Programma's

1. Bestuur en ondersteuning

Betrouwbaar en benaderbaar bestuur

We staan voor een betrouwbaar en benaderbaar bestuur dat in goed contact staat met haar inwoners en ondernemers. Hun input moet mede de basis zijn voor beleid. Alleen in samenspraak en overleg met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen we tot goede resultaten komen in de uitdagingen die er liggen. De manier waarop we communiceren en uitvoering geven aan de participatie is dan ook van groot belang. Dit vraagt wat van het bestuur èn de ambtelijke organisatie. Op beide punten (communicatie èn participatie) willen wij verbeteringen doorvoeren en kunt u concrete plannen en acties van ons tegemoet zien. Met betrekking tot het onderdeel participatie nemen we daarbij de aanbevelingen mee die zullen voortvloeien uit het lopende onderzoek van de Rekenkamer op dit punt.

De kosten van de 4e wethouder (0,7 fte), inclusief ondersteuning, ramen we structureel vanaf 2023 (€ 103.000).

2. Veiligheid

Handhaving

In het Integraal Handhaving en Uitvoerings Programma (IHUP) leggen we vast welke prioriteiten en activiteiten we doen op het gebied van handhaving. Naast het IHUP voeren we het plan van aanpak tweede woningen uit en de daarin vastgestelde processtappen.

Ook willen we, om de veiligheid te bevorderen, de teruglopende politiecapaciteit kunnen opvangen en meer avond- en nachtdiensten kunnen draaien op de momenten dat de inzet van onze boa’s het meeste gevraagd wordt. We breiden de boa-capaciteit uit met 2 fte. De kosten bedragen vanaf 2023 € 120.000 per jaar.

Dierenwelzijn

Voor dierenwelzijn willen we minimaal aan onze wettelijke verplichting voldoen. Om hieraan te voldoen verhogen we het jaarbudget met € 12.500.

3. Verkeer, vervoer en waterstaat

Continueren bestaand beleid

We zetten in op het continueren van eerder vastgesteld beleid. Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP), de Regionale Mobiliteitsstrategie (RMS) en de Inte-grale Visie Openbare Ruimte (IVOR) vormen een goede basis voor de komende raadsperiode. We gaan het GVVP wel actualiseren om recente ontwikkelingen een plek te geven.

Onderhoud wegen en infrastructuur

In de komende raadsperiode zorgen we voor voldoende middelen om de wegen, bruggen en andere voorzieningen op peil te houden. Dit doen we op basis van de dit najaar nog vast te stellen beleids- en beheerplannen. Dit college gaat daarbij het te hanteren ambitieniveau samen met de raad verder uitwerken.

Het budget voor kleine verkeerskundige aanpassingen verhogen we structureel met € 100.000.

Bevorderen fietsmobiliteit

We gaan de fietsmobiliteit bevorderen. We doen dit onder andere door veilige fietsroutes aan te leggen en ook andere overheden te stimuleren de veiligheid van fietsroutes te verbeteren. Een belangrijke actie die het college op wil pakken is het verbeteren van de doorgaande fietsroute in Grijpskerke en het verbeteren van de fietsoversteekplaatsen.

We willen initiatieven ondersteunen die ervoor zorgen dat bezoekers hun auto laten staan en Walcheren meer op de fiets gaan verkennen.

Verbeteren verkeersstromen

Dit college gaat actief aan de slag om samen met de partners de verkeersstroom op de as Grijpskerke, Aagtekerke en Domburg te verbeteren. Hiervoor komt een aparte projectwethouder. Ook gaan we de organisatie versterken om deze grote opgave gerealiseerd te krijgen.

Daarnaast zetten we in op het verder autoluw maken van de centra van Veere, Domburg en Zoutelande. We trekken middelen uit voor de realisatie van mobiliteitshubs.

Gedragen parkeerbeleid / oplossen knelpunten

Voor 2023 zet dit college in op een meer gedragen en meer samenhangend parkeerbeleid. We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

  • dat voor wijzigingen in het parkeerbeleid draagvlak moet zijn bij de diverse stakeholders;
  • dat de kosten voor aanpassingen in het parkeerbeleid worden gedekt binnen de parkeerexploitatie.

We willen op de volgende onderdelen aan de slag met het parkeerbeleid:

  • het parkeren in de winterperiode 1 november tot 1 maart;
  • het aanpassen van het tijdsvenster in de avond;
  • het aanpassen van het parkeerregime op de Westkapelse Zeedijk;
  • het afschaffen van het hoogste tarief (tarief U);
  • het verbeteren van de communicatie over parkeren voor zowel bezoekers als eigen inwoners;
  • het uitvoeren van diverse pilots voor het vereenvoudigen en verbeteren van het vergunningsstelsel;
  • het verlagen van tarieven voor eigen personeel ondernemers.

 

De voorgenomen invoering van betaald- en vergunningparkeren in de kernen Westkapelle, Oostkapelle en Vrouwenpolder gaat vooralsnog niet door. Wel gaan we aan de slag om ook in deze en andere kernen de door inwoners ervaren parkeerproblemen aan te pakken.

Verkeersveiligheid

De toenemende groei van het aantal bezoekers heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid. Vooral daar waar doorgaand verkeer nog door kernen gaat worden problemen ervaren. We gaan investeren in aanpassingen om de snelheid waarmee auto’s de kern inrijden te verlagen. Daarnaast trekken we extra budget uit om kleine verkeersknelpunten samen met de omgeving op te lossen.

4. Economie

Balans toerisme, recreatie en leefbaarheid

De vrijetijdssector is de economische motor van de gemeente Veere. Het zorgt voor welvaart, voorzieningen en werkgelegenheid. Tegelijkertijd vinden het belangrijk dat we een goede balans vinden tussen leefbaarheid en toerisme.

We voeren het Programma Toerisme 2021-2026 uit en gaan aan de slag met o.a. het maken en evalueren van beleid voor minicampings, reguliere campings en hotels. We gaan daarover in overleg met de toeristische sector.

We gaan in gesprek met de strandpaviljoenhouders over ontwikkelingsmogelijkheden, passend binnen de Veerse maat.

Toeristische informatiepunten

We bieden professionele gastvrijheid aan onze gasten en investeren in toeristische informatiepunten en passende regiomarketing. Samen met ondernemers willen we de toeristische informatiefunctie in de toeristische kernen gaan bezien. In Domburg en Veere is dit al bij musea neergelegd.  

Economie

Omdat onze economie breder is dan de vrijetijdssector stellen we in deze periode de Landbouwvisie Veere en de economische koersnota vast. Er is aandacht voor onze bedrijventerreinen en we zoeken naar mogelijkheden om onze economie te verbreden.

5. Onderwijs

Maatschappelijke Voorzieningen en onderwijshuisvesting

De verbetering van de maatschappelijke voorzieningen gaat over de samenhang in de kernen en de versterking van de leefbaarheid.

Zowel onderwijshuisvesting als de combinatie daarvan met kinderopvang, spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van die voorzieningen. Deze vernieuwing geeft ons de kans om functies te combineren en te voldoen aan het toekomstbeeld qua duurzaam-heid. Veranderende omstandigheden vragen soms om nieuwe keuzes, gericht op het toekomstig gebruik van deze voorzieningen.

Toekomstige kostenstijgingen vangen we in beginsel op binnen bestaande budgetten.

Kinderopvang

Daarnaast zijn extra middelen nodig (€ 25.000) voor kinderopvang omdat het aantal kinderen in de opvang stijgt. Wij juichen dit toe omdat het bijdraagt aan de participatie van ouders en aan de ontwikkeling van kinderen.

6. Sport, cultuur en recreatie

Sport(voorzieningen) en speelruimte

Sport is belangrijk voor onze gezondheid en is daarnaast een belangrijk sociaal bindmiddel.  Sporten en bewegen kan ook in de openbare ruimte. Daarom streven we naar inzet van extra middelen om speelruimte op kwalitatief niveau te kunnen blijven bieden, in aansluiting op de behoeften die er zijn in de kernen. We geven de speelruimte een impuls met een verruiming van het budget van € 112.000 voor vervangen van toestellen en verhogen van de subsidies voor speeltuinverenigingen voor onderhoud.

Aansprekende sportevenementen stimuleren wij. Dit kan gaan over topsport, maar met name met het doel om breedtesport te stimuleren.

We vinden het belangrijk dat sportvoorzieningen zoals sportvelden op de lange termijn kwalitatief goed zijn. Indien nodig doen we hier investeringen voor.

Cultuur

Culturele voorzieningen kunnen rekenen op onze ondersteuning. We willen de musea versterken en trekken hier financiële middelen voor uit. Voor het toekomstbestendig maken van de exploitatie ramen we een extra structureel budget van € 90.000. Ook eenmalige culturele evenementen kunnen op onze steun rekenen.

Kwaliteit stranden

Samen met de SSV en de ondernemers gaat het college aan de slag de kwaliteit van het strandproduct verder te vergroten. Speerpunten voor het college zijn daarbij de kwaliteit en de openingstijden van de toiletvoorzieningen en het afvalvrijhouden van het strand. We zien kansen door het bieden van ontwikkelmogelijkheden voor strandpaviljoens maar wel met oog voor de Veerse schaal.

Onderhoud groen

We willen meer ruimte voor groen in wijken en straten. Dit heeft een positief effect op het microklimaat, voor de biodiversiteit en daarmee voor de leefbaarheid. Vooral het behoud en het versterken van de eigen bomen krijgt aandacht. Bij inbreidingen moet er meer oog komen voor groen.

Bij het onderhoud van groen besteden we meer aandacht aan biodiversiteit. Het college wil samen met de raad dit najaar het ambitieniveau voor het onderhoud in de komende jaren vaststellen.

7. Sociaal domein

Zorg en preventie

De zorgvraag in onze samenleving groeit en zal blijven groeien. Tot 2030 wordt landelijk 21% meer zorgvraag en een krimp van 3% personeelsaanbod in de zorg verwacht.

Preventie wordt steeds belangrijker om het beroep op zorg te voorkomen. Daarom investeren we in Stichting Welzijn Veere die een belangrijke rol speelt bij de signalering van problemen en het versterken van het preventieve veld. Als de stichting structureel op een toereikende subsidie kan rekenen, leidt dit tot een robuuste organisatie die zijn belangrijke rol kan invullen om de uitdagingen in het sociaal domein aan te gaan. Een belangrijk doel hierbij is het behoud van de inzet van vrijwilligers. We nemen hier structureel € 125.000 voor op.

Zoals hiervoor aangegeven zijn vrijwilligers, zoals mantelzorgers, onmisbaar. We willen een visie ontwikkelen op welke wijze we ze kunnen ondersteunen en behouden.

Door het sociaal domein integraal te benaderen en organisaties in het preventieve veld nauw te laten samenwerken met onze toegang Wmo en jeugdhulp proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat onze inwoners nodig hebben.

Preventie speelt ook een belangrijke rol bij schuldhulpverlening. We sturen op samenwerking tussen partijen om zaken snel te signaleren, zeker de komende jaren met stijgende lasten die voor een steeds grotere groep inwoners moeilijk op te vangen zijn.

 

Inburgering

Nieuwkomers heten wij welkom in onze mooie gemeente. We willen dat ze zo snel mogelijk meedoen in onze samenleving en stellen extra gelden beschikbaar voor inburgering. Om de inburgering goed te laten verlopen streven we  ernaar dat inburgeraars zo weinig mogelijk professionele- of inkomensondersteuning nodig hebben op de langere termijn.

8. Volksgezondheid en milieu

Gezondheid

We zetten in op positieve gezondheid om zoveel mogelijk eigen regie van inwoners te stimuleren en inzet van duurdere zorg zoveel mogelijk te voorkomen. We doen dit niet alleen; met alle belangrijke zorgorganisaties en medeoverheden in Zeeland werken we samen binnen de Zeeuwse Zorgcoalitie.

Openbare ruimte

Op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit en bodembeheer liggen grote uitdagingen. Bij het maken van beleid, ontwikkeling van gebieden en het inrichten van de openbare ruimte anticiperen we hierop. Dit betekent dat we soms andere keuzes moeten maken en slimme oplossingen moeten bedenken.  

De praktijk vraagt om meer groen, zodat het overtollige regenwater weg kan. We kijken ook naar mogelijkheden voor het opslaan van (zoet) water in verband met steeds vaker voorkomende droogte. Ons rioleringssysteem houden we op orde, maar enige wateroverlast bij hoosbuiten kunnen we niet altijd voorkomen. 

Klimaatverandering

Bij de inrichting van nieuwe en bestaande woonwijken en bedrijventerreinen hebben we oog voor klimaatverandering. Meer ruimte voor water en groen. Het college bespreekt met stakeholders en het waterschap hoe we zoet water kunnen opslaan voor droge periodes.

Afvalinzameling/-scheiden

Het college volgt de invoering van diftar op de voet en stelt het beleid bij als dat nodig is. Het college realiseert zich wel dat de gewenning tijd vergt. Ze gaat volgend jaar aan de slag met voorbereidingen voor de invoering van diftar in de recreatieparken.

Riolering

Het college houdt de riolering op orde en voert de gemaakte afspraken in het gemeentelijk rioleringsplan uit. Wel kijkt ze naar mogelijkheden de uitvoering zo voordelig mogelijk te doen zodat de rioolheffing minder hard stijgt.

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Duurzaamheid

Voor duurzaamheid in de gemeente Veere willen we de kwaliteiten van onze leefomgeving behouden en verbeteren en CO2 reduceren. Al onze duurzaam-heidsopgaven zijn in het Omgevingsprogramma Duurzaam Veere 2022-2025 ondergebracht. Dit programma voeren we uit.

De gemeente heeft de Transitievisie Warmte opgesteld met concrete stappen om te komen tot aardgasvrij wonen in 2050. Zie www.veere.nl/duurzaamheid. We communiceren actief met inwoners en stads- en dorpsraden over de mogelijkheden om te verduurzamen. En we kijken naar de mogelijkheden hoe we een pragmatische start kunnen maken met het uitvoeren van de Transitievisie Warmte.

We stimuleren het verduurzamen van de woningvoorraad, waarbij we eerst vooral inzetten op isoleren en het stoppen met het gebruik van niet essentieel gas (zoals overgaan naar koken op inductie). Inwoners kunnen terecht bij het Duurzaam bouwloket voor advies. Initiatieven uit de samenleving om te verduurzamen ondersteunen we waar mogelijk. Onder andere via de stimuleringsregeling Duurzaam Langer Thuis, maar ook door bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen op daken aan te moedigen.

Een knelpunt in de uitvoering van onder andere de energietransitie is het elektriciteitsnetwerk. Het netwerk heeft invloed op de mogelijkheden voor de verduurzaming van Veere, maar ook impact op nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw.

Wonen

Wonen heeft in Veere een hoge prioriteit. We willen dat er voldoende woningen zijn voor alle doelgroepen. We zorgen ervoor dat alle doelgroepen van jongeren en gezinnen tot ouderen een woning in Veere kunnen bewonen. Door veranderende huishoudenssamenstelling, vergrijzing en ontgroening verschuift de behoefte naar andere woningtypes, zoals nultredenwoningen voor senioren en starterswoningen voor de jongere inwoners.

Het bouwen van nieuwe woningen willen wij met een creatieve en ondernemende taskforce wonen versnellen. Om de druk op de woningmarkt te verlagen en inwoners van Veere weer een kans te bieden op een koopwoning onderzoeken wij de inzet van een aantal juridische en financiële instrumenten.

Naast het toevoegen van betaalbare koopwoningen zal Veere samen met partners werken aan het toevoegen van flex-huurwoningen en permanente sociale huurwoningen. Deze woningen bieden onderdak aan de doelgroepen waar wij een zorgplicht voor hebben, maar ook aan instromers die een economische binding met Veere hebben. Deze nieuwe Veerse inwoners zijn als werknemers hard nodig in de zorg en horeca, maar dragen ook bij aan het draagvlak voor de voorzieningen in de Veerse kernen.

De woonvisie komt er zo spoedig mogelijk aan.

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking. Deze wet helpt om een goede balans te krijgen tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Deze manier waarop we visies maken, vergunningen verlenen en onze digitale omgeving inrichten verandert hierdoor fors. We stellen een visie vast voor ons grondgebied, we verbeteren de dienstverlening en we starten met het maken van een Veers Omgevingsplan. Daarnaast werken we aan de aansluiting op het door het Rijk ontwikkelde digitale stelsel. Gemeenten moeten dit systeem voor een groot deel zelf gaan vullen met relevante informatie en up-to-date houden. Dit is een onmisbare schakel in onze digitale dienstverlening naar inwoners en bedrijven. In 2029 moet de hele transitie zijn afgerond.

Van Veere vraagt dit een enorme inspanning. Er moeten organisatorische veranderingen worden doorgevoerd op het gebied van beleid, taken, structuur, technologie, processen en mensen. Naast de inspanning vraagt het ook extra geld. Denk bijvoorbeeld aan de investering op het gebied van ICT en extra personeel in verband met de verbetering dienstverlening en het beheer van ICT-systemen.

Cultureel erfgoed.

We willen het onderhoud van het materieel erfgoed op een verantwoorde wijze borgen, o.a. met voldoende budget, zodat dit voor langere periode beschikbaar blijft voor inwoners en toeristen. Daarnaast bestaat ons cultureel erfgoed ook uit immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken. Daar waar mogelijk ondersteunen we dit financieel met het verstrekken van subsidies. Het budget in de begroting is € 475.000.

Werkbudgetten

We hebben de ambitie om ontwikkelingen op te pakken die bijdragen aan een aantrekkelijk, vitaal en gezond Veere. Om die ambitie waar te maken moeten we soms aan de voorkant capaciteit inhuren. Daarvoor is (als voorfinanciering) een werkbudget nodig van € 200.000 om de langstlopende en meeste urgente projecten in gang te zetten.

Projecten

Voor het uitwerken van de visie Domburg is een werkbudget nodig voor projectleiding en externe advieskosten van € 100.000.