921 5
1.2 Openbare orde en veiligheid -655 -796 -787 9
Totaal Lasten -2.585 -2.722 -2.708 14
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 5 6 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 36 100 103 2
Totaal Baten 41 105 109 3

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met grote mutaties van +/-  € 25.000.  

 

Taakveld Resultaat V/N

Crisisbeheersing en brandweer

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

Openbare orde en veiligheid

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

   

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
VRZ bijdrage S 73 73 Budget gerealiseerd in 2019
VRZ bijdrage E 25 25 Budget gerealiseerd in 2019
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig